policia borriana telèfons intel.ligents

La Policia Local de Borriana ha incorporat nous instruments tecnològics per al seu servei operatiu. En concret s'ha dotat de telèfons intel·ligents, en una primera fase, als efectius de la Unitat de Prevenció (PREVENPOL),  amb els quals podran accedir a dades que fins hui havien de sol·licitar a la central de la Policia Local, amb el consegüent retard en la intervenció policial. Així, aquestes eines permeten accedir, per exemple, a dades de vehicles i conductors en temps real, es poden emmagatzemar en els dispositius normativa utilitzada per les i els agents en les intervencions, i fins i tot constituir un instrument de comunicació policial alternatiu a la radioemissora. Els telèfons intel·ligents incorporen una important aplicació, perquè permeten formular butlletins de denúncia de trànsit, la instrucció de la qual correspon a l'Ajuntament de Borriana (a través de l'Excma. Diputació Provincial, en qui es troba delegada aquesta gestió). Així, una vegada capturats les dades i  confirmada la denúncia, mitjançant una impressora portàtil amb "bluetooth", s'expedeix una còpia per a el/la interessat/a. Aquesta còpia porta impresa un codi de barres mitjançant el qual es pot abonar la multa en les entitats bancàries col·laboradores. Les dades de les infraccions que denuncien les/els agents són bolcats automàticament en el sistema de gestió de l'Excma. Diputació, que s'encarrega de la seua tramitació. A més, per a una major garantia del ciutadà en el procediment, es pot prendre una fotografia amb la cambra que incorporen els telèfons intel·ligents i incloure-la en l'expedient.
La Policia Local de Borriana és pionera en aquest aspecte, perquè és la primera policia  que incorpora aquestes noves eines tecnològiques entre totes aquelles adherides en la tramitació de butlletins de denúncia a l'Excma. Diputació Provincial, que s'ha encarregat de proporcionar el programari necessari, mentre que els dispositius (telèfons intel·ligents, connectivitat i impressores) han sigut adquirits per l'Ajuntament de Borriana. Això permet una major agilitat en el procediment i reducció de treball administratiu, en ser introduïts les dades immediatament pels agents intervinents i no haver de ser introduïts amb posterioritat en el sistema informàtic, evitant duplicitats en el treball.

Aquesta és la primera fase d'un procés d'adaptació tecnològica, perquè es preveu una pròxima dotació de noves eines, com un nou sistema de gestió policial que permeta integrar els sistemes amb els quals opera la policia local de Borriana, així com la dotació de tablets perquè les i els policies locals puguen treballar en la via pública finalitzant informes sense necessitat de desplaçar-se a la Central de Policia Local, guanyant en operativitat.