Normes urbanístiques PGOU 1995

Text refós Normes Urbanístiques PG de Borriana actualitzat (última actualització Febrer 2023)

 

CARTOGRAFIA
(Última actualització: Febrer 2022)


ESTRUCTURA I ALINEACIÓ DEL SÒL URBÀ   E:1/1000

QUALIFICACIÓ URBANÍSTICA    E: 1/5000

ORDENACIÓ ESTRUCTURAL I XARXA PRIMÀRIA  E: 1/10.000Programa municipal de caràcter plurianual en matèria d'habitatge protegit a BorrianaREVISIÓ DEL PGOU

1.- CONCERT PREVI DEL PLA GENERAL D'ORDENACIÓ URBANA DE L'AJUNTAMENT DE BORRIANA


2.- DOCUMENT DE REFERÈNCIA


3.- DOCUMENTS D'AVALUACIÓ AMBIENTAL ESTRATÈGICA DEL PLA GENERAL DE BORRIANA


ESTUDI DE MINIMITZACIÓ D'IMPACTE AMBIENTALPLA ESPECIAL EN SÒL NO URBANITZABLE COMÚ DE DELIMITACIÓ DE ZONA PER A ÚS TERCIARI I DE SERVEIS
(aprovat definitivament per acord de la Comisió Territorial d'urbanisme de 13 de maig de 2014)PLA ESPECIAL DE PROTECCIÓ DEL CONJUNT HISTÒRIC DE BORRIANA I ESTUDI D'INTEGRACIÓ PAISATGÍSTICA (aprovat definitivament mitjançant acord de la Comissió Territorial d'urbanisme de 1 d'octubre de 2014)


PLA D'UTILITZACIÓ D'ESPAIS PORTUARIS I DEL PORT DE BORRIANA

Anunci d'informació pública (publicat en DOCV núm. 6198, de 3 febrer 2010. Fi del termini per a consultar documentació i formular al·legacions, el dia 26 febrer 2010)

Resolució de 22 de desembre de 2010, de la Direcció General de Ports, Aeroports i Costes, per la qual s'aprova el Pla d'utilització d'espais portuaris del Port de Borriana (DOCV núm. 6445, de 25 de gener de 2011)