Ayudas municipales a las actividades de las AMPAS para el curso 2020-2021
 • Per a les associacions de mares i pares de l'alumnat dels centres educatius públics d'Educació Infantil, Primària i Secundària

 • El termini per a presentar les sol·licituds s'ha obert avui 30 d'abril i finalitzarà el 14 de maig


L'Ajuntament ha convocat les ajudes per a finançar activitats extraescolars i complementàries realitzades durant el curs escolar 2020-2021 per les associacions de mares i pares (AMPA) de l'alumnat dels centres educatius públics d'Educació Infantil, Primària i Secundària.

En la web municipal s'han publicat les bases reguladores de les subvencions. El procediment de concessió es tramitarà en règim de concurrència competitiva, amb la comparació de les sol·licituds presentades.

L'Ajuntament destinarà un import total de 10.000 euros per a finançar les activitats extraescolars. Per a rebre les ajudes, les activitats de les AMPA hauran d'estar destinades a la totalitat de la comunitat educativa o a algun dels col·lectius que la integren, i el seu objectiu haurà d'entendre's en benefici del funcionament del centre, el desenvolupament d'habilitats de l'alumnat, el procés d'aprenentatge o el foment de l'associacionisme.

Les sol·licituds es presentaran en el registre electrònic de l'Ajuntament de Borriana, i caldrà usar el tràmit electrònic adequat, Ajudes AMPA curs 2020/2021. A més, s'hauran d'adjuntar els models normalitzats establits a aquest efecte i que figuren en la convocatòria d'aquestes bases com a annexos en la web municipal.

El termini per a presentar les sol·licituds s'obri avui 30 d'abril i finalitzarà el 14 de maig. La informació i els models de sol·licitud es troben en el tauler d'anuncis de la seu electrònica de la pàgina web municipal www.burriana.es, en https://burriana.sedelectronica.es/board/975b37c8-f59b-11de-b600-00237da12c6a/

El Ayuntamiento licita la gestión de la Escoleta municipal
 • El regidor delegat d’Educació i de l’Escola Infantil firma l’expedient per a la contractació de la gestió del servei

 • La forma d'adjudicació del contracte serà per procediment obert i tramitació ordinària

 • Amb un pressupost base de 5.000 euros anuals i una duració de 2 cursos escolars prorrogables per dos cursos més


El regidor delegat d’Educació i de l’Escola Infantil Municipal Príncep Felip, J. Ramon Monferrer, ha firmat l’expedient per a la contractació de la gestió del servei de l’Escola Infantil de titularitat municipal de l’Ajuntament de Borriana, amb la qual cosa, a partir del dimarts 13 d’abril, comencen a córrer els terminis per a la licitació de la gestió del centre.

El regidor d’Educació ha indicat que s'han aprovat el plec amb les clàusules tècniques i les administratives de la concessió que determinen les normes de gestió i funcionament de l'explotació d'aquest servei públic municipal destinat a la impartició del Primer Cicle educatiu d'Educació Infantil, de 0 a 3 anys.

El pressupost base de licitació per al funcionament del centre educatiu i prestació del servei d'escola infantil ascendeix a 5.000 euros anuals i la duració del contracte de concessió s'estableix en 2 cursos escolars, prorrogables per dos cursos escolars més.

La forma d'adjudicació del contracte serà per procediment obert i tramitació ordinària. Amb la finalitat d'assegurar la transparència i l'accés públic a la informació relativa a la seua activitat contractual, l'Ajuntament compta amb el Perfil de Contractant al qual es tindrà accés a través del mateix perfil del contractant de l'Ajuntament de Borriana https://www.burriana.es o directament en la Plataforma de Contractació de l'Estat https://contrataciondelestado.es/.

En el plec es fixa el quadre de tarifes màximes a percebre pel concessionari: de 460 € mensuals per a l'alumnat de 0 a 1 any, de 350 euros per al d'1 a 2 anys i de 280 euros per al de 2 a 3 anys.

El regidor d'Educació ha valorat la importància de la licitació de la gestió i funcionament de l'explotació del servei públic municipal de l'Escola Infantil Princep Felip, per a “aconseguir un servei de qualitat que facilite la conciliació de la vida familiar i laboral i l'avanç en la compensació de desigualtats socials, i potenciar el desenvolupament global en l'educació dels xiquets de 0 a 3 anys”.

