• Del 15 de març al 6 de juny, període voluntari per a les taxes urbanes de residus i guals i l'impost sobre vehicles de tracció mecànica

Aquest mes de març s’inicia el calendari de pagament de tributs municipals per a l'exercici 2022 a Borriana. L'Ajuntament ha fixat el calendari del contribuent amb el període de cobrament dels padrons fiscals per a enguany que es realitzarà d’acord amb el que s'estableix.

D'aquesta forma, del 15 de març al 6 de juny es podran abonar les taxes urbanes de gestió de residus i guals i l'Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica (IVTM).

Dins del citat període de pagament en voluntària, les persones contribuents podran efectuar els abonaments cada dia hàbil en qualsevol de les oficines de les entitats col·laboradores: Caixa Rural Sant Josep, CaixaBank, Banc Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA) i Banc Sabadell.

Prèviament, s'haurà de presentar en aquestes entitats col·laboradores el document de pagament expedit per l'Ajuntament de Borriana, que serà remès al domicili de la persona contribuent, sense que l'enviament supose notificació de la liquidació, o podrà ser arreplegat en el Servei Municipal de Recaptació, situat a la planta baixa de l'Ajuntament.

Per als rebuts domiciliats, dins del període indicat, l'Ajuntament aplicarà una bonificació de l'1% de la quota. Transcorregut el termini en període voluntari sense haver fet efectiu el pagament, s'iniciarà el procediment de constrenyiment, incrementant-se el deute amb el recàrrec, interessos de demora, costes i despeses que s’originen.

Per als rebuts domiciliats, dins del període indicat, l'Ajuntament efectuarà dos càrrecs del 50% de la quota, el primer càrrec previst serà el 28 de març i el segon càrrec el 27 maig, i aplicarà en el segon una bonificació de l’1% per domiciliació.

En aquest sentit, la regidora d'Hisenda, Cristina Rius, ha destacat que cada any en són més, els contribuents que domicilien els seus rebuts i es poden beneficiar d'aquesta bonificació. De fet, en taxes urbanes, s'ha incrementat quasi un 10% l'import de quota domiciliada en aquests últims 5 anys, i han passat d'un 61,50% a un 70,48% del padró que, sumat al de l'impost de vehicles, suposa un cost màxim de 31.160 euros per a les arques municipals.

Congelació de taxes

L'edil d'Hisenda ha recordat que l'any 2022 va començar amb una congelació de taxes i impostos per als veïns i veïnes i per a empreses de Borriana, perquè l'equip de govern va decidir mantindre les ordenances fiscals per a “no augmentar la càrrega impositiva de la ciutadania davant la crisi”.

Així, a Borriana, en 2022 no s'augmenta cap dels tipus impositius, com el de l'ICIO, l'IBI o el de vehicles, a més de mantindre sense modificacions els imports dels rebuts de taxes municipals, com el de la gestió de residus o diferents espais culturals i esportius, i es conserven els beneficis fiscals i bonificacions aprovats en els últims exercicis.

De fet, ha manifestat Cristina Rius, “ja hem aplicat aquests últims anys els beneficis fiscals que hem cregut justos, amb criteris de capacitat econòmica. Hem equiparat totes les bonificacions en tases de famílies monoparentals a les que tenien les famílies nombroses, així com exempcions en la taxa de gestió de residus a les famílies que perceben prestacions d'emergència social en concepte de subministraments bàsics energètics”.

També, segons ha indicat, “hem implantat noves bonificacions amb criteris de protecció del Medi Ambient, com les de vehicles híbrids i elèctrics, amb més d'un centenar de beneficiaris”.

No obstant això, per a 2022, ha apuntat la responsable d'Hisenda, cal tindre en compte l'increment del 7,6% de l'IPC que afecta sobretot als grans contractes de serveis i a tota la despesa corrent municipal, i assumir l'augment del 17% pel cost de la gestió dels residus, de més de 438.000 euros que hem decidit no repercutir en els ciutadans, com a mesura extraordinària d'ajuda per la covid-19.

