L'Ajuntament té com una de les seues prioritats garantir el dret fonamental a la protecció de les dades personals, tant dels usuaris que es relacionen amb la seua Administració com dels propis empleats públics al seu servici.

En este sentit, l'Ajuntament manifesta que el tractament de les dades de caràcter personal que puga resultar necessari per al desenvolupament de les seues competències a través del seu portal web s'ajustarà escrupolosament al que disposa la Llei Orgànica de Protecció de Dades de Caràcter Personal, i a la normativa de desplegament o relacionada que puga resultar d'aplicació en l'actualitat o en un futur.

En concret, totes les dades personals que puguen subministrar-se pels interessats a través d'este portal no seran destinades a finalitats diferents de les expressades en el moment de la seua aportació, segons el supòsit específic de què es tracte, ni comunicats a tercers excepte en aquells supòsits legals en què puga procedir-se a la dita comunicació o es compte amb el consentiment exprés de l'interessat. De la mateixa manera, el tractament de les mateixes s'efectuarà de mode confidencial. En tot cas, l'Ajuntament podrà fer ús de les dades contingudes en els seus fitxers amb finalitats històriques, estadístiques o científiques. Els interessats seran informats de la incorporació de les seues dades personals a fitxers, automatitzats o no, de les finalitats, usos i, si és el cas, de les possibles cessions de les seues dades en el moment es demanen els mateixos.

No obstant això, i amb caràcter general, s'informa a tots els usuaris que en el cas d'aportar dades personals podran exercitar els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició dirigint-se per escrit al Registre d'Entrada en:

Ajuntament de Borriana - CIF: P1203200I
Plaça Major,1 - 12530 – Borriana (Castelló)
Telèfon: 964510062 / 678447076

Delegat de protecció de dades:
 sobre  dpd@burriana.es

Titularitat del lloc web

www.burriana.es, és un domini d'internet de titularitat:
 
Ajuntament de Borriana
Plaça Major, 1
12530 - Borriana (Castelló)
Telèfon: 964510062
adreça electrònica: info@burriana.es

L'Ajuntament, a través d'este espai web, posa a disposició dels diferents usuaris l'accés i utilització de serveis i informació referits tant al seu àmbit d'actuació com, si es dóna el cas, proporcionats per tercers.
 
Este lloc web i tots els seus continguts, incloent-hi els textos, imatges, codis i qualsevol altre material, són propietat d'este Ajuntament o de tercers que han autoritzat el seu ús.
 
La informació i elements divulgats a través d'estes pàgines es troben protegits per les lleis espanyoles i internacionals sobre propietat industrial i intel·lectual. De tal forma que es prohibix la seua reproducció, distribució i comunicació pública sense l'autorització expressa d'este Ajuntament.

Termes i condicions d'ús

Es considera usuari del present lloc web a qualsevol que accedisca i utilitze el mateix. La condició d'usuari comporta la total acceptació de les condicions establides en el present avís legal i en les especials que puguen establir-se per a determinats serveis i utilitats. Els usuaris adquirixen el compromís d'ajustar la seua actuació a les esmentades condicions i a observar allò que s'ha disposat per la normativa legal, així com a les instruccions i avisos que es posen en el seu coneixement.
 
Quan siga necessària la utilització d'una contrasenya o nom d'usuari per a accedir a algun contingut o servei d'este lloc web, l'usuari queda obligat a mantindre en secret i a fer d'ella un ús diligent. En cas de pèrdua o utilització negligent de la contrasenya l'usuari respondrà de la utilització que d'ella hagen pogut fer terceres persones.
 
Es prohibix la reproducció total o parcial dels continguts d'esta web sense citar el seu origen o sol·licitar autorització.
 
L'Ajuntament no és responsable del mal ús que els usuaris realitzen dels continguts del seu lloc web i es reserva el dret d'actualitzar, modificar, conservar, eliminar, o impedir l'accés a qualsevol contingut que aparega en el mateix o de tancar-ho sense previ avís.
 
L'Ajuntament no és responsable dels continguts situats fora del seu web, en els llocs web de tercers, als que es puga accedir per mitjà de o a través d'enllaços situats en el lloc web de l'ajuntament.
 