Per aquests motius, ha assegurat, és necessari “comptar amb equips de professionals qualificats i compromesos en el desenvolupament de projectes educatius que facen prevaldre el respecte al desenvolupament de les xiquetes i xiquets com a base per a l'elaboració i desenvolupament d'un pla pedagògic, que coneguen en profunditat les característiques d'aquestes edats amb la selecció de les activitats i rutines apropiades en cada etapa”.

Així mateix, a més de proporcionar l'atenció adequada, l'escola infantil municipal ha d'oferir propostes “basades en el currículum que exigeix la legislació vigent i donar resposta a tot l'alumnat i a les seues famílies, tot prestant especial atenció a xiquetes i xiquets procedents de famílies desfavorides o amb diversitat funcional, amb la finalitat d'exercir un efecte compensador”.

L'Escola Infantil té una capacitat màxima prevista de 91 places i un total de 6 aules d'Educació Infantil, primer cicle, distribuïdes amb una unitat per a escolars de 0 a 2 anys amb 8 llocs escolars, 1 unitat per a escolars d’1 a 2 anys amb 13 llocs escolars, 2 unitats més per a escolars d’1 a 3 anys amb 15 llocs escolars cadascuna i, finalment, 2 unitats per a escolars de 2 a 3 anys amb 20 llocs escolars cadascuna.

Prestació de serveis

El contracte no es divideix en lots, per no ser compatible amb la naturalesa integral del servei d'atenció educativa que es presta per a evitar la debilitació en l'eficàcia i eficiència del servei, que ha d'oferir una atenció integral als xiquets de 0 a 3 anys, assegurant-se d'aquesta manera el desenvolupament intel·lectual, afectiu, social i moral.

Seran objecte de la concessió la gestió de tres tipus de serveis, el principal d'escola infantil s'ofereix juntament amb els serveis complementaris que li són propis. Consisteix en l'estada de xiquets i xiquetes de 0 a 3 anys, durant l'horari establert, així com l'atenció educativa apropiada als xiquets i xiquetes d'aquesta edat, d’acord a la normativa aplicable i amb les determinacions especificades donen el plec.

Els serveis complementaris també en la gestió de prestació obligatòria per l'adjudicatari i d'ús opcional per a les famílies són els relatius a menjador i el d'ampliació de jornada d'aula matinal i d'aula de vesprada, per a l'estada en el centre abans de l'horari marc d'ensenyament del matí i posterior a l'horari marc de la vesprada, respectivament.

A més es preveu igualment serveis fora del calendari escolar, concretament el de període vacacional escolar de Nadal, Pasqua i dies no lectius, i l'Escola d'Estiu des del dia 1 al 31 de juliol.

 

La Generalitat incluye la reforma integral del CEE Pla d'Hortolans en Edificant
 • L'Ajuntament ha rebut la resolució de la Conselleria d’Educació sobre l'aprovació de la proposta d’actuació

 • El consistori espera que també s'aproven i s’incloguen “prompte” les actuacions sol·licitades per als CEIP Roca i Alcaide i Pare Vilallonga

L'Ajuntament de Borriana ha rebut l'aprovació de la proposta de reforma integral del Centre d'Educació Especial Pla d'Hortolans, després de la sol·licitud de l'equip de govern municipal perquè fora inclosa en el Pla Edificant de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport.

L'alcaldessa de Borriana, Maria Josep Safont, ha mostrat la seua satisfacció perquè suposa una “excel·lent notícia per a la comunitat educativa del centre, per a l'alumnat, per a les famílies i en general per a Borriana, ja que es tracta d’un centre comarcal específic d’educació especial molt arrelat a la ciutat”.

L'aprovació del pla d'actuació integral i la inclusió en el Pla Edificant, ha afegit, “millorarà de forma extraordinària les condicions i les necessitats de les instal·lacions que necessitaven des de feia molt temps una reforma d'envergadura considerable, després de més de 35 anys de funcionament i usos diversos”.

A més, Maria Josep Safont ha valorat que significa “un nou suport a la proposta de l’Ajuntament de millora de les infraestructures educatives de la ciutat, que se suma a la construcció del nou IES Jaume I que s'està executant en l'actualitat”. També ha assenyalat que espera que les actuacions sol·licitades de millora en els CEIP Roca i Alcaide i Pare Vilallonga “siguen aprovades molt prompte i incloses en el pla de millora de les infraestructures educatives de la Generalitat, Edificant”.

