Un pla d’inclusió és una ferramenta per a ordenar estratègicament les accions i mesures d’inclusió i cohesió social vinculades a un territori determinat. En el cas de la nostra ciutat, el I Pla d’Inclusió de Borriana a més a més està realitzat en coordinació amb el Pla d’Igualtat i en eixe sentit serà una eina molt potent que ens permetrà una nova governança de les polítiques de la localitat amb una visió integral i transversal, vinculada als agents socials i recursos de la localitat de manera participativa i activa. Una oportunitat per reduir els factors de desigualtat social i vulnerabilitat al nostre municipi, promovent l’autonomia de les persones i col·lectius vulnerables des de l’activació inclusiva i la vida independent, a la vegada que es promou la cohesió social a partir de l’enfortiment dels llaços familiars i comunitaris, el sentiment de pertinença a la col·lectivitat i el territori. El Pla d’Inclusió incorporarà indicadors d’avaluació i una comissió de seguiment de l’execució i aplicació del Pla.

L’ elaboració del I Pla d'Inclusió i Cohesió Social (PICS) de Borriana, és un objectiu operatiu marcat tant en l’Acord de govern signat a l’inici del mandat com als Fons Feder a través dels EDUSI. Concretament dins del Objectiu temàtic 9 que busca la promoció de la inclusió social i la lluita contra la pobresa i qualsevol forma de discriminació i específicament dins la línia d’actuació “A6. Regeneració física, econòmica i social de les àrees més desfavorides de la ciutat”.

 

Document Complet