- L'Ajuntament reinvertirà l'estalvi del passat exercici, igual que va fer amb el dels anys anteriors, en més inversions per al progrés de la ciutat


El govern municipal de Borriana podrà mamprendre les obres del gran col·lector d'aigües pluvials de l'avinguda Tarancon i els caragols d'Arquimedes a la Serratella, entre altres importants projectes, amb part del superàvit de la Liquidació del Pressupost de 2022, segons ha anunciat la regidora delegada de l'àrea d'Hisenda, Cristina Rius.

El consistori, ha explicat, “reinvertirà l'estalvi del passat exercici, igual que va fer amb el dels anys anteriors, en més inversions per al progrés de la ciutat”. Una vegada fetes les incorporacions del romanent, per obres i projectes que estan en marxa, i la modificació de crèdit que s'aprovarà en el pròxim ple, “disposarem de 4 milions d'euros que ens permetran realitzar nous projectes amb els quals ens hem compromès amb els veïns i veïnes de Borriana, com pot ser el consultori mèdic del port del qual ja tenim redactat el projecte bàsic o altres projectes de mobilitat”, ha manifestat.

Rius ha explicat que l'equip de govern municipal ha liquidat el pressupost de l’any passat, 2022, amb uns romanents de Tresoreria per a despeses generals d'11.495.000 euros, dels quals 4 milions d'euros s'incorporen automàticament al pressupost d'enguany per ser obligacions reconegudes en 2022, majoritàriament en el capítol d'inversions, per actuacions que estan en marxa.

Després de la signatura per part de l'alcaldessa de Borriana, Maria Josep Safont, del decret de liquidació de 2022, del qual es donarà compte en el pròxim ple municipal previst per a dijous 30 de març, Rius ha posat en relleu el “rigorós, responsable i exhaustiu treball” que està realitzant l'equip de govern de Borriana en l’àmbit econòmic, que ha tornat a quedar demostrat després de la liquidació del Pressupost de l'exercici corresponent a 2022.

Situació que per a Cristina Rius significa que el resultat del pressupost de 2022 és “positiu” i amb un romanent de Tresoreria per a despeses generals que “ens permetrà continuar invertint en projectes per a la ciutadania”.

Entre els 4 milions que s'incorporen per projectes en marxa figuren la rehabilitació de la Casa de la Cultura, la passarel·la del Clot, la urbanització del Barranquet, la instal·lació de la geotèrmia en la piscina municipal, les quotes del PAI Sant Gregori, la instal·lació dels caragols d'Arquimedes a la Serratella i la remodelació de l'avinguda de la Mediterrània, entre molts altres.

Aquestes, ha assegurat Cristina Rius, “són algunes de les obres i inversions en les quals estem treballant i estaven previstes en el pressupost que liquidem ara, i que continuen aquest exercici 2023, els romanents de les partides econòmiques del qual s'incorporaran al pressupost vigent per a les obres en execució esmentades”.

A més, en el pròxim ple, l'equip de govern portarà per a l’aprovació una modificació de crèdits amb part dels romanents de 2022, que s'eleva a 3.392.712 euros, i que permetran mamprendre entre altres actuacions, una nova injecció de 500.000 euros per als caragols d'Arquimedes, o una primera fase de la construcció del gran col·lector en l'avinguda Tarancon, per a la qual es destinarà aquest any 600.000 euros, un projecte complex i costós.

Es tracta d'un sistema urbà de drenatge sostenible en les zones de l'avinguda Jaume I, camí del Port i en l'avinguda cardenal Tarancon i una estació de desbast per a fer front a episodis de fortes precipitacions en la zona urbana, la realització de la qual s’allargarà uns anys però que, en finalitzar, ha assegurat Rius, “els resultats seran els que desitgem, que l'aigua fluïsca, reduir les crescudes i que no es produïsquen més inundacions en el nucli urbà, especialment en la plaça Generalitat o els carrers Escorredor i Sant Vicent, entre d’altres”.

També es destinaran 172.000 euros per a la reurbanització del cèntric carrer Barranquet per a incloure, a més de la restauració del paviment del carrer que actualment està en molt mal estat, la millora i renovació dels col·lectors i evitar l'estancament d'aigua en moments de fortes pluges, en el tram entre la plaça del Pla fins al carrer la Misericòrdia, amb la creació d’una doble canalització d'aigües per a evacuar, en cas de necessitat, l'aigua de les fortes pluges directament al riu.

Una camí Intervenció realitze les incorporacions de les obres en curs o els compromisos de despesa adoptats, a càrrec del Romanent de Tresoreria per a Despeses Generals, ha assegurat la responsable d'Hisenda, “tindrem encara disponibles més de 4 milions d'euros i concretarem els projectes als quals aniran destinats, com els projectes de millora de la mobilitat urbana, tant a l'interior de la ciutat com les connexions de la Cañada Blanch o la de l'avinguda del Transport amb la CV18, que suposarà desembossar les entrades i eixides de la ciutat en hores punta”.

