El Pleno aprobará el Plan Estratégico de Subvenciones 2021 con más de un millón de euros
  • El Ple ordinari que se celebrarà aquesta vesprada aprovarà les subvencions que pretén atorgar l’Ajuntament durant l’exercici actual

  • Com a novetat, enguany s'inclou en les subvencions de concurrència competitiva una nova línia d'ajudes amb 25.000 euros per a la rehabilitació façanes catalogades de la localitat

 

El Ple municipal aprovarà aquesta vesprada el Pla Estratègic de Subvencions per a enguany amb un pressupost que ascendeix a 1.015.650 euros, així com la memòria explicativa dels objectius, els costos de realització i les fonts de finançament de les subvencions que pretén atorgar l’Ajuntament al llarg de l'exercici de 2021, i la memòria amb els detalls d'execució del 2020.

La regidora d'Hisenda, Cristina Rius, ha explicat que el Pla de caràcter programàtic, el contingut del qual “no crea drets ni obligacions”, plasma els imports que corresponen a cadascuna de les àrea d'actuació i la forma de concessió, amb l'objectiu de “contribuir a satisfer les diferents necessitats i aspiracions de la comunitat veïnal” del municipi.

Entre elles ha assenyalat les activitats culturals, les esportives, les dirigides a la joventut, a l'ocupació del temps lliure, les relatives a l'educació, a la promoció de la dona, a la sanitat, a la protecció del medi ambient, o les que realitzen les associacions de veïns per a la defensa dels seus interessos.

Com a novetat, enguany, ha destacat Cristina Rius, s'inclou en les subvencions de concurrència competitiva una nova línia d'ajudes amb 25.000 euros per a la rehabilitació de façanes catalogades de la ciutat.

El procediment de concessió de les subvencions es tramitarà en règim de concessió directa, previstes nominativament en el Pressupost Municipal, o de concurrència competitiva.

D'altra banda, Rius ha valorat positivament el grau de compliment i eficiència de l'atorgament de subvencions de l’any passat 2020, en el qual es van tramitar els procediments per a la concessió de les subvencions previstes, tant els de concurrència competitiva com els de concessió directa, tan sols amb algunes excepcions motivades, en la major part, per la situació originada per la Covid-19.

Entre les que es van vore afectades per aquest motiu figuren les subvencions a la UNED, a l’Associació cultural Soul Explosion, al Club Esportiu Salesians, al trofeu falles, al Club Triatló i a l'Associació de pensionistes i jubilats la Plana Baixa, entre altres entitats.

També es van modificar a l’alça, respecte a les previsions inicials, els convenis previstos amb Creu Roja i Càritas, amb 23.000 i 13.000 euros respectivament, així com la dotació inicial prevista per a ajudes socials, duplicant-la i arribant als 600.000 euros, dels quals finalment es van utilitzar 450.000 euros. Pel que fa a les de concurrència competitiva, no es van convocar les subvencions inicialment previstes per a les AMPA o la promoció d’espectacles taurins.