Cristina Rius Borriana

- La regidora d’Hisenda assegura que el consistori ha gestionat des de 2017 els projectes “amb prudència, a l'espera de rebre els fons comunitaris”

- L'Ajuntament, que ha rebut pagaments per 999.192 euros, estava executant amb recursos propis unes obres que són cofinançades al 50% per la Unió Europea

- Fins al juliol de 2021 Borriana ha pagat obres per 3.529.000 euros, dels més de 5 milions que estan en marxa


L’abonament que la Unió Europea (UE) ha realitzat a l'Ajuntament de Borriana de part dels fons Edusi permetrà continuar amb l'execució d'aquests projectes de desenvolupament urbà per valor de 10 milions d'euros finançats per l'Ajuntament i la UE al 50%.

La regidora d'Hisenda, Cristina Rius, ha explicat que “l'arribada dels fons europeus a través de diferents pagaments permetrà que l'Ajuntament puga continuar amb els projectes de l'estratègia Edusi amb la incorporació aquests ingressos”.

Cal recordar que fins avui, des que van començar els projectes de l'estratègia Edusi 2017-2022, Borriana ha estat executant les obres amb recursos propis, per la qual cosa l’àrea d’Hisenda local hi ha hagut d'actuar amb prudència, mentre estava a l'espera de rebre el pagament per part d'Europa”.

Per això, Rius ha assegurat que “la iniciativa comunitària dels Edusi és una excel·lent iniciativa per a regenerar la ciutat, tot i que seria desitjable que els municipis reberen amb més rapidesa la part del finançament que correspon a la Unió Europea, que no es cobra fins que no es verifiquen les despeses de les obres ja executades”.

Així, des que es va iniciar l'estratègia Edusi en 2017 l'Ajuntament únicament ha comptat amb un primer pagament avançat de 164.000 euros dels cinc milions que espera rebre.

Aquest estiu, després de les SPB (Sol·licituds de pagament a beneficiari) que el consistori ha emès, s'han començat a rebre els primers imports del 50% europeu. D'aquesta manera, a mitjan juliol es va rebre un primer pagament de 347.000 euros, i el passat 11 d'agost, el segon, de 488.000 euros.

En total, les arques municipals han rebut fins avui 999.192 euros de la part comunitària, mentre que fins a juliol de 2021 l'Ajuntament ha pagat obres per 3.529.070 euros, dels més de 5 milions que estan en marxa.

A més, l'Ajuntament ja ha sol·licitat un tercer SPB per valor de 326.457 euros, que està a l'espera de rebre el vistiplau de la Direcció General de Cooperació Autonòmica i Local, entitat que gestiona les ajudes europees com a intermediària entre els municipis i la Comissió Europea.

Els projectes inclosos en les Estratègies de Desenvolupament Urbà Sostenible i Integrat (Edusi) estan cofinançats al 50% pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (Feder) en el marc del Programa Operatiu pluriregional d'Espanya (POPE) 2014-2020.

Aquests projectes s'engloben en quatre grans blocs d'actuació: Millora energètica en infraestructures i instal·lacions públiques, Actuacions per al foment de la mobilitat urbana sostenible, Incorporació de les Tecnologies de la Informació i la Comunicació per al desenvolupament de l'administració electrònica, i Condicionament d'espais culturals i dinamització de la xarxa de museus de la ciutat.

Dins de l’estratègia Edusi ha sigut possible la realització de projectes com el del carril ciclopeatonal al Grau, l'adequació del jardí del Bes, la regeneració del bulevard de la Bosca, la construcció del jardí arqueològic de Sant Blai, la rehabilitació de la Mercè, el futur Parc de l'Arenal, o la reforma de l'antic ambulatori per a la localització dels Serveis Socials.

