El Ayuntamiento ayuda en la rehabilitación de fachadas catalogadas
 • El termini de presentació de sol·licituds finalitza l'1 d'octubre de 2021

 • Cada sol·licitud podrà ser subvencionada fins al 50% del pressupost protegible, amb el límit màxim de 5.000 euros


L'Ajuntament de Borriana ha convocat, per primera vegada i en règim de concurrència competitiva, les ajudes per a la pintura i rehabilitació de façanes catalogades en qualsevol emplaçament dins del terme municipal, per a consolidar o retornar a la façana de l'edifici l’estat físic correcte dels elements constructius, amb l'objectiu de fomentar i posar en valor el patrimoni arquitectònic local.

A aquest efecte, el consistori destina enguany un pressupost que ascendeix a 25.000 euros, que podria ser ampliat en funció de la demanda, i únicament admetrà una sol·licitud de subvenció per immoble cadastral. Cada sol·licitud podrà ser subvencionada fins al 50% del pressupost protegible, amb un límit màxim de 5.000 euros.

Segons estableixen les bases que regulen la concessió de subvencions, les ajudes contemplades tindran la naturalesa jurídica de subvencions públiques i podran ser beneficiaris els propietaris i les comunitats de propietaris d'immobles amb façanes catalogades.

Per a poder concórrer a les ajudes, els immobles hauran d'haver registrat l'informe d'avaluació de l'edifici (IEE) en l'administració autonòmica, segons el model establit per la Conselleria d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica.

Així com també, el certificat d'eficiència energètica inclòs en el IEE per a la seua validació i obtenció de l'etiqueta energètica haurà d'estar registrat en la pàgina de l'IVACE (www.ivace.es).

No obstant això, només podran realitzar-se les obres expressament autoritzades per llicència d'obres municipal, i no podran obtindre subvenció les façanes dels edificis en els quals el tècnic redactor de l’IEE haja advertit, en l'acta corresponent, l'estat de "risc imminent" mentre no es justifique l'esmena d'aquesta circumstància.

Seran subvencionables les obres de façanes catalogades que s'ajusten a les característiques i determinacions tècniques descrites en les bases respecte a la reparació de revestiment de paraments i pintura, i de rehabilitació, la finalitat de la qual siga consolidar o retornar a la façana de l'edifici l’estat físic correcte dels seus elements constructius i, en general, de la seguretat, salubritat i adornament, sense pretendre alterar la seua configuració exterior.

Treballs que comprenen, a més del revestiment de paraments i pintura, la reparació o substitució de fusteries i treballs de manyà, i la reposició d'elements parcialment desapareguts que les seues característiques exactes puguen ser fixades a partir del mateix edifici per repetició d'elements de balcons, elements ornamentals, o per reposició en continuïtat de cornises, impostes, balustrades, o per altres motius, entre altres.

El termini de presentació de sol·licituds és des del 14 de maig fins a l'1 d'octubre de 2021, i podrà ser presencial, sol·licitant cita prèvia, o telemàtica, amb l’ús del tràmit ‘Instància General’ http://burriana.sedelectronica.es/info.0 adjuntant el model normalitzat de sol·licitud que es pot obtindre en l'apartat de la seu electrònica de la pàgina web municipal, https://burriana.sedelectronica.es/board/.

Les persones interessades poden disposar de més informació amb la consulta de les bases en www.burriana.es, o poden adreçar-se als Serveis Tècnics municipals de l'Ajuntament de Borriana.

El Ayuntamiento ampliará la exención de tasas a las terrazas de bares y restaurantes hasta diciembre de 2021
 • La iniciativa, que serà elevada al Ple municipal, dispensarà del pagament de les taxes durant tot l'any 2021

 • És una mesura més de les adoptades pel consistori per a contribuir a la reducció de l'impacte econòmic en l’activitat hostalera, provocada per l'emergència sanitària de la Covid-19


L'Ajuntament de Borriana ampliarà l'exempció del pagament d'ocupació de via pública a les terrasses de l'hostaleria i restauració fins a desembre de 2021, per a ajudar el sector hostaler a minimitzar l'impacte econòmic negatiu derivat de la crisi sanitària de la Covid-19.

