Fons Municipal

Descripció del fons municipal:


ÀREA D'IDENTIFICACIÓ

Referència

Codi de referència: ES.120326.AMBO/FAB

Codi de la macrounitat de descripció FAB


Títols

Títol: Fons Ajuntament de Borriana

Títol paral·lel: Fondo Ayuntamiento de Burriana


Data inicial: 1836


Nivell de descripció

Nivell de descripció: Fons

Volum i suport

Quantitat, grandària, dimensions 13.200 caixes, lligalls i llibres


ÀREA DE CONTEXT

Nom del productor

Unitat(s) productora(es)

Ajuntament de Borriana


Història institucional / Ressenya biogràfica

Història institucional: Encara que a Borriana s'han trobat vestigis de diverses civilitzacions antigues, la plenitud de la vila se situa entorn del segle ix com una important plaça àrab que va rebre el nom de Medina Alhadra o Ciutat Verda. Jaume I, després de la conquesta de Borriana, va voler que la vila es constituïra de manera legal i li va concedir la Carta de poblament, donada l'1 de novembre de 1233. Aquesta Carta de poblament és posteriorment confirmada i ampliada per una altra, de l'1 de gener de 1235, amb el càrrec de justícia i l'ús de forns i molins.

Pere III d'Aragó va concedir diversos privilegis a Borriana, com el que es va donar a València el 2 de desembre de 1283, que confirmava els privilegis que havia atorgat el seu pare, Jaume I, i concedia que els de Borriana nomenaren notaris i que no es crearen nous usos i gabelles. Així també els va concedir triar justícia, jurats i mostassaf.

Martí de Viciana, en la seua tercera part de la Crònica, escriu que en 1286 "Alfons III, com a part principal llavors de la comarca, va vindre a Borriana i en ella va jurar per rei de València". Les Corts de Borriana es van celebrar a la Casa de la Universitat (corporació municipal), que formava un bloc aïllat en el que en aquell moment era el carrer Major. Alfons III també va atorgar diversos privilegis a Borriana. Concedeix i confirma els que van ser donats per Jaume I, en l’època de la conquesta d'aquesta, als nous habitants; amplia les llibertats fent els habitants de Borriana francs i lliures de tota pena, deute, peatge i pontatge per tot el regne d'Aragó, al qual podien anar a vendre els seus productes.

Borriana va ser sempre vila de patrimoni reial i, com a cap de comarca, aquesta vila tenia dret a representació en Corts. Pere IV, pel suport prestat per Borriana durant les guerres de la Unió, concedeix un privilegi, donat a València el 13 de març de 1348, pel qual en la part superior de la bandera de Borriana s'afegia un blasó blau amb tres corones d'or en línia. Carles I, com a recompensa per l'ajuda prestada per Borriana durant les Germanies, concedeix un privilegi a la vila, donat a Montsó el 9 d'octubre de 1542, pel qual en els segells i escuts Borriana usarà tres corones, dues en línia recta i la tercera damunt i enmig de les altres dues, com si formaren una espècie de triangle.

En època moderna s'inicia la decadència de Borriana. Fets com l'expulsió dels moriscos en 1609 pogueren significar la ruïna per a moltes antigues alqueries musulmanes transformades en senyorius. També és significatiu que la vila demanara en aquella època la concessió d'un molí i forn de pa públics per tal d’augmentar els seus rendiments.

Respecte a l'economia de Borriana destaca l'agricultura, amb predomini del cultiu del taronger. La indústria principal és la dedicada a la manipulació i transformació de cítrics. En l’àmbit turístic Borriana posseeix platges amb estàndards de qualitat i un ampli patrimoni i activitat cultural.

Amb 35.052 habitants (INE 2020), Borriana és la tercera localitat de la província de Castelló per població.


Història arxivística

Història arxivística: L'Arxiu Municipal de Borriana va ser cremat durant la I Guerra Carlista (1837) i de nou durant la Guerra Civil (1936). En 1999 es va dur a terme una organització de l'Arxiu Municipal i es van disposar físicament els fons segons les àrees i negociats de l'Ajuntament i, dins d'aquests, per ordre cronològic. Així mateix, es va realitzar l'inventari de la documentació de l'Àrea I (Secretaria).


