Calendario fiscal contribuyente en Burriana 2023
  • - Del 15 de març al 5 de juny el període voluntari per a les taxes urbanes de residus i guals i l'impost sobre vehicles de tracció mecànica

  • - L'Ajuntament congela les taxes mantenint les bonificacions i exempcions dels padrons de les taxes urbanes


El pròxim mes de març comença el calendari de pagament de tributs municipals per a l'exercici 2023 a Borriana. L'Ajuntament ha fixat el calendari del contribuent amb el període de cobrament dels padrons fiscals per a enguany que es realitzarà d’acord amb el que estava establert.

D'aquesta manera, del 15 de març al 5 de juny, es podran abonar les taxes urbanes de gestió de residus i guals i l'Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica; (IVTM), mentre que per a l'Impost sobre Béns immobles (IBI), Urbana i Rústica, i l'Impost sobre Activitats Econòmiques (IAE), el període de pagament serà del 17 de juliol al 5 d'octubre.

Dins de l’esmentat període de pagament en voluntària, les persones contribuents podran efectuar els abonaments cada dia hàbil en qualsevol de les oficines de les entitats col·laboradores: Caixa Rural Sant Josep, Caixabank, Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA) i Banc Sabadell.

Prèviament, s'haurà de presentar en aquestes entitats col·laboradores el document de pagament expedit per l'Ajuntament de Borriana, que serà remès al domicili de la persona contribuent, sense que l'enviament supose notificació de la liquidació, o podrà ser arreplegat en el Servei Municipal de Recaptació, situat a la planta baixa de l'Ajuntament.

Per als rebuts domiciliats, dins del període indicat, l'Ajuntament aplicarà una bonificació de l'1% de la quota. Transcorregut el termini en període voluntari sense haver fet efectiu el pagament, s'iniciarà el procediment de constrenyiment, incrementant-se el deute amb el recàrrec, interessos de demora, costos i despeses que s'originen.

Per als rebuts domiciliats, dins del període indicat, l'Ajuntament efectuarà dos càrrecs del 50% de la quota. En aquest sentit, la regidora d'Hisenda, Cristina Rius, ha destacat que cada any són més els contribuents que domicilien els rebuts, i es beneficien d'aquesta bonificació, entre els quals destaca, especialment, els rebuts de les taxes urbanes amb un 70%.

Congelació de taxes

L'edila d'Hisenda ha recordat que l'any 2023 ha començat amb una congelació de taxes i impostos per als veïns i veïnes i per a empreses. De fet, l'Ajuntament preveu menys recaptació i, per tant, menors ingressos per taxes a causa, principalment, de la congelació de tots els tributs municipals, inclosa la taxa de gestió de residus.

Amb el manteniment i, per tant, la congelació de les ordenances fiscals el govern municipal ha optat un any més per “no augmentar la càrrega impositiva a la ciutadania”, en aquesta ocasió motivat per “les diferents crisis derivades de la guerra de Rússia contra Ucraïna, l'augment dels costos energètics, la inflació, l'increment de l'euríbor i l'IPC”, segons ha assegurat l'alcaldessa.

A més, el govern local manté tots els beneficis fiscals aprovats fins ara, afegint-ne alguns de nous i millorant les condicions de renda màxima per a facilitar l'accés a les bonificacions existents que es regeixen per la IPREM, com és el cas de les famílies nombroses i de les persones jubilades i pensionistes.

Nous beneficis fiscals

Entre les decisions polítiques preses aquests anys per l'executiu municipal en matèria mediambiental, es continua impulsant incentius fiscals per a promoure l'ús de les energies renovables. Per això, ha precisat Rius, “en l'ICIO apliquem el màxim percentatge legal de bonificació, el 95%, en les obres per a instal·lacions de sistemes d'aprofitament tèrmic o elèctric de l'energia solar, sempre que siga destinada a autoconsum”.

Paral·lelament, en la taxa per prestació de serveis en activitats de joventut i ús de Casal Jove, ha assenyalat, “ens alineem al costat de les persones parades que busquen, en els cursos que organitza el Casal Jove, millorar la seua formació i que els facilite l'accés al món laboral, i proposem aplicar una nova bonificació del 50% a persones parades que s'inscriguen en aquests cursos”.

També s'aplica una bonificació a la taxa per prestació de serveis en activitats esportives, en el cas de pertànyer a alguna associació local, per a la qual es desenvolupe una activitat esportiva específica amb finalitat terapèutica.

En el cas de l'IBI i la taxa de gestió de residus, a l'hora d'aplicar la bonificació a famílies nombroses i a les persones jubilades i pensionistes, es té en compte l'IPREM. Per a 2023 “incrementem el coeficient multiplicador que s'aplica sobre l'IPREM de l’1,3 a l’1,4 perquè per límits de renda moltes persones que ara són beneficiàries d'aquestes reduccions fiscals no queden fora i no se'ls denegue a causa de l’increment de les pensions del 8,5%”, ha finalitzat.