Així ho ha indicat la regidora d'Hisenda, Cristina Rius, que ha assegurat que a l'octubre de 2020 “ens vam comprometre a analitzar l'evolució de la pandèmia a meitat d'exercici de 2021”, i per això, ara, “plantegem la pròrroga de la Disposició Addicional Primera que deixarà sense efecte l'aplicació de la tarifa ininterrompudament des del 14 de març de 2020 fins al 31 de desembre de 2021, per a contribuir així al fet que la tornada a la normalitat siga el menys dura possible”.

Aquesta proposta, que és una mesura més de les adoptades pel govern municipal en l'àmbit econòmic, dirigides a autònoms, comerços i petites empreses locals per a contribuir a la reducció de l'impacte econòmic negatiu en la seua activitat, es dictaminarà el proper dijous 29 d'abril, per a posteriorment elevar-la al pròxim Ple municipal previst per al dijous 6 de maig.

Les noves mesures restrictives aprovades per la Generalitat Valenciana afecten especialment els restauradors i bars i per això, des de l'Ajuntament, “hem decidit ampliar l'exempció del pagament de l'ocupació de la via pública per a donar el màxim suport possible al sector”, ha manifestat Rius.

Així mateix, ha posat en relleu que el consistori també mantindrà la possibilitat d'ampliar les terrasses, quan així ho permeta la situació, “per a garantir als establiments el compliment de la distància de seguretat i poder disposar també de més taules”.

Amb la decisió de prorrogar sis mesos més l'exempció de pagament de l'ocupació de la via pública per als sectors de la restauració i l'hostaleria -ha destacat la responsable d'Hisenda- l'ajuntament deixarà de percebre, durant els quasi dos anys, més de 200.000 euros de la taxa per ocupació de terrasses”.

Sobre aquest tema, ha valorat que confien que siga “una ajuda per a un sector que, a causa de les restriccions horàries, d'aforament i de manteniment de distància mínima, derivades de la Covid-19, no ha arribat encara a la possibilitat d'oferir un rendiment complet en la seua activitat”.

D'altra banda, molt prompte, el consistori anunciarà més mesures per al comerç, un altre dels sectors que també s'ha vist afectat per les restriccions.

Modificación de créditos de los remanentes de tesorería
 • La modificació serà un dels temes a tractar en el ple ordinari de demà dijous 8 d'abril

 • Per a reutilitzar-los en suplements de crèdit i crèdits extraordinaris amb la finalitat de dotar de recursos suficients projectes estratègics

 • El Museu de la Taronja, els bons per a comerços, una font d'aigua potable o la pavimentació i adequació de vials, són alguns dels projectes que rebran les inversions


L'equip de govern de l'Ajuntament de Borriana proposarà en el pròxim ple, previst per a aquest dijous 8 d'abril, una modificació de crèdit que ascendeix a un total d'1.305.365,55 euros, procedents de romanents de tresoreria, a fi de realitzar els ajustos econòmics pertinents per a suplementar partides pressupostàries municipals o concedir crèdits extraordinaris a nous projectes.

La regidora d'Hisenda, Cristina Rius, ha explicat que es tracta d'una operació econòmica per a ajustar el pressupost i disposar dels recursos necessaris per a poder reutilitzar-los mitjançant suplements de crèdits i crèdits extraordinaris amb la finalitat de dotar de recursos de manera suficient projectes i iniciatives “estratègics per al municipi”.

Així, dels 1,3 milions d'euros de romanents de Tresoreria, ha precisat Rius, el consistori preveu destinar un total de 700.000 a suplements de crèdit de partides ja planificades, entre les quals ha destacat els 500.000 euros que es destinaran a la inversió en pavimentació i adequació de vials del municipi i que se sumen als 300.000 euros ja pressupostats.

En referència als crèdits extraordinaris, que sumen un total de 605.365,55 euros del total dels romanents de tresoreria, la regidora d'Hisenda ha posat l'accent en els 200.000 euros que s'assignaran al conveni amb la Confederació de Comerç de la Comunitat Valenciana per a la gestió de bons per al comerç local.

