Més de 140.000 euros és el cost fiscal estimat de les exempcions i bonificacions en aquest primer període de 2020 dels padrons fiscals de tributs municipals, concretament de la taxa per gestió de residus en concepte de subministraments bàsics energètics, de l'impost sobre vehicles i per les domiciliacions tributàries.

Segons ha explicat la regidora d'Hisenda, Cristina Rius, en la taxa per gestió de residus, s'han aplicat 123 exempcions a les persones beneficiàries de prestacions econòmiques individuals d'emergència social en concepte de pobresa energètica, amb un cost fiscal estimat de 13.407 euros. A més, s'han aplicat els beneficis fiscals a un total de 99 persones jubilades o pensionistes, amb un cost de 5.395,50 euros.

Dins del padró de l'Impost de Vehicles 2020, també s'apliquen bonificacions a un total de 1.101 vehicles amb un cost fiscal de 91.113 euros, entre les quals, Rius ha destacat els nous beneficis fiscals per a incentivar la compra de vehicles ecològics.

En aquest apartat també s'han beneficiat a 516 vehicles en concepte de discapacitat, i a 148 per ser de caràcter agrícola, així com a 264 vehicles en concepte d'antics.

Paral·lelament, tant les taxes urbanes com l'impost de vehicles compten amb una bonificació de l'1% per domiciliació bancària, que per al present període suposa un cost fiscal que s'eleva a un total de 30.872,69 euros.

Aquest total correspon a 11.041 domiciliacions bancàries de l'impost de vehicles, amb un percentatge de domiciliació del 46 per cent, i uns altres 17.087 domiciliacions de taxes per gestió de residus, de les quals se supera el 65%.

Calendari del contribuent

Cal recordar que aquest mes de març comença el calendari de pagament d'aquests tributs municipals per a l'exercici 2020 a Borriana. D'aquesta forma, del 16 de març al 5 de juny, es podran abonar les taxes urbanes de gestió de residus i guals i l'impost sobre vehicles de tracció mecànica.

Dins del citat període de pagament en voluntària, les persones podran efectuar els abonaments tots els dies hàbils en qualsevol de les oficines de les entitats col·laboradores: Caixa Rural Sant Josep de Borriana, Caixabanc-La Caixa, BBVA i Banc Sabadell.

Prèviament, s'haurà de presentar en aquestes entitats col·laboradores el document de pagament expedit per l'Ajuntament de Borriana, que serà remés al domicili del contribuent, sense que l'enviament supose notificació de la liquidació, o podrà ser arreplegat en el Servei Municipal de Recaptació, situat en la planta baixa de l'Ajuntament.

Per als rebuts domiciliats, dins del període indicat, l'Ajuntament efectuarà dos càrrecs del 50% de la quota, el primer càrrec previst per a les taxes urbanes de gestió de residus i guals i per a l'impost sobre vehicles de tracció mecànica serà el 25 març i el segon càrrec el 25 maig, en el segon s’aplicarà una bonificació de l'1% per domiciliació.

Transcorregut el termini del període voluntari indicat sense haver fet efectiu el pagament, s'iniciarà el procediment de constrenyiment, incrementant-se el deute amb el recàrrec, interessos de demora, costes i les despeses que s'originen.