L'alcaldessa ha destacat el paper de la iniciativa del Pla Edificant com a “accelerador d'obra pública que permet avançar en la millora dels centres educatius gràcies a la col·laboració entre les institucions, en aquest cas entre l'Ajuntament i la Generalitat”. En aquesta línia ha recordat que l'Ajuntament “només ha de pagar la memòria inicial, i ha de licitar i adjudicar els treballs necessaris per a dur a terme les obres, ja que és la Generalitat, a través de la Conselleria d’Educació, la que abona directament els imports a les empreses adjudicatàries”.

El CEE Pla d’Hortolans es va inaugurar l'any 1984 i és un centre d’àmbit comarcal, dedicat específicament a l'Educació Especial, que atén les necessitats educatives especials de caràcter permanent del alumnat provocades per la diversitat funcional. Depèn de la Conselleria d'Educació Cultura i Esport i les seues instal·lacions, originàriament, pertanyen a la Diputació de Castelló.

Cal recordar que les conselleries d'Educació i d’Hisenda, enguany, com cada any, van iniciar les actuacions conjuntes per a l'ampliació del Pla Edificant amb l'objectiu de continuar la inversió i la duració d'aquest programa de construcció i millora d'infraestructures escolars que es du a terme a través de la delegació de competències als ajuntaments. Una ampliació que respon a la voluntat que Edificant es convertisca en un procediment ordinari per a determinades obres i al desig de col·laboració efectiva entre les administracions en benefici de la ciutadania.

Inscripción a l'Escoleta Municipal para el curso 2021-2022
 • L'Escola Infantil Infant Felip, amb 91 places, compta amb 71 vacants per al pròxim curs

 • Les sol·licituds hauran de presentar-se entre el 6 i el 23 d'abril, ambdós inclusivament

L'Ajuntament de Borriana ha aprovat el procediment d'admissió i el calendari del procés per a l'alumnat de l'Escola Infantil Municipal per al curs escolar 2021-2022, les sol·licituds del qual hauran de presentar-se entre els dies 6 i el 23 d'abril, ambdós inclusivament.

El regidor responsable d'Educació, J. Ramon Monferrer, ha explicat que l'escoleta d'Educació Infantil Infant Felip, de titularitat municipal, compta amb 91 places, de les quals hi ha 71 vacants per al pròxim curs, distribuïdes de la manera següent: 8 són per a l’alumnat nascut en 2020 o 2021 (aula 0-2 anys), 10 places per a nascuts en 2020 (aula 1-2 anys), 30 vacants en dos aules (1-3 anys) per a nascuts en 2019 o 2020, i 23 (3+20) per a l’alumnat nascut en 2019 (aules 2-3 anys).

Respecte als criteris d'admissió de l'alumnat, s'organitzen sobre la base d'un procediment objectiu que, en concurrència, permet que s'accedisca en funció dels punts obtinguts en aplicació dels criteris que s'estableixen en la resolució municipal del procediment publicada en la web municipal.

D'aquesta forma, per a l'escolarització es té en compte la presència de germans i germanes matriculats en el centre; pares, mares o tutors legals que treballen al centre; proximitat del domicili; renda per càpita de la unitat familiar; condició legal de família nombrosa, i concurrència de discapacitat funcional en l'alumne o alumna o en algun dels seus pares, mares o germans. A més, es valora la condició de família monoparental.

Les sol·licituds, segons el model de l'Annex I, publicat en la web municipal hauran de presentar-se en el registre electrònic de l'Ajuntament de Borriana, https://burriana.sedelectronica.es/info.0 degudament emplenades, signades i acompanyades de la documentació que s'indica en l’annex.

El lliurament de sol·licituds es pot realitzar del 6 al 23 d'abril i la llista provisional d'alumnat admés eixirà el 28 d'abril, mentre que la presentació de reclamacions a la llista provisional d'admissió serà del 28 al 30 d'abril, els dos inclusivament.

Segons estableix la resolució del procediment d'admissió, la publicació de la llista definitiva serà el 7 de maig i una vegada finalitzat el procés previ que s'iniciarà amb el lliurament d'instàncies, informació i presentació de sol·licituds, s'efectuarà la formalització de la matrícula del 10 al 21 de maig, tots dos inclusivament.

