ITA PlensAjuntament

ITA OrdreDiaJGL 

 

visorpressupostari   

            Logo Diputació de Castelló

A) TRANSPARÈNCIA ACTIVA I INFORMACIÓ SOBRE LA CORPORACIÓ MUNICIPAL (21)

1.- Publicitat activa sobre càrrecs, personal i retribucions de l'Ajuntament (8)
1. Les dades biogràfiques de l'alcalde/essa i dels regidors/es de l'Ajuntament, especificant com a mínim el(s) seu(s) nom(s) i cognoms, càrrec, actual, foto, ressenya biogràfica -mínim de quatre línies cada un- o el seu CV, així com les seues adreces electròniques.
2. L'agenda institucional de l'alcalde/essa, amb indicació i el detall de les activitats, tant de les ja celebrades com d’aquelles programades per a la seua pròxima realització (data, hora, lloc, descripció de l'activitat i principals participants).
3. Es publiquen de forma detallada i individualitzada les despeses de viatge de l'alcalde/essa, i dels altres càrrecs electes de l'Ajuntament.
4. La Relació de llocs de treball (RLT) de l'Ajuntament, així com la relació individualitzada de càrrecs (llocs) de confiança o personal eventual, i l'import individual o col·lectiu de les seues retribucions.
5. Les dades bàsiques de tots i cada un dels òrgans descentralitzats, ens instrumentals i/o societats municipals, amb indicació detallada del seu objecte social, així com els enllaços als seus webs (si l'Ajuntament no tinguera aquests organismes, s'ha d’indicar expressament en el web i no puntua com a part de l'índex).
6. La Relació de llocs de treball (RLT) o plantilles de personal dels òrgans descentralitzats, ens instrumentals i societats municipals al complet, indicant-se la denominació dels llocs i les places de cada càrrec de confiança en aquests existents (si l'Ajuntament no tinguera aquests organismes s'ha d'indicar expressament en el web i no puntua com a part de l'índex).
7. Les retribucions percebudes pels alts càrrecs (almenys de tots els càrrecs electes i dels directors generals si n'hi ha) de l'Ajuntament i els màxims responsables de les entitats participades per aquest.
8. El Registre d'interessos d'activitats i de béns dels alts càrrecs de l'Ajuntament.
2) Publicitat activa sobre la planificació, organització i patrimoni de l'Ajuntament (6)
9. Els plans i programes anuals i plurianuals (vg. l'Agenda Local 21 i/o el Pla o Mapa estratègic) municipals en què es fixen objectius concrets, així com les activitats, mitjans i temps previst per a la seua consecució, i resultats o grau de consecució d’objectius obtingut.
10. Un organigrama actualitzat que permet comprendre l'estructura organitzativa de l'Ajuntament i identificar les persones responsables dels diferents òrgans de govern i les seues respectives funcions, incloent-hi si escau les juntes de districte o barris, així com conéixer les seues relacions de dependència.
11. Es publica la política o la forma de dur a terme la gestió, la conservació i l'eliminació dels documents i arxius de l'Ajuntament.
12. Es publica la relació revisada i/o actualitzada d'immobles (oficines, locals, etc.), tant propis com en règim d'arrendament, ocupats i/o adscrits a l'Ajuntament, indicant el corresponent règim en cada un.

Relació d'immobles adscrits a l'Ajuntament. Altes Baixes

13. La relació detallada de tots els vehicles oficials (propis, llogats o cedits) adscrits a l'Ajuntament (incloent-hi en el seu cas els dedicats a serveis públics)
14. L'inventari actualitzat de béns i drets de l'Ajuntament de cada un dels tres últims exercicis tancats.
3) Publicitat activa sobre els òrgans de govern municipals, informes i resolucions judicials (7)
15. Existeix i es publica el Codi ètic o de bon govern de l'Ajuntament (preferentment adaptat al nou Codi de bon govern local aprovat per unanimitat dels grups polítics en la FEMP).
16. Els ordres del dia previs dels plens municipals.
17. Les actes íntegres dels plens municipals.
18. Els acords complets de les juntes de govern i les actes íntegres quan actuen per delegació del Ple.
19. Els arxius d'àudio (podcast) o de vídeos de les sessions dels plens municipals.

Vídeos dels plens municipals.

"Els videos de les sessions del plens municipals es poden seguir en directe en streaming pel canal de facebook i youtube de l'ajuntament."

https://www.facebook.com/ajuntament.burriana

https://www.youtube.com/user/AjuntamentBurriana

20. Les resolucions judicials (amb un enllaç al seu contingut íntegre) que afecten l'Ajuntament (en l'ordre contenciós, laboral, etc.). (Si no n'hi ha hagut, s'ha d'indicar expressament en el web i no puntua com a part de l'índex.)
21. Les resolucions d'autorització o reconeixement de la compatibilitat i les autoritzacions d'exercici de l'activitat privada a alts càrrecs (si no n’hi haguera hagut, això s’ha de publicar expressament en el web).