Liquidación presupuesto municipal Burriana 2021
  • En sis anys, el govern local ha reduït el deute municipal en més de 8,4 milions d'euros

  • L'Ajuntament reinvertirà l'estalvi de l’exercici passat, igual que el dels anteriors, en més inversions per al progrés de la ciutat


El govern municipal de Borriana podrà construir els caragols d'Arquimedes, la connexió de l'avinguda del Transport amb la CV18, així com altres projectes amb el superàvit de la liquidació del pressupost de 2021, segons ha anunciat la regidora delegada de l'àrea d'Hisenda, Cristina Rius, que ha precisat que el consistori “reinvertirà l'estalvi del passat exercici, igual que el dels anteriors, en més inversions per al progrés de la ciutat”.

Rius ha explicat que l'equip de govern municipal ha liquidat el pressupost de l’any passat, 2021, amb un deute de 5.888.788 euros, que suposa una ràtio d'endeutament del 17,75 per cent, “molt inferior al que ens vam trobar a l'inici de la passada legislatura d'un 48 per cent”.

Afirmació que ha realitzat amb les dades de l'últim any en la mà, “en les quals clarament es pot comprovar com el deute municipal en els últims 6 anys, s'ha reduït en més de 8,4 milions d'euros, fet que suposa una reducció significativa per habitant fins arribar als 168 euros actuals.

Després de la firma per part de l'alcaldessa de Borriana, Maria Josep Safont, del decret de liquidació de 2021, del qual es donarà compte en el pròxim ple municipal previst per a demà dijous 3 de març, Rius ha posat en relleu el “rigorós, responsable i exhaustiu treball” que està realitzant l'equip de govern de Borriana a nivell econòmic, que ha tornat a quedar demostrat després de la liquidació del Pressupost de l'exercici corresponent a 2021.

Situació que per a Cristina Rius significa que el resultat del pressupost de 2021 és “positiu” i amb un romanent de Tresoreria per a despeses generals que ens permetrà continuar invertint en projectes per a la ciutadania”.

Raó per la qual Rius ha manifestat que per sisè any consecutiu “les xifres no enganyen i mostren la capacitat que durant els últims exercicis hem tingut a l'hora de reduir el deute municipal, a més d'augmentar cada any el nivell d'inversions i aconseguir que Borriana haja canviat per complet després de només una legislatura”.

De fet, ha manifestat, “hem acabat amb la paràlisi prèvia a 2015 en què s'invertia al voltant d'un milió d'euros anualment, als 5 milions d'obligacions reconegudes en 2021 en el capítol d'inversions, 5 milions als quals cal sumar les obres que continuen executant-se enguany”.

Entre les quals, ha assenyalat, tenim l'edifici que acollirà tots els serveis socials, al qual li queda al voltant d'un mes d'obra i té un cost total de 1,7 milions d'euros; l'IES Jaume I, amb més de 13,3 milions d'euros; la climatització del mercat municipal amb 170.000 euros; la rehabilitació de la Casa de la Cultura, que es licitarà pròximament amb un cost aproximat d’un milió d'euros; la redacció del projecte del nou carril bici Grau-Port, o l'expropiació i posterior urbanització de l'accés al CEIP Josep Iturbi, les obres del qual estan en marxa amb un cost total de 430.000 euros.

Segons ha assegurat Cristina Rius, “aquestes són algunes de les obres i inversions en què estem treballant que estaven previstes en el pressupost que liquidem ara i que continuen aquest exercici 2022, i els romanents de les partides econòmiques d’aquestes obres s'incorporaran al pressupost actual per a les obres en curs esmentades”.

Una volta que Intervenció realitze les incorporacions de les obres en curs o els compromisos de despesa adoptats, a càrrec del romanent de Tresoreria per a Despeses Generals, amb els 5 milions restants “concretarem els projectes a què anirà destinat i que considerem prioritaris, com els caragols d'Arquimedes dels quals, pròximament, haurem reunit tots els permisos pertinents, i així evitarem inundacions en la zona marítima a causa de les fortes pluges”.