Convocatoria de las Ayudas Paréntesis II en Burriana

 

 • En aquesta segona fase poden optar activitats econòmiques comercials que no podien en la primera, com ara perruqueries, arts gràfiques, tintoreries, forns, joieries, sabateries, llibreries o restaurants, entre d’altres

 • El BOP ha publicat l'extracte de la convocatòria i ja es poden sol·licitar fins al 21 de juny

 • La informació i els impresos estan disponibles en el tauler d'anuncis de la seu electrònica de l’Ajuntament: https://burriana.sedelectronica.es/board/


L'Ajuntament de Borriana ha convocat les noves ajudes Parèntesi i amplia les activitats econòmiques comercials del municipi més afectades per les restriccions sanitàries provocades per la pandèmia de la Covid-19, que poden optar i que no van poder en la primera fase perquè no figuraven en el CNAE proposat per la Generalitat, com ara perruqueries, arts gràfiques, tintoreries, fleques, joieries, sabateries, llibreries o restaurants, entre d’altres.

Segons ha informat l'alcaldessa de Borriana, Maria Josep Safont, el Butlletí Oficial de la Província (BOP) ha publicat l'extracte de la convocatòria, per la qual cosa a Borriana ja es poden sol·licitar novament les ajudes durant el termini d'un mes, fins al 21 de juny, inclusivament.

Les sol·licituds, ha aclarit Maria Josep Safont, també es resoldran, com les anteriors, per decret segons es vagen revisant i complisquen els requisits, sense esperar a resoldre-les totes juntes. També ha precisat que l'aportació municipal per a les ajudes “podrà ser incrementada amb la finalitat d'atendre totes les sol·licituds que es presenten i reunisquen els requisits exigibles”.

Així mateix, l'alcaldessa ha explicat que l'Ajuntament ja ha resolt la totalitat de les 217 sol·licituds de la primera convocatòria de les ajudes Parèntesi presentades pels autònoms i microempreses de Borriana, i ha destacat que aquesta fase es va tancar amb l'abonament d'un total 483.939 euros per a 191 beneficiaris que compten amb 567 treballadors autònoms i per compte d'altri. Les 26 sol·licituds restants han sigut denegades principalment per tractar-se activitats no incloses en les bases.

Per part seua, la regidora d'Hisenda, Cristina Rius, ha explicat que l'equip municipal de govern, com ja va anunciar, ha destinat els romanents de la primera convocatòria de les ajudes Parèntesi a una nova edició. Així, l'Ajuntament ha previst un import global de 500.000 euros, dels quals un 15% és aportat per l'Ajuntament, un 62,5% és aportat per la Generalitat Valenciana i un 22,5% per la Diputació Provincial.

En concret, l'import de les ajudes serà com l'anterior i podran rebre fins a 2.000 euros per persona autònoma o microempresa i 200 euros més per cada persona treballadora, fins a un màxim de 4.000 euros.

Després de la resolució d'aquestes ajudes, si resultara un excedent de recursos sense utilitzar “es podrà dedicar a complementar proporcionalment les ajudes resoltes o dedicar-les a altres activitats també afectades per la pandèmia i que no hagen sigut contemplades específicament en els sectors definits en les bases”, ha precisat Rius.

El consistori ha ampliat les activitats econòmiques que poden sol·licitar les ajudes amb els nous CNAE proposats per la Generalitat Valenciana i d’acord amb l'estudi realitzat pel Pla d'Acció Territorial del Comerç (PATECO) dels comerços més afectats per la Covid.

A més, prèviament, l'Ajuntament va acordar amb la Federació de Comerç de Borriana ampliar aquestes ajudes a sectors econòmics que tot i estar fora dels dos llistats anteriors, per les característiques de la nostra ciutat, que puguen percebre aquestes ajudes, per a cobrir totes les activitats econòmiques de la ciutat que s'han vist afectades.

Les sol·licituds per a participar es presentaran en el registre electrònic de l'Ajuntament, i tant les bases reguladores com la convocatòria i els models d'impresos estan disponibles en el web municipal, en el tauler d'anuncis de la seu electrònica de l’Ajuntament: https://burriana.sedelectronica.es/board/

En el mateix apartat es pot consultar també la relació d'activitats que poden accedir a aquestes ajudes amb el llistat dels CNAE que figura en l'annex I de les bases de les ajudes publicades.