No ha hagut cap autorització ni reconeixement de compatibilitt als alts càrrecs

B) PÀGINA WEB, RELACIONS AMB ELS CIUTADANS I LA SOCIETAT, I PARTICIPACIÓ CIUTADANA (15)

1.- PÀGINA WEB DE l'AJUNTAMENT I SERVICIS MUNICIPALS (8)
22. S'ha implantat en el web de l'Ajuntament una secció específica en matèria de transparència, o bé l'Ajuntament compta amb un portal de transparència enllaçat al propi web municipal.
23. El web (i si escau el portal de transparència de l'Ajuntament) compta amb un buscador operativament i clarament visible.
24. El web (i si escau el portal de transparència de l'Ajuntament) compta en la seua portada amb un mapa web que permet veure en un sol lloc l'estructura dels continguts inclosos en aquest i els seus accessos en hipervincle.
25. Es publica el catàleg general de serveis municipals, així com les seus dels serveis i equipaments de la corresponent entitat, amb adreça, horaris d'atenció al públic i enllaços als seus webs i/o adreces de correu electrònic.
26. Es publica el catàleg actualitzat dels procediments administratius a disposició de la ciutadania, amb indicació del seu objecte, tràmits, terminis, sentit del silenci administratiu i, si escau, formularis associats, especificant els susceptibles de tramitació electrònica.
27. Existeix i s'informa sobre una/es carta/es de serveis municipals, i del grau de compliment dels compromisos establits en aquesta/es.

Pel moment no existeix una carta de serveis disponible per a consulta

28. Existeix i s'anuncia un canal específic de denúncies per a la ciutadania.
29. S'informa en el web (i mitjançant xarxes socials, si escau) sobre incidències actuals en la prestació dels serveis municipals.
2.- PARTICIPACIÓ CIUTADANA I INFORMACIÓ D'INTERÉS PER A LA CIUTADANIA (7)
30. Es publiquen en el web dades o informació estadística sobre les consultes i suggeriments rebuts de la ciutadania o organitzacions.
31. Es preveu en el web un espai perquè expressen les seues opinions i propostes els grups polítics municipals.

Podràs trobar articles mensuals de cada grup municipal al BIM (Bulletí d'Informació Municipal) i també t'enllacem a les seues webs pròpies.

Opinions i propostes dels grups polítics

   

32. Existeix en el web el directori d'entitats i associacions de veïns del municipi, i es preveu en el web un espai reservat per a les esmentades associacions.
33. Existeixen en el web fòrums de discussió, o bé hi ha perfils actius de l'Ajuntament a les xarxes socials.

AJUNTAMENT

Facebook

Twiter

You Tube

Instagram

POLICIA LOCAL

Facebook

Twiter

SERVEI MUNICIPAL D'ESPORTS

Facebook

Twiter

You Tube

Flickr

Instagram

CULTURA

Facebook

Twiter

Instagram

PROMOCIÓ ECONÒMICA

Facebook

Twiter

Instagram

Mercats

Facebook

Instagram

Comers

Instagram

Igualtat

Facebook

Instagram

Juventut

Facebook

Twitter

Instagram

Medi ambient

Facebook

Twitter

Arxiu

Facebook

Twitter

Instagram

Museu arqueologic  Munisipal

Facebook

Twitter

Instagram

Biblioteca

Facebook

Instagram

Turisme 

Facebook

Twitter

Youtube

34. Existeix i es publica en el web el conjunt de normes que estableixen i regulen els procediments i òrgans perquè el veïnat puga participar efectivament en els assumptes de la vida pública local (reglament de participació ciutadana i/o altres).
35. Existeixen i s'informa en el web sobre els consells municipals i/o altres canals de participació ciutadana.
36. El web informa sobre les vies per a la participació ciutadana en l'elaboració dels plans econòmics, sobre polítiques específiques i/o sobre pressupostos municipals.

