- En el ple extraordinari de hui s'han establit tant els 40 càrrecs de president o presidenta, com els 80 vocals i les persones suplents per a cadascun dels càrrecs que compondran les meses electorals

 

L'Ajuntament de Burriana ha realitzat el sorteig públic mitjançant un programa informàtic per a designar a les persones que ocuparan els diferents llocs, presidència i vocalies, en les 40 meses electorals dels 21 col·legis electorals a Burriana per a la pròxima cita electoral del 23 de juliol, en la qual se celebraran les eleccions nacionals.

Així, en el ple extraordinari de hui s'han triat tant a les persones titulars dels 40 càrrecs de president o presidenta, com a les 80 vocals titulars, i també a les 6 persones que constaran com a suplents per a cadascun dels càrrecs de les meses electorals, la qual cosa suposa un total de 360 persones designades.

Cadascuna de les persones que haja sigut triada en el sorteig públic celebrat en el saló de plens municipal rebrà durant les pròximes jornades la notificació amb les instruccions a seguir per a prendre part en la mesa electoral que li haja correspost, ja que les dades no poden fer-se públics i la confirmació es realitza de manera personal a través de la notificació que es farà arribar als seus respectius domicilis.

El diumenge 23 de juliol a les 8 del matí obriran els 21 col·legis electorals a Borriana, amb un total de 40 taules, en les quals estan cridats a votar 24.447 electors, segons l'últim cens electoral.

Cal recordar que les persones electores assignades per a votar en les taules situades en l'IES Jaume I hauran de fer-ho en el CEIP Francesc Roca i Alcaide (carrer Thomas Alva Edison, 1), i que en el districte del port, el local electoral del Consultori Mèdic del Port romandrà en la mateixa ubicació però ara es denomina Tinença d'Alcaldia

 

Designació càrrecs

La designació d'aquests càrrecs s'ha efectuat mitjançant un programa informàtic, a través d'un mètode que pretén garantir la transparència i aleatorietat, entre totes les persones censades en el municipi que sàpien llegir i escriure i siguen menors de setanta anys, si bé a partir dels seixanta-cinc anys podran manifestar la seua renúncia en el termini de set dies. També té en compte el programa informàtic que per a ser elegit president de taula, s'exigeix a més el títol de Batxiller o FP II, o subsidiàriament el de Graduat Escolar o equivalent.

El citat programa selecciona de la base de dades que inclou a totes les persones censades, aquelles que compleixen les condicions introduïdes quant a data de naixement i nivell d'estudis i, sobre aqueix conjunt, aplica una fórmula matemàtica mitjançant números aleatoris seleccionats a l'atzar per la pròpia aplicació.

Els resultats han sigut remesos immediatament després del ple al Jutjat de pau, que els enviarà al seu torn a la Junta Electoral de Zona. Serà aquest organisme el que comunique i cite a cada persona -en el seu cas- per a complir l'obligació de ser president, vocal o suplent de taula.