Periodo del pago en voluntario del IBI y el IAE 2022 en Burriana
Segundo período de pago de  tributos municipales voluntarios del ejercicio 2022

 - Des del 15 de juliol al 5 d'octubre, per a abonar l'Impost sobre Béns immobles (IBI) urbana i rústica i del 25 de juliol al 5 d'octubre l'Impost sobre Activitats Econòmiques (IAE)


L'Ajuntament ha obert el segon període en voluntària del calendari del contribuent de pagament de tributs municipals de l'exercici 2022 corresponent al cobrament de l'Impost sobre Béns immobles (IBI) urbana i rústica i l'Impost sobre Activitats Econòmiques (IAE), segons ha informat la regidora d'Hisenda, Cristina Rius.

D'aquesta manera, des del 15 de juliol al 5 d'octubre es podran abonar l'Impost sobre Béns Immobles d'urbana i de rústica, tots els dies hàbils en qualsevol de les oficines de les entitats col·laboradores. Mentre que el període voluntari de cobrament dels rebuts corresponents als padrons de l'Impost sobre Activitats Econòmiques queda establit del 25 de juliol al 5 d'octubre de 2022.

En el citat període de pagament en voluntària, les persones contribuents podran efectuar els abonaments cada dia hàbil en qualsevol de les oficines de les entitats col·laboradores: Caixa Rural Sant Josep, CaixaBank, Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA) i Banc Sabadell.

Prèviament, s'haurà de presentar en aquestes entitats col·laboradores el document de pagament expedit per l'Ajuntament de Borriana, que serà remés al domicili de la persona contribuent, sense que l'enviament supose notificació de la liquidació, o podrà ser recollit en el Servei Municipal de Recaptació, situat en la planta baixa de l'Ajuntament.

Per als rebuts domiciliats, dins del període indicat, l'Ajuntament aplicarà una bonificació de l'1% de la quota. Transcorregut el termini en període voluntari sense haver fet efectiu el pagament, s'iniciarà el procediment de constrenyiment, incrementant-se el deute amb el recàrrec, interessos de demora, costos i despeses que s'originen.

Per als rebuts domiciliats, dins del període indicat, l'Ajuntament efectuarà dos càrrecs del 50% de la quota, el primer càrrec previst serà el 27 de juliol i el segon càrrec el 27 de setembre, aplicant-se en el segon una bonificació de l'1% per domiciliació.

En aquest sentit, la regidora d'Hisenda, ha destacat que cada any són més els contribuents que domicilien els seus rebuts, i es beneficien d'aquesta bonificació. De fet, la domiciliació s'ha incrementat en els últims 5 anys, passant d'un 60,55% a un 66,88% en IBI, la qual cosa suposa un cost de més de 60.000 euros per a les arques municipals.

Congelació de taxes i impostos

L'edila d'Hisenda ha recordat que l'any 2022 va començar amb una congelació de taxes i impostos per als veïns i veïnes i per a empreses de Borriana, perquè l'equip de govern va decidir “no augmentar la càrrega impositiva de la ciutadania malgrat els continus increments de l'IPC que, en aquests moments supera ja el 10%”.

Contràriament, sí que s'ha vist incrementat el cost pels beneficis fiscals aplicats, per exemple, a les famílies que ostenten el títol de famílies nombroses, que ha passat de 41.300 euros a 47.910 euros.

Altres beneficis que es van aprovar en la passada legislatura van ser, per exemple, la bonificació del 50% en l'IBI a les famílies els habitatges de les quals són de protecció pública promogudes per la Generalitat Valenciana. Aquest cas afecta a 331 liquidacions amb una bonificació de més de 35.000 euros.

També s'ha detectat un increment de l'ús de les energies renovables a la nostra ciutat. Així doncs, 18 habitatges en les quals s'han instal·lat sistemes d'aprofitament de l'energia solar, han començat a veure el seu rebut de l'IBI reduït en un 20%. Aquesta bonificació va ser una iniciativa de l’equip de govern aprovada en 2017.