CONTRACTES FORMALITZATS EN 2018

 -Servei de manteniment i inspecció periòdica de les instal·lacions elèctriques en els locals de pública concurrència i centres de transformació dependents de l'Ajuntament de Borriana

- Subministrament del Butlletí d'Informació Municipal “El Pla” i del llibre anual de les festes de Falles


CONTRACTES FORMALITZATS EN 2017

Servei de direcció lletrada i defensa jurídica de l'Ajuntament de Borriana.

 

- Servei de manteniment de les màquines d'entrenament de la sala de fitness situada en la piscina municipal coberta de Borriana

- Servei de manteniment de diversos ascensors instal·lats en els col·legis públics i immobles municipales de Borriana

- Subministrament d'un vehicle tractor de pala mixta per al servici municipal de via pública de Borriana

- Subministrament de mobiliari urbà (mòdul de neteja/vestuari i passarel·la articulada reforçada) per a la platja de l’Arenal de Borriana

- Subministrament i muntatge de mobiliari urbà per a la zona de l'antic càmping de l'Arenal de la la platja de Borriana, COFINANÇAT PEL FONS EUROPEU DE DESENVOLUPAMENT REGIONAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA OPERATIU DE CREIXEMENT SOSTENIBLE, 2014-2020

- Subministrament de mobiliari urbà per a la zona del centre comercial de Borriana

 

Contracte Administratiu per a l'execució del contracte de les obres de 'millora d'eficiència energètica de les instal·lacions d'enllumenat exterior del recinte poliesportiu de Llombai de Borriana (Pla Castelló 135)

 

CONTRACTES VIGENTS 

- Gestió del servei de l'escola infantil de primer cicle de titularitat municipal Príncep Felip.

- Servei integral de recollida, trasllat, allotjament i custòdia d'animals de companyia a Borriana i el seu terme municipal.

- Servei de manteniment i conservació de les instal·lacions semafòriques de Borriana.

- Servei d'impressió en diversos emplaçaments de l'Ajuntament de Borriana, modalitat de pagament per còpia.

- Servei de manteniment dels equips i instal·lacions de tractament de l'aigua de la piscina municipal coberta de Borriana.

- Subministrament d'energia elèctrica i gas natural en immobles i instal·lacions municipals.

- Servei de prevenció de riscos laborals de l'Ajuntament.

- Servei d'execució de programes esportius municipals, servei de vigilància, control, socorrisme i primera assistència d'urgència en piscina i servei d'obertura, informació, vigilància, control i tancament d'instal·lacions esportives.

- Servei de manteniment dels sistemes de seguretat instal·lats en col·legis públics i dependències municipals de Borriana.

- Servei de desratització, desinsectació i desinfecció en dependències municipals i llocs públics al terme municipal de Borriana.

- Servei de tractament terrestre contra mosquits al terme municipal de Borriana.

 - Servei de manteniment dels camps de gespa artificial del complex esportiu municipal de Llombai.

- Servei d'ambulàncies per a esdeveniments taurins, esportius i culturals de l'Ajuntament de Borriana.

Concessió administrativa de l'explotació del quiosc de propietat municipal, situat en la plaça del Camí d'Onda de Borriana

- Servei de manteniment de la senyalització viària del municipi de Borriana

Servei de telecomunicacions de veu i dades a través de xarxes mòbils de l'Ajuntament de Borriana

Contractació de la gestió dels serveis públics d'abastiment d'aigua potable i de clavegueram de l'Ajuntament de Borriana

Contractació del servei de neteja dels col·legis públics, piscina municipal coberta i dependències municipals de Borriana

- Contractació del servei de prevenció i control de la legionel·losi en les dependències i instal·lacions de l'Ajuntament de Borriana

Contracte de servei de manteniment de les instal·lacions de protecció contra incendis de l'Ajuntament de Borriana

Contracte de servei, en l'àrea de cultura, de l'Ajuntament de Borriana

Contracte del servei de salvament i socorrisme en les platges de Borriana

Contracte de servei de manteniment de les aplicacions de la gestió municipal de Borriana

- Contracte de servei de la gestió d'expedients de l'Ajuntament de Borriana

Contracte del servei de transport adaptat per a persones amb mobilitat reduïda de Borriana

 - Concessió administrativa, de la gestió del servei d'estacionament baix control horari de diverses vies públiques de la Ciutat de Borriana

Contracte de servei de retirada i gestió integral de vehicles per al seu desballestament i elminació

- Subministrament d'aigua embotellada, inclosa la instal·lació i manteniment de les fonts en edificis municipals

- Gestió del servei de recollida domiciliària de residus sòlids urbans i neteja viària del municipi de Borriana.