També dins dels crèdits extraordinaris, Rius s'ha referit als 180.000 euros com a aportació a la Fundació del Museu de la Taronja per a la seua reobertura, amb l'objectiu de “desbloquejar l’embolic i que el Museu torne a obrir les portes després de romandre tancades nou anys, des d'estiu del 2012”.

Igualment, la regidora d'Hisenda ha posat l'accent en 140.00 euros més que es dedicaran a la instal·lació d'un pou d'aigua, una planta d'osmosi i una font al pati de les antigues escoles de Santa Bàrbara, després de la concessió de l'autorització per part de la Confederació Hidrogràfica del Xúquer sol·licitada per l'Ajuntament per a l'aprofitament d'aigües subterrànies, per al proveïment i extracció d'aigua potable i, d'aquesta forma, “satisfer les necessitats d'aigua potable tant de les instal·lacions de les antigues escoles de Santa Bàrbara com dels veïns i les veïnes de la zona que vulguen arreplegar aigua apta per al consum humà”.

Paral·lelament, ha assenyalat la responsable d'Hisenda, el consistori destinarà 30.000 euros corresponents a l'aportació municipal per a la millora, modernització i dotació d'infraestructures i serveis en l'àrea industrial de la carretera de Nules, que se sumarà a la subvenció concedida per l'Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (IVACE) de 144.853,94, que en total seran 175.219,49 euros per al projecte

Amb aquest projecte, es dotarà a la zona de la carretera de Nules de senyalització i identificació dels carrers, de més aparcaments, de nous accessos, de passarel·les per als vianants, i s'ampliaran vials. També es milloraran les zones verdes i es millorarà la seguretat del polígon amb la implantació de càmeres de control de trànsit connectades al servei de Policia Local, i amb serveis contra incendis. Així mateix, s'optimitzarà l'enllumenat públic a través de mesures d'eficiència energètica o energies renovables.

Calendari fiscal 2021

- Del 15 de març al 7 de juny, el període voluntari per a les taxes urbanes de residus i guals i l'impost sobre vehicles de tracció mecànica

- L'Ajuntament augmenta les bonificacions i exempcions dels padrons de les taxes urbanes


Aquest mes de març comença el calendari de pagament de tributs municipals per a l'exercici 2021 a Borriana. L'Ajuntament ha fixat el calendari del contribuent amb el període de cobrament dels padrons fiscals per a enguany que es s’aplicarà tal i com estava establert perquè, segons l'informe d'Intervenció, les circumstàncies actuals no determinen una alteració dels terminis fixats, al contrari del que va passar l'any passat, quan l'estat d'alarma i el confinament van motivar una alteració extraordinària.

D'aquesta manera, del 15 de març al 7 de juny, es podran abonar les taxes urbanes de gestió de residus i guals i l'Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica (IVTM).

Dins del citat període de pagament en voluntària, les persones podran efectuar els abonaments els dies hàbils en qualsevol de les oficines de les entitats col·laboradores: Caixa Rural San Josep, CaixaBank, Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA) i Banc de Sabadell.

Prèviament, s'haurà de presentar en les entitats col·laboradores el document de pagament expedit per l'Ajuntament de Borriana, que serà remés al domicili de la persona contribuent, sense que l'enviament supose notificació de la liquidació, o podrà recollit-se en el Servei Municipal de Recaptació, situat a la planta baixa de l'Ajuntament.

Per als rebuts domiciliats, dins del període indicat, l'Ajuntament aplicarà una bonificació de l'1% de la quota. Transcorregut el termini en període voluntari sense haver fet efectiu el pagament, s'iniciarà el procediment de constrenyiment, incrementant-se el deute amb el recàrrec, interessos de demora, costos i despeses que s'originen.

Per als rebuts domiciliats, dins del període indicat, l'Ajuntament efectuarà dos càrrecs del 50% de la quota, el primer càrrec previst serà el 26 març i el segon càrrec el 26 maig, en el segon s’aplicarà una bonificació de l'1% per la domiciliació. En aquest sentit, la regidora d’Hisenda, Cristina Rius, destaca que cada any en són més les persones contribuents que domicilien els rebuts, i es beneficien d'aquesta bonificació.