També s'ha referit a la remodelació del Mercat Municipal, la rehabilitació de la casa de peons de camins en la carretera de Vila-real, casa cedida per la Generalitat i que es destinarà a locals de diferents associacions, o la connexió de l'avinguda del Transport amb la CV18 que suposarà alleugerir les entrades i eixides de la ciutat en hores punta.

Respecte a aquesta connexió, ha explicat que actualment ja s'ha publicat la licitació del projecte i paral·lelament es treballa en l'expropiació dels terrenys, i esperem continuar la tramitació sense cap incidència i que aquest nou vial siga molt prompte una realitat.

En quant al període mitjà de pagament a proveïdors, la regidora d'Hisenda ha assenyalat que s'ajusta a la Llei de Morositat, i ha posat l'exemple de l'últim trimestre, en què ha tingut una mitjana de 14,53 dies, la qual cosa, a judici seu, suscita que les empreses i autònoms “vulguen treballar amb l'Ajuntament perquè, quan fan un treball, la tramitació de la factura és ràpida i els arriba molt prompte la liquiditat per a poder seguir amb la seua activitat”.

Plan Estratégico subvenciones Burriana 2022
  • Serveis Socials és l'àrea que més import rebrà enguany, ja que el pla li assigna 451.100 euros, que suposa el 44,1 per cent del total


L'Ajuntament de Borriana destina enguany un total d'1.021.850 euros al Pla Estratègic de Subvencions 2022, segons ha explicat la regidora delegada d'Hisenda, Cristina Rius, que ha precisat que aquest pla plasma la distribució de fons públics per a activitats subvencionables que corresponen a cadascuna de les àrees d'actuació i la forma de concessió, a fi de “contribuir a satisfer les diferents necessitats i aspiracions de la ciutadania”.

Entre les quals ha assenyalat les activitats relacionades amb els serveis socials, les culturals, les esportives, les dirigides a la joventut, a l'ocupació del temps lliure, les relatives a l'educació, a la promoció de la dona, a la sanitat, al comerç, a la protecció del medi ambient, o les que realitzen les associacions de veïns per a la defensa dels seus interessos.

El Pla anual de subvencions del municipi és, segons el parer de Rius, de caràcter “programàtic”, i no solament és un instrument de planificació i millora de l'acció administrativa, sinó que a més n’afavoreix l'eficàcia i la transparència, tot i que el seu contingut “no crea drets ni obligacions”.

Per la qual cosa, la responsable d'Hisenda ha indicat que conté la memòria explicativa dels objectius, els costos de realització i les fonts de finançament de les subvencions que pretén atorgar l'Ajuntament durant l'exercici de 2021, i la memòria amb els detalls d'execució del 2021.

Enguany, ha destacat Cristina Rius, el cost total del pla ha suposat un lleuger increment respecte a 2021, i s'inclouen les subvencions de concurrència competitiva que ascendeixen a 226.250 euros, les de concessió directa previstes nominativament en el Pressupost Municipal que s'eleva a 752.700 euros i l'apartat destinat a premis que suposen 42.900 euros.

Per àrees, Serveis Socials és la que més quantitat rebrà enguany, ja que el pla li assigna 451.100 euros, que suposa el 44,1 per cent del total, tenint en compte que la major part, concretament 350.000 euros, es destinen a la concessió d'ajudes econòmiques individuals o a nuclis familiars per a remeiar una situació greu deteriorada, d'urgent necessitat o amb greus problemes específics que afecten la seua autonomia personal, social i econòmica.

D'altra banda, Rius ha valorat positivament el grau de compliment i l'eficiència de l'atorgament de subvencions del passat any 2021, en què es van tramitar els procediments per a la concessió de les subvencions previstes, malgrat el volum extraordinari en la Secció IV motivat, en gran mesura, per la covid-19.

