L'article 31.3 de la Llei 39/2015, de l'1 d'octubre de 2015 del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.(BOE-A-2015-10565), d'accés electrònic dels ciutadans als serveis públics, estableix: " La seu electrònica del registre de cada Administració Pública o Organisme, determinarà, atenent a l'àmbit territorial en què exercix les seues competències el titular d'aquella i al calendari previst en l'article 30.7, els dies que es consideraran inhàbils als efectes previstos en este article. Este serà l'únic calendari de dies inhàbils que s'aplicarà als efectes del còmput de terminis en els registres electrònics, sense que siga aplicable als mateixos el que disposa l'article 30.6.".

En compliment del que estableix aquest article, es consideren inhàbils per a l'any 2019, a l'efecte dels procediments i tràmits relatius al registre electrònic, tots els dissabtes i diumenges de l'any i els dies següents:


Festes nacionals:

1 de gener                Cap d'Any
19 de març               Sant Josep
19 d'abril                  Divendres Sant
22 d'abril                 Dilluns de Pasqua
1 de maig                 Festa del treball
24 de juny                Sant Joan
15 d'agost                Assumpció de la Mare de Déu
9 d'octubre              Dia de la Comunitat Valenciana
12 d'octubre             Festa nacional d'Espanya
1 de novembre         Festa de tots Sants
6 de desembre         Dia de la Constitució
25 de desembre       Nativitat del Senyor


Festes locals:

18 de març              Dilluns de Falles
18 d'abril                 Dijous Sant