En el cas de fòrums oberts o espais d'opinió en les seues pàgines web, l'Ajuntament no s'obliga a controlar les opinions o informacions abocades pels usuaris, però es reserva el dret a eliminar aquelles que puguen resultar contràries a la legalitat vigent, especialment quan impliquen una vulneració dels drets i llibertats fonamentals, als bons usos i als presents termes i condicions.L'Ajuntament no serà responsable de possibles danys o perjuís que es pogueren derivar d'interferències, omissions, interrupcions, avaries o desconnexions en el funcionament operatiu d'este sistema electrònic, motivades per causes alienes a este Ajuntament, o com a conseqüència d'ajustos o problemes tècnics propis; així com de danys que puguen ser causats per virus informàtics i per terceres persones per mitjà d'intromissions il·legítimes fora del control de l'ajuntament.
 
La informació administrativa publicada en este lloc web té caràcter merament orientatiu; per tant, ni substituïx la publicitat dels documents que hagen de publicar-se en Diaris i Butlletins Oficials, l'edició de la qual és l'únic instrument que dóna fe de l'autenticitat i del contingut dels mateixos, ni de la mateixa pot derivar-se efecte jurídic vinculant algun, devent l'usuari contrastar l'esmentada informació amb l'existent en els Diaris i Butlletins Oficials, si és el cas, o amb la que es troba en les dependències pertinents de l'Administració. En concret, esta informació no podrà ser vinculant en la resolució de procediments administratius ni al·legar-se en processos contradictoris amb l'Administració Pública. En conseqüència, l'Ajuntament no es fa responsable dels possibles danys i perjuís que l'ús de la dita informació poguera ocasionar.
 
L'Ajuntament es reserva el dret de modificar els termes i condicions establits en el present avís legal.

CONTRACTES FORMALITZATS EN 2018

 -Servei de manteniment i inspecció periòdica de les instal·lacions elèctriques en els locals de pública concurrència i centres de transformació dependents de l'Ajuntament de Borriana

- Subministrament del Butlletí d'Informació Municipal “El Pla” i del llibre anual de les festes de Falles


CONTRACTES FORMALITZATS EN 2017

Servei de direcció lletrada i defensa jurídica de l'Ajuntament de Borriana.

 

- Servei de manteniment de les màquines d'entrenament de la sala de fitness situada en la piscina municipal coberta de Borriana

- Servei de manteniment de diversos ascensors instal·lats en els col·legis públics i immobles municipales de Borriana

- Subministrament d'un vehicle tractor de pala mixta per al servici municipal de via pública de Borriana

- Subministrament de mobiliari urbà (mòdul de neteja/vestuari i passarel·la articulada reforçada) per a la platja de l’Arenal de Borriana

- Subministrament i muntatge de mobiliari urbà per a la zona de l'antic càmping de l'Arenal de la la platja de Borriana, COFINANÇAT PEL FONS EUROPEU DE DESENVOLUPAMENT REGIONAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA OPERATIU DE CREIXEMENT SOSTENIBLE, 2014-2020

- Subministrament de mobiliari urbà per a la zona del centre comercial de Borriana

 

Contracte Administratiu per a l'execució del contracte de les obres de 'millora d'eficiència energètica de les instal·lacions d'enllumenat exterior del recinte poliesportiu de Llombai de Borriana (Pla Castelló 135)

 

CONTRACTES VIGENTS 

- Gestió del servei de l'escola infantil de primer cicle de titularitat municipal Príncep Felip.

- Servei integral de recollida, trasllat, allotjament i custòdia d'animals de companyia a Borriana i el seu terme municipal.

- Servei de manteniment i conservació de les instal·lacions semafòriques de Borriana.

- Servei d'impressió en diversos emplaçaments de l'Ajuntament de Borriana, modalitat de pagament per còpia.

- Servei de manteniment dels equips i instal·lacions de tractament de l'aigua de la piscina municipal coberta de Borriana.

- Subministrament d'energia elèctrica i gas natural en immobles i instal·lacions municipals.

- Servei de prevenció de riscos laborals de l'Ajuntament.

- Servei d'execució de programes esportius municipals, servei de vigilància, control, socorrisme i primera assistència d'urgència en piscina i servei d'obertura, informació, vigilància, control i tancament d'instal·lacions esportives.

- Servei de manteniment dels sistemes de seguretat instal·lats en col·legis públics i dependències municipals de Borriana.

- Servei de desratització, desinsectació i desinfecció en dependències municipals i llocs públics al terme municipal de Borriana.

- Servei de tractament terrestre contra mosquits al terme municipal de Borriana.

 - Servei de manteniment dels camps de gespa artificial del complex esportiu municipal de Llombai.

