Introducció:

Un dels compromisos assumits pel Govern municipal és obrir un torn de precs i preguntes al finalitzar el ple ordinari, perquè la ciutadania puga intervindre davant de l'òrgan que expressa la voluntat popular, plantejant temes concrets d'interés municipal.
Amb aquesta finialitat, es proposa la iniciació d'expedient administratiu perquè, prèvies les modificacions necessàries al Reglament Orgànic Municipal i al Reglament de Participació ciutadana, es regulen les dites intervencions en la forma següent:

Normes:

El dret a intervindre

El dret a intervindre es reconeix totes les persones que estan empadronades, desenrotllen la seua activitat professional o tenen interessos en el Municipi de Borriana.

Requisits de les intervencions

2.1.-El nombre d'intervencions per Ple ordinari no excedirà de cinc
2.2.-Els precs i preguntes seran breus i concrets, i hauran de referir-se a qüestions relatives a assumptes d'interés municipal.
2.3.-Podran rebutjar-se els precs o preguntes que puguen formular-se a través d'altres canals més apropiats, els que no es referisquen a assumptes d'interés municipal, els que per motius tècnics hagen de ser contestades per escrit i els genèrics o indeterminats.

Presentació de la sol.licitud d'intervenció en el ple

Les persones que desitgen intervindre en el torn públic de precs i preguntes hauran de presentar una sol·licitud en què figuren:
a. La identificació completa de la persona o entitat sol·licitant, amb indicació d'una adreça de correu electrònic i expressa acceptació del mateix com a mitjà de notificació, o, en qualsevol altre cas, amb indicació d'un domicili a efecte de notificacions. En el cas que la persona que presenta la sol·licitud siga diferent de la que participarà en el Ple, haurà d'identificar-se igualment a esta segona.
b. El prec o pregunta que desitge formular.
c. La sol·licitud haurà de presentar-se amb una antelació mínima de deu dies hàbils a la celebració de la sessió del Ple ordinari en què pretenga exposar-se el prec o pregunta.
d. Només s'admetrà un prec o pregunta per sol·licitant. En el cas que es formularen diversos precs o preguntes en una mateixa sol·licitud, caldrà ajustar-se únicament a la primera de les formulades.

Ordenació i selecció dels precs i preguntes

4.1.-Les sol·licituds d'intervenció en el Ple s'ordenaran en la Secretaria General per rigorós orde d'entrada.
4.2.-Quan el nombre de sol·licituds d'intervenció per al pròxim Ple ordinari siga superior a cinc, les sol·licituds que no siguen seleccionades, entraran en el llistat de les següents sessions plenàries.

Intervenció en el torn de precs i preguntes per la ciutadania

5.1.-Finalitzada la sessió del Ple, el/la President/a obrirà el torn de Precs i preguntes
5.2.-Correspon al/a la President/a ordenar i tancar este torn
5.3.-Cada prec o pregunta haurà de ser presentat per una única persona. En el cas de correspondre a un col·lectiu, intervindrà en nom seu i representació un únic representant del mateix
5.4.-Cada intervenció tindrà una duració màxima de 3 minuts
5.5.-No es permetran expressions descalificatorias, ofensives o injurioses cap a persones o entitats, corresponent al/a la President/a, si és el cas, la potestat de retirar l'ús de la paraula
5.6.-Les intervencions es faran des de l'escó ciutadà, que serà posat a disposició del veïnat en la primera sessió plenària en què s'exercite el dret d'intervenció
5.7.-El/la President/a ordenarà, si és el cas, les intervencions que es produïsquen entre les persones que formulen la pregunta i el regidor a qui es dirigixen, i que hauran de cenyir-se al prec o pregunta formulat.

Publicitat

Al Portal de participació ciutadana, de la pàgina Web municipal es publicaran els precs i preguntes presentats en el torn de precs i preguntes del Ple, així com les respostes rebudes.

 

Sol·licitud d'intervenció al ple

A la seu electrònica