Tota la informació es pot consultar en la pàgina web www.burriana.es

El Ayuntamiento ayuda en la rehabilitación de fachadas catalogadas
 • El termini de presentació de sol·licituds finalitza l'1 d'octubre de 2021

 • Cada sol·licitud podrà ser subvencionada fins al 50% del pressupost protegible, amb el límit màxim de 5.000 euros


L'Ajuntament de Borriana ha convocat, per primera vegada i en règim de concurrència competitiva, les ajudes per a la pintura i rehabilitació de façanes catalogades en qualsevol emplaçament dins del terme municipal, per a consolidar o retornar a la façana de l'edifici l’estat físic correcte dels elements constructius, amb l'objectiu de fomentar i posar en valor el patrimoni arquitectònic local.

A aquest efecte, el consistori destina enguany un pressupost que ascendeix a 25.000 euros, que podria ser ampliat en funció de la demanda, i únicament admetrà una sol·licitud de subvenció per immoble cadastral. Cada sol·licitud podrà ser subvencionada fins al 50% del pressupost protegible, amb un límit màxim de 5.000 euros.

Segons estableixen les bases que regulen la concessió de subvencions, les ajudes contemplades tindran la naturalesa jurídica de subvencions públiques i podran ser beneficiaris els propietaris i les comunitats de propietaris d'immobles amb façanes catalogades.

Per a poder concórrer a les ajudes, els immobles hauran d'haver registrat l'informe d'avaluació de l'edifici (IEE) en l'administració autonòmica, segons el model establit per la Conselleria d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica.

Així com també, el certificat d'eficiència energètica inclòs en el IEE per a la seua validació i obtenció de l'etiqueta energètica haurà d'estar registrat en la pàgina de l'IVACE (www.ivace.es).

No obstant això, només podran realitzar-se les obres expressament autoritzades per llicència d'obres municipal, i no podran obtindre subvenció les façanes dels edificis en els quals el tècnic redactor de l’IEE haja advertit, en l'acta corresponent, l'estat de "risc imminent" mentre no es justifique l'esmena d'aquesta circumstància.

Seran subvencionables les obres de façanes catalogades que s'ajusten a les característiques i determinacions tècniques descrites en les bases respecte a la reparació de revestiment de paraments i pintura, i de rehabilitació, la finalitat de la qual siga consolidar o retornar a la façana de l'edifici l’estat físic correcte dels seus elements constructius i, en general, de la seguretat, salubritat i adornament, sense pretendre alterar la seua configuració exterior.

Treballs que comprenen, a més del revestiment de paraments i pintura, la reparació o substitució de fusteries i treballs de manyà, i la reposició d'elements parcialment desapareguts que les seues característiques exactes puguen ser fixades a partir del mateix edifici per repetició d'elements de balcons, elements ornamentals, o per reposició en continuïtat de cornises, impostes, balustrades, o per altres motius, entre altres.

El termini de presentació de sol·licituds és des del 14 de maig fins a l'1 d'octubre de 2021, i podrà ser presencial, sol·licitant cita prèvia, o telemàtica, amb l’ús del tràmit ‘Instància General’ http://burriana.sedelectronica.es/info.0 adjuntant el model normalitzat de sol·licitud que es pot obtindre en l'apartat de la seu electrònica de la pàgina web municipal, https://burriana.sedelectronica.es/board/.

Les persones interessades poden disposar de més informació amb la consulta de les bases en www.burriana.es, o poden adreçar-se als Serveis Tècnics municipals de l'Ajuntament de Borriana.

El Ayuntamiento ampliará la exención de tasas a las terrazas de bares y restaurantes hasta diciembre de 2021
 • La iniciativa, que serà elevada al Ple municipal, dispensarà del pagament de les taxes durant tot l'any 2021

 • És una mesura més de les adoptades pel consistori per a contribuir a la reducció de l'impacte econòmic en l’activitat hostalera, provocada per l'emergència sanitària de la Covid-19


L'Ajuntament de Borriana ampliarà l'exempció del pagament d'ocupació de via pública a les terrasses de l'hostaleria i restauració fins a desembre de 2021, per a ajudar el sector hostaler a minimitzar l'impacte econòmic negatiu derivat de la crisi sanitària de la Covid-19.