Forma d'ingrés

Forma d'ingrés: Transferència


ÀREA DE CONTINGUT I ESTRUCTURA

Abast i contingut

En el fons de l'Ajuntament de Borriana destaquen per la seua antiguitat els llibres d'actes des de 1924 i els bans des de 1936. En la secció de Secretaria destaquen els padrons d'habitants des de 1935, els llibres de registre d'entrada i eixida des de 1930, els expedients de subministraments de la casa consistorial i altres dependències des de 1927, documentació sobre cultura, esports, festes i fires des de 1929, esbossos de falles i informació fallera des de 1941, expedients i llicències d'obres des de 1931, expedients d'activitats des de 1936. En Intervenció hi ha llibres de rústica des de 1901. I finalment, destaquen en la secció d'Eleccions les llistes electorals des de 1932.


Valoració, selecció i eliminació

La documentació anterior a 1940 és de conservació permanent. La documentació administrativa depén de les resolucions de la JQDA.


Organització

El fons està organitzat seguint les diferents àrees:

 1. Govern (des de 1836)
 2. Administració (des de 1935)
 3. Serveis (des de 1896)
 4. Hisenda (des de 1901)
 5. Col·leccions factícies (des de 1921)

ÀREA DE CONDICIONS D'ACCÉS I ÚS

 • Condicions d'accés
  Consulta lliure amb les excepcions establides per la legislació vigent.

 • Condicions de reproducció
  Les establides pel servei de reprografia de l'arxiu.

 • Característiques físiques i requeriments tècnics
  L'estat de conservació de la documentació és bo.

 • Instruments de descripció
  Inventaris de les unitats d'instal·lació.

 • ÀREA DE DOCUMENTACIÓ ASSOCIADA

 • Unitats de descripció relacionades
  Documentació complementària a l'Arxiu Històric Nacional, Arxiu de la Corona d'Aragó, Arxiu General de Simancas, Arxiu General de la Guerra Civil Espanyola, Arxiu del Regne de València, Arxiu Històric Provincial de Castelló, arxius parroquials de Borriana, de la Cambra Agrària, Sindicat de Regs i Museu de la Taronja de Borriana.
 • Nota de publicacions GARCÍA EDO, Vicente. Llibre de privilegis de Borriana (1233-1350). Borriana: Ajuntament, 1989.

 • ÀREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓ
 • Regles o normes: ISAD (g) / ISO 690
 • Data de la descripció: 01/04/2008
 • Data modificació: 12/11/2021
 • Fons Fotogràfic i Audiovisual

  Descripció del fons fotogràfic i audiovisual:


  ÀREA D'IDENTIFICACIÓ

  Referència

  Codi de referència: ES.120326.AMBO/AFAB

  Codi de la macrounitat de descripció: AFAB


  Títols

  Títol: Arxiu Fotogràfic i Audiovisual de Borriana

  Tipus: Formal

  Títol paral·lel: Archivo Fotográfico y Audiovisual de Burriana


  Dates

  Formació

  Data inicial: 1930

  Data final: 2010


  Nivell de descripció

  Nivell de descripció: Grup de fons


  ÀREA DE CONTEXT

  Nom del productor

  Unitat(s) productora(es)

  Ajuntament de Borriana; cinemes de Borriana; TV Burriana; estudi de fotografia Santágueda; estudi de fotografia Joaquín Bosch Grau; estudi de fotografia José Luis García Ferrada; Enrique Safont; estudi de fotografia Vicente Melchor i particulars.


  Història arxivística

  Història arxivística: Els diferents fons han sigut donats a l'Arxiu Municipal de Borriana.


  Forma d'ingrés

  Forma d'ingrés: Donació/transferència


  ÀREA DE CONTINGUT I ESTRUCTURA

  Abast i contingut

  Qualsevol tipus de material gràfic, fotogràfic i audiovisual relacionat amb la ciutat de Borriana. Conté imatges de la ciutat, habitants, actes i festes de Borriana.