- Servei d'ambulàncies per a esdeveniments taurins, esportius i culturals de l'Ajuntament de Borriana.

Concessió administrativa de l'explotació del quiosc de propietat municipal, situat en la plaça del Camí d'Onda de Borriana

- Servei de manteniment de la senyalització viària del municipi de Borriana

Servei de telecomunicacions de veu i dades a través de xarxes mòbils de l'Ajuntament de Borriana

Contractació de la gestió dels serveis públics d'abastiment d'aigua potable i de clavegueram de l'Ajuntament de Borriana

Contractació del servei de neteja dels col·legis públics, piscina municipal coberta i dependències municipals de Borriana

- Contractació del servei de prevenció i control de la legionel·losi en les dependències i instal·lacions de l'Ajuntament de Borriana

Contracte de servei de manteniment de les instal·lacions de protecció contra incendis de l'Ajuntament de Borriana

Contracte de servei, en l'àrea de cultura, de l'Ajuntament de Borriana

Contracte del servei de salvament i socorrisme en les platges de Borriana

Contracte de servei de manteniment de les aplicacions de la gestió municipal de Borriana

- Contracte de servei de la gestió d'expedients de l'Ajuntament de Borriana

Contracte del servei de transport adaptat per a persones amb mobilitat reduïda de Borriana

 - Concessió administrativa, de la gestió del servei d'estacionament baix control horari de diverses vies públiques de la Ciutat de Borriana

Contracte de servei de retirada i gestió integral de vehicles per al seu desballestament i elminació

- Subministrament d'aigua embotellada, inclosa la instal·lació i manteniment de les fonts en edificis municipals

- Gestió del servei de recollida domiciliària de residus sòlids urbans i neteja viària del municipi de Borriana.

- Construcció i gestió del servei “Ecoparc de residus domèstics”.

- Gestió del servei de manteniment de jardineria al municipi de Borriana.

 - Gestió del servei públic de manteniment de les instal·lacions municipals de sanejament i depuració de les aigües residuals de Borriana.

- Contractació del subministrament d'energia elèctrica i servei de gestió energètica i manteniment amb garantia total de les instal·lacions d'enllumenat públic de Borriana.

- Contracte de col·laboració publicoprivada per a la instal·lació i manteniment de gespa artificial al camp de futbol de Sant Ferran.

- Contracte basat en l'acord marc de servicis postals a través de la central de compres de la Diputació Provincial de Castelló 

- Contracte basat en l'acord marc de mediació de riscos i segurs a través de la central de contractació de la FEMP

- Servei d'immobilització, retirada i trasllat de vehicles de les vies públiques al depòsit municipal de vehicles de Borriana

- Servei d'accés a internet a través de xarxes fixes per a l'Ajuntament de Borriana

- Servei de manteniment dels equips i instal·lacions tèrmiques d'edificis municipals de Borriana

 

CONTRACTES MENORS

Visor pressupostari (Any 2016, Any 2015)

 

HISTÒRIC DE CONTRACTES

- Subministrament del butlletí d'informació municipal El Pla i del llibre anual de les festes de Falles de Borriana.

Contracte de subministrament i manteniment d'equips de radiocomunicació digital destinats al cos de Policia Local

Contracte del servei de transport de viatgers dins del terme municipal de Borriana

Servei de manteniment dels ascensors de col·legis i altres dependències municipals de Borriana.

Concessió administrativa de l'explotació de la zona del bar situat a la Llar Fallera.

 

Els llocs web de les administracions públiques tenen el deure de complir els criteris d'accessibilitat indicats en la norma UNE 139803:2012. Esta normativa fixa una sèrie de característiques que tots els portals web han de complir si volen ser accessibles, servint a més com a base per al Certificat d'Accessibilitat TIC (Accessibilitat Web) actualment vigent a Espanya.

Així mateix, els llocs web de l'Administració han de satisfer tots els punts de verificació de prioritat 2 (adequació de nivell Doble A) definits en l'especificació de Pautes d'Accessibilitat al Contingut en la Web (WCAG 2.0) per la Iniciativa d'Accessibilitat Web (WAI) del Consorci World Wide Web (W3C).

