L'article 31.3 de la Llei 39/2015, de l'1 d'octubre de 2015 del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.(BOE-A-2015-10565), d'accés electrònic dels ciutadans als serveis públics, estableix: " La seu electrònica del registre de cada Administració Pública o Organisme, determinarà, atenent a l'àmbit territorial en què exercix les seues competències el titular d'aquella i al calendari previst en l'article 30.7, els dies que es consideraran inhàbils als efectes previstos en este article. Este serà l'únic calendari de dies inhàbils que s'aplicarà als efectes del còmput de terminis en els registres electrònics, sense que siga aplicable als mateixos el que disposa l'article 30.6.".

En compliment del que estableix aquest article, es consideren inhàbils per a l'any 2022, a l'efecte dels procediments i tràmits relatius al registre electrònic, tots els dissabtes i diumenges de l'any i els dies següents:

Festes nacionals:

1 de gener               Cap d'Any
6 de gener               Epifanía del senyor
19 de març              Sant Josep
14 d'abril                 Dijous Sant
15 d'abril                 Divendres Sant
18 d'abril                 Dilluns de Pasqua
24 de juny               Sant Joan
15 d'agost               Ascensió de la verge
12 d'octubre            Festa nacional d'Espanya
1 de novembre        Festa de Tots els Sants
6 de desembre         Dia de la Constitució
8 de desembre         Dia de la Inmaculada Concepció

Festes locals:

3 de febrer              Festivitat de Sant Blai
8 de setembre         Festivitat de la Mare de Déu de la Misericòrdia