L'Ajuntament de Borriana ha iniciat la campanya de vigilància i tractament de focus de mosquit tigre per a prevenir la proliferació d'aquest insecte i evitar així les molèsties ocasionades per aquest mosquit amb vista a la temporada estival.

 

 

 

La campanya, duta a terme per la Regidoria de Sanitat, comprén una sèrie d'accions preventives en llocs públics a través de tractaments setmanals, que enguany s'han avançat a final de març per tal d'augmentar-ne l'efectivitat i que incidiran de manera especial a la zona de la platja.

 

 

 

A través de tècnics especialitzats, es realitzen tractaments amb productes herbicides naturals en llocs públics com ara embornals, zones enjardinades, mallades, fonts ornamentals i qualsevol punt que presente extenses o reduïdes làmines d'aigua acumulada a fi d'evitar la proliferació de larves, així com un problema greu per a la població.

 

 

 

Amb l'objectiu de combatre el mosquit tigre als espais privats on l'Ajuntament no té accés, la campanya inclou també l'edició de fullets informatius amb recomanacions i consells adreçats a la ciutadania, ja que aquest mosquit cria sobretot en zones privades perquè necessita molt poca quantitat d'aigua per a dipositar els seus ous.

 

 

 

Evitar recipients que puguen acumular aigua estancada, mantenir els nivells de clor adequats en piscines, basses i estanys, protegir els pous i aljubs amb malles mosquiteres, vigilar el reg per degoteig, renovar cada dos o tres dies l'aigua dels abeuradors dels nostres animals i tirar aigua als claveguerons són les recomanacions que cal tenir en compte a les zones privades.

 

 

 

El regidor de Sanitat, Manel Navarro, ha explicat que “les accions preventives que estem duent a terme en embornals i zones enjardinades estan encaminades a evitar la proliferació d'aquest insecte. Amb l'ajuda de tècnics especialitzats, vigilarem totes les zones, especialment la de la platja, i farem tot el que estiga en la nostra mà a fi de minimitzar la presència de mosquits amb vista a la temporada estival”.

 

 

 

Per la seua banda, l'alcaldessa de Borriana, Maria Josep Safont, ha assenyalat que “realitzem tractaments setmanals per evitar la proliferació d'aquest insecte, que entenem que han de ser complementats amb les xicotetes accions individuals dels veïns i veïnes de Borriana als seus jardins o patis. Sumant esforços podem reduir en la mesura que siga possible les molèsties que ocasiona aquest mosquit”.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L'Ajuntament de Borriana substituirà el centre de transformació elèctric de la zona marítima pròximament, ja que necessita una reparació urgent segons l'informe realitzat pels tècnics municipals. Per aquest motiu l'equip de govern haja destinat una partida de 69.877 € en els pressupostos de 2016 per a aquesta fi.

 

Aquest transformador subministra electricitat a tots els locals del port tals com a quiosquets, restaurants, el càmping, el club de windsurf i altres serveis de la zona.

 

Està previst que la substitució es duga a terme en un termini de mes i mitjà aprofitant que l'equip està ara parat, de manera que funcione en condicions de cara a la temporada estival.

 

El regidor de Poblats Marítims, Vicent Aparisi, ha explicat que “quan els tècnics municipals ens van comunicar que aquest transformador es podia trencar d'un moment a un altre, decidim incloure una partida en els pressupostos de 2016, ja que es tracta d'una reparació important i urgent. En els últims anys s'han anat fent xicotets arranjaments i malgrat els avisos dels tècnics municipals, l'anterior equip de govern va evitar reemplaçar aquest transformador i mai va incloure una dotació econòmica en els pressupostos”.

 

Per la seua banda, l'alcaldessa de Borriana, Maria Josep Safont, ha assenyalat que “pensem que en aquesta qüestió és necessari treballar amb previsió perquè el transformador no genere problemes de cara a l'estiu. Aquest transformador possibilita el funcionament dels serveis de la zona marítima, per açò entenem que és una actuació que precisa la seua inclusió amb una dotació econòmica en els pressupostos”.

   

 

 L'Ajuntament de Borriana ha anunciat que la setmana que ve s'abonarà el pagament de la primera ajuda del Programa Xarxa Llibres de gratuïtat de llibres de text i material curricular als 2.367 alumnes beneficiaris, així com als centres educatius CEE Pla d'Hortolans i al CEIP Roca i Alcaide.

 

L'alcaldessa de Borriana, Maria Josep Safont, ha explicat en roda de premsa que s'ha signat el decret d'alcaldia que suposa l'aprovació dels llistats definitius d'admesos i exclosos i autoritza una despesa de 251.638'42 euros d'aquest programa de gratuïtat de llibres, a més d'iniciar l'abonament als beneficiaris.

 

 Tots els col·legis de Borriana s'han acollit a aquesta iniciativa, finançada per la Generalitat Valenciana, l'Ajuntament del municipi i la Diputació, consistent en una primera ajuda de 100 euros, a la qual se sumarà una segona aportació d'altres 100 euros per a aquest curs 2015/2016. El CEE Pla d'Hortolans i el CEIP Roca i Alcaide rebran ajudes per a materials curriculars.

 

 A més de l'ajuda econòmica per a la compra dels llibres, la finalitat última d'aquest programa és la creació d'un banc de llibres en els diferents centres que puga ser reutilitzat per les generacions futures d'alumnat.

 

L'alcaldessa de Borriana i responsable d'Educació, Maria Josep Safont, ha destacat que “és un plaer poder afirmar que anem a començar a abonar aquests 100 euros a les famílies de Borriana. Després de la signatura del decret, el primer que he fet ha sigut notificar-ho a les AMPAS, ja que han fet un gran treball en la tramitació de documentació al costat dels centres educatius, que des d'ací vull agrair”.