C) TRANSPARÈNCIA ECONOMICOFINANCERA (11)

1.- INFORMACIÓ COMPTABLE I PRESSUPOSTÀRIA (6)
38. Les modificacions pressupostàries aprovades pel ple municipal, o per la junta de govern, alcalde/essa o regidor/a delegat/ada.
37. Els pressupostos de l'Ajuntament, amb descripció de les principals partides pressupostàries i informació actualitzada (almenys trimestralment) sobre el seu estat d'execució.
39. Els pressupostos dels òrgans descentralitzats, ens instrumentals i societats municipals (en un apartat específic del web); (si l'Ajuntament no tinguera aquests organismes, s'ha d'indicar expressament en el web i no puntua com a part de l'índex).
40. L'indicador financer d'Autonomia fiscal: drets reconeguts nets d'ingressos tributaris / drets reconeguts nets totals.
41. L'indicador financer de Capacitat o necessitat de finançament en termes d'estabilitat pressupostària (superàvit o dèficit).
42. L'entitat informa explícitament en el web que publica els seus comptes en la Plataforma del Tribunal de Comptes sobre Rendició de Comptes (rendiciondecuentas.es).
2.- TRANSPARÈNCIA EN ELS INGRESSOS, GASTOS I DEUTES MUNICIPALS (5)
44. Es publiquen els indicadors: a) Ingressos fiscals per habitant (ingressos tributaris/ nombre habitants); i b) Inversió per habitant.
45. Es publica la informació sobre el període mitjà de pagament a proveïdors d'acord amb la normativa d'estabilitat pressupostària.
46. Es publica l'import del deute públic municipal consolidat i la seua evolució en comparació amb exercicis anteriors.
43. Es publiquen els comptes anuals / compte general de l'Ajuntament (balanç, compte de resultat economicopatrimonial, memòria i liquidació del pressupost).
47. Es publiquen els informes d'auditoria de comptes i/o els de fiscalització per part dels òrgans de control extern (cambra o tribunal de comptes), tant els de l'Ajuntament com els de les entitats del sector públic municipal.

D) TRANSPARÈNCIA EN LES CONTRACTACIONS, CONVENIS, SUBVENCIONS I COSTOS DELS SERVICIS (12)

1.- CONTRACTACIONS (7)
48. Es publiquen de forma immediata cada un dels contractes (tots els contractes no menors) realitzats per l'Ajuntament, amb indicació de l'objecte, l'import de licitació i d'adjudicació, el procediment utilitzat, els instruments a través dels quals si escau s'haja publicitat, el nombre de licitadors participants en cada un i la identitat dels adjudicataris.
49. Es publiquen periòdicament (com a mínim trimestralment) els contractes menors realitzats per l'Ajuntament amb informació detallada dels seus imports i adjudicataris (mitjançant un enllaç directe i específic en el web).
51. S'informa sobre la composició, forma de designació i convocatòries de les meses de contractació.
52. Es publiquen les actes de les meses de contractació (mitjançant un enllaç directe i específic en el web per a aquesta informació).
50. Les modificacions dels contractes realitzats per l'Ajuntament (mitjançant un enllaç directe i específic en el web).
53. Les dades estadístiques sobre el percentatge en volum pressupostari dels contractes adjudicats a través de cada un dels procediments previstos en la legislació de contractes del sector públic.
54. L'Ajuntament informa explícitament en el web que publica els seus contractes en la Plataforma de Contractació del Sector Públic (PCSP) (directament o per agregació en la Plataforma de contractació autonòmica).
2.- CONVENIS, COMANDES DE GASTOS I SUBVENCIONS (3)
55. La relació de convenis i encàrrecs de gestió subscrits, amb indicació de les parts firmants, el seu objecte i si escau les obligacions econòmiques convingudes.
56. La relació detallada de subvencions i ajudes públiques concedides per l'Ajuntament, amb indicació del seu import, objectiu o finalitat i beneficiaris.
57. Es publiquen les assignacions econòmiques que es concedeixen a cada un dels grups polítics municipals.

No s'han concedit asignacions econòmiques als grups polítics municipals

3.- SUBMINISTRADORS I COSTOS DELS SERVICIS (2)
58. Es publica la llista i/o la quantia de les operacions amb els proveïdors, adjudicataris i contractistes més importants de l'Ajuntament.
59. Es publica informació sobre el cost efectiu dels serveis prestats per l'Ajuntament (basant-se en la normativa de l'Ordre HAP/2075/2014).

E) TRANSPARÈNCIA EN MATÈRIES D'URBANISME, OBRES PÚBLIQUES I MEDI AMBIENT (12)

