reparación urgente del dique de contención de arenas del puerto de Burriana
  • - La Conselleria d'Obres Públiques considera necessari actuar de manera immediata per a augmentar la seguretat i evitar una major deterioració

El Ple del Consell ha acordat que la Conselleria de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat invertisca 1,3 milions d'euros per a reparar de manera urgent el dic de contenció d'arenes del port de Borriana.

Després dels últims temporals s'ha vist seriosament afectada la part visible d'aquest dic, la qual cosa ha provocat importants danys estructurals, que el mantenen sense el preceptiu abalisament.

Des de la Generalitat es considera necessari l'actuació urgent que evite la deterioració del dic per acció de l'onatge i restituïsca de manera immediata el sistema d'abalisament marítim conforme a la normativa de l'Associació Internacional d'Autoritats de Senyalització Marítima i Ajudes a la Navegació (IALA-AISM), així com restablir les condicions de seguretat de la seua estructura i preservar l'operativitat de la bocana del port per a assegurar el normal desenvolupament de les operacions que es realitzen.

Així, entre altres actuacions, es durà a terme la reconstrucció del morro amb esculleres, de la fonamentació de la balisa cardinal i de l'equip de llum d'abast curt i la reparació del tronc del dic, de manera que puga continuar complint amb la seua funció de contenció d'arenes que evite l'aterrament de la bocana del port, per a permetre la seua normal operativitat. També es reconstruirà el camí d'accés a la balisa per al seu manteniment.