Comienzan las obras de derribo del IES Jaume I con la firma del acta de replanteo
 • En una primera fase s’enderrocarà l'antic edifici, construït fa més de 50 anys, per a edificar les noves instal·lacions sobre la mateixa parcel·la

 • La construcció del nou IES està finançada per la Generalitat a través del Pla Edificant i compta amb un pressupost global de més de 13 milions d'euros


L'alcaldessa de Borriana, Maria Josep Safont, ha presidit aquest matí la signatura de l'acta de replanteig que suposa el tret d'eixida per a les obres que derrocaran en els pròxims dies l'actual IES Jaume I per a la construcció del nou edifici que el substituirà.

L'edificació del nou centre suposarà la renovació de les instal·lacions obsoletes del primer institut que es va construir a Borriana, ja fa més de 50 anys, amb un edifici que serà capdavanter en matèria d'eficiència energètica i un dels de major capacitat dels que s'estan construint actualment dins del Pla Edificant de la Conselleria d'Educació de la Generalitat Valenciana.

El nou IES Jaume I de Borriana es construirà en la mateixa parcel·la que ocupa actualment, de 19.327m², i el projecte en conjunt compta amb un pressupost global que ascendeix a més de 13 milions d'euros que estan finançats per la Generalitat Valenciana a través del Pla Edificant.

En l'acte de signatura de l'acta de replanteig i la visita a les instal·lacions han participat també el director territorial d'Educació, Cultura i Esport a Castelló, Alfred Remolar, i la cap de servei d'Educació de la Direcció Territorial d'Educació, Cultura i Esport a Castelló, Maria Josep Palmer, i en representació del centre educatiu, la directora de l'IES Jaume I, Mari Carmen Usó, i la cap d'estudis de l'IES, Regina Rodrigo.

Per part de l'ajuntament han estat presents el regidor d'Educació, J. Ramon Monferrer, i el regidor de Cultura, Vicent Granel. També han participat representants de l'empresa adjudicatària, de la direcció tècnica de l'obra i els caps de les unitats tècniques de construcció de la Direcció Territorial d’Educació i de l’Ajuntament de Borriana.

Les obres de demolició del vell edifici i la construcció del nou han sigut licitades a favor de l'empresa Acciona Construcción SA per un muntant de 12.385.492 euros (IVA inclòs), i el termini d'execució màxim serà de 30 mesos. Per part seua, la redacció del projecte ha sigut realitzada per Santatecla Arquitectes SLP.

Aulari provisional

Davant la imminent construcció del nou centre, després de les festes nadalenques, es va traslladar a l'alumnat a l'aulari provisional de mòduls prefabricats instal·lat en el solar de l'antic IES Llombai, que es mantindrà durant el període que dure la construcció del nou IES Jaume I.

Cal destacar que es tracta d'un centre de grans dimensions que compta amb 950 alumnes i alumnes i 100 professors, als quals cal sumar tot el personal no docent.

Per això, els terrenys on se situava l'antic Llombai alberguen la construcció d'instal·lacions provisionals més gran de la Comunitat Valenciana, amb una superfície total de 4.320m² composta per 82 espais de diferent índole on se situen aules, despatxos, departaments, lavabos, biblioteca o diferents sales.


Los día 16,17 y 18 de marzo seguirán siendo no lectivos para los escolares de Burriana
 • El Consell Municipal Escolar ratifica els dies 16, 17 i 18 de març com a no lectius


El Consell Escolar Municipal de Borriana ha ratificat l'acord de juliol de 2020 sobre els tres dies no lectius de caràcter local que conformen el calendari escolar de tots els centres educatius de la ciutat durant l'actual curs acadèmic 2020-2021.

Així, en la reunió extraordinària presidida pel regidor d'Educació, J. Ramon Monferrer, s'ha acordat mantindre com a dies no lectius per al municipi de Borriana els dies 16, 17 i 18 de març, després de la decisió d'ajornar la celebració de les Falles 2021, a més de les festes locals els dies 8 de setembre, festivitat de la Misericòrdia, i 3 de febrer, Sant Blai.

El regidor d'Educació ha recordat que, com a conseqüència de l'actual situació de pandèmia i de les mesures sanitària, l'Ajuntament va confirmar el 21 de gener l'anul·lació de la celebració de les Falles per a les dates tradicionals del mes de març i, des d’aleshores, “hem mantingut reunions amb els centres escolars a través de les direccions amb la finalitat d’arreplegar les propostes i l'opinió de tota la comunitat educativa (direcció dels centres, claustres, consells escolars i les AMPA) per a valorar-les i prendre una decisió consensuada”.