Congelació de taxes

L’edil d'Hisenda ha recordat que l'any 2021 va començar amb una congelació de taxes i impostos per als veïns i veïnes i per a les empreses de Borriana que arribarà als 350.000 euros.

De fet, l'Ajuntament preveu menys recaptació i, per tant, menors ingressos per taxes a causa de, principalment, la congelació de tots els tributs municipals, inclosa la taxa de gestió de residus, ja que enguany, “extraordinàriament”, el consistori es farà càrrec de l'increment del 5,8% del cost del servei i, a més, en el cas de les activitats econòmiques, s'aplicarà una reducció del 25% en els rebuts per a ajudar en la recuperació econòmica”.

Així mateix, els bars i restaurants seguiran sense pagar la taxa d'ocupació de via pública per terrasses durant la primera meitat de l'exercici, tal com es va comprometre el consistori amb els hostalers, i d’aquesta manera prorrogarà l'exempció que es va iniciar el 14 de març de 2020 per a “ajudar-los en aquesta difícil situació", la qual cosa també afectarà a la reducció dels ingressos municipals.

Cristina Rius ha indicat que, a més, s'ha previst l'exempció de la taxa de gestió de residus per a les més de 50 persones que són beneficiàries aquest 2021 de les prestacions econòmiques d'emergència social per pobresa energètica. L'exempció tindrà un cost fiscal estimat de prop de 6.000 euros, i també es preveuen 80 bonificacions als qui ostenten la condició de persona jubilada o pensionista, amb un cost fiscal de més de 4.000 euros.

Dins del padró de l'impost de vehicles, s'aplicaran bonificacions a un total de 1.109 vehicles amb un cost fiscal de 90.761 euros per diversos conceptes, destaca com a més substancial el que s'aplica a conductors amb discapacitat.

Cristina Rius - Sara Molina

- El consistori va ordenar divendres passat, 5 de març, la primera remesa de transferències de les ajudes

- El termini de sol·licituds es va iniciar el 26 de febrer i estarà obert durant un mes, fins al 25 de març


El registre de l'Ajuntament de Borriana ha rebut l'entrada de 134 sol·licituds de demanda de les ajudes Parèntesi des que es va obrir el període de sol·licituds el passat 26 de febrer i fins a la data de hui, dilluns 8 de març.

A més, com ha explicat la regidora d'Hisenda, Cristina Rius, “divendres passat 5 de març, només una setmana després que començara el període de sol·licituds, ja es va començar a pagar la primera remesa de transferències per a les sol·licituds que complien tots els requisits de les bases”. En aquesta primera remesa de transferències, les quanties de les ajudes han oscil·lat entre els 2.200 euros i els 3.800 euros per sol·licitud.

D'aquesta manera, tal com ha assegurat Cristina Rius, “el consistori accelera els tràmits per a continuar injectant liquiditat als comerços de Borriana”, al mateix temps que ha explicat que “d'ara en avant s'aniran realitzant diversos pagaments setmanals per a les diferents remeses”.

L'import global de les ajudes Parèntesi per als negocis de Borriana ascendeix a 988.267 euros, que són finançats en un 15% amb càrrec al pressupost municipal, i les aportacions de la Generalitat en un 62,5%, i de la Diputació provincial amb un 22,5%.

El termini de sol·licituds per a aquestes ajudes directes estarà obert fins al proper 25 de març de 2021 i estan adreçades a autònoms i microempreses de sectors afectats per les restriccions generades per la pandèmia, com ara l'hostaleria i la restauració, el turisme, la cultura, l'entreteniment i els esdeveniments o les activitats esportives i la resta d’epígrafs CNAE que apareixen en els annexos del Decret 1/2021 del Consell.

Safont i Rius
 • Reducció que es va aplicar a l'abonament de factures que van ascendir a un import total de 13.289.600 euros

 • En l'últim trimestre de l’any passat, el pagament a proveïdors per part de l'Ajuntament es va situar en una mitjana de 8,9 dies


L'Ajuntament de Borriana va consolidar durant 2020 la reducció del període mitjà de pagament a proveïdors, fins i tot amb la crisi sanitària provocada per la pandèmia del coronavirus, fins arribar al voltant de 15 dies. Reducció que es va aplicar a l'abonament, durant l'any passat, de factures que van ascendir a un import total de 13.289.600 euros, segons ha explicat la regidora delegada d'Hisenda, Cristina Rius.

