Aprobadas las bases d elas ayudas Paréntesis en Burriana
  • L'Ajuntament ha aprovat les bases reguladores i l'extracte de la convocatòria serà publicat pròximament en el Butlletí Oficial de la Província (BOP)

  • El consistori ha habilitat canals extraordinaris per a la resolució immediata de dubtes i d'informació a través del correu electrònic plaresistir@burriana.es o del telèfon 674 35 66 88

  • El termini per a sol·licitar les ajudes és d'un mes des de la publicació en el BOP, i farà possible l'accés a prop d'un milió d'euros per a ajudar les empreses i autònoms locals més afectats per les restriccions


L'Ajuntament de Borriana ha aprovat les bases reguladores per a la concessió de les ajudes directes Parèntesi dins del Pla Resistir de la Generalitat Valenciana per als autònoms i microempreses de la ciutat. L'extracte de la convocatòria serà publicat pròximament en el Butlletí Oficial de la Província (BOP), i a partir d’aleshores es podran sol·licitar les ajudes en el termini d'un mes.

Així ho ha anunciat l'alcaldessa, Maria Josep Safont, que ha assegurat que l'equip de govern, “conscient de la urgència de les empreses locals afectades de percebre els fons aprovats, ha accelerat al màxim els terminis administratius tal i com ha fet al llarg d'aquests mesos de pandèmia, per a poder agilitar el pagament de les ajudes al màxim, per a contribuir a la seua recuperació, a la conservació de l'ocupació i a pal·liar-ne les conseqüències socials”.

Segons ha explicat Maria Josep Safont, amb el decret ja signat, aquest mateix matí s'ha mantingut una reunió convocada pel consistori en què han participat una gran quantitat de gestories i assessories locals, per a informar-los de les bases reguladores de la concessió de les ajudes Parèntesis i també de la resta d’accions contemplades en el Pla Resistir, i aclarir-los possibles dubtes i procediments per a, d'aquesta forma, facilitar-los la seua mediació.

A més, totes les àrees administratives municipals implicades en la gestió han mantingut diferents reunions de coordinació per a poder accelerar els procediments i el pagament d'aquestes ajudes que, segons ha recordat, són compatibles amb subvencions procedents de qualsevol Administració o ens públic o privat nacional, de la Unió Europea o d'organismes internacionals, concedides amb la mateixa finalitat.

D'aquesta manera, a partir de la setmana que ve, s'obrirà el termini a Borriana per a sol·licitar aquesta línia d'ajudes directes que en total suposarà una injecció de quasi un milió d'euros per als sectors i negocis de la ciutat més afectats per la situació sanitària. Les sol·licituds, ha aclarit l'alcaldessa, “es resoldran per decret segons es vagen revisant i complisquen els requisits, i a més ha indicat que s'està considerant la possibilitat d'efectuar les transferències econòmiques setmanalment”.

L'objectiu, ha reiterat Maria Josep Safont, és “contribuir al sosteniment de les despeses corrents d'aquests comerços o negocis en un moment en què les restriccions per la Covid-19 els han portat a una situació de falta o disminució d'ingressos”.

L’import total de les ajudes Parèntesi per als negocis de Borriana ascendeix a un total de 988.267 euros, finançats en un 15% amb càrrec al pressupost municipal per a l'exercici 2021, concretament 148.240 euros, i la resta amb l'aportació d'un 62,5% realitzada per la Generalitat, i per la Diputació Provincial de Castelló amb el 22,5% restant.

Sobre aquest tema, l'alcaldessa ha valorat l'esforç conjunt de les tres administracions per a “ajudar a alleujar la situació econòmica i financera dels sectors més afectats per la crisi sanitària”. També ha precisat que atès que la concessió efectiva de les ajudes estarà en tot cas condicionada a la disponibilitat pressupostària, “l'aportació municipal podrà ser incrementada amb la finalitat d'atendre totes les sol·licituds que es presenten i reunisquen els requisits exigibles”.

Quant als destinataris fixats pel Consell, entre els sectors que poden accedir trobem l'hostaleria i la restauració, el turisme, la cultura, l'entreteniment i els esdeveniments o les activitats esportives. En les bases municipals s'estableixen els sectors que poden beneficiar-se sempre que exercisquen la seua activitat en el municipi de Borriana, identificats en un annex.

Per a poder optar a aquestes ajudes és necessari complir una sèrie de requisits, entre els quals destaquen que l'activitat econòmica siga desenvolupada per un autònom o una microempresa que no tinga més de 10 treballadors en la plantilla, i que els empleats estiguen donats d'alta en el règim de la Seguretat Social o en la mútua professional corresponent així com en l'Agència Estatal d'Administració Tributària en data 31 de desembre de 2020. Tota la informació es pot consultar en la pàgina web www.burriana.es.

Es consideren despeses corrents subvencionables els pagaments en concepte de lloguer, llum, aigua, telefonia, manteniment de programes informàtics, dominis, hosting, despeses de gestoria, assegurances, interessos d'hipoteca vinculada a l'establiment comercial i qualsevol altre que corresponga al funcionament habitual de l'activitat. També, les nòmines i assegurances socials, i les quotes d'autònom o mutualista.

Quantia

El límit de les ajudes per autònom o microempresa amb un màxim de 10 treballadors serà de 2.000 euros. Aquesta quantitat s'incrementarà en 200 euros per treballador afiliat i d'alta en la Seguretat Social en data 31 de desembre de 2020 d'aquestes microempreses, i persones treballadores autònomes en els sectors identificats en l'annex de les bases.

Les sol·licituds per a participar en les ajudes Parèntesi del municipi es presentaran en el registre electrònic de l'Ajuntament de Borriana en un imprès de sol·licitud normalitzat que està disponible en la web municipal www.burriana.es. Tant les bases reguladores com la convocatòria estan disponibles en la web municipal, en el Tauler d'anuncis de la Seu Electrònica de l'Ajuntament de Borriana.

A més, davant de qualsevol dubte, l'Ajuntament ha habilitat canals extraordinaris per a la resolució immediata, que atendrà personal assignat especialment a aquesta tasca, tant mitjançant un correu electrònic: plaresistir@burriana.es, o a través del telèfon 674 35 66 88, amb un horari d'atenció de dimarts a dissabte de 10h a 15h.