- Més de 147.000 euros és el cost estimat dels beneficis fiscals en els tributs d'aquest primer període de 2023

- Concretament, de la taxa per gestió de residus, de l'impost sobre vehicles i per les domiciliacions tributàries


Més de 147.000 euros és el cost estimat de les exempcions i bonificacions en aquest primer període de 2023 dels padrons fiscals de tributs municipals, concretament de la taxa de gestió de residus, en concepte de beneficiaris de prestacions per subministraments bàsics energètics i per bonificacions a jubilats i pensionistes, de l'impost sobre vehicles per 8 conceptes diferents i per les domiciliacions tributàries.

Segons ha explicat la regidora d'Hisenda, Cristina Rius, en la taxa per gestió de residus s'apliquen aquest any 118 exempcions a les persones que durant l'any passat, 2022, van ser beneficiàries de prestacions econòmiques individuals d'emergència social en concepte de pobresa energètica, amb un cost fiscal estimat de 12.862 euros.

Aquesta exempció es va introduir en 2017 per primera vegada en l'ordenança fiscal, tot seguint el criteri de capacitat econòmica per a ajudar a les persones més desfavorides. Sobre aquest tema, Rius ha destacat l'increment de beneficiaris en aquesta taxa que ostenten la condició de jubilats o pensionistes. “Aquest any es duplica l'import i nombre de beneficiaris habitual que en exercicis anteriors i seran 159 les persones que s'acolliran a la reducció del 50% de la taxa, amb un cost fiscal de 8.665,50 euros”.

Dins del padró de l'Impost de vehicles 2023, també s'apliquen bonificacions a un total de 1.168 vehicles amb un cost fiscal de 94.263 euros. Entre les quals, Rius ha destacat els nous beneficis fiscals per a incentivar la compra de vehicles ecològics aprovats per aquest equip de govern a l'inici de la passada legislatura, que s’han anat incrementant progressivament i són actualment un total de 125 els vehicles híbrids i elèctrics que es redueixen la quota un 50% i 75%, respectivament.

A aquest impost se li aplicaran exempcions per sis conceptes més, destacant el de discapacitat, del conductor o de la persona transportada, amb un total de 512 beneficiaris, o els 272 vehicles antics amb què compta el parc mòbil de Borriana.

 

Calendari del contribuent

El decret d'alcaldia de l'aprovació dels padrons del primer període inclou, a més, l'aprovació del termini i la forma en què es procedirà al cobrament dels rebuts.

El període voluntari comença el pròxim 15 de març i s’allargarà fins al 5 de juny. Durant poc més de dos mesos i mig es podran abonar les taxes urbanes de gestió de residus i guals i l'Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica (IVTM) en qualsevol de les oficines de les entitats col·laboradores: Caixa Rural Sant Josep, CaixaBank, Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA) i Banc Sabadell, amb la presentació del document de pagament expedit per l'Ajuntament de Borriana, que serà remès al domicili de la persona contribuent sense que l'enviament supose notificació de la liquidació, o podrà ser arreplegat en el Servei Municipal de Recaptació, situat en la planta baixa de l'Ajuntament.

Per als rebuts domiciliats, dins del període indicat, l'Ajuntament efectuarà dos càrrecs del 50% de la quota, un el 28 de març i el segon el 29 de maig, amb una bonificació de l'1% de la quota líquida fins a un màxim de 10€.

En aquest sentit, la regidora d'Hisenda, Cristina Rius, ha posat l'accent en l'increment progressiu de l'import anual de les quotes domiciliades en entitats bancàries, que va suposar el passat exercici un cost fiscal per a les arques municipals de 92.000 euros, abastant més d'un 70% dels padrons municipals.

Sobre aquesta rebaixa fiscal, la regidora ha assegurat que “arriba cada dia a més contribuents i ha destacat les domiciliacions de la taxa de gestió de residus, un 10% més que en 2017, seguides per l'Impost de Béns immobles que va aconseguir el 76% en rústica i el 66% en domiciliats d'urbana”.

 

Congelació de taxes

L'edila d'Hisenda ha recordat que l'any 2023 ha començat amb una congelació total de les taxes i impostos per als veïns i veïnes i per a les empreses de Borriana.

Un any més, el govern municipal ha optat per “no augmentar la càrrega impositiva a la ciutadania”, com a mesura de “protecció a la ciutadania davant dels increments dels costos energètics, increment de l'euríbor que s'aplica a les quotes de les hipoteques, a l'increment de preus en general motivat per la crisi derivada de la guerra de Rússia contra Ucraïna”, segons ha assegurat l'alcaldessa.

