• Un informe tècnic aconsella impedir l'entrada i conducta a l'apuntalament de les zones afectades de l'immoble de tres plantes, situat al carrer Sant Cristòfol

Burriana (20.03.2024). – L'ajuntament de Burriana ha ordenat el tancament immediat d'un edifici de l'arxiu municipal per risc de solsida o despreniments. L'immoble de tres plantes situat al Carrer Sant Cristòfol, compta amb un informe tècnic en el qual s'aconsella impedir l'entrada de persones i procedir urgentment a l'apuntalament de les zones afectades per les filtracions d'aigua.

L'edifici que es troba en l'àmbit del Pla Especial del Conjunt Històric de Burriana, després d'una inspecció instada per l'equip de Govern, s'han detectat desperfectes i danys importants en la seua estructura porticada, probablement de pilars de formigó i bigues d'acer, i forjats unidireccionals de biguetes ceràmiques armades amb barres d'acer. Així, l'informe assegura que s'observa despreniment del recobriment ceràmic de les biguetes, quedant el ferro oxidat a la vista, podent ser el motiu d'oxidació i despreniment les filtracions d'aigua. La revisió de l'immoble, que data de 1965, també revela danys similars coincidents amb un altre celobert i els banys dels pisos superiors, així com una bigueta afectada degut probablement a filtracions procedents de la coberta. També en l'escrit s'observen danys similars en la zona dreta, coincident amb un altre celobert i els banys.

En l'actualitat, l'immoble s'està utilitzant com a arxiu municipal, però l'edifici ha mancat del manteniment adequat durant els últims anys i per això, ha hagut de ser precintat i s'ha procedit a impedir de manera immediata el seu ús. Així mateix, s'ha instat els serveis tècnics municipals perquè, com més prompte millor, duguen a terme les actuacions tendents d'apuntalament de les zones afectades, de conformitat amb l'informe tècnic, donant trasllat a la Intervenció municipal i a la Policia Local de Burriana per ser qui usa la referida ubicació com a arxiu, així com a la Secció II (Urbanisme) i als Serveis Tècnics municipals.

Sobre aquest tema, el regidor de Patrimoni, Alejandro Clausell ha criticat “la falta de manteniment de la immensa majoria d'edificis públics de Burriana durant els últims anys. Ens hem trobat amb tots els immobles amb goteres, però en aquest cas els danys són tan greus que hem hagut de tancar l'arxiu municipal per a evitar que els danys materials es convertisquen en possibles danys personals”.