El Ayuntamiento de Burriana gestionará el Bono Alquiler Joven
  • - A partir de demà dilluns 13 de juny al Casal Jove

  • - S'atendrà amb cita prèvia a través de <casaljove@burriana.es> per a resoldre tots els dubtes, assessorar i gestionar la tramitació


La Regidoria de Joventut de l'Ajuntament de Borriana, tramitarà a partir de demà dilluns 13 de juny les ajudes del Bo Lloguer Jove, amb l'objectiu de col·laborar en l'oportunitat que ofereix aquest programa de la Generalitat i del Govern d'Espanya, amb el qual els joves poden optar a una ajuda de fins a un màxim de 250 euros mensuals durant 2 anys per a fomentar l'emancipació dels menors de 35 anys.

Segons ha informat la regidora de l'àrea, Lluïsa Monferrer, el govern municipal ha decidit facilitar l'accés dels joves a aquestes ajudes de lloguer, que suposen “una empenta financera per a molts joves borrianencs”, i l'Ajuntament presentarà les sol·licituds telemàticament mitjançant certificat digital, en nom de les persones interessades que ho autoritzen a través d’un formulari.

Així, el Casal Jove atendrà amb cita prèvia a través de <casaljove@burriana.es> per a resoldre tots els dubtes assessorar i gestionar la tramitació. El termini de presentació de sol·licituds, ja en vigor, estarà obert fins al 31 d'octubre de 2022.

Es tracta d'una subvenció total de 6.000 euros repartida en 24 mensualitats. Lluïsa Monferrer ha valorat la iniciativa del Bo Lloguer Jove perquè, precisament, “l'accés a un habitatge és un dels principals problemes a què s'enfronta la joventut a l'hora d'independitzar-se i realitzar els seus projectes vitals”.

Aquesta ajuda, ha manifestat, “és una mesura molt interessant i necessària perquè els nostres joves puguen alleujar la càrrega que suposa el pagament d'un habitatge, ja siga un pis o habitació en lloguer, però, com sol passar, aquest tipus de gestions poden ser a vegades una mica complicades”, per això, des de l'àrea de joventut, ha asseverat, “col·laborem específicament i facilitem les gestions perquè totes les persones joves de Borriana interessades en aquest bo puguen disposar ací al municipi d'un espai on poder resoldre els seus dubtes i gestionar l'ajuda”.

En definitiva, ha assegurat Monferrer, “ajudem a tota la joventut de Borriana a sol·licitar la contribució econòmica de fins a 250 euros al mes per a tindre la possibilitat d'accedir a la seua casa pròpia, en definitiva a fomentar l'emancipació dels menors de 35 anys, i que cap jove de Borriana que ho vulga, es quede sense tramitar el seu bo”.

Persones beneficiàries

Es podran beneficiar d'aquestes ajudes les persones majors d'edat, fins a 35 anys en el moment de sol·licitar-la, ser titular o estar en condicions de subscriure un contracte d'arrendament, l'habitatge o habitació haurà de ser la seua residència habitual i permanent durant tot el període pel qual es concedeix l'ajuda.

La concessió de les ajudes es farà segons l’ordre d'entrada de les sol·licituds que complisquen els requisits, per la qual cosa pot donar-se el cas que hi haja potencials beneficiaris que es queden fora de les ajudes si presenten la sol·licitud després que s'haja esgotat el pressupost. En el cas que l'import global destinat a aquestes ajudes fora ampliat, s'obriria de nou el termini de presentació de sol·licituds.

Les subvencions es concediran de manera directa, atenent la mera concurrència dels requisits establits per a ser persona beneficiària, sempre que existisca consignació pressupostària. A més, no es requerirà tindre signat el contracte de lloguer quan es demane l'ajuda i la Generalitat podrà anticipar l'equivalent fins a dos mensualitats per a ajudar els joves a accedir amb solvència suficient a un lloguer.

L'ajuda es concedirà per a un termini de dos anys i les persones beneficiàries estaran obligades a comunicar a la Conselleria d'Habitatge qualsevol modificació de les condicions o requisits que van motivar la concessió del Bo Lloguer Jove.

Condicions del bo jove de lloguer

Tindre entre 18 i 35 anys

Renda inferior a 24.318,84 euros anuals (2.026 euros al mes si es tenen 12 pagues anuals o 1.737 euros si es tenen 14 pagues a l'any)

Que l'habitatge llogat siga la residència habitual

Tindre residència legal a Espanya

Disposar d'una font regular d'ingressos que aporte rendes anuals (s'ha d'acreditar una vida laboral d'almenys tres mesos d'antiguitat en els sis mesos anteriors al moment en el qual se sol·licita l'ajuda)

Les persones sol·licitants no podran ser propietàries de l'habitatge en què residisquen, ni viure en la propietat d'un familiar, ni tindre com a amo un soci empresarial.