A més, el govern local manté tots els beneficis fiscals aprovats fins ara, afegint-ne alguns de nous i millorant les condicions de renda màxima per a facilitar l'accés a les bonificacions existents que es regeixen per l'IPREM, com és el cas de les famílies nombroses i de les persones jubilades i pensionistes.

Calendario fiscal contribuyente en Burriana 2023
  • - Del 15 de març al 5 de juny el període voluntari per a les taxes urbanes de residus i guals i l'impost sobre vehicles de tracció mecànica

  • - L'Ajuntament congela les taxes mantenint les bonificacions i exempcions dels padrons de les taxes urbanes


El pròxim mes de març comença el calendari de pagament de tributs municipals per a l'exercici 2023 a Borriana. L'Ajuntament ha fixat el calendari del contribuent amb el període de cobrament dels padrons fiscals per a enguany que es realitzarà d’acord amb el que estava establert.

D'aquesta manera, del 15 de març al 5 de juny, es podran abonar les taxes urbanes de gestió de residus i guals i l'Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica; (IVTM), mentre que per a l'Impost sobre Béns immobles (IBI), Urbana i Rústica, i l'Impost sobre Activitats Econòmiques (IAE), el període de pagament serà del 17 de juliol al 5 d'octubre.

Dins de l’esmentat període de pagament en voluntària, les persones contribuents podran efectuar els abonaments cada dia hàbil en qualsevol de les oficines de les entitats col·laboradores: Caixa Rural Sant Josep, Caixabank, Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA) i Banc Sabadell.

Prèviament, s'haurà de presentar en aquestes entitats col·laboradores el document de pagament expedit per l'Ajuntament de Borriana, que serà remès al domicili de la persona contribuent, sense que l'enviament supose notificació de la liquidació, o podrà ser arreplegat en el Servei Municipal de Recaptació, situat a la planta baixa de l'Ajuntament.

Per als rebuts domiciliats, dins del període indicat, l'Ajuntament aplicarà una bonificació de l'1% de la quota. Transcorregut el termini en període voluntari sense haver fet efectiu el pagament, s'iniciarà el procediment de constrenyiment, incrementant-se el deute amb el recàrrec, interessos de demora, costos i despeses que s'originen.

Per als rebuts domiciliats, dins del període indicat, l'Ajuntament efectuarà dos càrrecs del 50% de la quota. En aquest sentit, la regidora d'Hisenda, Cristina Rius, ha destacat que cada any són més els contribuents que domicilien els rebuts, i es beneficien d'aquesta bonificació, entre els quals destaca, especialment, els rebuts de les taxes urbanes amb un 70%.

Congelació de taxes

L'edila d'Hisenda ha recordat que l'any 2023 ha començat amb una congelació de taxes i impostos per als veïns i veïnes i per a empreses. De fet, l'Ajuntament preveu menys recaptació i, per tant, menors ingressos per taxes a causa, principalment, de la congelació de tots els tributs municipals, inclosa la taxa de gestió de residus.

Amb el manteniment i, per tant, la congelació de les ordenances fiscals el govern municipal ha optat un any més per “no augmentar la càrrega impositiva a la ciutadania”, en aquesta ocasió motivat per “les diferents crisis derivades de la guerra de Rússia contra Ucraïna, l'augment dels costos energètics, la inflació, l'increment de l'euríbor i l'IPC”, segons ha assegurat l'alcaldessa.

A més, el govern local manté tots els beneficis fiscals aprovats fins ara, afegint-ne alguns de nous i millorant les condicions de renda màxima per a facilitar l'accés a les bonificacions existents que es regeixen per la IPREM, com és el cas de les famílies nombroses i de les persones jubilades i pensionistes.

Nous beneficis fiscals

Entre les decisions polítiques preses aquests anys per l'executiu municipal en matèria mediambiental, es continua impulsant incentius fiscals per a promoure l'ús de les energies renovables. Per això, ha precisat Rius, “en l'ICIO apliquem el màxim percentatge legal de bonificació, el 95%, en les obres per a instal·lacions de sistemes d'aprofitament tèrmic o elèctric de l'energia solar, sempre que siga destinada a autoconsum”.

Paral·lelament, en la taxa per prestació de serveis en activitats de joventut i ús de Casal Jove, ha assenyalat, “ens alineem al costat de les persones parades que busquen, en els cursos que organitza el Casal Jove, millorar la seua formació i que els facilite l'accés al món laboral, i proposem aplicar una nova bonificació del 50% a persones parades que s'inscriguen en aquests cursos”.

També s'aplica una bonificació a la taxa per prestació de serveis en activitats esportives, en el cas de pertànyer a alguna associació local, per a la qual es desenvolupe una activitat esportiva específica amb finalitat terapèutica.