Este lloc s'ha dissenyat adaptant-se als estàndards i normatives vigents en relació a l'accessibilitat, per al qual es realitzen revisions prèvies a cada publicació de nous continguts. En tot cas, és possible que trobeu alguna pàgina que no es vaja a adaptar al 100% a estos estàndards, atés que algunes de les seccions contingudes en el portal estan en procés d'adaptació i millora. Si experimenteu alguna dificultat en l'accés a la informació continguda en este lloc web, si vos agrada, contacteu amb nosaltres. Realitzarem les millores necessàries com més prompte millor.

Tecles d'accés ràpid

Polsant una combinació de tecles podreu accedir ràpidament a determinades pàgines o continguts de la pàgina.

Tecles:
 • a: Inici
 • b: Govern Municipal
 • c: Corporació Municipal
 • d: Comissions Informatives
 • e: Junta de portaveus
 • f: Òrgans Col.legiats
 • g: Actes, ordres del dia i gravacions
 • h: Ordre del dia JGL
 • i: Ordenances i reglaments municipals
 • j: Directori de Personal
 • k: Queixes i suggeriments
 • l: Tauler d'anuncis
 • m: Indicadors de transparència (ITA)

Amb les lletres anteriors podrà accedir a les seccions disponibles en el portal.

Depenent del navegador que utilitzeu, el procediment és diferent. A continuació expliquem el funcionament per als navegadores més habituals.

 • Internet Explorer: Alt + tecla + Intro
 • Mozilla, Firefox i Chrome: Alt + tecla (al Firefox 2: Alt + shilf ↑ + tecla)
 • Opera: Majúscules + Esc + tecla
 • Safari: Cmd + tecla

Mida del text

En la part superior dreta de la capçalera es disposa d'unes opcións Font:

 • + per a mostrar les lletres més grans.
 • A per a tornar a mostrar presentació original.
 • - per mostrar les lletres més xicotetes.

D'esta manera les persones amb problemes de visió poden accedir a la informació més còmodament.

Canviar a contrast alt

En la part superior dreta de la capçalera es disposa d'unes opcións contrast:

 • Vista per defecte torna a mostrar la presentació original.
 • Vista nocturna mostra la pàgina amb el fons més obscur.
 • Alt contrast mode negre/blanc mostra la pàgina amb el fons negre y les lletres blanques.
 • Alt contrast mode negre/groc mostra la pàgina amb el fons negre y les lletres grogues.
 • Alt contrast mode groc/negre mostra la pàgina amb el fons groc y les lletres negres.

D'esta manera les persones amb problemes de visió poden accedir a la informació més còmodament.

 

CONTRATOS FORMALIZADOS EN 2018

- Servicio de mantenimiento e inspección periódica de las instalaciones eléctricas en los locales de pública concurrencia y centros de transformación dependientes del Ayuntamiento de Borriana

- Suministro del Boletín de Información Municipal “El Pla” y del libro anual de las fiestas de Fallas


CONTRATOS FORMALIZADOS EN 2017 

- Servicio de dirección letrada y defensa jurídica del Ayuntamiento de Borriana

- Servicio de mantenimiento de las máquinas de entrenamiento de la sala de fitness situada en la piscina municipal cubierta de Borriana

- Servicio de mantenimiento de diversos ascensores instalados en los colegios públicos e inmuebles municipales de Borriana

- Suministro de un vehículo tractor de pala mixta para el servicio municipal de vía pública de Borriana

- Suministro de mobiliario urbano (módulo de aseo/vestuario y pasarela articulada reforzada) para la playa de l’Arenal de Borriana

- Suministro y montaje de mobiliario urbano para la zona del antiguo camping de l?Arenal de la la playa de Borriana, COFINANCIADO POR EL FONDO EUROPEO DE DESARROLLO REGIONAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA OPERATIVO DE CRECIMIENTO SOSTENIBLE, 2014-2020

- Suministro de mobiliario urbano para la zona del centro comercial de Borriana

 

Contrato Administrativo para la ejecución del contrato de las obras de 'mejora de eficiencia energética de las instalaciones de alumbrado exterior del recinto polideportivo de Llombai de Burriana (Plan Castellon 135)

 

CONTRATOS VIGENTES  

- Gestión del servicio de la escuela infantil de primer ciclo de titularidad municipal “Príncep Felip”.

- Servicio integral de recogida, traslado, alojamiento y custodia de animales de compañía en Borriana y su término municipal.

- Servicio de mantenimiento y conservación de las instalaciones semafóricas de Borriana.

- Servicio de impresión en varios emplazamientos del ayuntamiento de Borriana, modalidad de pago por copia.