Rius ha assegurat que les factures de l’any passat “es van continuar tramitant, com sempre, amb la major diligència” per a poder pagar-les dins del període legal que marca la Llei de Morositat, molt per davall dels 30 dies després de donar la conformitat a la factura i poder així mantindre els períodes de pagaments.

Dins del full de ruta en la gestió econòmica del consistori, ha manifestat la regidora d'Hisenda, s'han tramitat amb celeritat les despeses i l'aprovació de les factures perquè els fons “arribaren com més prompte millor als autònoms i a les empreses que treballen per a l'Ajuntament, i dotar-los ràpidament de liquiditat en un exercici difícil per a molts sectors pels efectes negatius de la pandèmia”.

D'aquesta forma, ha continuat l’edil d'Hisenda, “el consistori promou que els sectors econòmics locals puguen cobrar els serveis prestats dins del termini i en la forma escaient, i contribueix al fet que els autònoms i les xicotetes i mitjanes empreses que treballen per al consistori tinguen liquiditat en aquesta difícil situació”.

En cap dels quatre trimestres de 2020 es va arribar als 20 dies de mitjana per als pagaments”, ha destacat Rius, per davall dels trenta dies establits per la Llei de Morositat, i ha subratllat especialment l'últim trimestre, en què el pagament a proveïdors per part de l'Ajuntament es va situar en una mitjana de 8,9 dies.

Sobre aquest tema, ha valorat que la dinàmica en els últims anys del pagament a proveïdors suposa a judici seu “un factor més per a la millora i enfortiment de diferents sectors econòmics locals, ja que en tot moment han pogut cobrar els serveis prestats al consistori dins del termini i en la forma escaient, amb la qual cosa la confiança i la capacitat de gestió entre empreses i Ajuntament també ha anat clarament en augment”.

Durant el primer trimestre, fins al 14 de març que va començar l'estat d'alarma i el confinament domiciliari, el consistori va relacionar factures per un import d'1.622.012euros, mentre que en l'Estat d'Alarma es van aprovar relacions de factures per 3.313.632 euros.

Per a Cristina Rius, la falta d'activitat durant els 99 dies de confinament va influir en la despesa municipal “i va ser major la quantitat facturada en la segona meitat de l'exercici”, per la qual cosa van ser 8.353.956 euros, el que es va pagar amb posterioritat a juny 2020.

Des de casa amb el teletreball, ha destacat Cristina Rius, el personal municipal “no va cessar en la seua comesa de tramitar les factures i les prestacions bàsiques d'alimentació, entre altres tasques”, amb la finalitat que el consistori continuara en “la mateixa línia de pagament immediat” i, d'aquesta forma, “contribuir a alleujar els efectes de la crisi econòmica i social provocada per l'emergència sanitària de la Covid 19”.

En definitiva, la responsable municipal d'Hisenda ha manifestat que el balanç de pagament a proveïdors de l’any passat suposa “un bon exemple de la gestió que durant els últims 6 anys s'ha dut a terme des de l'equip de govern, i en els diferents departaments implicats en la gestió econòmica municipal”.

 

Aprobadas las bases d elas ayudas Paréntesis en Burriana
 • L'Ajuntament ha aprovat les bases reguladores i l'extracte de la convocatòria serà publicat pròximament en el Butlletí Oficial de la Província (BOP)

 • El consistori ha habilitat canals extraordinaris per a la resolució immediata de dubtes i d'informació a través del correu electrònic plaresistir@burriana.es o del telèfon 674 35 66 88

 • El termini per a sol·licitar les ajudes és d'un mes des de la publicació en el BOP, i farà possible l'accés a prop d'un milió d'euros per a ajudar les empreses i autònoms locals més afectats per les restriccions


L'Ajuntament de Borriana ha aprovat les bases reguladores per a la concessió de les ajudes directes Parèntesi dins del Pla Resistir de la Generalitat Valenciana per als autònoms i microempreses de la ciutat. L'extracte de la convocatòria serà publicat pròximament en el Butlletí Oficial de la Província (BOP), i a partir d’aleshores es podran sol·licitar les ajudes en el termini d'un mes.