Segons ha precisat Monferrer, s'han realitzat consultes en tots els centres escolars del municipi, perquè valoraren la situació i perquè donaren a conèixer la seua opinió, i entre les diferents propostes, ha assegurat, “la que més suport ha aglutinat ha estat la de mantindre les dates actuals del 16,17 i 18 de març, que ha sigut també la que s'ha aprovat per assentiment en el Consell Escolar Municipal”.

D’aquesta manera, la reunió celebrada per via telemàtica ha resolt l'enigma i manté el calendari per als centres escolars que, finalment, no patirà cap modificació i els escolars tindran 3 dies consecutius de festa, del 16 al 18 de març, als quals se sumarà el divendres 19 de març, que és festiu, juntament amb el cap de setmana.

Sobre aquest tema, Monferrer ha defensat que la decisió és “lògica” i “positiva” i ha adduït a criteris pedagògics com “respectar la planificació escolar i la programació de l’activitat acadèmica en els centres educatius”. Al mateix temps, la majoria dels centres consideren que aquests dies lliures de març són necessaris per a fer una "parada pedagògica per a l'alumnat i el professorat en un curs tan dur com aquest, en què els centres educatius mantenen l’activitat i, en l’actual context de pandèmia, proporcionen una estabilitat i una seguretat per a la població infantil i juvenil de la ciutat que contribueixen de manera essencial a una normalitat necessària per al conjunt de la societat ”.

Períodes lectius

Aquest curs escolar 2020-2021, les activitats escolars lectives de l'alumnat d'Educació Infantil i Educació Primària comportaran entre 865 i 875 períodes lectius, mentre que en els dos primers cursos d'Educació Secundària Obligatòria, s'impartiran entre 1.045 i 1.057 períodes lectius.

En tercer i quart curs d'Educació Secundària Obligatòria s'afigen dos períodes lectius setmanals més als previstos en l'apartat anterior. Els centres que impartisquen Batxillerat i cicles formatius de Formació Professional ajustaran les seues hores lectives al que s'estableix en els corresponents reials decrets pels quals s'aproven els respectius títols i s'estableixen els currículums vigents.

Vacances i festius

Quant a les vacances escolars a la Comunitat Valenciana, es van establir els períodes de vacances de Nadal, del 23 de desembre al 6 de gener, i de Setmana Santa, de l'1 al 12 d'abril. Així mateix, el 9 d'octubre, Dia de la Comunitat Valenciana; el 12 d'octubre, Festa Nacional d'Espanya; el 8 de desembre, Dia de la Immaculada, i el 19 de març, Sant Josep.

El Ayyuntamiento realiza un nuevo reparto de mascarillas en centros educativos
 • Primera remesa de material higienicosanitari municipal en 2021 per als 12 centres de la localitat

 • La distribució ha començat avui perquè els col·legis el repartisquen entre els escolars d'Infantil, Primària, Secundària i Batxillerat de la ciutat


L'Ajuntament de Borriana ha començat avui el repartiment d’un total de 11.780 mascaretes homologades, quirúrgiques i higièniques, per als escolars del municipi d'Infantil, Primària, Secundària i Batxillerat dels 12 centres educatius de la ciutat, segons ha avançat el regidor delegat d'Educació, J. Ramon Monferrer, que ha declarat que des del consistori esperen que aquest material «ajude, en la mesura que siga possible, a prevenir contagis i pal·liar les conseqüències d'aquest virus”.

L'edil ha transmès a la comunitat educativa del municipi la “preocupació i alerta” de l'equip de govern en l'evolució de la pandèmia, i els ha manifestat que “continuem la presa de decisions i intentem anticipar les mesures per a combatre-la d'acord amb les nostres competències en l'àmbit municipal”.

En aquesta primera remesa de material higienicosanitari d'enguany, 2021, per als centres educatius es distribuiran 10.800 mascaretes de tipus quirúrgiques i 980 més higièniques reutilitzables que poden aguantar almenys cinc cicles de llavat mantenint les seues prestacions, per a l'alumnat d'Infantil.

El regidor ha recordat que en el curs escolar 2020-2021 hi ha escolaritzats 913 alumnes i alumnes d'Infantil, 1.143 en Primària, 1.763 en Secundària i prop de 400 en Batxillerat, en els 12 centres educatius de Borriana. Així, d'acord amb les dades de l'alumnat escolaritzat, cada centre distribuirà les 12.000 mascaretes en la proporció de dos quirúrgiques per alumne/a de Primària, Secundària i Batxillerat, i les higiènica reutilitzables per a l'alumnat d'Infantil, a raó d’una per alumne o alumna.