  • TV Burriana (1987-1999) 1.200 vídeos beta i VHS - digitalitzat
  • Pel·lícules Enrique Safont (1956) 4 rotllos de pel·lícula - donat a la Filmoteca Valenciana. A l'Arxiu se’n conserven còpies digitals.
  • Estudi de fotografia Santágueda (1970)
  • Estudi de fotografia Joaquín Bosch Grau (1970 i còpies de fotografies des de principi del segle xx) - digitalitzat en part
  • Estudi de fotografia José Luis García Ferrada (1963)
  • Estudi de fotografia Vicente Melchor (1950) - digitalitzat


  Nous ingressos

  Fons obert a nous ingressos.


  Organització Quadre de classificació

  1. Fotografies des de [1950].
  2. Audiovisuals des de 1956.
  3. Filmines [1960]-[1960]
  4. Targetes [1930]-[1980]


  ÀREA DE CONDICIONS D'ACCÉS I ÚS

 • Condicions d'accés
  Consulta lliure amb les excepcions establides per la legislació vigent.

 • Condicions de reproducció
  Les establides pel servei de reprografia de l'arxiu.

 • Característiques físiques i requeriments tècnics
  L'estat de conservació de la documentació és regular.

 • Instruments de descripció
  Inventari dels vídeos de TV Burriana (1987-1999).

 • ÀREA DE DOCUMENTACIÓ ASSOCIADA

  Existència i localització d'originals: Particulars que han accedit a donar una còpia del document original que conserven.


  ÀREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓ

  Regles o normes: ISAD (g)

  Data de la descripció: 01/04/2008

  Data modificació: 12/11/2021

  Fons de la Fe Pública

  Descripció del fons de la fe pública:


  ÁREA DE IDENTIFICACIÓN

  Referència

  Codi de referència: ES.120326.AMBO/AFPB

  Codi de la macrounitat de descripció: AFPB

  Títols

  Títol: Arxiu de la Fe Pública de Borriana

  Tipus: Formal

  Títol paral·lel: Archivo de la Fe Pública de Burriana


  Dates

  Formació

  Data inicial: 1500

  Data final: 1779


  Nivell de descripció

  Nivell de descripció: Fons

  Volum i suport

  Quantitat, grandària, dimensions 3 llibres

  2 unitats documentals simples


  ÀREA DE CONTEXT

  Nom del productor

  Unitat(s) productora(es)

  Vicente Manzano y de Perera (Vinsenti Mancano et de Perera), Pascual Ángel Girona


  Història arxivística

  Història arxivística: Aquesta documentació s'ha incorporat recentment a l'Arxiu Municipal procedent del Museu d'Arqueologia de Borriana. Documentació restaurada en 2007 i digitalitzada en 2008, consultable a través del web de l'arxiu.


  Forma d'ingrés

  Forma d'ingrés: Altres


  ÀREA DE CONTINGUT I ESTRUCTURA

  Abast i contingut

  El fons està format per dos llibres de protocols notarials de Vicente Manzano de Perera entre 1700 i 1707, i un llibre de protocols, el productor dels quals és il·legible, de 1705. De l'enquadernació d'un dels llibres de protocols s'ha extret un pergamí que data aproximadament del segle XVI. Així mateix, procedent del Museu d'Arqueologia, s'ha incorporat a l'Arxiu una xicoteta col·lecció de llibres datats entre els segles xvi i xviii, entre els quals destaca la tercera part de la Crónica de Valencia de Martí de Viciana, imprés en 1564.


  Valoració, selecció i eliminació

  Documentació de conservació permanent.


  Organització Quadre de classificació

  1. Vicente Manzano de Perera - 1700-1707 - 2 llibres
  2. Altres notaris - [1500]-1705 - 1 llibre + unitat documental simple
  3. Pascual Ángel Girona - 1775-1775 - 1 unitat documental simple


  ÀREA DE CONDICIONS D'ACCÉS I ÚS

 • Condicions d'accés
  Consulta lliure amb les excepcions establides per la legislació vigent. Preferent l'accés a les còpies digitals per motius de conservació.

 • Condicions de reproducció
  Les establides pel servei de reprografia de l'arxiu.

 • Característiques físiques i requeriments tècnics
  L'estat de conservació de la documentació és regular. Després de la restauració moltes pàgines encara són il·legibles.

 • ÀREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓ

  Regles o normes: ISAD (g)

  Data de la descripció: 16/04/2008

  Data modificació: 12/11/2021