Cal recordar també que, paral·lelament durant 2021, per a pal·liar les conseqüències econòmiques negatives en els sectors més afectats per les restriccions, l'Ajuntament ha tramitat més de 660 sol·licituds d'ajudes directes, des de 2.200 euros fins a 4.000€ a cada autònom o microempresa.

En aquesta pandèmia, ens hem bolcat en el sector del comerç i l'hostaleria i hem destinat més de 2 milions d’euros en ajudes directes, exempcions de tributs i diverses campanyes de promoció, incentivació i foment de l'activitat econòmica en la localitat per a facilitar l’eixida de la crisi de les nostres empreses, sense deixar de costat l'àrea d'Acció Social, les subvencions a la qual van ser de 400.000€ en el passat exercici”, ha manifestat Cristina Rius.

Bonificaciones Burriana IBI 2022
  • Un total de 19 persones que han instal·lat voluntàriament sistemes per a l'aprofitament tèrmic i elèctric se n'han beneficiat fins ara des de l’aplicació

  • El govern municipal ha congelat les taxes i impostos per a enguany i manté els beneficis de nombroses mesures fiscals


Un total de 19 persones s'han beneficiat fins avui de la bonificació d'un 20 per cent en l'Impost sobre Béns Immobles (IBI) que aplica l'Ajuntament de Borriana des que es va implantar en 2017 a les persones que han instal·lat voluntàriament sistemes per a l'aprofitament tèrmic i elèctric de l'energia solar, segons ha explicat la regidora delegada d'Hisenda, Cristina Rius.

La bonificació de l'IBI va ser aprovada pel govern municipal en la modificació de les ordenances fiscals per a 2017, i s'ha continuat mantenint durant la resta d'exercicis. Es tracta d'una bonificació del 20% en l'IBI de l'habitatge, que s'aplica a més durant els 3 anys següents a la instal·lació voluntària.

Rius ha recordat que l'equip municipal de govern va decidir congelar els impostos i les taxes municipals per a enguany, 2022, i va decidir “no augmentar la càrrega impositiva de la ciutadania davant la crisi”. Així, a Borriana, en 2022 no se n'augmenta cap dels tipus impositius, com el de l'ICIO, l'IBI o el de vehicles, a més de mantindre sense modificacions els imports dels rebuts de taxes municipals, com el del fem o diferents espais culturals i esportius, i conservar els beneficis fiscals i bonificacions aprovats en els últims exercicis.

De fet, ha manifestat, “ja hem aplicat aquests últims anys els beneficis i exempcions fiscals que hem cregut justos, amb criteris de capacitat econòmica, hem equiparat totes les bonificacions de famílies monoparentals a les de les famílies nombroses, a persones amb discapacitat, i també hem bonificat taxes i impostos amb criteris de protecció del medi ambient”.

D'aquesta forma, ha explicat la regidora d'Hisenda, per a incentivar la protecció del medi ambient, també es mantenen enguany les bonificacions durant els 4 primers anys d'un 75% sobre la compra dels cotxes amb motor elèctric i d'un 50% als vehicles amb motor híbrid. Unes mesures fiscals que es van aprovar ja en 2016.

Caldria sumar, ha manifestat Cristina Rius, les bonificacions fins a un 75% en l'IBI a les famílies nombroses que s'aplica des de fa uns anys en la localitat, amb l'objectiu de reduir la pressió fiscal a unitats familiars per a alleujar les economies domèstiques en el pagament d'aquest tribut”. La rebaixa fiscal que s'aplica és d'un 50% per a les famílies nombroses de categoria general o d'un 75% per a les famílies que ostenten el títol de categoria especial.

Fins i tot, ha afegit, l'Ajuntament assumeix enguany l'increment del cost de la gestió de residus que suposa més de 440.000 euros i que implicaria una pujada del 17% de la taxa, cosa que constitueix “un considerable estalvi per a les economies dels nostres veïns i veïnes.

