El Ayuntamiento paga más de 2 millones de euros a empresas y proveedores  en menos de un mes

Durant el confinament per la crisi de la Covid-19, l'equip de Govern municipal ha aprovat i transferit el pagament de factures a proveïdors, alguns de compres i serveis públics, per un import que ascendeix a 2.084.884 euros, i dirigits a petites i mitjanes empreses, autònoms i persones que necessiten urgentment ajudes socials.

Segons ha explicat la regidora d'Hisenda, Cristina Rius, s'han abonat els més de 2 milions d'euros, en la segona quinzena de març i la primera d'abril, perquè s'està “actuant de manera diligent amb la tramitació de les factures per a no demorar el pagament a proveïdors” amb l'objectiu “d’injectar liquiditat als autònoms, petites i mitjanes empreses i a les persones vulnerables i alleujar, en la mesura que siga possible, la seua difícil situació”.

Així, ha assegurat Rius, actualment, els autònoms i empreses que treballen per al Consistori estan cobrant en “una mitjana de 10 dies”, consolidant la reducció del període mitjà de pagament a proveïdors, “fins i tot en l'actual crisi sanitària provocada per la pandèmia del coronavirus”.

Precisament, ha aclarit la regidora de l'àrea d'Hisenda, “en aquests dies de confinament, ara més que mai, s'estan tramitant més ràpidament les factures de proveïdors perquè obtinguen prompte liquiditat i puguen fer front a les seues despeses”.

De la mateixa manera, l'Ajuntament, “agilitza les transferències a les persones i famílies més vulnerables o que estan en un moment puntual de necessitat d'ajudes socials per a subministres bàsics i d'alimentació. D’aquesta manera, es resolen decrets d’ajudes setmanals a fi de reduir al mínim els temps d’espera per al cobrament de les ajudes”, ha puntualitzat.

Sobre aquest tema, ha insistit Rius, el Govern Municipal de Borriana “no escatimarà en recursos dirigits a les persones que necessiten ajuda per a superar aquest període de crisi sanitària” i, si cal, “contractarem les operacions de crèdit que siguen necessàries per a poder pagar puntualment, entre altres despeses, les ajudes socials i les factures d'autònoms i empreses”, ha posat l'accent.

Rius ha destacat que el personal municipal, des de casa, amb el teletreball “continua la seua comesa en la tramitació de les factures i les prestacions bàsiques d'alimentació, entre altres tasques”, amb la finalitat que el Consistori incidisca en “la línia de pagament ràpid” i, d'aquesta forma, “contribuir a alleujar els efectes de la crisi econòmica i social provocada per l'emergència sanitària de la Covid-19”.

D'aquesta forma, ha manifestat la responsable municipal d'Hisenda, “el Consistori promou que els sectors econòmics locals puguen cobrar els serveis prestats dins del termini i de forma adequada, i contribueix al fet que els autònoms i les petites i mitjanes empreses que treballen per al consistori tinguen liquiditat en aquesta difícil situació”.

Se consolida el pago a proveedores en el primer trimestre de 2020

L'equip de Govern municipal ha consolidat la reducció del període mitjà de pagament a proveïdors, fins i tot en l'actual crisi sanitària provocada per la pandèmia del coronavirus, i ha aprovat en la segona quinzena de març l'abonament de dos relacions de factures de compres i serveis públics que ascendeixen a quasi 1 milió 7d’euros.

Segons ha assegurat la regidora d'Hisenda, Cristina Rius, aquestes factures del primer trimestre “s'han tramitat, com sempre, amb la major diligència per a poder pagar-les dins del període legal que ens marca la Llei de Morositat, per davall dels 30 dies després de registrar la factura”, dins del full de ruta en la gestió econòmica del Consistori “per a reduir els períodes de pagament a proveïdors”, que en l'últim trimestre de 2019 “es va situar en una mitjana de 10,07 dies”.