En el cas de l'IBI i la taxa de gestió de residus, a l'hora d'aplicar la bonificació a famílies nombroses i a les persones jubilades i pensionistes, es té en compte l'IPREM. Per a 2023 “incrementem el coeficient multiplicador que s'aplica sobre l'IPREM de l’1,3 a l’1,4 perquè per límits de renda moltes persones que ara són beneficiàries d'aquestes reduccions fiscals no queden fora i no se'ls denegue a causa de l’increment de les pensions del 8,5%”, ha finalitzat.

 

- El Ple municipal d'aquest matí ha aprovat la proposta que suposa un increment del 16% respecte a 2022

- L'àrea de Serveis Socials és l'àrea que més import rebrà enguany el 46% del total, concretament 544.455 euros, quantitat ampliable en qualsevol moment de necessitat


El govern municipal de Borriana destina enguany un total d'1.184.505 euros al Pla Estratègic de Subvencions 2023 que inclou les subvencions nominatives i de concurrència competitiva, la qual cosa suposa un increment d'un 16 per cent respecte a l’any passat, segons ha explicat la regidora delegada d'Hisenda, Cristina Rius, després de la seua aprovació en el Ple municipal celebrat avui.

Rius ha precisat que el pla es posarà en marxa immediatament i plasma la distribució de fons públics per a activitats subvencionables que corresponen a cadascuna de les àrees d'actuació i la forma de concessió, per a “contribuir a satisfer les diferents necessitats i aspiracions de la ciutadania”.

Entre elles ha assenyalat les activitats relacionades amb els serveis socials, les culturals, les esportives, les dirigides a la joventut, a l'ocupació del temps lliure, les relatives a l'educació, a la promoció de la dona, a la sanitat, al comerç, a la protecció del medi ambient o les que realitzen les associacions de veïns per a la defensa dels seus interessos.

Per àrees, Rius ha destacat que l'àrea de Serveis Socials és la que més quantitat rebrà enguany, ja que el pla li assigna 544.455 euros i suposa un el 45,9 per cent del total i un increment del 20% en subvencions i ajudes, respecte a 2022.

A més, ha assegurat que es tracta d'una quantitat “ampliable en qualsevol moment de necessitat” i a la qual cal sumar “les prestacions mensuals que reben les famílies de Borriana en la Renda Valenciana d'Inclusió i l’Ingrés Mínim Vital, prestacions que no existien abans de 2018 i els Serveis Socials Municipals havien de tramitar més PEIs i assumir tot el cost que això comportava”.

El Pla anual de subvencions del municipi és, segons el parer de Rius, de caràcter “programàtic” i no sols és un instrument de planificació i millora de l'acció administrativa, sinó que, a més, “afavoreix l'eficàcia i la transparència”, encara que el seu contingut “no crea drets ni obligacions”.

Per això, la responsable d'Hisenda ha indicat que el Pla conté la memòria explicativa dels objectius, els costos de realització i les fonts de finançament de les subvencions que pretén atorgar l'Ajuntament durant l'exercici de 2023 i la memòria amb els detalls d'execució del 2022.

D'altra banda, Rius ha valorat positivament el grau de compliment i l'eficiència de l'atorgament de subvencions del passat any 2022, en el qual es van tramitar els procediments per a la concessió de les subvencions previstes, malgrat el volum extraordinari en la Secció IV.

El Pleno de Burriana aprueba los presupuestos para 2023
  • - Els comptes municipals per al pròxim exercici incrementaran les inversions amb recursos propis i augmentaran les prioritats en Serveis Socials i les ajudes a la ciutadania i al teixit comercial

  • - Tot a pesar de la decisió del govern municipal de congelar novament totes les taxes i tributs per a l'any pròxim


El Ple ordinari celebrat aquest matí ha aprovat el pressupost municipal de Borriana per a 2023 que ascendeix a 35.066.666 euros i que, segons ha destacat l'alcaldessa de Borriana, Maria Josep Safont, “incrementarà les inversions amb recursos propis i augmentarà les prioritats en Serveis Socials i les ajudes a la ciutadania i al teixit comercial, i tot a pesar de la decisió del govern municipal de congelar de nou totes les taxes i tributs per al pròxim exercici”.

Safont ha subratllat que, des del govern municipal, en 7 anys “portem executades inversions per valor de 18 milions d'euros”, i amb el pressupost per a 2023 “continuarem construint el model de ciutat que volem per a les persones transformant Borriana en una ciutat de futur, moderna i sostenible, amb l’impuls de mesures per a la protecció del nostre valuós patrimoni, per a la seguretat en la mobilitat de les persones i per a la reactivació de l'economia local”.

Per a l'alcaldessa es tracta d'un pressupost “social, inversor, realista i responsable” i ha quantificat el total de les inversions previstes per a 2023 en 3.921.828€, la major part amb finançament extern de la Generalitat, la Diputació i Fons Europeus.

