Proceso de admisión  Escola Infantil Príncipe Felipe curso 2023-2024
  • - L’escoleta, amb 91 places, compta amb 68 vacants per al pròxim curs

  • - El termini d’informació i presentació de les sol·licituds s'ha establit entre els dies 3 i 28 d'abril


L'Ajuntament de Borriana ha aprovat el procediment d'admissió i el calendari del procés per a l'alumnat de l'Escola Infantil Municipal Príncep Felip per al curs escolar 2023-2024, i ha resolt el termini per a presentar les instàncies, informació i presentació de sol·licituds, entre els dies 3 i 28 d'abril, tots dos inclusivament.

El regidor responsable d'Educació, J. Ramon Monferrer, ha explicat que l'escoleta d'Educació Infantil Príncep Felip, de titularitat municipal, compta amb 91 places, de les quals per al pròxim curs hi ha 68 vacants, distribuïdes de la següent forma: 8 són per a l'alumnat nascut en 2023 (aula 0-1 anys), 25 places per a nascuts en 2022 (aula 1-2 anys), 35 vacants en dos aules (2-3 anys) per a nascuts en 2021.

Respecte als criteris d'admissió de l'alumnat, s'organitzen segons un procediment objectiu que, en concurrència, permet que s'accedisca en funció dels punts obtinguts en aplicació dels criteris que s'estableixen en la resolució municipal del procediment publicat en el web municipal.

D'aquesta manera, per a l'escolarització es té en compte la presència de germans i germanes matriculats en el centre; pares, mares o tutors legals que treballen en el centre; proximitat del domicili; renda per càpita de la unitat familiar; condició legal de família nombrosa, i concurrència de discapacitat funcional en l'alumne o alumna o en algun familiar: pare, mare o germans. A més, es valora la condició de família monoparental.

Les sol·licituds, segons el model de l'Annex I, publicat en el web municipal hauran de presentar-se en el registre electrònic de l'Ajuntament de Borriana, <https://burriana.sedelectronica.es/info.0>, degudament emplenades, signades i acompanyades de la documentació que s'hi indica.

Les persones sol·licitants que no tinguen possibilitat de presentar la sol·licitud a través del registre electrònic de l'Ajuntament, podran enviar el model de sol·licitud al següent correu electrònic <borriana.23-24@geim.es>. En aquest cas la sol·licitud s'entendrà presentada quan conste l’entrada en el registre de l'Ajuntament.

El lliurament de sol·licituds es pot realitzar del 3 al 28 d'abril i la llista provisional d'alumnat admès eixirà el 5 de maig, mentre que la presentació de reclamacions a la llista provisional d'admissió serà del 8 al 9 de maig, els dos inclusivament.

Segons estableix la resolució del procediment d'admissió, la publicació de la llista definitiva eixirà el 12 de maig i una vegada finalitzat el procés previ que s'iniciarà amb el lliurament d'instàncies, informació i presentació de sol·licituds, s'efectuarà la formalització de la matrícula del 15 al 26 de maig, els dos inclusivament.