Balance ayudas Paréntesis en las tres ediciones de 2021
  • Ha suposat una injecció econòmica amb ajudes directes de més d’1,3 milions d'euros per a autònoms i microempreses locals amb 1.290 treballadors


L'Ajuntament de Borriana ha concedit un total de 602 ajudes Parèntesi en les tres edicions realitzades pel consistori al llarg de 2021, que han suposat una injecció econòmica d’1.312.374,95 euros per a persones autònomes i microempreses del municipi amb un global de 1.290 treballadors i treballadores, segons ha explicat l'alcaldessa de Borriana, Maria Josep Safont.

Les tres edicions de les ajudes Parèntesi han comptat amb l'aportació econòmica de la Generalitat Valenciana, la Diputació de Castelló i l'Ajuntament de Borriana, amb l'objectiu de col·laborar amb els sectors i negocis del municipi més afectats per la situació sanitària derivada de la pandèmia.

L'alcaldessa ha assenyalat que es tracta d'ajudes “molt importants” que han reflectit “l'interès i la voluntat de les tres administracions en la causa comuna per a superar la pandèmia i reactivar l'economia”, i ha estat el resultat de “la col·laboració, el diàleg i l'acord interadministratiu”.

Així mateix, ha destacat que l'equip de govern local, conscient de la urgència de les empreses del municipi afectades de percebre els fons, s'ha esforçat durant l’any a accelerar i acurtar al màxim els terminis administratius per a “agilitar el pagament de les ajudes”.

De fet, ha subratllat Safont, “hem sigut el primer municipi a convocar les tres edicions i a resoldre-les per a contribuir amb rapidesa a la recuperació de les empreses, a la conservació de l'ocupació i a pal·liar les conseqüències socials de la crisi sanitària”.

Per a l'Ajuntament, ha manifestat, ha suposat “un esforç econòmic i de gestió important, però la nostra prioritat ha sigut donar suport a qui més ho necessita i totes les administracions hem d'actuar amb la diligència necessària per a estar al costat del teixit econòmic i social de la ciutat”.

En la primera convocatòria de les ajudes Parèntesi, van resultar beneficiats 193 autònoms i microempreses del municipi amb un global de 579 treballadors i treballadores, que al març van rebre un total de 491.216,88 euros. En la segona edició, implementada a l'estiu, van ser 236 ajudes d'autònoms i microempreses amb 462 persones treballadores per un import de 562.572,80 euros.

En la tercera i última convocatòria de les ajudes en 2021, resolta aquest mes de desembre, les empreses beneficiades n’han sigut 106, amb 248 persones treballadores i una inversió de 259.085,27 euros.

Cal recordar que a través de les ajudes Parèntesi, cada empresa del municipi amb un màxim de 10 persones treballadores ha pogut rebre 2.000 euros, més 200 euros per cada persona treballadora, fins a un màxim de 4.000 euros, quantitats que han sigut transferides directament als seus comptes.

En cada convocatòria, el consistori ha anat ampliat i adaptant les activitats econòmiques i comercials del municipi que podien optar a les ajudes perquè el major nombre de sectors econòmics, en funció de les característiques de la nostra ciutat, pogueren percebre-les i d'aquesta forma cobrir a totes les activitats econòmiques de la ciutat que s'hi han vist afectades.

Safont i Rius

- A aquesta tercera fase denominada ‘Reactivem Borriana’ s'han destinat 259.085 euros aportats per la Diputació de Castelló

L'Ajuntament de Borriana ha concedit un total de 106 ajudes a persones autònomes i microempreses de Borriana en la nova edició de les ajudes Parèntesi (III) ‘Reactivem Borriana’, amb una consignació pressupostària de 259.085 euros aportats per la Diputació de Castelló.

Així ho ha explicat l'alcaldessa de Borriana, Maria Josep Safont, que ha recordat que aquestes ajudes se sumen a la injecció d'un milió d'euros que el consistori va destinar a les ajudes Parèntesi I i II per als sectors i negocis del municipi més afectats per la situació sanitària.