Així mateix ha manifestat que en els 8 pressupostos dissenyats pel govern municipal “hem demostrat estabilitat de govern i treball conjunt i hem fet l'esforç d'incrementar els recursos propis però també hem buscat finançament extern”.

Sobre les línies per a 2023, ha assenyalat la importància de l'àrea d'Acció Social i Ocupació i ha concretat que a l'acció social es destinarà un total d'1 milió d'euros directament. Mentre que per a facilitar l'accés al món laboral de les persones destinarà 1.800.000 euros entre els recursos municipals i les aportacions d'altres administracions competents en ocupació, Generalitat i Estat.

Igualment, ha assegurat la intenció de l'executiu municipal de continuar impulsant i dinamitzant l'economia local per a “contrarestar des del consistori el descens de l'activitat econòmica que pot provocar l'increment de preus” i, per això, ha precisat, “mantenim els més de 82.000 euros inicials pressupostats en la pandèmia, destinats a la promoció i dinamització del comerç local, organitzant juntament amb la Federació de Comerç i Associacions d'hostaleria campanyes i accions com la recent Fira de Nadal i premis que han resultat un rotund èxit”.

Quant a les inversió en noves tecnologies, el pressupost de 2023 contempla 280.000 euros per a fer un pas més i aconseguir una ciutat intel·ligent amb passos de vianants lluminosos, radars educatius i sensors de qualitat ambiental. En definitiva, per a incrementar la seguretat dels vianants i vigilar la qualitat de l'aire de la població.

Una altra acció important prevista per al pròxim exercici és l'ampliació del nou cementeri i la construcció de 250 nínxols nous. En aquest moment n’hi ha disponibles 240 (entre nous i revertits) i, amb una inversió de 300.000 euros en 2023, l'Ajuntament tindrà suficients nínxols disponibles i cobertes les necessitats per als pròxims anys.

A més, l'alcaldessa ha subratllat l'aposta per continuar buscant finançament extern. En aquest sentit ha assenyalat la sol·licitud de 250.000 euros del pla de Recuperació, Transformació i Resiliència Next Generation, per a finançar noves tecnologies subvencionades al cent per cent, que quan arribe la resolució seran revertits al pressupost municipal de 2023 per a continuar treballant per millorar la nostra ciutat

Així mateix, ha recordat que l'any vinent el govern municipal torna a congelar tots els impostos i taxes i augmenta les bonificacions en taxes municipals, “gràcies a la gestió municipal, amb la reducció del deute municipal i el major finançament extern, que ens ha permès en els 3 anys consecutius de crisis assumir l'increment constant de la despesa municipal sense repercutir-la en cap impost ni taxa municipal que paguem els veïns i veïnes de Borriana”.

Reducció del deute

Finalment, ha puntualitzat que a pesar de l'increment “brutal” que han experimentat algunes despeses, com els contractes de serveis públics per l'increment del 7% d'IPC, els increments de la despesa energètica i salarial segons la Llei de Pressupostos de l'Estat, i la despesa en interessos bancaris “continuem congelant tots els impostos i les taxes”.

Sobre aquest tema, Safont ha explicat que en aquests 7 anys de govern “hem reduït el deute en més de 8 milions d'euros, de 14,5 milions a 6,2 milions, i ha sigut un gran encert perquè si no ho haguérem fet, estaríem parlant d'uns interessos per a 2023 d'uns 500.000 euros, mentre que la previsió és que pagarem 200.000 euros pel mateix deute viu”.

Per tant, ha conclòs, aquesta reducció del deute i el major finançament extern “ens ha permès que en els 3 anys consecutius de crisis puguem assumir l'increment constant de la despesa municipal sense repercutir-la, ni tan sols l'IPC, en cap impost ni taxa municipal que paguem els veïns i veïnes de Borriana”.

- Els comptes municipals del pròxim exercici contemplen importants inversions a pesar de congelar novament tots els tributs municipals

- Arribarà als 35,06 milions d'euros i continua en la línia de treball de “construir una ciutat millor pensant en les persones”


El pressupost municipal de Borriana per a 2023 incrementarà les inversions amb recursos propis a pesar que l'equip de govern municipal haja decidit congelar totes les taxes i tributs, i assolirà els 35.066.666 euros.

Segons ha destacat l'alcaldessa de Borriana, Maria Josep Safont, que acompanyada de la regidora delegada d'Hisenda, Cristina Rius, i el tercer tinent d'alcalde, Vicent Granel, han avançat les línies principals dels comptes per al pròxim exercici, que han qualificat de “social i inversor”, i que continua en la línia de treball de “construir una ciutat millor pensant en les persones”.