1.- PLANS D'ORDENACIÓ URBANA I CONVENIS URBANÍSTICS (5)
60. El Pla general d'ordenació ubana (PGOU) i els mapes i plànols que el detallen.
61. En relació amb l'àmbit mediambiental es publiquen: a) Les polítiques i programes de l'Ajuntament relatius al medi ambient, així com els informes de seguiment d’aquests; b) Els estudis d'impacte ambiental, paisatgístics i avaluacions del risc relatius a elements mediambientals (si no han realitzat aquests estudis, s'ha d'indicar expressament en el web).
62. Les modificacions aprovades del PGOU i els plans parcials aprovats.
63. Informació detallada dels convenis urbanístics de l'Ajuntament i de les actuacions urbanístiques en execució.
64. Informació detallada i precisa sobre els usos i destinacions del sòl del municipi.
2.- INFORMACIÓ SOBRE LICITACIONS D'OBRES PÚBLIQUES (4)
65. Els projectes, els plecs i els criteris de licitació de les obres públiques.
66. Les modificacions, reformats i complementaris dels projectes de les obres més importants (mitjançant un enllaç directe i específic en el web) (si no n’hi ha hagut, s'ha d'indicar expressament en el web).
67. El llistat d'empreses que han concorregut a cada una de les licitacions d'obres públiques convocades per l'Ajuntament.
68. La relació de les empreses que han realitzat les obres públiques més importants a l'Ajuntament, amb indicació de les obres i el seu import.
3.- URBANISME I OBRES D' INFRAESTRUCTURA (3)
69. Informació precisa sobre cada una de les obres més importants d'infraestructura que estan en curs (objectius de l'obra i responsable municipal; contractista/es responsable/s; import pressupostat; període d'execució).
70. Es tracta, almenys semestralment, informació sobre les obres d'infraestructura realitzades i, si escau, les aprovades pendents d’execució (informes, comunicats, notes de premsa, etc.).
71. Es publiquen els indicadors: a) Inversió en infraestructures per habitant, i b) Proporció d'ingressos de l'urbanisme sobre els ingressos totals (s'han d’indicar en el web els conceptes inclosos com a ingressos urbanístics: llicències urbanístiques, IBI, ICIO, aprofitament urbanístic, alienació de terrenys, etc.).

F) DRET D'ACCÉS A LA INFORMACIÓ (9)

1.- VISIBILITAT, CANALS I CARACTERÍSTIQUES DE l'ACCÉS A LA INFORMACIÓ PÚBLICA (6)
72. El web i/o el portal de transparència de l'Ajuntament destina un espai destacat o secció, fàcilment visible i clarament identificable, per a difondre el dret d'accés a la informació i per a facilitar l'accés a aquest procediment administratiu.
73. Existeix i està habilitat un procediment administratiu presencial (no electrònic) per a l'exercici de dret d'accés a la informació, i s'ofereix en tot cas a la persona interessada informació sobre els passos que cal seguir, horaris i requisits.
74. Es posa a disposició, en la secció o portal de transparència de l'Ajuntament, un formulari web -o un canal electrònic- per a formular sol·licituds d'accés a la informació pública.
75. El canal electrònic de sol·licituds d'accés permet diversos tipus d'identificació de la persona interessada, com ara una adreça de correu electrònic, autenticació electrònica ordinària (v.g. usuari i contrasenya), que no exigisquen l'obtenció/instal·lació de certificats digitals i/o l'aportació de dades fiscals

Es pot accedir a la seu electrònica de l'Ajuntament  http://burriana.sedelectronica.es  amb certificat digital o clau

76. El canal electrònic de sol·licituds d'accés a la informació permet, d'una forma igualment accessible, donar seguiment a la tramitació de la petició per part de la persona interessada, o hi ha un seguiment centralitzat de la gestió d'aquests expedients que permet conéixer la seua situació.

SI

77. Es facilita des del web (o si escau el portal de transparència) de l'Ajuntament un canal fàcil i accessible per a la formulació de queixes o suggeriments en relació amb l'accés a la informació.
2.- RECLAMACIONS I AVALUACIÓ DEL DRET D'ACCÉS A LA INFORMACIÓ PÚBLICA (3)
78. Es difon d'una forma senzilla i clara, en el web o en el portal de transparència de l'Ajuntament, les condicions i el procediment per a presentar reclamacions per denegació total o parcial en l'exercici del dret d'accés a la informació.
79. Està operativament i clarament visible en el web l'àrea o entitat municipal responsable davant de la qual presentar reclamacions per denegació total o parcial en l'exercici del dret d'accés a la informació.
80. Es publicita, en el web o en el portal de transparència de l'Ajuntament, informació estadística, amb periodicitat bimestral almenys, de dades relatives a: nombre de sol·licituds d'accés a la informació rebudes; resoltes dins de termini; desestimades, en tot o en part; i resum temàtic general de les sol·licituds d'accés a la informació rebudes.

G) ALTRES INDICADORS

1.-ALTRES INDICADORS
1.-Resum i comparativa de les despeses i ingresos de l'Arenal Sound
2.-Factures festes misericòrdia
3.- Informació demogràfica

Xifra oficial de població a 01/01/2021 es de 34903 habitants. (17321 hòmens i 17582 dones)

       

Superficie = 47,22 Km2

               = 47.000.000 m2

 

Densitat de població :

       D=Població
           Superficie