La regidoria d'Hisenda de l'Ajuntament de Borriana ja ha fet arribar a la resta de l'equip de govern i als grups polítics de l'oposició les modificacions i canvis que s'han establit de cara a la seua aprovació en el pròxim ple extraordinari que se celebrarà en el consistori esta setmana que ve. Encara que com ha volgut destacar inicialment la màxima responsable de l'àrea econòmica municipal, Cristina Rius, "el més destacable és que, per tercer any consecutiu, hem decidit congelar tots i cada un dels impostos municipals, la qual cosa suposa que cap veí o veïna de Borriana haja de pagar més a partir del pròxim 1 de gener, tal com també es fa amb el conjunt de les taxes, exceptuant la de gestió de residus, que cada any ha d'ajustar-se a l'actualització del IPC i al cost de les inversions que van acordar en 2012 els representants municipals en el Consorci Reciplasa" Dins dels diferents canvis que si s'han volgut implementar en el nou text de les Ordenances Fiscals Reguladores dels Impostos i Taxes, Rius si ha volgut destacar que, per exemple, “en el cas de les vivendes de protecció pública que hagen sigut promogudes per la Generalitat Valenciana, es farà extensiva la bonificació del 50% prevista en article 73.2 de la Llei d'Hisendes Locals, una petició que des de fa temps venia sol·licitant l'Entitat d'Infraestructures de la G.V., i que suposa "un exemple més de com treballant de forma conjunta i coordinada com ja es va fer amb l'habilitació de vivendes de lloguer social, la ciutadania és qui ix beneficiada" . A més, Rius també ha volgut afegir que "en el cas de l'IBI, no s'ha previst per Cadastre cap actualització de valors cadastrals per a Borriana, per la qual cosa, una vegada més l'impost quedarà congelat per tercer any consecutiu" En conjunt, Rius ha deixat clar que "com ja hem fet en els dos anys anteriors en els que estem al capdavant de l'equip de govern, els canvis o millores que establim en les Ordenances Fiscals responen sempre a criteris de caràcter social i amb l'objectiu que la ciutadania puga participar i beneficiar-se dels servicis municipals sense que les qüestions purament econòmiques siguen sempre els que marquen eixa possibilitat d'accés" Un bon exemple d'això és el canvi en les taxes per Servicis Esportius ja que basant-se en criteris d'integració social i capacitat econòmica s'ha proposat introduir una bonificació del 100% en els supòsits d'utilització de servicis o instal·lacions subjectes a la taxa per persones que acrediten residir en una casa d'acollida o en una vivenda tutelada de la ciutat. Igualment, Rius ha destacat que "continuem tenint en compte determinades realitats socials del moment, per això també en les taxes per Prestació de Servicis d'Activitats Culturals i servicis de Joventut assimilarem el tractament de les famílies nombroses i les monoparentals" Un altre dels canvis positius quant a exempcions es troba en les taxes per utilització Privativa o Aprofitament Especial del sòl, ja que la proposta que es formula consistix a aclarir i redefinir el fet imposable, incorporant com a supòsit de no subjecció a l'esmentada taxa aquells supòsits d'ocupacions derivades d'actes organitzats per l'Ajuntament o per entitats sense ànim de lucre. En definitiva i com ha volgut resumir la Regidora d'Hisenda, Cristina Rius,"una any més la nostra prioritat és la no carregar la pressió fiscal sobre les famílies de Borriana, i així anar millorant i encaminant a característiques molt més socials la nostra ordenances fiscals, perquè, d'una banda, els servicis municipals arriben a totes les persones que els necessiten o utilitzen i, d'una altra, l'accés als dits servicis depenga cada vegada menys de la capacitat econòmica de cada veí o veïna de Borriana”.