- Construcció i gestió del servei “Ecoparc de residus domèstics”.

- Gestió del servei de manteniment de jardineria al municipi de Borriana.

 - Gestió del servei públic de manteniment de les instal·lacions municipals de sanejament i depuració de les aigües residuals de Borriana.

- Contractació del subministrament d'energia elèctrica i servei de gestió energètica i manteniment amb garantia total de les instal·lacions d'enllumenat públic de Borriana.

- Contracte de col·laboració publicoprivada per a la instal·lació i manteniment de gespa artificial al camp de futbol de Sant Ferran.

- Contracte basat en l'acord marc de servicis postals a través de la central de compres de la Diputació Provincial de Castelló 

- Contracte basat en l'acord marc de mediació de riscos i segurs a través de la central de contractació de la FEMP

- Servei d'immobilització, retirada i trasllat de vehicles de les vies públiques al depòsit municipal de vehicles de Borriana

- Servei d'accés a internet a través de xarxes fixes per a l'Ajuntament de Borriana

- Servei de manteniment dels equips i instal·lacions tèrmiques d'edificis municipals de Borriana

 

CONTRACTES MENORS

Visor pressupostari (Any 2016, Any 2015)

 

HISTÒRIC DE CONTRACTES

- Subministrament del butlletí d'informació municipal El Pla i del llibre anual de les festes de Falles de Borriana.

Contracte de subministrament i manteniment d'equips de radiocomunicació digital destinats al cos de Policia Local

Contracte del servei de transport de viatgers dins del terme municipal de Borriana

Servei de manteniment dels ascensors de col·legis i altres dependències municipals de Borriana.

Concessió administrativa de l'explotació de la zona del bar situat a la Llar Fallera.

 

 

CONTRATOS FORMALIZADOS EN 2018

- Servicio de mantenimiento e inspección periódica de las instalaciones eléctricas en los locales de pública concurrencia y centros de transformación dependientes del Ayuntamiento de Borriana

- Suministro del Boletín de Información Municipal “El Pla” y del libro anual de las fiestas de Fallas


CONTRATOS FORMALIZADOS EN 2017 

- Servicio de dirección letrada y defensa jurídica del Ayuntamiento de Borriana

- Servicio de mantenimiento de las máquinas de entrenamiento de la sala de fitness situada en la piscina municipal cubierta de Borriana

- Servicio de mantenimiento de diversos ascensores instalados en los colegios públicos e inmuebles municipales de Borriana

- Suministro de un vehículo tractor de pala mixta para el servicio municipal de vía pública de Borriana

- Suministro de mobiliario urbano (módulo de aseo/vestuario y pasarela articulada reforzada) para la playa de l’Arenal de Borriana

- Suministro y montaje de mobiliario urbano para la zona del antiguo camping de l?Arenal de la la playa de Borriana, COFINANCIADO POR EL FONDO EUROPEO DE DESARROLLO REGIONAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA OPERATIVO DE CRECIMIENTO SOSTENIBLE, 2014-2020

- Suministro de mobiliario urbano para la zona del centro comercial de Borriana

 

Contrato Administrativo para la ejecución del contrato de las obras de 'mejora de eficiencia energética de las instalaciones de alumbrado exterior del recinto polideportivo de Llombai de Burriana (Plan Castellon 135)

 

CONTRATOS VIGENTES  

- Gestión del servicio de la escuela infantil de primer ciclo de titularidad municipal “Príncep Felip”.

- Servicio integral de recogida, traslado, alojamiento y custodia de animales de compañía en Borriana y su término municipal.

- Servicio de mantenimiento y conservación de las instalaciones semafóricas de Borriana.

- Servicio de impresión en varios emplazamientos del ayuntamiento de Borriana, modalidad de pago por copia.

- Servicio de mantenimiento de los equipos e instalaciones de tratamiento del agua de la piscina municipal cubierta de Borriana.

