• Del 15 de març al 6 de juny, període voluntari per a les taxes urbanes de residus i guals i l'impost sobre vehicles de tracció mecànica

Aquest mes de març s’inicia el calendari de pagament de tributs municipals per a l'exercici 2022 a Borriana. L'Ajuntament ha fixat el calendari del contribuent amb el període de cobrament dels padrons fiscals per a enguany que es realitzarà d’acord amb el que s'estableix.

D'aquesta forma, del 15 de març al 6 de juny es podran abonar les taxes urbanes de gestió de residus i guals i l'Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica (IVTM).

Dins del citat període de pagament en voluntària, les persones contribuents podran efectuar els abonaments cada dia hàbil en qualsevol de les oficines de les entitats col·laboradores: Caixa Rural Sant Josep, CaixaBank, Banc Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA) i Banc Sabadell.

Prèviament, s'haurà de presentar en aquestes entitats col·laboradores el document de pagament expedit per l'Ajuntament de Borriana, que serà remès al domicili de la persona contribuent, sense que l'enviament supose notificació de la liquidació, o podrà ser arreplegat en el Servei Municipal de Recaptació, situat a la planta baixa de l'Ajuntament.

Per als rebuts domiciliats, dins del període indicat, l'Ajuntament aplicarà una bonificació de l'1% de la quota. Transcorregut el termini en període voluntari sense haver fet efectiu el pagament, s'iniciarà el procediment de constrenyiment, incrementant-se el deute amb el recàrrec, interessos de demora, costes i despeses que s’originen.

Per als rebuts domiciliats, dins del període indicat, l'Ajuntament efectuarà dos càrrecs del 50% de la quota, el primer càrrec previst serà el 28 de març i el segon càrrec el 27 maig, i aplicarà en el segon una bonificació de l’1% per domiciliació.

En aquest sentit, la regidora d'Hisenda, Cristina Rius, ha destacat que cada any en són més, els contribuents que domicilien els seus rebuts i es poden beneficiar d'aquesta bonificació. De fet, en taxes urbanes, s'ha incrementat quasi un 10% l'import de quota domiciliada en aquests últims 5 anys, i han passat d'un 61,50% a un 70,48% del padró que, sumat al de l'impost de vehicles, suposa un cost màxim de 31.160 euros per a les arques municipals.

Congelació de taxes

L'edil d'Hisenda ha recordat que l'any 2022 va començar amb una congelació de taxes i impostos per als veïns i veïnes i per a empreses de Borriana, perquè l'equip de govern va decidir mantindre les ordenances fiscals per a “no augmentar la càrrega impositiva de la ciutadania davant la crisi”.

Així, a Borriana, en 2022 no s'augmenta cap dels tipus impositius, com el de l'ICIO, l'IBI o el de vehicles, a més de mantindre sense modificacions els imports dels rebuts de taxes municipals, com el de la gestió de residus o diferents espais culturals i esportius, i es conserven els beneficis fiscals i bonificacions aprovats en els últims exercicis.

De fet, ha manifestat Cristina Rius, “ja hem aplicat aquests últims anys els beneficis fiscals que hem cregut justos, amb criteris de capacitat econòmica. Hem equiparat totes les bonificacions en tases de famílies monoparentals a les que tenien les famílies nombroses, així com exempcions en la taxa de gestió de residus a les famílies que perceben prestacions d'emergència social en concepte de subministraments bàsics energètics”.

També, segons ha indicat, “hem implantat noves bonificacions amb criteris de protecció del Medi Ambient, com les de vehicles híbrids i elèctrics, amb més d'un centenar de beneficiaris”.

No obstant això, per a 2022, ha apuntat la responsable d'Hisenda, cal tindre en compte l'increment del 7,6% de l'IPC que afecta sobretot als grans contractes de serveis i a tota la despesa corrent municipal, i assumir l'augment del 17% pel cost de la gestió dels residus, de més de 438.000 euros que hem decidit no repercutir en els ciutadans, com a mesura extraordinària d'ajuda per la covid-19.