Des de casa amb el teletreball, ha precisat Rius, el personal municipal “no ha cessat en la seua comesa de tramitar les factures i les prestacions bàsiques d'alimentació, entre altres tasques”, amb la finalitat que el Consistori continue en “la mateixa línia de pagament immediat i, d'aquesta forma, contribuir a alleujar els efectes de la crisi econòmica i social provocada per l’emergència sanitària del COVID 19”.

D'aquesta forma, ha manifestat la responsable municipal d'Hisenda, “el Consistori promou que els sectors econòmics locals puguen cobrar els serveis prestats dins del termini i en la forma adequada, i contribueix al fet que els autònoms i les petites i mitjanes empreses que treballen per al Consistori tinguen liquiditat en aquesta difícil situació”.

El Ayuntamiento suspende el cobro de tributos

L'Ajuntament de Borriana ha adoptat una sèrie de mesures extraordinàries en matèria d'ingressos municipals, mitjançant una resolució d'Alcaldia, com a conseqüència de la situació derivada de l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, segons ha anunciat avui l'alcaldessa de Borriana, Maria Josep Safont.

Així, el Consistori ha determinat suspendre el cobrament de remeses de les taxes corresponents a serveis o activitats que actualment es troben suspesos, prohibits o afectats, com són les relatives a serveis esportius, mercat exterior i de la Mar, taxes d'ocupació de domini públic amb terrasses, taxes BUS UJI i taxes del Centre de les Arts Rafael Martí de Viciana.

També ha resolt deixar sense efecte el període de cobrament dels padrons de l'Impost de Vehicles de Tracció Mecànica (IVTM) i Taxes Urbanes de l'exercici 2020, el període de cobrament del qual s'havia fixat del 16 al març al 5 de juny.

Així mateix, ha establit suspendre l'emissió de remeses d'altes de tributs a través de liquidacions d'ingrés directe en una entitat col·laboradora, és a dir, les altes d'IBI, de l'Impost sobre l'Increment del Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana (plusvàlua) i de l'Impost d'Activitats Econòmiques (IAE).

Sobre aquest tema, Safont ha precisat que depenent de l'evolució i les circumstàncies”, s'adoptaran noves resolucions sobre l'alçament de les suspensions adoptades i es fixaran “nous períodes de cobrament dels padrons de l'IVTM i Taxes Urbanes de l'exercici 2020, així com de la resta de tributs reportats i que hagen de ser objecte de liquidació i exigència de pagament”.

L'alcaldessa ha manifestat que l'Ajuntament pretén “ajudar a tota la ciutadania de Borriana, en tot el que estiga al nostre abast, per a garantir al costat de totes les institucions la millor resposta a la crisi provocada pel COVID-19”.

Aquestes mesures se sumen a unes altres ja adoptades dies anteriors com el tancament de les instal·lacions, serveis i centres municipals, dels mercats exteriors del dimarts i de la Mar, el tancament de l'atenció al públic presencial, la suspensió del pagament de l'aparcament regulat en la zona ORA en tot el municipi, o el tancament de les instal·lacions el cementeri a les visites, excepte per als serveis estrictament necessaris com els enterraments, durant el període en què es prolongue l'estat d'alarma decretat pel Govern.

Finalment, ha volgut agrair a la ciutadania de Borriana “el sentit de la responsabilitat i el civisme que estan demostrant en un moment tan crític complint les restriccions”. També ha mostrat la seua gratitud a “les nombroses entitats socials i associacions, a comerços i empreses, i a les persones particulars de la localitat, que han oferit la seua predisposició i mitjans per a col·laborar davant aquesta situació”.

Més de 140.000 euros és el cost fiscal estimat de les exempcions i bonificacions en aquest primer període de 2020 dels padrons fiscals de tributs municipals, concretament de la taxa per gestió de residus en concepte de subministraments bàsics energètics, de l'impost sobre vehicles i per les domiciliacions tributàries.

