Plan Estratégico subvenciones Burriana 2022
  • Serveis Socials és l'àrea que més import rebrà enguany, ja que el pla li assigna 451.100 euros, que suposa el 44,1 per cent del total


L'Ajuntament de Borriana destina enguany un total d'1.021.850 euros al Pla Estratègic de Subvencions 2022, segons ha explicat la regidora delegada d'Hisenda, Cristina Rius, que ha precisat que aquest pla plasma la distribució de fons públics per a activitats subvencionables que corresponen a cadascuna de les àrees d'actuació i la forma de concessió, a fi de “contribuir a satisfer les diferents necessitats i aspiracions de la ciutadania”.

Entre les quals ha assenyalat les activitats relacionades amb els serveis socials, les culturals, les esportives, les dirigides a la joventut, a l'ocupació del temps lliure, les relatives a l'educació, a la promoció de la dona, a la sanitat, al comerç, a la protecció del medi ambient, o les que realitzen les associacions de veïns per a la defensa dels seus interessos.

El Pla anual de subvencions del municipi és, segons el parer de Rius, de caràcter “programàtic”, i no solament és un instrument de planificació i millora de l'acció administrativa, sinó que a més n’afavoreix l'eficàcia i la transparència, tot i que el seu contingut “no crea drets ni obligacions”.

Per la qual cosa, la responsable d'Hisenda ha indicat que conté la memòria explicativa dels objectius, els costos de realització i les fonts de finançament de les subvencions que pretén atorgar l'Ajuntament durant l'exercici de 2021, i la memòria amb els detalls d'execució del 2021.

Enguany, ha destacat Cristina Rius, el cost total del pla ha suposat un lleuger increment respecte a 2021, i s'inclouen les subvencions de concurrència competitiva que ascendeixen a 226.250 euros, les de concessió directa previstes nominativament en el Pressupost Municipal que s'eleva a 752.700 euros i l'apartat destinat a premis que suposen 42.900 euros.

Per àrees, Serveis Socials és la que més quantitat rebrà enguany, ja que el pla li assigna 451.100 euros, que suposa el 44,1 per cent del total, tenint en compte que la major part, concretament 350.000 euros, es destinen a la concessió d'ajudes econòmiques individuals o a nuclis familiars per a remeiar una situació greu deteriorada, d'urgent necessitat o amb greus problemes específics que afecten la seua autonomia personal, social i econòmica.

D'altra banda, Rius ha valorat positivament el grau de compliment i l'eficiència de l'atorgament de subvencions del passat any 2021, en què es van tramitar els procediments per a la concessió de les subvencions previstes, malgrat el volum extraordinari en la Secció IV motivat, en gran mesura, per la covid-19.

Cal recordar també que, paral·lelament durant 2021, per a pal·liar les conseqüències econòmiques negatives en els sectors més afectats per les restriccions, l'Ajuntament ha tramitat més de 660 sol·licituds d'ajudes directes, des de 2.200 euros fins a 4.000€ a cada autònom o microempresa.

En aquesta pandèmia, ens hem bolcat en el sector del comerç i l'hostaleria i hem destinat més de 2 milions d’euros en ajudes directes, exempcions de tributs i diverses campanyes de promoció, incentivació i foment de l'activitat econòmica en la localitat per a facilitar l’eixida de la crisi de les nostres empreses, sense deixar de costat l'àrea d'Acció Social, les subvencions a la qual van ser de 400.000€ en el passat exercici”, ha manifestat Cristina Rius.