Així ho ha indicat la regidora d'Hisenda, Cristina Rius, que ha assegurat que a l'octubre de 2020 “ens vam comprometre a analitzar l'evolució de la pandèmia a meitat d'exercici de 2021”, i per això, ara, “plantegem la pròrroga de la Disposició Addicional Primera que deixarà sense efecte l'aplicació de la tarifa ininterrompudament des del 14 de març de 2020 fins al 31 de desembre de 2021, per a contribuir així al fet que la tornada a la normalitat siga el menys dura possible”.

Aquesta proposta, que és una mesura més de les adoptades pel govern municipal en l'àmbit econòmic, dirigides a autònoms, comerços i petites empreses locals per a contribuir a la reducció de l'impacte econòmic negatiu en la seua activitat, es dictaminarà el proper dijous 29 d'abril, per a posteriorment elevar-la al pròxim Ple municipal previst per al dijous 6 de maig.

Les noves mesures restrictives aprovades per la Generalitat Valenciana afecten especialment els restauradors i bars i per això, des de l'Ajuntament, “hem decidit ampliar l'exempció del pagament de l'ocupació de la via pública per a donar el màxim suport possible al sector”, ha manifestat Rius.

Així mateix, ha posat en relleu que el consistori també mantindrà la possibilitat d'ampliar les terrasses, quan així ho permeta la situació, “per a garantir als establiments el compliment de la distància de seguretat i poder disposar també de més taules”.

Amb la decisió de prorrogar sis mesos més l'exempció de pagament de l'ocupació de la via pública per als sectors de la restauració i l'hostaleria -ha destacat la responsable d'Hisenda- l'ajuntament deixarà de percebre, durant els quasi dos anys, més de 200.000 euros de la taxa per ocupació de terrasses”.

Sobre aquest tema, ha valorat que confien que siga “una ajuda per a un sector que, a causa de les restriccions horàries, d'aforament i de manteniment de distància mínima, derivades de la Covid-19, no ha arribat encara a la possibilitat d'oferir un rendiment complet en la seua activitat”.

D'altra banda, molt prompte, el consistori anunciarà més mesures per al comerç, un altre dels sectors que també s'ha vist afectat per les restriccions.

Modificación de créditos de los remanentes de tesorería
 • La modificació serà un dels temes a tractar en el ple ordinari de demà dijous 8 d'abril

 • Per a reutilitzar-los en suplements de crèdit i crèdits extraordinaris amb la finalitat de dotar de recursos suficients projectes estratègics

 • El Museu de la Taronja, els bons per a comerços, una font d'aigua potable o la pavimentació i adequació de vials, són alguns dels projectes que rebran les inversions


L'equip de govern de l'Ajuntament de Borriana proposarà en el pròxim ple, previst per a aquest dijous 8 d'abril, una modificació de crèdit que ascendeix a un total d'1.305.365,55 euros, procedents de romanents de tresoreria, a fi de realitzar els ajustos econòmics pertinents per a suplementar partides pressupostàries municipals o concedir crèdits extraordinaris a nous projectes.

La regidora d'Hisenda, Cristina Rius, ha explicat que es tracta d'una operació econòmica per a ajustar el pressupost i disposar dels recursos necessaris per a poder reutilitzar-los mitjançant suplements de crèdits i crèdits extraordinaris amb la finalitat de dotar de recursos de manera suficient projectes i iniciatives “estratègics per al municipi”.

Així, dels 1,3 milions d'euros de romanents de Tresoreria, ha precisat Rius, el consistori preveu destinar un total de 700.000 a suplements de crèdit de partides ja planificades, entre les quals ha destacat els 500.000 euros que es destinaran a la inversió en pavimentació i adequació de vials del municipi i que se sumen als 300.000 euros ja pressupostats.

