- Amb la finalitat de finançar les despeses corrents dels programes anuals d'activitats durant l'any 2022

- El termini de presentació de sol·licituds per a optar a les subvencions finalitza l'11 de novembre


L'Ajuntament de Borriana ha convocat les subvencions per als clubs i les entitats esportives locals, amb la finalitat de fomentar la col·laboració i la gestió d'activitats esportives i finançar les despeses corrents dels programes anuals d'activitats durant l'any 2022. El termini de presentació de sol·licituds finalitza l'11 de novembre.

Per a la qual cosa, el consistori destina un import global màxim de 100.000 euros. Poden accedir a la condició de beneficiari les entitats esportives que estiguen inscrites en el Registre de clubs, en federacions i en altres organismes esportius de la Comunitat Valenciana, amb domicili social a Borriana.

Segons s'estableix en les bases de la convocatòria, aquestes subvencions són compatibles amb la percepció d'altres subvencions, ajudes, ingressos o recursos per a la mateixa finalitat, procedents de qualsevol Administració o d'ens públics o privats, nacionals, de la Unió Europea o d'organismes internacionals.

Les subvencions van destinades als clubs i entitats esportives locals, classificats en tres categories o grups: esports col·lectius de competició, esports individuals amb participació en competicions federades i esports individuals sense participació en competicions federades.

Els criteris de valoració que es tenen en compte per a la concessió de les subvencions en són bàsicament dos: la participació en el projecte “Esport al teu Club”, en què s'imputaran directament 20 euros per cada escolar fins a la categoria benjamí inclusivament durant la temporada 2022/2023, i el 55% de la quantitat restant de la subvenció per les activitats pròpies de l'entitat.

El procediment de concessió de les subvencions es tramitarà en atenció al percentatge de repartiment entre els grups 1 (70%), 2 (22,5%) i 3 (7,5%) en règim de concurrència competitiva, a partir de la comparació de les sol·licituds presentades, a fi d'establir una prelació entre les sol·licituds d'acord amb els criteris de valoració que es fixen amb caràcter general en l'Ordenança reguladora de subvencions i amb què, amb caràcter específic, es fixen en les bases.

Entre les obligacions dels beneficiaris figura que sempre que s'estampe el logotip del club en la roba de competició, d'entrenament i roba de passeig de tots els esportistes, tècnics, delegats i ajudants que formen part del club, caldrà afegir el logotip del Servei Municipal d’Esports.

El logotip de l’SME també haurà de figurar en la cartelleria en què es publicite el club i en la de tots els esdeveniments esportius que s'organitzen i publiciten a través de cartells, fullets, díptics, tríptics, fulls d'inscripció, etc. Igualment, haurà de constar en les pancartes publicitàries, photocall i qualsevol suport físic publicitari de grans dimensions.

En la pàgina web del Club s'inseriran permanentment els logotips de l'Ajuntament de Borriana i del Servei Municipal d’Esports amb enllaços a les pàgines inicials de les dos pàgines web en un lloc preferent de la pàgina d'inici.

Les sol·licituds s'han de presentar en el Registre electrònic de l'Ajuntament de Borriana, a través de l’ús del tràmit electrònic específic: Subvenciones entitats esportives 2022, adjuntant els models normalitzats establerts a l’efecte.

Els models dels diferents Annexos i tota la informació de la convocatòria estan disponibles en la pàgina web municipal, seu electrònica/ tauler d'anuncis/ ajudes i subvencions <https://burriana.sedelectronica.es/board/975b37c8-f59b-11deb60000237da12c6a/>, i en la Piscina Municipal (Servei Municipal d’Esports).