 

 

 

SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L'AJUNTAMENT

Lloc: sala de sessions d'aquesta casa consistorial

Dia:7 d'abril de de 2016

Hora: 19.00 hores

 

C O N V O C A T Ò R I A

El Ple de l'Ajuntament realitzarà sessió ordinària en el lloc, dia i hora indicats amb el següent

ORDRE DEL DIA

I.- Part resolutiva

1. Aprovació, si escau, de l'esborrany de l'acta corresponent a la sessió ordinària realitzada el dia 5 de novembre de 2015, en la seua versió en les dues llengües oficials

 

2. Compromís d'afectació, si escau, dels recursos percebuts de l'Estat en relació amb l'exempció en l'impost sobre béns immobles de l'exercici 2015, a l'empara de l'article 10 del Reial decret llei 2/2015 (pluges març 2015), a la devolució de les quotes satisfetes (Àrea Econòmica. Intervenció) (G1416/2016)

3. Aprovació, si escau, de l'expedient 2/2016 de modificació de crèdits del Pressupost municipal mitjançant concessió de crèdits extraordinaris i suplements de crèdit (Àrea Econòmica. Intervenció) (G4035/2016)

 
4. Aprovació, si escau, de l'expedient 1/2016 de modificació de crèdits del Pressupost de l'Organisme Autònom Centre de les Arts Rafel Martí de Viciana (Àrea Econòmica. Intervenció) (G4224/2016)

 II.- Part de control

5. Dació de compte al Ple dels acords adoptats per la Junta de Govern Local, en les sessions realitzades entre els dies 25/02/2016 i 23/03/2016, ambdós inclosos (Secretaria)

 

6. Dació de compte al Ple de les resolucions dictades per l'Alcaldia Presidència que consten a la Secretaria Municipal, corresponents al període del 22/02/2016 al 27/03/2016, ambdós inclosos (Secretaria)

 

7. Precs i preguntes

 

 

Els funcionaris de l'Ajuntament de Borriana han participat en una xarrada informativa de prevenció d'incendis a la sala de plens, proposta pel Comité de Seguretat i Salut i la Regidoria de Personal. Dijous que ve s'oferirà una segona xarrada.

 

 

El regidor de Via Pública, Vicent Aparisi, ha mantingut una reunió amb els representants d'una empresa dedicada a l'estudi de noves fórmules d'estalvi energètic municipal. Després de la recepció d'aquesta proposta, la Regidoria de Via Pública iniciarà un procés de valoració per tal de determinar la seua viabilitat.

 

L'equip de govern de l'Ajuntament de Borriana presenta aquesta setmana, per a la seua aprovació en el ple municipal, una modificació de crèdit que permetrà destinar uns 974.000 euros dels romanents de 2015 a inversions, subvencions i pagament de deute i responsabilitats derivades dels exercicis anteriors. Així l'explicat la regidora d'Hisenda, Cristina Rius, per a explicar aquesta important mesura econòmica.

Entre les inversions, destaca la dotació de 480.000 €, el 50% del projecte que ha d'aportar Borriana, per al Vial al Port, cofinançat per la Generalitat Valenciana amb la resta del cost. Així mateix, també es prepara la partida per al canvi de climatizador de la piscina i una dotació que permeta finalitzar la unitat d'execució D3-3..

Finalment, es destinen 250.000 euros per a posar al dia el pagament del subministrament elèctric i començar a preparar la contractualizació del servei, es doten 49.000 € per al pagament de la sentència de la SER, i altres previsions de diversa naturalesa per al pagament de deutes d'exercicis anteriors.

 

Rius ha destacat que “a poc a poc anem ordenant els comptes municipals alhora que s'avança en la gestió municipal i la millora de la qualitat de vida dels ciutadans”.

 L'alcaldessa de Borriana, María Josep Safont, considera que aquest paquet de mesures “complementa el pressupost de 2016, avançant en projectes d'inversió i subvencions, amb la responsabilitat de resoldre problemes de gestió i deutes d'exercicis anteriors

 

 

 

 

 

 

El regidor de Sanitat de l'Ajuntament de Borriana, Manel Navarro, ha mantingut una reunió conjunta amb els responsables de Lokimica, l'empresa que gestiona el control de plagues, i amb Facsa, amb l'objectiu de sumar esforços i combatre les plagues d'una manera més eficaç.

 

Aquesta trobada està motivada per la necessitat que ambdues empreses, l'una encarregada del control de plagues, i l'altra responsable de la neteja i manteniment dels claveguerams, col·lectors i embornals, compartisquen experiències que els permeten treballar coordinadament i optimitzar recursos.

 

No es descarten noves trobades amb vista a la temporada estival per tal d'intensificar, si fóra necessari, els treballs de lluita contra els mosquits.

 

El regidor de Sanitat, Manel Navarro, ha destacat que “aquesta reunió és un punt de partida per a millorar la gestió del control de plagues. Pensem que els coneixements i l'experiència d'aquestes dues empreses, cada una professional en la seua àrea, poden complementar-se i aportar nous models d'actuació més eficaç”.

 

Per la seua banda, l'alcaldessa de Borriana, Maria Josep Safont, ha explicat que “estem convençuts que aquesta posada en comú d'experiències es traduirà en una reducció de les plagues. Estem posant tots els mitjans al nostre abast per millorar resultats en aquesta qüestió i donarem prioritat al control dels mosquits en els pròxims mesos”.