Segons ha explicat la regidora d'Hisenda, Cristina Rius, en la taxa per gestió de residus, s'han aplicat 123 exempcions a les persones beneficiàries de prestacions econòmiques individuals d'emergència social en concepte de pobresa energètica, amb un cost fiscal estimat de 13.407 euros. A més, s'han aplicat els beneficis fiscals a un total de 99 persones jubilades o pensionistes, amb un cost de 5.395,50 euros.

Dins del padró de l'Impost de Vehicles 2020, també s'apliquen bonificacions a un total de 1.101 vehicles amb un cost fiscal de 91.113 euros, entre les quals, Rius ha destacat els nous beneficis fiscals per a incentivar la compra de vehicles ecològics.

En aquest apartat també s'han beneficiat a 516 vehicles en concepte de discapacitat, i a 148 per ser de caràcter agrícola, així com a 264 vehicles en concepte d'antics.

Paral·lelament, tant les taxes urbanes com l'impost de vehicles compten amb una bonificació de l'1% per domiciliació bancària, que per al present període suposa un cost fiscal que s'eleva a un total de 30.872,69 euros.

Aquest total correspon a 11.041 domiciliacions bancàries de l'impost de vehicles, amb un percentatge de domiciliació del 46 per cent, i uns altres 17.087 domiciliacions de taxes per gestió de residus, de les quals se supera el 65%.

Calendari del contribuent

Cal recordar que aquest mes de març comença el calendari de pagament d'aquests tributs municipals per a l'exercici 2020 a Borriana. D'aquesta forma, del 16 de març al 5 de juny, es podran abonar les taxes urbanes de gestió de residus i guals i l'impost sobre vehicles de tracció mecànica.

Dins del citat període de pagament en voluntària, les persones podran efectuar els abonaments tots els dies hàbils en qualsevol de les oficines de les entitats col·laboradores: Caixa Rural Sant Josep de Borriana, Caixabanc-La Caixa, BBVA i Banc Sabadell.

Prèviament, s'haurà de presentar en aquestes entitats col·laboradores el document de pagament expedit per l'Ajuntament de Borriana, que serà remés al domicili del contribuent, sense que l'enviament supose notificació de la liquidació, o podrà ser arreplegat en el Servei Municipal de Recaptació, situat en la planta baixa de l'Ajuntament.

Per als rebuts domiciliats, dins del període indicat, l'Ajuntament efectuarà dos càrrecs del 50% de la quota, el primer càrrec previst per a les taxes urbanes de gestió de residus i guals i per a l'impost sobre vehicles de tracció mecànica serà el 25 març i el segon càrrec el 25 maig, en el segon s’aplicarà una bonificació de l'1% per domiciliació.

Transcorregut el termini del període voluntari indicat sense haver fet efectiu el pagament, s'iniciarà el procediment de constrenyiment, incrementant-se el deute amb el recàrrec, interessos de demora, costes i les despeses que s'originen.

El proper mes de març comença el calendari de pagament en dos períodes voluntaris dels tributs municipals del contribuent per a l'exercici 2020 a Borriana.

D'aquesta forma, en el primer període, del 16 de març al 5 de juny, es podran abonar les taxes urbanes de gestió de residus i guals i l'Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica, mentre que per a l'Impost sobre Béns Immobles (IBI), Urbana i Rústica, i l'Impost sobre Activitats Econòmiques (IAE), el període de pagament serà del 15 de juliol al 5 d'octubre.

Dins dels citats períodes de pagament en voluntària, les persones podran efectuar els abonaments qualsevol dia hàbil en qualsevol de les oficines de les entitats col·laboradores: Caixa Rural San Josep de Borriana, Caixabanc-la Caixa, BBVA i Banc Sabadell.

Prèviament, s'haurà de presentar en aquestes entitats col·laboradores el document de pagament expedit per l'Ajuntament de Borriana, que serà remès al domicili del contribuent, sense que l'enviament supose notificació de la liquidació, o podrà ser arreplegat en el Servei Municipal de Recaptació, situat en la planta baixa de l'Ajuntament.