Per a aquesta tercera convocatòria d'ajudes, el consistori va ampliar les activitats econòmiques i comercials del municipi que podien optar i que no estaven incloses en la primera i segona fase, com el cultiu d'hortalisses, tallers de reparació i venda de vehicles, activitats veterinàries, ferreteries i comerços d'electrodomèstics, entre d’altres.

L'Ajuntament va decidir d’aquesta manera ampliar les ajudes a sectors econòmics que tot i estar fora dels dos llistats anteriors, per les característiques de la nostra ciutat, pogueren percebre aquestes ajudes per a cobrir a totes les activitats econòmiques de la ciutat que s'han vist afectades per la pandèmia.

En concret, l'import de les ajudes ‘Reactivem Borriana’ era com en les anteriors edicions i podien rebre fins a 2.000 euros per persona autònoma o microempresa i 200 euros més per cada persona que treballe en l'empresa, fins a un màxim de 4.000 euros.

La concessió de les ajudes ‘Reactivem Borriana’ en règim de concurrència competitiva i condicionada a la disponibilitat pressupostària de 259.085 euros, s'ha realitzat atenent rigorosament l'ordre de presentació en el registre de la seu electrònica de l'Ajuntament i fins al límit de la consignació pressupostària.

Maria Josep Safont ha recordat que l'equip de govern local “conscient de la urgència de les empreses del municipi afectades per a percebre els fons aprovats, es va esforçar a accelerar al màxim els terminis administratius, per a poder agilitar el pagament de les ajudes i, de fet, hem sigut el primer municipi a convocar les tres edicions, per a contribuir amb rapidesa a la recuperació de les empreses, a la conservació de l'ocupació i a pal·liar les conseqüències socials de la crisi sanitària”.

L'objectiu, ha reiterat Maria Josep Safont, ha sigut i és “contribuir al sosteniment de les despeses corrents d'aquests comerços o negocis, en un moment en què les restriccions per la covid-19 els han portat a una situació de carència o disminució d'ingressos”.

 

 

  • Els comptes municipals del pròxim exercici incrementaran les inversions malgrat congelar novament tots els tributs municipals

  • Arribarà als 36,8 milions d'euros i continua en la línia de treball “pensant en les persones”

El pressupost municipal de Borriana per a 2022 incrementarà les inversions a pesar que l'equip de govern municipal ha decidit congelar totes les taxes i tributs i arribarà als 36.827.125 euros. Entre les accions previstes s’inclouen les obres de la primera fase del projecte de millora i condicionament del Parc Arenal amb una inversió de 950.000 euros; la rehabilitació del CMC la Mercè, amb 992.000 euros, i la passarel·la del Clot amb 400.000 euros.

La regidora delegada d'Hisenda, Cristina Rius, i el tercer tinent d'alcalde, Vicent Granel, han avançat les línies principals dels comptes per al proper exercici, que han qualificat d’“inversor i social”, i que continua en la línia de treball “pensant en les persones”.

Així, l'equip de govern ha entregat avui el pressupost municipal de 2022 als diferents grups amb representació en el consistori, a fi que puguen estudiar les dades preliminars i avançar en la tramitació d'uns comptes que l'executiu local portarà al ple municipal del 9 desembre per a l’aprovació, perquè puga estar vigent els primers dies del mes de gener.

Segons han manifestat Rius i Granel, a finals d'octubre, en una reunió prèvia amb els portaveus dels grups polítics, se'ls va explicar la situació general d'ingressos i despeses previstes i la intenció de l'equip de govern de congelar tots els tributs municipals per la situació excepcional de pandèmia, a pesar que l'IPC s’incrementava un 4% i augmentaven altres despeses.

En la mateixa reunió van sol·licitar als portaveus si volien fer alguna aportació que es poguera incloure en el document i ”tan sols el PP ha realitzat algunes aportacions que s'han arreplegat, tant en el capítol IV de convenis com en inversions”, han assegurat.