- Servicio de mantenimiento de los equipos e instalaciones de tratamiento del agua de la piscina municipal cubierta de Borriana.

- Suministro de energía eléctrica y gas natural en inmuebles e instalaciones municipales.

- Servicio de prevención de riesgos laborales del Ayuntamiento.

- Servicio de ejecución de programas deportivos municipales, servicio de vigilancia, control, socorrismo y primera asistencia de urgencia en piscina y servicio de apertura, información, vigilancia, control y cierre de instalaciones deportivas.

- Servicio de mantenimiento de los sistemas de seguridad instalados en colegios públicos y dependencias municipales de Borriana.

- Servicio de desratización, desinsectación y desinfección en dependencias municipales y lugares públicos en el término municipal de Borriana.

- Servicio de tratamiento terrestre contra mosquitos en el término municipal de Borriana. 

- Servicio de mantenimiento de los campos de césped artificial del complejo deportivo municipal de Llombai.

- Servicio de ambulancias para eventos taurinos, deportivos y culturales del Ayuntamiento de Borriana.

Concesión administrativa de la explotación del kiosco de propiedad municipal, situado en la plaza del Cami d'Onda de Burriana 

Servicio de mantenimiento de la señalización viaria del municipio de Burriana

Servicio de telecomunicaciones de voz y datos a través de redes móviles del Ayuntamiento de Burriana

Contratación de la gestión de los servicios públicos de abastecimiento de agua potable y de alcantarillado del Ayuntamiento de Burriana

Contratación del servicio de limpieza de los colegios públicos, piscina municipal cubierta y dependencias municipales de Burriana

Contratación del servicio de prevención y control de la legionelosis en las dependencias e instalaciones del Ayuntamiento de Burriana

 - Contrato de servicio de mantenimiento de las instalaciones de protección contra incendios del Ayuntamiento de Borriana

Contrato de servicios, en el área de cultura, del Ayuntamiento de Borriana

Contrato del servicio de salvamento y socorrismo en las playas de Borriana

Contrato de servicio de mantenimiento de las aplicaciones de la gestión municipal de Borriana

- Contrato de servicios de la gestión de expedientes del Ayuntamiento de Borriana

Contrato del servicio de transporte adaptado para personas con movilidad reducida de Borriana 

Concesión administrativa, de la gestión del servicio de estacionamiento bajo control horario de diversas vías públicas de la Ciudad de Burriana

Contrato de servicio de retirada y gestión integral de vehículos para su desguace y elminación

Suministro de agua embotellada, incluida la instalación y mantenimiento de las fuentes en edificios municipales

- Gestión del servicio de recogida domiciliaria de residuos sólidos urbanos y limpieza viaria del municipio de Borriana.

- Construcción y gestión del servicio “Ecoparque de residuos domésticos”.

- Gestión del servicio de mantenimiento de jardinería en el municipio de Borriana. 

- Gestión del servicio público de mantenimiento de las instalaciones municipales de saneamiento y depuración de las aguas residuales de Borriana.

- Contratación del suministro de energía eléctrica y servicio de gestión energética y mantenimiento con garantía total de las instalaciones de alumbrado público de Borriana.

- Contrato de colaboración público-privada para la instalación y mantenimiento de césped artificial en el campo de fútbol San Fernando.

- Contrato basado en el acuerdo marco de servicios postales a través de la central de compras de la Diputación Provincial de Castellón

- Contrato basado en el acuerdo marco de mediación de riesgos y seguros a través de la central de contratación de la FEMP

- Servicio de inmovilización, retirada y traslado de vehículos de las vías públicas al depósito municipal de vehículos de Borriana

- Servicio de acceso a internet a través de redes fijas para el Ayuntamiento de Borriana

- Servicio de mantenimiento de los equipos e instalaciones térmicas de edificios municipales de Borriana

 

CONTRATOS MENORES

Visor presupuestario (Año 2016, Año 2015)

 

HISTÓRICO DE CONTRATOS

Suministro del boletín de información municipal “El Pla” y del libro anual de las fiestas de fallas de Borriana.

Contrato de suministro y mantenimiento de equipos de radiocomunicación digital destinados al cuerpo de Policía Local

Contrato del servicio de transporte de viajeros dentro del Término municipal de Borriana

Servicio de mantenimiento de los ascensores de colegios y otras dependencias municipales de Borriana.

Concesión administrativa de la explotación de la zona del bar sito en el “Llar Fallero”.