En referència als crèdits extraordinaris, que sumen un total de 605.365,55 euros del total dels romanents de tresoreria, la regidora d'Hisenda ha posat l'accent en els 200.000 euros que s'assignaran al conveni amb la Confederació de Comerç de la Comunitat Valenciana per a la gestió de bons per al comerç local.

També dins dels crèdits extraordinaris, Rius s'ha referit als 180.000 euros com a aportació a la Fundació del Museu de la Taronja per a la seua reobertura, amb l'objectiu de “desbloquejar l’embolic i que el Museu torne a obrir les portes després de romandre tancades nou anys, des d'estiu del 2012”.

Igualment, la regidora d'Hisenda ha posat l'accent en 140.00 euros més que es dedicaran a la instal·lació d'un pou d'aigua, una planta d'osmosi i una font al pati de les antigues escoles de Santa Bàrbara, després de la concessió de l'autorització per part de la Confederació Hidrogràfica del Xúquer sol·licitada per l'Ajuntament per a l'aprofitament d'aigües subterrànies, per al proveïment i extracció d'aigua potable i, d'aquesta forma, “satisfer les necessitats d'aigua potable tant de les instal·lacions de les antigues escoles de Santa Bàrbara com dels veïns i les veïnes de la zona que vulguen arreplegar aigua apta per al consum humà”.

Paral·lelament, ha assenyalat la responsable d'Hisenda, el consistori destinarà 30.000 euros corresponents a l'aportació municipal per a la millora, modernització i dotació d'infraestructures i serveis en l'àrea industrial de la carretera de Nules, que se sumarà a la subvenció concedida per l'Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (IVACE) de 144.853,94, que en total seran 175.219,49 euros per al projecte

Amb aquest projecte, es dotarà a la zona de la carretera de Nules de senyalització i identificació dels carrers, de més aparcaments, de nous accessos, de passarel·les per als vianants, i s'ampliaran vials. També es milloraran les zones verdes i es millorarà la seguretat del polígon amb la implantació de càmeres de control de trànsit connectades al servei de Policia Local, i amb serveis contra incendis. Així mateix, s'optimitzarà l'enllumenat públic a través de mesures d'eficiència energètica o energies renovables.

Calendari fiscal 2021

- Del 15 de març al 7 de juny, el període voluntari per a les taxes urbanes de residus i guals i l'impost sobre vehicles de tracció mecànica

- L'Ajuntament augmenta les bonificacions i exempcions dels padrons de les taxes urbanes


Aquest mes de març comença el calendari de pagament de tributs municipals per a l'exercici 2021 a Borriana. L'Ajuntament ha fixat el calendari del contribuent amb el període de cobrament dels padrons fiscals per a enguany que es s’aplicarà tal i com estava establert perquè, segons l'informe d'Intervenció, les circumstàncies actuals no determinen una alteració dels terminis fixats, al contrari del que va passar l'any passat, quan l'estat d'alarma i el confinament van motivar una alteració extraordinària.

D'aquesta manera, del 15 de març al 7 de juny, es podran abonar les taxes urbanes de gestió de residus i guals i l'Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica (IVTM).

Dins del citat període de pagament en voluntària, les persones podran efectuar els abonaments els dies hàbils en qualsevol de les oficines de les entitats col·laboradores: Caixa Rural San Josep, CaixaBank, Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA) i Banc de Sabadell.

Prèviament, s'haurà de presentar en les entitats col·laboradores el document de pagament expedit per l'Ajuntament de Borriana, que serà remés al domicili de la persona contribuent, sense que l'enviament supose notificació de la liquidació, o podrà recollit-se en el Servei Municipal de Recaptació, situat a la planta baixa de l'Ajuntament.

Per als rebuts domiciliats, dins del període indicat, l'Ajuntament aplicarà una bonificació de l'1% de la quota. Transcorregut el termini en període voluntari sense haver fet efectiu el pagament, s'iniciarà el procediment de constrenyiment, incrementant-se el deute amb el recàrrec, interessos de demora, costos i despeses que s'originen.