Així ho ha anunciat l'alcaldessa, Maria Josep Safont, que ha assegurat que l'equip de govern, “conscient de la urgència de les empreses locals afectades de percebre els fons aprovats, ha accelerat al màxim els terminis administratius tal i com ha fet al llarg d'aquests mesos de pandèmia, per a poder agilitar el pagament de les ajudes al màxim, per a contribuir a la seua recuperació, a la conservació de l'ocupació i a pal·liar-ne les conseqüències socials”.

Segons ha explicat Maria Josep Safont, amb el decret ja signat, aquest mateix matí s'ha mantingut una reunió convocada pel consistori en què han participat una gran quantitat de gestories i assessories locals, per a informar-los de les bases reguladores de la concessió de les ajudes Parèntesis i també de la resta d’accions contemplades en el Pla Resistir, i aclarir-los possibles dubtes i procediments per a, d'aquesta forma, facilitar-los la seua mediació.

A més, totes les àrees administratives municipals implicades en la gestió han mantingut diferents reunions de coordinació per a poder accelerar els procediments i el pagament d'aquestes ajudes que, segons ha recordat, són compatibles amb subvencions procedents de qualsevol Administració o ens públic o privat nacional, de la Unió Europea o d'organismes internacionals, concedides amb la mateixa finalitat.

D'aquesta manera, a partir de la setmana que ve, s'obrirà el termini a Borriana per a sol·licitar aquesta línia d'ajudes directes que en total suposarà una injecció de quasi un milió d'euros per als sectors i negocis de la ciutat més afectats per la situació sanitària. Les sol·licituds, ha aclarit l'alcaldessa, “es resoldran per decret segons es vagen revisant i complisquen els requisits, i a més ha indicat que s'està considerant la possibilitat d'efectuar les transferències econòmiques setmanalment”.

L'objectiu, ha reiterat Maria Josep Safont, és “contribuir al sosteniment de les despeses corrents d'aquests comerços o negocis en un moment en què les restriccions per la Covid-19 els han portat a una situació de falta o disminució d'ingressos”.

L’import total de les ajudes Parèntesi per als negocis de Borriana ascendeix a un total de 988.267 euros, finançats en un 15% amb càrrec al pressupost municipal per a l'exercici 2021, concretament 148.240 euros, i la resta amb l'aportació d'un 62,5% realitzada per la Generalitat, i per la Diputació Provincial de Castelló amb el 22,5% restant.

Sobre aquest tema, l'alcaldessa ha valorat l'esforç conjunt de les tres administracions per a “ajudar a alleujar la situació econòmica i financera dels sectors més afectats per la crisi sanitària”. També ha precisat que atès que la concessió efectiva de les ajudes estarà en tot cas condicionada a la disponibilitat pressupostària, “l'aportació municipal podrà ser incrementada amb la finalitat d'atendre totes les sol·licituds que es presenten i reunisquen els requisits exigibles”.

Quant als destinataris fixats pel Consell, entre els sectors que poden accedir trobem l'hostaleria i la restauració, el turisme, la cultura, l'entreteniment i els esdeveniments o les activitats esportives. En les bases municipals s'estableixen els sectors que poden beneficiar-se sempre que exercisquen la seua activitat en el municipi de Borriana, identificats en un annex.

Per a poder optar a aquestes ajudes és necessari complir una sèrie de requisits, entre els quals destaquen que l'activitat econòmica siga desenvolupada per un autònom o una microempresa que no tinga més de 10 treballadors en la plantilla, i que els empleats estiguen donats d'alta en el règim de la Seguretat Social o en la mútua professional corresponent així com en l'Agència Estatal d'Administració Tributària en data 31 de desembre de 2020. Tota la informació es pot consultar en la pàgina web www.burriana.es.

Es consideren despeses corrents subvencionables els pagaments en concepte de lloguer, llum, aigua, telefonia, manteniment de programes informàtics, dominis, hosting, despeses de gestoria, assegurances, interessos d'hipoteca vinculada a l'establiment comercial i qualsevol altre que corresponga al funcionament habitual de l'activitat. També, les nòmines i assegurances socials, i les quotes d'autònom o mutualista.