Per als rebuts domiciliats, dins del període indicat l'Ajuntament efectuarà dos càrrecs del 50% de la quota, el primer càrrec previst per a les taxes urbanes de gestió de residus i guals i per a l'Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica serà el 25 març i el segon càrrec el 25 maig, en el segon s’aplicarà una bonificació de l'1% per domiciliació.

Igualment, per a l'Impost sobre Béns immobles (IBI), Urbana i Rústica i i l'Impost sobre Activitats Econòmiques (IAE) l'Ajuntament també efectuarà dos càrrecs del 50% de la quota, el primer càrrec serà el 27 juliol i el segon el 25 setembre.

Transcorreguts els terminis en els períodes voluntaris indicats sense haver fet efectiu el pagament, s'iniciarà el procediment d’apremi, incrementant-se el deute amb el recàrrec, interessos de demora, costes i despeses que s'originen.

En enero de 2020 entran en vigor las nuevas bonificaciones  de las ordenanzas fiscales

A partir del pròxim 1 de gener, les construccions i instal·lacions i obres que es declaren d'especial interès municipal a Borriana, podran beneficiar-se de noves bonificacions fiscals, amb l'entrada en vigor de les Ordenances Fiscals aprovades definitivament després del període d'exposició en què no hi ha hagut cap al·legació.

Segons ha explicat la regidora d'Hisenda, Cristina Rius, l'equip de govern ha decidit mantindre invariable per al 2020 l'Impost sobre construccions, instal·lacions i obres (ICIO), i incloure noves bonificacions en l'ordenança fiscal de l'ICIO, amb la finalitat de “fomentar l'ocupació, el turisme i la cultura i, a més, incentivar la creació i modernització d'empreses”.

Amb aquesta iniciativa l'Ajuntament pretén incentivar el turisme i la creació de places hoteleres, ajudar les empreses a renovar-se i modernitzar-se i, també, fomentar el manteniment del conjunt històric i la creació de centres educatius, socials o mèdics en els quals, ha precisat Rius, “a més del benefici social, concorre també l'ajuda al foment de l'ocupació”.

Concretament, per circumstàncies socials i de foment de l'ocupació, a partir de l'1 de gener l'Ajuntament aplicarà un 50% de bonificació en el cas dels centres d'educació, d'assistència mèdica i centres assistencials, tant de gestió pública com privada.

En referència a l'interès cultural, el Consistori aplicarà la bonificació, ja existent, del 50% a totes les construccions que es realitzen dins del conjunt històric de Borriana declarat 'Bé d'interés Cultural', i s'incrementarà la bonificació al 95% en el cas de rehabilitació d'edificis catalogats.

Al mateix temps, per circumstàncies de foment de l'ocupació, s'aplicarà una bonificació del 50% a les construccions que es realitzen en locals afectes a una activitat econòmica, que s'incrementarà fins al 95% en els supòsits de nova construcció o ampliació d'hotels, càmpings o altres serveis d'hostalatge, englobats en l'agrupació 68 de l'IAE.

A més, la regidora d'Hisenda ha recordat que l'equip de govern també ha decidit mantindre congelat per al 2020 l'Impost d'activitats Econòmiques (IAE), en el qual ja existeixen bonificacions en les ordenances amb criteris tant de foment de l'ocupació com per a la creació d'ocupació, del 50% de la quota quan en una empresa es registre un increment en 10 o més treballadors amb contracte indefinit.

Paral·lelament, ha especificat Cristina Rius, en l'IBI ja existeixen bonificacions amb criteris de capacitat econòmica i causes socials des de l'any 2017, que es concreten en un supòsit de bonificació indefinida del 50% de l'IBI als habitatges de Protecció Pública promoguts per la Generalitat Valenciana, “per ser declarats d'especial interès municipal en estar sumant esforços per a garantir el dret a l'habitatge”.