Per als rebuts domiciliats, dins del període indicat, l'Ajuntament efectuarà dos càrrecs del 50% de la quota, el primer càrrec previst serà el 26 març i el segon càrrec el 26 maig, en el segon s’aplicarà una bonificació de l'1% per la domiciliació. En aquest sentit, la regidora d’Hisenda, Cristina Rius, destaca que cada any en són més les persones contribuents que domicilien els rebuts, i es beneficien d'aquesta bonificació.

Congelació de taxes

L’edil d'Hisenda ha recordat que l'any 2021 va començar amb una congelació de taxes i impostos per als veïns i veïnes i per a les empreses de Borriana que arribarà als 350.000 euros.

De fet, l'Ajuntament preveu menys recaptació i, per tant, menors ingressos per taxes a causa de, principalment, la congelació de tots els tributs municipals, inclosa la taxa de gestió de residus, ja que enguany, “extraordinàriament”, el consistori es farà càrrec de l'increment del 5,8% del cost del servei i, a més, en el cas de les activitats econòmiques, s'aplicarà una reducció del 25% en els rebuts per a ajudar en la recuperació econòmica”.

Així mateix, els bars i restaurants seguiran sense pagar la taxa d'ocupació de via pública per terrasses durant la primera meitat de l'exercici, tal com es va comprometre el consistori amb els hostalers, i d’aquesta manera prorrogarà l'exempció que es va iniciar el 14 de març de 2020 per a “ajudar-los en aquesta difícil situació", la qual cosa també afectarà a la reducció dels ingressos municipals.

Cristina Rius ha indicat que, a més, s'ha previst l'exempció de la taxa de gestió de residus per a les més de 50 persones que són beneficiàries aquest 2021 de les prestacions econòmiques d'emergència social per pobresa energètica. L'exempció tindrà un cost fiscal estimat de prop de 6.000 euros, i també es preveuen 80 bonificacions als qui ostenten la condició de persona jubilada o pensionista, amb un cost fiscal de més de 4.000 euros.

Dins del padró de l'impost de vehicles, s'aplicaran bonificacions a un total de 1.109 vehicles amb un cost fiscal de 90.761 euros per diversos conceptes, destaca com a més substancial el que s'aplica a conductors amb discapacitat.

Cristina Rius - Sara Molina

- El consistori va ordenar divendres passat, 5 de març, la primera remesa de transferències de les ajudes

- El termini de sol·licituds es va iniciar el 26 de febrer i estarà obert durant un mes, fins al 25 de març


El registre de l'Ajuntament de Borriana ha rebut l'entrada de 134 sol·licituds de demanda de les ajudes Parèntesi des que es va obrir el període de sol·licituds el passat 26 de febrer i fins a la data de hui, dilluns 8 de març.

A més, com ha explicat la regidora d'Hisenda, Cristina Rius, “divendres passat 5 de març, només una setmana després que començara el període de sol·licituds, ja es va començar a pagar la primera remesa de transferències per a les sol·licituds que complien tots els requisits de les bases”. En aquesta primera remesa de transferències, les quanties de les ajudes han oscil·lat entre els 2.200 euros i els 3.800 euros per sol·licitud.

D'aquesta manera, tal com ha assegurat Cristina Rius, “el consistori accelera els tràmits per a continuar injectant liquiditat als comerços de Borriana”, al mateix temps que ha explicat que “d'ara en avant s'aniran realitzant diversos pagaments setmanals per a les diferents remeses”.

L'import global de les ajudes Parèntesi per als negocis de Borriana ascendeix a 988.267 euros, que són finançats en un 15% amb càrrec al pressupost municipal, i les aportacions de la Generalitat en un 62,5%, i de la Diputació provincial amb un 22,5%.