Quantia

El límit de les ajudes per autònom o microempresa amb un màxim de 10 treballadors serà de 2.000 euros. Aquesta quantitat s'incrementarà en 200 euros per treballador afiliat i d'alta en la Seguretat Social en data 31 de desembre de 2020 d'aquestes microempreses, i persones treballadores autònomes en els sectors identificats en l'annex de les bases.

Les sol·licituds per a participar en les ajudes Parèntesi del municipi es presentaran en el registre electrònic de l'Ajuntament de Borriana en un imprès de sol·licitud normalitzat que està disponible en la web municipal www.burriana.es. Tant les bases reguladores com la convocatòria estan disponibles en la web municipal, en el Tauler d'anuncis de la Seu Electrònica de l'Ajuntament de Borriana.

A més, davant de qualsevol dubte, l'Ajuntament ha habilitat canals extraordinaris per a la resolució immediata, que atendrà personal assignat especialment a aquesta tasca, tant mitjançant un correu electrònic: plaresistir@burriana.es, o a través del telèfon 674 35 66 88, amb un horari d'atenció de dimarts a dissabte de 10h a 15h.

El Pleno aprobará el Plan Estratégico de Subvenciones 2021 con más de un millón de euros
 • El Ple ordinari que se celebrarà aquesta vesprada aprovarà les subvencions que pretén atorgar l’Ajuntament durant l’exercici actual

 • Com a novetat, enguany s'inclou en les subvencions de concurrència competitiva una nova línia d'ajudes amb 25.000 euros per a la rehabilitació façanes catalogades de la localitat

 

El Ple municipal aprovarà aquesta vesprada el Pla Estratègic de Subvencions per a enguany amb un pressupost que ascendeix a 1.015.650 euros, així com la memòria explicativa dels objectius, els costos de realització i les fonts de finançament de les subvencions que pretén atorgar l’Ajuntament al llarg de l'exercici de 2021, i la memòria amb els detalls d'execució del 2020.

La regidora d'Hisenda, Cristina Rius, ha explicat que el Pla de caràcter programàtic, el contingut del qual “no crea drets ni obligacions”, plasma els imports que corresponen a cadascuna de les àrea d'actuació i la forma de concessió, amb l'objectiu de “contribuir a satisfer les diferents necessitats i aspiracions de la comunitat veïnal” del municipi.

Entre elles ha assenyalat les activitats culturals, les esportives, les dirigides a la joventut, a l'ocupació del temps lliure, les relatives a l'educació, a la promoció de la dona, a la sanitat, a la protecció del medi ambient, o les que realitzen les associacions de veïns per a la defensa dels seus interessos.

Com a novetat, enguany, ha destacat Cristina Rius, s'inclou en les subvencions de concurrència competitiva una nova línia d'ajudes amb 25.000 euros per a la rehabilitació de façanes catalogades de la ciutat.

El procediment de concessió de les subvencions es tramitarà en règim de concessió directa, previstes nominativament en el Pressupost Municipal, o de concurrència competitiva.

D'altra banda, Rius ha valorat positivament el grau de compliment i eficiència de l'atorgament de subvencions de l’any passat 2020, en el qual es van tramitar els procediments per a la concessió de les subvencions previstes, tant els de concurrència competitiva com els de concessió directa, tan sols amb algunes excepcions motivades, en la major part, per la situació originada per la Covid-19.

Entre les que es van vore afectades per aquest motiu figuren les subvencions a la UNED, a l’Associació cultural Soul Explosion, al Club Esportiu Salesians, al trofeu falles, al Club Triatló i a l'Associació de pensionistes i jubilats la Plana Baixa, entre altres entitats.

També es van modificar a l’alça, respecte a les previsions inicials, els convenis previstos amb Creu Roja i Càritas, amb 23.000 i 13.000 euros respectivament, així com la dotació inicial prevista per a ajudes socials, duplicant-la i arribant als 600.000 euros, dels quals finalment es van utilitzar 450.000 euros. Pel que fa a les de concurrència competitiva, no es van convocar les subvencions inicialment previstes per a les AMPA o la promoció d’espectacles taurins.