Bases  ayudas 2022 fachadas catalogadas Burriana
Convocatoria 2022 ayudas fachadas catalogadas
  • El termini de presentació de sol·licituds finalitza l'1 d'octubre de 2022

  • Cada sol·licitud podrà ser subvencionada fins al 75% del pressupost protegible, amb el límit màxim de 10.000 euros, el doble que l'any passat


L'Ajuntament de Borriana ha convocat novament, en règim de concurrència competitiva, les ajudes per a la pintura i rehabilitació de façanes catalogades en qualsevol emplaçament dins del terme municipal, segons ha assenyalat el regidor delegat d'Urbanisme, Bruno Arnandis.

El propòsit, ha destacat, és col·laborar per a “consolidar o retornar a la façana de l'edifici l’estat físic correcte dels elements constructius, amb l'objectiu de fomentar i posar en valor el patrimoni arquitectònic local”.

Per a la qual cosa, el consistori destina enguany un pressupost que ascendeix a 25.000 euros, i que podria ser ampliat en funció de la demanda. Únicament s'admetrà una sol·licitud de subvenció per immoble cadastral que podrà ser subvencionada fins al 75% del pressupost protegible, amb el límit màxim de 10.000 euros, el doble que l'any passat.

Segons estableixen les bases que regulen la concessió de subvencions, les ajudes contemplades tindran la naturalesa jurídica de subvencions públiques i en podran ser beneficiaris els propietaris i les comunitats de propietaris d'immobles amb façanes catalogades.

Per a concórrer a les ajudes, els immobles hauran d'haver registrat l'informe d'avaluació de l'edifici (IEE) en l'administració autonòmica, segons el model establert per la Conselleria d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica. Així mateix, el certificat d'eficiència energètica inclòs en el IEE per a la validació i obtenció de l'etiqueta energètica haurà d'estar registrat en la pàgina de l'IVACE (www.ivace.es).

No obstant això, només podran realitzar-se les obres expressament autoritzades per llicència d'obres municipal, i no podran obtindre subvenció les façanes dels edificis en què el tècnic redactor del IEE haja advertit, en l'acta corresponent, l'estat de "risc imminent" mentre no es justifique l'esmena d'aquesta circumstància.

Seran subvencionables les obres de façanes catalogades que s'ajusten a les característiques i determinacions tècniques descrites en les bases respecte a la reparació de revestiment de paraments i pintura, i de rehabilitació, la finalitat de la qual siga consolidar o retornar a la façana de l'edifici el correcte estat físic dels seus elements constructius i, en general, de la seua seguretat, salubritat i adornament, sense pretendre alterar-ne la configuració exterior.

Treballs que comprenen, a més del revestiment de paraments i pintura, la reparació o substitució de fusteria i serralleria, i la reposició d'elements parcialment desapareguts, les seues característiques exactes dels quals puguen ser fixades a partir del mateix edifici per repetició d'elements de balcons, elements ornamentals, etc., o per reposició en continuïtat de cornises, impostes, balustrades, o per altres motius, entre d’altres.

El termini de presentació de sol·licituds és des del 6 de maig fins a l'1 d'octubre de 2022, i podrà ser presencial, amb la sol·licitud de cita prèvia, o telemàtica, utilitzant el tràmit Instància General <http://burriana.sedelectronica.es/info.0> adjuntant el model normalitzat de sol·licitud que es pot obtindre en l'apartat de la seu electrònica de la pàgina web municipal <https://burriana.sedelectronica.es/board/>.

Les persones interessades poden disposar de més informació consultant les bases en <www.burriana.es>, o poden adreçar-se als Serveis Tècnics municipals de l'Ajuntament de Borriana.