A més, l'Ajuntament per a cada centre ha repartit un romanent de mascaretes a la disposició de la Direcció per a repartir discrecionalment, segons les necessitats, que s'anirà ampliant al llarg del curs perquè la comunitat educativa “continue proveïda del material necessari per a protegir-se quan isca de casa i en els centres escolars”, ha precisat Monferrer. Aquesta remesa se suma a les ja remeses a tots els centres al llarg del curs, per part de la Conselleria d'Educació i de l'Ajuntament en material de protecció enfront del coronavirus.

Reunión de coordinación de educación y pediatria en la tercera ola covid 19
 • En la reunió telemàtica, coordinada per la regidoria d'Educació, s'han actualitzat i s’han posat en comú les actuacions d’acord amb el protocol de Sanitat i Educació davant qualsevol cas sospitós de Covid-19 en els centres educatius de la ciutat

 • Han participat representants dels 12 col·legis i instituts del municipi, de les 6 escoles infantils, dels centres d'Educació Especial i de Persones Adultes i el CMA Rafel Martí de Viciana, a més de les representants dels equips de pediatria dels Centres de Salut


L'Ajuntament de Borriana ha convocat una nova reunió de coordinació entre les direccions dels centres educatius i els departaments de Pediatria dels centres de Salut de Borriana per a posar en comú, resoldre dubtes i actualitzar protocols, en el context actual de la tercera onada del coronavirus, després de les vacances i de les celebracions de Nadal, Cap d'any i Reis.

El regidor d'Educació, J. Ramon Monferrer ha assenyalat que amb el retorn a les aules i després d'un “primer trimestre molt positiu, malgrat els casos que s'han hagut d'atendre els últims mesos de l’any, ens trobem davant una situació que convé afrontar amb les millors garanties possibles”.

El gran esforç realitzat pels equips directius i docents de tots els centres educatius de la ciutat, en els diferents nivells, des d'Infantil a Batxillerat i Cicles, passant per Persones Adultes, Martí de Viciana i Educació Especial, ha donat els seus fruits, com ho demostra l'escassa incidència de la pandèmia en la població escolar i, sobretot, en contagis d'origen escolar”, segons ha manifestat el regidor.

Per part seua, els centres educatius han agraït als serveis de Pediatria la seua atenció, dedicació i seguiment envers els centres i, especialment, han destacat, “la sensació de seguretat que els transmeten per la seua proximitat i confiança”.

En la reunió, organitzada per via telemàtica, i en què han participat els directors i directores dels centres educatius de Borriana amb una representació de les pediatres dels Centres de Salut del municipi, ha quedat clar que els centres educatius compleixen estrictament les mesures sanitàries i estan jugant un paper primordial en el control de la pandèmia, ja que garanteixen la localització en espais segurs de la població infantil i juvenil, i així ho han manifestat els representants dels centres educatius i dels centres de Salut.

Durant la reunió, s'han posat en comú les actuacions derivades de les últimes instruccions de la Conselleria d'Educació, sobre ventilació i calefacció, així com els diferents aspectes o dubtes que s'han plantejat des dels centres educatius en relació als protocols d'actuació.

Per part de les pediatres dels centres de Salut s'ha insistit en la necessitat de transmetre a les famílies l'obligació de deixar a casa als xiquets i a les xiquetes que tinguen símptomes compatibles amb la Covid-19 i de posar-se en contacte amb els centres de Salut.

Tant els equips de pediatria de la localitat com les direccions dels centres educatius han considerat la reunió “molt profitosa i molt positiva”. Per la seua banda, el regidor d'Educació ha reiterat la seua “plena confiança en el treball i la capacitat dels equips directius dels centres educatius de Borriana”, i ha valorat que la reunió és “una mostra més de l'interès i de la conscienciosa preparació dels centres per al desenvolupament de les seues activitats”.

Finalment, J. Ramon Monferrer ha oferit la col·laboració de l'Ajuntament en tot allò que es considere necessari per a garantir la major seguretat possible a tota la població escolar. Com a exemple, ha afirmat que des de l'Ajuntament es continuaran realitzant desinfeccions periòdicament en els centres educatius, tant als patis escolars com pels voltants.