L'executiu municipal va enviar ahir dimecres el pressupost municipal de 2023 als diferents grups amb representació en el consistori, a fi que puguen estudiar les dades preliminars i avançar en la tramitació d'uns comptes que l'executiu local portarà al ple extraordinari previst per al dijous que ve 22 de desembre per a l’aprovació i, així, que puga entrar en vigor durant el mes de gener.

Segons han manifestat Rius i Granel, “amb els 8 pressupostos que hem aprovat, hem demostrat estabilitat de govern i un treball conjunt amb l'únic objectiu de millorar la vida de les persones i millorar la nostra ciutat, perquè els dos partits que formem l'equip de govern municipal hem tingut clar, des de primera hora, que volíem transformar la ciutat” i, per això, “hem fet l'esforç d'incrementar els recursos propis però també hem buscat finançament extern”.

Per a Cristina Rius i Vicent Granel, en els moments de crisis “és quan més hem d'estar al costat dels nostres veïns i veïnes, de les persones més desfavorides, desocupades, majors, autònomes o de les pimes".

En aquest sentit, han afirmat, “hem pres la decisió de continuar congelant tots els tributs municipals per a ajudar-los a passar aquest període de crisi sense incrementar la pressió fiscal a la ciutadania, i també augmentarem i millorarem l'atenció als usuaris dels Serveis Socials municipals”.

Per a nosaltres –han assegurat– és molt important i prioritària l'àrea d'Acció Social i Ocupació. Per això, en 2023 destinem un total d'1 milió d'euros directament a l'acció social, i 1.800.000 euros entre els recursos municipals i les aportacions d'altres administracions competents en ocupació, Generalitat i Estat, per a a facilitar l'accés de les persones al món laboral.

Per a contrarestar des de l'Ajuntament el descens de l'activitat econòmica que pot provocar els increments de preus, han indicat els dos regidors, “continuarem impulsant i dinamitzant l'economia local, i per això mantenim els més de 82.000 euros inicials que pressupostem en la pandèmia, destinats a la promoció i dinamització del comerç local, organitzant, juntament amb la Federació de comerç i l’Associació d'hostaleria, campanyes i accions com la recent Fira de Nadal que ha resultat un rotund èxit”.

 

Obres

Borriana començarà 2023 amb l'execució de les obres que estan en marxa o començaran en breu per a “continuar transformant la ciutat que volem i que suposen una inversió de prop de 6 milions d'euros en obres”, han precisat.

Entre les quals, Rius i Granel han destacat les obres ja iniciades de rehabilitació de la Casa de la Cultura amb 1 milió d'euros, la construcció de la passarel·la definitiva del Clot de la Mare de Déu per més de 500.000 euros, o de pavimentació de vials i la construcció de noves voreres a Santa Bàrbara amb 700.000 euros.

Així mateix, es mamprendrà la instal·lació de geotèrmia a la piscina recentment adjudicada per 223.000 euros, el canvi d'enllumenat en instal·lacions esportives per 100.000 euros i la remodelació de la plaça al barri la Bosca amb una licitació de 140.000 euros.

En relació a la reordenació de l'avinguda de la Mediterrània, Rius i Granel han manifestat que “canviarà totalment la fisonomia de l'avinguda i que actualment s'estan obrint les pliques, per la qual cosa prompte començaran les obres amb una inversió de 2.179.000 euros per a la construcció d'un carril de ciclovianants el traçat del qual discorrerà en el costat de la mar, i també la col·locació de noves canonades d'aigua potable i la instal·lació de noves canalitzacions i bombaments per a l'evacuació d'aigües residuals i pluvials, així com la repavimentació del vial i el recobriment de les voreres.

També molt prompte, es realitzarà la licitació d'altres obres que estan en fase de projecte, entre les quals hi ha la instal·lació dels caragols d'Arquimedes amb 825.000 euros, així com els plecs per a licitar la gestió del Centre d'atenció primerenca que s'ha demorat perquè faltava rebre el Contracte Programa, signat per la Conselleria.

Igualment, en el primer semestre de 2023 s'escometrà la urbanització del cèntric carrer Barranquet, amb el paviment molt deteriorat, amb una inversió de 480.000 euros que inclou també la millora i renovació dels col·lectors per a evitar l'estancament d'aigua en moments de fortes pluges, amb una part finançada pel Pla d'Obres de la Diputació i una altra amb recursos municipals.

De la mateixa manera, els pressupostos de 2023 contemplen 280.000 euros per a fer un pas més per a aconseguir una ciutat intel·ligent amb passos de vianants lluminosos, radars educatius i sensors de qualitat ambiental. En definitiva, l'ús de les noves tecnologies per a incrementar la seguretat dels vianants i vigilar la qualitat de l'aire de la població.