- Suministro de energía eléctrica y gas natural en inmuebles e instalaciones municipales.

- Servicio de prevención de riesgos laborales del Ayuntamiento.

- Servicio de ejecución de programas deportivos municipales, servicio de vigilancia, control, socorrismo y primera asistencia de urgencia en piscina y servicio de apertura, información, vigilancia, control y cierre de instalaciones deportivas.

- Servicio de mantenimiento de los sistemas de seguridad instalados en colegios públicos y dependencias municipales de Borriana.

- Servicio de desratización, desinsectación y desinfección en dependencias municipales y lugares públicos en el término municipal de Borriana.

- Servicio de tratamiento terrestre contra mosquitos en el término municipal de Borriana. 

- Servicio de mantenimiento de los campos de césped artificial del complejo deportivo municipal de Llombai.

- Servicio de ambulancias para eventos taurinos, deportivos y culturales del Ayuntamiento de Borriana.

Concesión administrativa de la explotación del kiosco de propiedad municipal, situado en la plaza del Cami d'Onda de Burriana 

Servicio de mantenimiento de la señalización viaria del municipio de Burriana

Servicio de telecomunicaciones de voz y datos a través de redes móviles del Ayuntamiento de Burriana

Contratación de la gestión de los servicios públicos de abastecimiento de agua potable y de alcantarillado del Ayuntamiento de Burriana

Contratación del servicio de limpieza de los colegios públicos, piscina municipal cubierta y dependencias municipales de Burriana

Contratación del servicio de prevención y control de la legionelosis en las dependencias e instalaciones del Ayuntamiento de Burriana

 - Contrato de servicio de mantenimiento de las instalaciones de protección contra incendios del Ayuntamiento de Borriana

Contrato de servicios, en el área de cultura, del Ayuntamiento de Borriana

Contrato del servicio de salvamento y socorrismo en las playas de Borriana

Contrato de servicio de mantenimiento de las aplicaciones de la gestión municipal de Borriana

- Contrato de servicios de la gestión de expedientes del Ayuntamiento de Borriana

Contrato del servicio de transporte adaptado para personas con movilidad reducida de Borriana 

Concesión administrativa, de la gestión del servicio de estacionamiento bajo control horario de diversas vías públicas de la Ciudad de Burriana

Contrato de servicio de retirada y gestión integral de vehículos para su desguace y elminación

Suministro de agua embotellada, incluida la instalación y mantenimiento de las fuentes en edificios municipales

- Gestión del servicio de recogida domiciliaria de residuos sólidos urbanos y limpieza viaria del municipio de Borriana.

- Construcción y gestión del servicio “Ecoparque de residuos domésticos”.

- Gestión del servicio de mantenimiento de jardinería en el municipio de Borriana. 

- Gestión del servicio público de mantenimiento de las instalaciones municipales de saneamiento y depuración de las aguas residuales de Borriana.

- Contratación del suministro de energía eléctrica y servicio de gestión energética y mantenimiento con garantía total de las instalaciones de alumbrado público de Borriana.

- Contrato de colaboración público-privada para la instalación y mantenimiento de césped artificial en el campo de fútbol San Fernando.

- Contrato basado en el acuerdo marco de servicios postales a través de la central de compras de la Diputación Provincial de Castellón

- Contrato basado en el acuerdo marco de mediación de riesgos y seguros a través de la central de contratación de la FEMP

- Servicio de inmovilización, retirada y traslado de vehículos de las vías públicas al depósito municipal de vehículos de Borriana

- Servicio de acceso a internet a través de redes fijas para el Ayuntamiento de Borriana

- Servicio de mantenimiento de los equipos e instalaciones térmicas de edificios municipales de Borriana

 

CONTRATOS MENORES

Visor presupuestario (Año 2016, Año 2015)

 

HISTÓRICO DE CONTRATOS

Suministro del boletín de información municipal “El Pla” y del libro anual de las fiestas de fallas de Borriana.

Contrato de suministro y mantenimiento de equipos de radiocomunicación digital destinados al cuerpo de Policía Local

Contrato del servicio de transporte de viajeros dentro del Término municipal de Borriana

Servicio de mantenimiento de los ascensores de colegios y otras dependencias municipales de Borriana.

Concesión administrativa de la explotación de la zona del bar sito en el “Llar Fallero”.