Per a Cristina Rius i Vicent Granel, amb el pressupost de 2022 “iniciem la tornada a una nova normalitat, en què es registraran més activitats que en l'últim exercici, encara que seguirem alerta a les necessitats derivades de la pandèmia, perquè no hem d'oblidar que encara hi estem immersos”.

En els moments de crisis, han valorat, “és quan més hem d'estar al costat dels nostres veïns i veïnes, de les persones més desfavorides, desocupades, majors, autònomes o de les pimes".

En aquest sentit han afirmat, “no hi haurà més pressió fiscal per als contribuents i s'incrementarà i millorarà l'atenció als usuaris dels serveis socials municipals en incrementar en més de 8 els professionals la plantilla que fins ara ha atès els ciutadans que necessiten d'aquest servei, i que suposa un augment del pressupost de despesa de 440.000 euros.”

Obres

Borriana començarà 2022 amb l'execució de les obres que han iniciat la tramitació en 2021. Entre elles Rius i Granel han destacat el final de l'obra de l'edifici de serveis socials, la instal·lació dels jocs infantils al jardí del Carrer Benicàssim així com la pista de Skate i cal·listènia, amb la pavimentació de l'entorn i la millora de l'eficiència energètica en el mercat municipal, o la del carrer València ja adjudicades però que començaran després de les festes nadalenques.

A aquestes obres, han afegit per al pròxim exercici la construcció de vorera i carril bici que connecte l'àrea industrial de la carretera Nules amb la CV18, la connexió de carril ciclopeatonal del Port al Grau, del qual s'està finalitzant el projecte, i la urbanització del carrer que donarà accés al CEIP Josep Iturbi.

Una vegada començat el nou exercici, també es començaran a tramitar les obres previstes en el pressupost de 2022, que representen un 21% del pressupost, un total de 7.891.677€, amb un 78% de finançament extern, entre elles la construcció de la IES Jaume I, amb quasi 5 milions d'euros, previstos en aquesta anualitat i finançats íntegrament per la Generalitat.

Més inversions amb romanents

D'altra banda, els edils han garantit que la xifra d'inversions “s’incrementarà amb romanents quan es liquide el pressupost de 2021”. Així, “hem creat 4 nous projectes que suposaran la remodelació íntegra del Mercat Interior amb una imatge més moderna i unificada, rehabilitació de la casa de peons caminers per a destinar-la a locals socials i els projectes per a expropiar els terrenys i posteriorment construir els vials que connecten l'avinguda del Transport amb la CV18 i els dos trams que falten de la Canyada Blanch, entre la carretera del port i el camí de la Pedrera”, ha precisat .

Creix la inversió Edusi

Quant a les inversions Edusi, han indicat els responsables municipals, “creix la inversió EDUSI fins a 2.419.062 euros per a realitzar les 8 actuacions dels 3 Objectius Temàtics, finançades al 50% pels Fons Europeus. Amb la licitació d'aquestes inversions arribarem a un 85% licitat de l'Estratègia”. Entre elles han ressaltat els 992.000 euros pressupostats per a la realització de les obres de rehabilitació de la Casa de la Cultura la Mercè.

El Ayuntamiento congela tasas e impuestos para 2022
  • La decisió de l'equip de govern, traslladada aquest matí a la Junta de Portaveus, respon a l'objectiu de continuar ajudant totes les activitats econòmiques del municipi


L'equip municipal de govern de Borriana ha traslladat aquest matí a la Junta de Portaveus la seua proposta de congelar els impostos i les taxes municipals per al pròxim exercici 2022, segons ha anunciat l'alcaldessa de Borriana, Maria Josep Safont.

Amb el manteniment i la congelació de les ordenances fiscals, que s'ha presentat a la Junta de Portaveus, el govern municipal es decanta per “no augmentar la càrrega impositiva de la ciutadania davant la crisi”, ha assegurat l'alcaldessa, que ha aclarit que aquesta proposta no serà necessària portar-la al Ple municipal del pròxim dijous 4 de novembre.