 

El pleno aprueba el presupuesto del consistorio para 2020

El Ple de Borriana ha aprovat aquesta vesprada per majoria els comptes del Consistori per a 2020 que prioritza l'augment d'inversions i la despesa social que ascendeix a 33.692.864,73€, la qual cosa suposa un increment d'un 14,4 per cent respecte al passat exercici 2019.

La regidora d'Hisenda, Cristina Rius ha assegurat en la seua intervenció en la sessió plenària que es tracta d'uns pressupostos “centrats en les persones, en els serveis a la ciutadania” i que responen a un projecte de municipi “més habitable i per a les persones”.

Per això, ha destacat l'aposta “ferma” de l'equip de govern per la millora dels serveis públics, “és el moment que els serveis de neteja viària, neteja d'edificis públics, de recollida de fem i el de jardineria milloren a Borriana, perquè és una necessitat i una demanda dels nostres veïns i veïnes que volen una ciutat més neta i més arreglada”.

En aquest apartat, el total d'increment dels recursos per a la millora dels espais públics respecte al pressupost de 2019 se situa en 750.000€ per a tots els contractes de Serveis Públics, o, en referència a la liquidació de 2015, un total d'1.750.000€ més en contractes de Serveis Públics.

Segons ha defensat en el Ple Rius, el projecte presentat en el ple i aprovat és “coherent, prudent, inversor i social”. Una proposta “molt treballada” i que compleix amb la normativa de reduir l'endeutament, partint d'un deute viu, a 31 de desembre de 2019, de 4.606.570,31€”, i que compleix segons es desprèn de l'Informe d'Intervenció, amb l'Estabilitat Pressupostària i també amb la Regla de Despesa.

La regidora ha precisat que en aquests cinc últims pressupostos gestionats pel govern progressista del Partit Socialista i Compromís, “el deute bancari ha baixat de 14,5 milions, a 4,6 milions, passant la ràtio d'endeutament del 48% en 2015 al 15,44% a la fi d'enguany”.

Un projecte de ciutat marcat, ha precisat, per les inversions de 10 milions d'euros dels Fons Feder europeus i basat, per a Rius, a “fer una ciutat més amable i més habitable”, que s'aconseguirà amb els projectes ja iniciats o previstos en l'estratègia europea Edusi cofinançats al 50 per cent amb Fons Europeus de Desenvolupament Regional (FEDER), mitjançant el qual s'està millorant el barri de la Bosca, el centre de la ciutat, la zona marítima, la vertebració del territori i, sobretot, la vida de les persones”.

Pressupost social

Es tracta a més, ha reiterat la regidora d'Hisenda en el Ple, d'un pressupost particularment “social” i per això, ha indicat, l'import destinat per a l'àrea d'acció social, és de més de 3 milions d'euros, i 402.677 euros per al foment de l'ocupació.
Així mateix ha evidenciat que la injecció de recursos a les famílies del municipi per part de la Generalitat Valenciana, “lluny de suposar una retallada en l'àrea d'acció social municipal, ha contribuït a tot el contrari, a un increment en aquests 5 anys en Serveis Socials i polítiques d'ocupació de més de 1,7 milions d'euros.

Inversions

El capítol d'inversions per al pròxim exercici es preveu una quantia de més de 6,4 milions d'euros, entre les quals la regidora delegada d'Hisenda ha destacat una fase de la construcció de la IES Jaume I, amb 3,9 milions d'obra per a l'anualitat de 2020, gestionada per l'Ajuntament i pagada directament per la Generalitat Valenciana.

En la resta d'inversions, per 2,5 milions d'euros, l'equip de govern ha prioritzat les inversions que ja estan en marxa, com la regeneració del barri la Bosca, amb un total de 673.000€ i la rehabilitació de l'edifici que concentrarà i dignificarà els Serveis Socials, per un total d'1.750.000€, en un edifici propietat del Govern d'Espanya que ha cedit a l'Ajuntament de Borriana, que el destinarà als serveis municipals de caràcter social.