Una altra obra important és l'ampliació del nou cementeri i la construcció al voltant de 250 nínxols nous. En aquest moment, n’hi ha disponibles 240 (entre nous i revertits). Amb una inversió de 300.000 euros en 2023, l'Ajuntament tindrà suficients nínxols disponibles i, per tant, cobertes les necessitats per als propers anys.

Quant al Pla Edificant per a 2023 de la Conselleria d'Educació, inclou dos projectes educatius molt importants per a la població de Borriana. La quantitat pressupostada per a la IES Jaume I és d'1.500.000 euros i una nova inversió de 2,5 milions d'euros per a la reforma del Centre d'Educació Especial Pla d’Hortolans, dels quals 100.000 euros apareixen en aquest pressupost per a la redacció del projecte. Rius i Granel han volgut agrair a la Generalitat “el compliment i la celeritat en pagar les factures de les certificacions, revisades prèviament pels tècnics municipals”. Fins avui, l'obra pagada de l'IES Jaume I ascendeix a 3.585.000 euros.

 

Reducció del deute

Finalment, Rius i Granel han subratllat que un aspecte a tindre en compte en aquest pressupost és “l'increment brutal que han experimentat algunes despeses, com els contractes de serveis públics, per l'increment del 7% d'IPC, l’increment de la despesa energètica, l'increment salarial segons la Llei de Pressupostos de l'Estat i un increment important en la despesa en interessos bancaris”.

Sobre aquest tema Rius ha puntualitzat que en aquests 7 anys de govern “hem reduït el deute en més de 8 milions d'euros, de 14,5 milions a 6,2 milions, i ha sigut un gran encert perquè si no ho haguérem fet estaríem parlant d'uns interessos per a 2023 d'uns 500.000 euros, mentre que la previsió és que pagarem 200.000 euros pel mateix deute viu”.

Per tant, ha conclòs, aqueixa reducció del deute i el major finançament extern “ens ha permés que, en els 3 anys consecutius de crisis, puguem assumir l'increment constant de la despesa municipal sense repercutir-la, ni tant sols l'IPC, en cap impost ni taxa municipal que paguem els veïns i veïnes de Borriana”.

- L'augment del preu de l'energia obliga el consistori a reforçar la partida per a fer front al pagament de l'electricitat

- El Ple d'aquesta vesprada inclou una modificació de 320.000 euros per a suplementar la partida pressupostària relativa a les despeses d'electricitat de serveis generals


El govern municipal de Borriana proposarà en el ple ordinari que se celebrarà aquesta vesprada, entre altres assumptes, una modificació de crèdit per a afrontar l'augment del preu de la factura de l'energia i així pagar la diferència del contracte de subministrament d'energia elèctrica com a conseqüència de la pujada de preus, fins a final d'any, segons ha avançat la regidora delegada d'Hisenda, Cristina Rius.

Concretament, ha explicat, es destinaran 320.000 euros a suplementar la partida pressupostària de despeses d'electricitat de serveis generals a causa de l’augment després de la revisió de preus del contracte.

En aquest sentit, ha assegurat Rius, l'Ajuntament de Borriana ja ha posat en marxa diferents mesures per a contindre el consum d'energia en equipaments i instal·lacions municipals. A més, treballa en la reforma de l'enllumenat públic i en la instal·lació de plaques solars en diverses instal·lacions municipals i en l’impuls d’un pla de comunitats energètiques, a fi de “reduir la factura de la llum, el gas i els carburants no sols en la mateixa Administració, sinó també en la resta d'àmbits a Borriana”.

D'altra banda, el govern local plantejarà en la sessió plenària suplementar amb 55.294,77 euros l'aportació al Centre Municipal de les Arts Martí de Viciana, en no haver transferit íntegrament l'aportació de l'exercici 2021.

Sobre aquest tema, Rius ha manifestat que “són pagaments ineludibles” i que els dos suplements de despeses es financen amb romanents de tresoreria per a despeses generals que han resultat de la liquidació del pressupost de 2021, i amb la baixa de sobrants d'altres aplicacions de despeses, concretament del contracte de mobiliari i equipament del nou edifici de Serveis Socials, que ja ha estat adjudicat.

La responsable d'Hisenda també ha revelat que en el ple municipal s'aprovarà la dotació de 220.383 euros que es destinaran a l'amortització de préstecs de projectes ja finalitzats, a càrrec íntegrament de romanents de tresoreria afectats de la liquidació de l'anterior exercici.

Congelación de tasas e impuesto en Burriana para 2023
  • - Amb l'objectiu de continuar ajudant la ciutadania i totes les activitats econòmiques del municipi

  • - Inclou ampliar els incentius fiscals i aplicar el màxim percentatge legal de bonificació en l'ICIO, el 95%, en les obres per a instal·lacions de sistemes d'aprofitament tèrmic o elèctric de l'energia solar


L'equip municipal de govern de Borriana ha traslladat a la Comissió d'Hisenda la seua proposta de tornar a congelar tots els impostos i les taxes municipals per al pròxim exercici 2023, segons ha anunciat l'alcaldessa de Borriana, Maria Josep Safont.

