Subvenciones para proyectos de asociaciones y entidades sociales de Borriana
  • Destina 13.000 euros per a donar suport a les accions de promoció personal i social de sectors vulnerables de la població

  • El termini de presentació de sol·licituds finalitza el 27 de maig i la informació de la convocatòria es pot consultar en <https://burriana.sedelectronica.es/board/>


L'Ajuntament de Borriana destina enguany un total de 13.000 euros a la concessió de subvencions públiques per a projectes de promoció personal i social que realitzen associacions i entitats socials sense ànim lucratiu dirigits a sectors vulnerables de la població.

La convocatòria i les bases d'aquestes subvencions, que es concedeixen en règim de concurrència competitiva, s'han publicat en l'apartat de seu electrònica de la pàgina web municipal.

Segons s'estableix en les bases, poden ser beneficiàries d'aquestes ajudes les associacions i entitats socials sense ànim de lucre amb domicili social en el municipi o que realitzen activitats i projectes dirigits a la població de Borriana, amb una antiguitat mínima d'un any des de la data de constitució.

Els programes han d'estar enfocats a sectors de la població relacionats amb l'atenció a famílies, menors d'edat en situació de risc o desprotecció, dones, persones majors, persones amb diversitat funcional, minories ètniques, malalts crònics, persones immigrants, transeünts, refugiats, asilats o qualsevol altre sector vulnerable.

A més, només podrà presentar-se un projecte per associació o entitat i s'exclouen els projectes o programes d'inserció de malalts mentals per existir ja una altra convocatòria específica.

Per a la concessió de les subvencions s'aplicaran diferents criteris entre els quals es valorarà la qualitat del projecte a través de la descripció, la fonamentació, objectius, beneficiaris, activitats, temporització, recursos propis, adequació i interès de l'objectiu del projecte en relació a la realitat social del municipi i les necessitats que presenta.

Igualment, en l'adjudicació es tindrà en compte la incidència del projecte en persones residents en la localitat per a la qual cosa haurà de quantificar-se el nombre de persones a què atendrà el projecte residents en la localitat i quina proporció suposa aquesta quantitat en el nombre total de persones ateses per l'associació o entitat social.

També es prioritzarà que la població beneficiària de les actuacions siga de col·lectius en risc d'exclusió. A més, es tindrà en compte l'experiència acreditada de l'entitat i el caràcter innovador del projecte.

Presentació de sol·licituds

Les sol·licituds es presentaran en el Registre electrònic de l'Ajuntament de Borriana, amb l’ús del tràmit electrònic adequat o, en el seu defecte, el d’“Instància General”, adjuntant els models normalitzats establerts a l’efecte i que figuren com a annexos en les bases. La convocatòria i annexos es poden trobar i consultar en <https://burriana.sedelectronica.es/board/>

El termini de presentació de sol·licituds, després de la publicació de l'extracte de la convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província el passat dissabte 7 de maig, finalitza el 27 de maig