També s'han referit a altres inversions amb el nou pressupost, com la finalització de l'asfaltat del camí l’Eccehomo de Borriana al Port i un nou impuls a la reparació de camins rurals. Aquestes són algunes de les inversions que venen finançades pels Fons Europeus, subvencions de la Generalitat i també de Diputació.

Infraestructures com el bulevard de la carretera del Port, el de la carretera del Grau, i ara la finalització de l'estació de tren, suposen un anell ciclista i verd per a fer la ciutat més respectuosa cap al medi ambient. Al costat d'això, és important la rehabilitació dels camins rurals, als quals l'executiu municipal destinarà íntegrament tota l'ajuda del Pla 135 de Diputació, a la qual s'afegirà inversió municipal per a “solucionar les deficiències actuals”, ha conclòs Rius.

Burriana actualiza las ordenanzas fiscales

 

L'equip de govern local de Borriana té previst aprovar aquest divendres en un ple extraordinari les ordenances fiscals que seran aplicables l'any vinent i que inclouen ajustos i actualitzacions d'impostos i taxes. Després de la seua aprovació el divendres en un ple extraordinari, les novetats s'inclouran en els pressupostos de 2020, quan començaran a aplicar-se per a tots els veïns i veïnes i empreses.

Entre les novetats destaca un increment del 5% en el rebut de l'Impost de Béns immobles (IBI), després de congelar-lo durant quatre anys . Sobre aquest tema, la regidora delegada d'Hisenda, Cristina Rius, ha evidenciat la necessària actualització per a continuar garantint els serveis públics i el nivell d'inversions.

Durant quatre anys, ha assegurat, l'equip de govern ha mantingut congelats els impostos municipals però, “hem de mantenir el necessari compliment dels objectius d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, segons la normativa estatal”.

En total, el consistori preveu recaptar el pròxim exercici amb l'IBI un total de 400.000 euros per a millorar serveis públics i escometre inversions, i el Govern municipal justifica l'increment que s'aplicarà l'any que ve per la necessitat d'ampliar serveis públics tals com la neteja, la jardineria i la recollida de fems.

D'altra banda, Rius ha avançat que el govern local també proposarà al ple mantenir invariable l'Impost d'activitats Econòmiques (IAE), l'Impost sobre construccions, instal·lacions i obres (ICIO), el de plusvàlua i l'impost de vehicles.

Així mateix, en l'Impost sobre construccions, instal·lacions i obres (ICIO) comptarà amb bonificacions de fins a un 50 per cent en supòsits concrets, amb la finalitat de fomentar l'ocupació, el turisme i la cultura i a més incentivar la creació d'empreses i modernització d'aquestes.

Divendres que ve també es donarà llum verda a les noves mesures socials amb bonificacions, en alguns casos de fins al 100 per cent, per a dones que ostenten condició de víctimes de violència de gènere, i homogeneïtzarà les bonificacions de les persones amb diversitat funcional, famílies nombroses o monoparentals i titulars del carnet jove.

Quant a la taxa per prestació de serveis de gestió de residus, la regidora delegada d'Hisenda ha exposat que l'estudi de costos d'enguany reflecteix l'existència d'un desfasament, entre ingressos reals previsibles i costos, de 277.657, 44 euros, és a dir un 11,58 per cent.

Cristina Rius ha atribuït l'augment del cost a, les males praxis en la gestió dels residus i el reciclatge en les llars i l'augment de l'abandó de voluminosos en la via publica i contenidors, la retirada dels quals “encareix el sistema de recollida municipal i el complica”. Així, per al pròxim exercici la proposta és elevar a l'11 per cent les taxes per gestió dels residus per a l'any que ve.

En el servei s'inclou la recollida domiciliària de residus, tractament i eliminació de residus sòlids urbans i de voluminosos i la gestió de l'ecoparc.

Cal recordar que referent als ingressos de les taxes per aquest concepte, van destinats completa i directament a liquidar el cost del servei, per la qual cosa l'Ajuntament no té cap recaptació sobre elles.