Amb el manteniment i, per tant, la congelació de les ordenances fiscals que es planteja, el govern municipal decideix un any més “no augmentar la càrrega impositiva de la ciutadania”, en aquesta ocasió motivat per “les diferents crisis derivades de la guerra de Rússia contra Ucraïna, l'augment dels costos energètics, la inflació, l'increment de l'euríbor i l'IPC”, ha assegurat l'alcaldessa.

El govern municipal ha volgut fer partícips a tots els grups municipals d'aquesta decisió “adoptada amb responsabilitat i prioritzant que les famílies i les empreses puguen continuar recuperant poder adquisitiu”, ha manifestat Safont, i ha informat que la modificació de les ordenances fiscals s'aprovarà en el pròxim ple ordinari del 3 de novembre.

D'aquesta manera en 2023, novament, a Borriana es congelaran i no s'augmentarà cap dels tipus impositius com ara el de l'ICIO, l'IBI o el de vehicles, a més de mantindre sense modificacions els imports dels rebuts de taxes municipals, com les del fem o les de diferents espais culturals i esportius, i es conservarà i en alguns casos s'augmentaran els beneficis fiscals i les bonificacions aprovades en els últims exercicis.

La regidora delegada d'Hisenda, Cristina Rius, ha manifestat que l'horitzó més pròxim “planteja reptes significatius per a l'equilibri dels comptes municipals, tenint en compte l'augment del preu de l'energia i les seues conseqüències, la inflació, el 4% dels salaris del personal municipal o l'euríbor, que ha multiplicat per 6 els valors des del principi de l'exercici”.

No obstant això, la intenció de l'equip de govern se centra, ha assegurat, a “ajustar el pressupost per a 2023, un any més, amb els impostos i taxes congelats, de manera que les famílies i empreses puguen continuar recuperant poder adquisitiu”.

Això suposarà, segons ha precisat Rius, un “repte extraordinari” en la gestió municipal”, perquè el Pressupost de despeses “tindrà un augment important pels increments dels costos, que haurem d'assumir amb els mateixos ingressos per impostos i taxes”. Uns reajustaments pressupostaris que, ha expressat, “ens permeten fer front a una posició límit, amb l'encariment exponencial dels costos energètics, els sobrecostos dels serveis per l'alta inflació que ens situa en un dels contextos més difícils dels últims 11 anys”.

Amb aquestes premisses, el govern local revela que es mantindran tots els beneficis fiscals aprovats fins ara, afegint-ne de nous i millorant les condicions de renda màxima per a facilitar l'accés a les bonificacions existents que es regeixen per la IPREM, com és el cas de famílies nombroses i de les persones jubilades i pensionistes.

Nous beneficis fiscals

Entre les decisions polítiques preses aquests anys per l'executiu municipal en matèria mediambiental, es continuen impulsant incentius fiscals per a promoure l'ús de les energies renovables. Per això, ha precisat Rius, “proposem, en l'ICIO aplicar el màxim percentatge legal de bonificació, el 95%, en les obres per a instal·lacions de sistemes d'aprofitament tèrmic o elèctric de l'energia solar, sempre que siga destinada a autoconsum”.

Paral·lelament, en la taxa per prestació de serveis d’activitats de joventut i ús del Casal Jove, ha assenyalat, “ens alineem al costat de les persones parades que busquen, en els cursos que organitza el Casal Jove, millorar la seua formació i que els facilite l'accés al món laboral, i proposem aplicar una nova bonificació del 50% a persones parades que s'inscriguen en aquests cursos”.

També s'aplicarà, a la taxa per prestació de serveis d’activitats esportives, una bonificació en el cas de pertànyer a alguna associació local per a la qual es realitze una activitat esportiva específica amb finalitat terapèutica.

En el cas de l'IBI i de la taxa de gestió de residus, a l'hora d'aplicar la bonificació a famílies nombroses i a les persones jubilades i pensionistes, es té en compte l'IPREM. La proposta per a 2023 de l'Ajuntament és “incrementar el coeficient multiplicador que s'aplica sobre l'IPREM del 1,3 al 1,4, perquè per límits de renda moltes persones que ara són beneficiàries d'aquests beneficis fiscals, no es queden fora i no se’ls denegue”, ha finalitzat.

Taxa gestió de residus

Rius ha recordat que la taxa per la gestió de residus també es congela, com ja va anunciar la setmana passada a pesar que el desfasament entre ingressos i costos per a 2023 serà al voltant de 607.000 euros. “Una despesa que també decidim assumir i que no es repercutirà en el rebut que paga la ciutadania”.