oposiciones policía Borriana

Les instal·lacions esportives de la Bosca (situades en el Camí Artana) van ser el passada setmana el lloc en el qual es va iniciar el procés per a la provisió en propietat de cinc places d'agent del Cos de Policia Local de l'Ajuntament de Borriana, quatre d'elles per torn lliure i una d'elles per torn de mobilitat (a la qual poden optar unes altres/us agents de policia local de la Comunitat Valenciana). En total són 210 els/as aspirants que han sigut admesos a aquest procés selectiu. A les 9 hores, prèvia constitució del tribunal qualificador, estaven anomenats 197 opositors i opositores admés/as per a cobrir les places convocades per torn lliure en el pavelló de la Bosca per a la realització de la primera de les proves contingudes en les bases que regeixen aquest procés (prova de mesurament d'alçada), en la qual totes/us les/us aspirants presentats van resultar aptes. En aquesta prova es trobaven exempts les/us 13 aspirants al torn de mobilitat, per resultar ja funcionàries/as de carrera i haver-se realitzat aquesta prova quan van accedir al seu lloc.
El procés selectiu, la durada del qual s'estima en uns dos mesos, continuarà dimarts que ve amb la realització de les proves psicotècniques i aptitudinals, de caràcter eliminatori. També s'avaluarà el coneixement sobre el temari contingut en les bases a través d'un qüestionari de preguntes tipus test (eliminatori), el desenvolupament per escrit del temari (eliminatori), prova de coneixement del valencià (no eliminatori, però puntuable), la superació de les proves físiques establides per ordre de la Generalitat Valenciana (eliminatòries), així com una prova escrita sobre el coneixement de temes específics Borriana com la seua història, llista de carrers, terme municipal i, en general, l'entorn soci-local del municipi de Borriana (temes de caràcter no eliminatori). Les/us aspirants al torn de mobilitat es troben exempts de realitzar les proves teòriques (excepte els temes locals) en haver-les superat ja per al seu accés a la policia local, no obstant això sí que es realitzarà un concurs de mèrits per a determinar l'ordre d'aspirants. Tal com explicava el regidor de Policia Local a Borriana, Javier Gual, “continuem regulant i millorant al màxim les condicions de treballs del cos de Policia Local, en aquest cas amb la provisió de cinc noves places que serviran per a optimitzar encara més el gran treball que es realitza des del departament a nivell de prevenció, control o seguretat a la nostra ciutat”.