Celebració del Ple

S'estableix el règim de sessions ordinàries del Ple de l'Ajuntament; cal assenyalar a aquest efecte una periodicitat mensual i fixar com a data i hora el primer dijous de cada mes a les 19.00 hores, amb l'excepció que, en cas que la data fóra festiva, es traslladaria al primer dia hàbil després del diumenge següent.

 

Funcionament del Ple

Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local.  Publicació en el BOE 

 

Article 22


1. El Ple, integrat per tots els regidors, és presidit per l'alcalde.


2. Corresponen, en tot cas, al Ple municipal en els ajuntaments, i a l'Assemblea veïnal en el règim de consell obert, les atribucions següents:


a) El control i la fiscalització dels òrgans de govern.
b) Els acords relatius a la participació en organitzacions supramunicipals; alteració del terme municipal; creació o supressió de municipis i de les entitats a què es refereix l'article 45; creació d'òrgans desconcentrats; alteració de la capitalitat del municipi i el canvi de nom d'aquest o d'aquelles entitats i l'adopció o modificació de la seua bandera, ensenya o escut.
c) L'aprovació inicial del planejament general i l'aprovació que pose fi a la tramitació municipal dels plans i la resta d'instruments d'ordenació previstos en la legislació urbanística, així com els convenis que tinguen per objecte l'alteració de qualssevol dels esmentats instruments.
d) L'aprovació del reglament orgànic i de les ordenances.
e) La determinació dels recursos propis de caràcter tributari; l'aprovació i modificació dels pressupostos, i la disposició de despeses en matèria de la seua competència i l'aprovació dels comptes; tot això d'acord amb el que disposa la Llei reguladora de les hisendes locals.
f) L'aprovació de les formes de gestió dels serveis i dels expedients de municipalització.
g) L'acceptació de la delegació de competències feta per altres administracions públiques.
h) El plantejament de conflictes de competències a altres entitats locals i la resta d'administracions públiques.
i) L'aprovació de la plantilla de personal i de la relació de llocs de treball, la fixació de la quantia de les retribucions complementàries fixes i periòdiques dels funcionaris i el nombre i règim del personal eventual.
j) L'exercici d'accions judicials i administratives i la defensa de la corporació en matèries de competència plenària.
k) La declaració de lesivitat dels actes de l'Ajuntament.
l) L'alteració de la qualificació jurídica dels béns de domini públic.
m) La concertació de les operacions de crèdit la quantia acumulada de les quals, dins de cada exercici econòmic, excedisca del 10 per cent dels recursos ordinaris del Pressupost -excepte les de tresoreria, que li corresponen quan l'import acumulat de les operacions vives en cada moment supere el 15 per cent dels ingressos corrents liquidats en l'exercici anterior-, tot això de conformitat amb el que disposa la Llei reguladora de les hisendes locals.
n) (Derogada)
ñ) L'aprovació dels projectes d'obres i serveis quan siga competent per a la seua contractació o concessió, i quan encara no estiguen previstos en els pressupostos.
o) (Derogada)
p) Aquelles altres que hagen de correspondre al Ple per exigir la seua aprovació una majoria especial.
q) Les altres que expressament li conferisquen les lleis.


3. Correspon, igualment, al Ple la votació sobre la moció de censura a l'alcalde i sobre la qüestió de confiança plantejada per aquest, que han de ser públiques i s'han de realitzar per mitjà de crida nominal en tot cas, i es regeixen pel que disposa la legislació electoral general.


4. El Ple pot delegar l'exercici de les seues atribucions en l'alcalde i en la Junta de Govern Local, excepte les enunciades en l'apartat 2, paràgrafs a), b), c), d), e), f), g), h), i), l) i p), i en l'apartat 3 d'aquest article.