El termini de sol·licituds per a aquestes ajudes directes estarà obert fins al proper 25 de març de 2021 i estan adreçades a autònoms i microempreses de sectors afectats per les restriccions generades per la pandèmia, com ara l'hostaleria i la restauració, el turisme, la cultura, l'entreteniment i els esdeveniments o les activitats esportives i la resta d’epígrafs CNAE que apareixen en els annexos del Decret 1/2021 del Consell.

Safont i Rius
 • Reducció que es va aplicar a l'abonament de factures que van ascendir a un import total de 13.289.600 euros

 • En l'últim trimestre de l’any passat, el pagament a proveïdors per part de l'Ajuntament es va situar en una mitjana de 8,9 dies


L'Ajuntament de Borriana va consolidar durant 2020 la reducció del període mitjà de pagament a proveïdors, fins i tot amb la crisi sanitària provocada per la pandèmia del coronavirus, fins arribar al voltant de 15 dies. Reducció que es va aplicar a l'abonament, durant l'any passat, de factures que van ascendir a un import total de 13.289.600 euros, segons ha explicat la regidora delegada d'Hisenda, Cristina Rius.

Rius ha assegurat que les factures de l’any passat “es van continuar tramitant, com sempre, amb la major diligència” per a poder pagar-les dins del període legal que marca la Llei de Morositat, molt per davall dels 30 dies després de donar la conformitat a la factura i poder així mantindre els períodes de pagaments.

Dins del full de ruta en la gestió econòmica del consistori, ha manifestat la regidora d'Hisenda, s'han tramitat amb celeritat les despeses i l'aprovació de les factures perquè els fons “arribaren com més prompte millor als autònoms i a les empreses que treballen per a l'Ajuntament, i dotar-los ràpidament de liquiditat en un exercici difícil per a molts sectors pels efectes negatius de la pandèmia”.

D'aquesta forma, ha continuat l’edil d'Hisenda, “el consistori promou que els sectors econòmics locals puguen cobrar els serveis prestats dins del termini i en la forma escaient, i contribueix al fet que els autònoms i les xicotetes i mitjanes empreses que treballen per al consistori tinguen liquiditat en aquesta difícil situació”.

En cap dels quatre trimestres de 2020 es va arribar als 20 dies de mitjana per als pagaments”, ha destacat Rius, per davall dels trenta dies establits per la Llei de Morositat, i ha subratllat especialment l'últim trimestre, en què el pagament a proveïdors per part de l'Ajuntament es va situar en una mitjana de 8,9 dies.

Sobre aquest tema, ha valorat que la dinàmica en els últims anys del pagament a proveïdors suposa a judici seu “un factor més per a la millora i enfortiment de diferents sectors econòmics locals, ja que en tot moment han pogut cobrar els serveis prestats al consistori dins del termini i en la forma escaient, amb la qual cosa la confiança i la capacitat de gestió entre empreses i Ajuntament també ha anat clarament en augment”.

Durant el primer trimestre, fins al 14 de març que va començar l'estat d'alarma i el confinament domiciliari, el consistori va relacionar factures per un import d'1.622.012euros, mentre que en l'Estat d'Alarma es van aprovar relacions de factures per 3.313.632 euros.

Per a Cristina Rius, la falta d'activitat durant els 99 dies de confinament va influir en la despesa municipal “i va ser major la quantitat facturada en la segona meitat de l'exercici”, per la qual cosa van ser 8.353.956 euros, el que es va pagar amb posterioritat a juny 2020.

Des de casa amb el teletreball, ha destacat Cristina Rius, el personal municipal “no va cessar en la seua comesa de tramitar les factures i les prestacions bàsiques d'alimentació, entre altres tasques”, amb la finalitat que el consistori continuara en “la mateixa línia de pagament immediat” i, d'aquesta forma, “contribuir a alleujar els efectes de la crisi econòmica i social provocada per l'emergència sanitària de la Covid 19”.

En definitiva, la responsable municipal d'Hisenda ha manifestat que el balanç de pagament a proveïdors de l’any passat suposa “un bon exemple de la gestió que durant els últims 6 anys s'ha dut a terme des de l'equip de govern, i en els diferents departaments implicats en la gestió econòmica municipal”.