Així, a Borriana, en 2022 no s'augmenta cap dels tipus impositius, com el de l'ICIO, l'IBI o el de vehicles, a més de mantindre sense modificacions els imports dels rebuts de taxes municipals, com el del fem o diferents espais culturals i esportius, i es conserven els beneficis fiscals i bonificacions aprovats en els últims exercicis.

Això suposarà, ha precisat Safont, un “repte extraordinari en la gestió municipal”, perquè el Pressupost de despeses “tindrà un augment important pels increments dels costos, que haurem d'assumir amb els mateixos ingressos per impostos i taxes com a conseqüència de la proposta de mantindre’ls congelats”.

L'objectiu, ha manifestat, és "mantindre la qualitat dels serveis públics, però sense incrementar la pressió fiscal sobre els ciutadans, amb l'objectiu de continuar ajudant els veïns i les veïnes i totes les activitats econòmiques de la ciutat”, i ha assegurat que la congelació de les taxes i impostos municipals va acompanyada “d’un equilibri econòmic i millora de la gestió dels recursos perquè no es vegen perjudicats els serveis públics”.

De fet, ha manifestat l'alcaldessa, “ja hem aplicat aquests últims anys els beneficis fiscals que hem cregut justos, amb criteris de capacitat econòmica, hem equiparat totes les bonificacions de famílies monoparentals a les que tenien les famílies nombroses i també hem bonificat taxes i impostos amb criteris de protecció del Medi Ambient”.

No obstant això, per a 2022, ha apuntat, cal tindre en compte l'increment del 4,8% de l'IPC que afecta sobretot els grans contractes de serveis i a tota la despesa corrent municipal, i assumir l'augment del 17% pel cost de la gestió dels residus, de més de 438.000€.

A més, ha assenyalat, “l'important increment del capítol I, de personal, no només per l'increment salarial del 2% que arrepleguen els PGE i pels triennis dels funcionaris, sinó perquè, a més, en 2022 ens hem compromès a incrementar 7,5 professionals en els Serveis d'Atenció Primària de Caràcter Bàsic, per a complir amb la ràtio establerta en la Normativa de Serveis Socials”.

Ordenances

Referent a les ordenances municipals per al pròxim exercici, de manera resumida, la regidora delegada d'Hisenda, Cristina Rius, ha assenyalat que en matèria de gestió de residus els percentatges aprovats pel Consell d'Administració de Reciplasa, reflecteixen un increment del cost d'un 3% addicional per les inversions a realitzar en la planta d'Onda i el 3,3% d'IPC.

És a dir, ha matisat Rius, el desfasament entre ingressos i costos per a 2022, és al voltant de 300.000 euros, que sumats als que va assumir l'Ajuntament en 2021 per la situació d'emergència per la pandèmia resulta un total de 438.529 euros. “Una despesa que també decidim assumir atès que estem eixint de la crisi sanitària i anant cap a la normalitat, però de manera lenta i progressiva”, ha assegurat.

Per això, a pesar que l'Ordenança Fiscal indica específicament que la taxa haurà de cobrir el cost del servei, i així s'ha fet durant molts anys, “hem decidit que en 2022, excepcionalment per la Cpvid, la Taxa de Gestió de Residus es mantinga congelada i l'Ajuntament assumisca l'increment de la taxa del 17%”.

Pel que fa a la taxa de terrasses de bars i restaurants, de la qual estan exempts de pagament tots els negocis des de 14 de març de 2020 fins al 31 de desembre de 2021, tornarà a la normalitat, “tot i que es permetran les ampliacions d'ocupació sense tributar, limitant-les al doble de l'espai autoritzat, per a tornar progressivament a la situació anterior a la pandèmia”.

L'exempció de les terrasses, que ha durat 21 mesos, sumats al cànon d'ocupació d'establiments d'hostaleria en època estival, ha suposat, segons ha valorat la responsable municipal d'Hisenda, “una ajuda addicional de més de 420.000 euros que han deixat d'ingressar aquest tipus de negocis hostalers a les arques municipals”.