proyecto básico de ejecución de Renaturalización del Parque del Arenal- Fase I Burriana
  • - En aquesta primera fase, les actuacions projectades en relació a l'espai públic inclouen un nou passeig marítim interior que es realitzarà a partir del desdoblament del passeig marítim actual

  • - També planeja una pèrgola principal en la plaça central del nou passeig que suposa una gran ombra sota una estructura-gelosia de fusta d'uns 1.250 m² en dos nivells

La Junta de Govern Local de Borriana ha aprovat el projecte bàsic d'execució de renaturalització del Parc de l'Arenal- Fase I, per a les obres de condicionament i millora del Parc Urbà de l'Arenal que ofereix una reordenació i un redisseny urbà que prioritza els usos socials i ambientals d'aquest estratègic espai.

Es tracta d'un projecte cofinançat pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (Feder) en el Marc del Programa Operatiu de Creixement Sostenible, en coherència amb l'avantprojecte del Parc de l'Arenal i amb les aportacions de la ciutadania a través del procés participatiu desenvolupat.

La base del projecte és la infraestructura verda que inclou espais arbrats, parcs, recorreguts, i platges, raó per la qual les implantacions d'usos i la mateixa arquitectura són d’impacte mínim, reversibles i amb un caràcter unitari, i amb l'aplicació de criteris de sostenibilitat en el disseny i materialitat.

Aquesta primera fase del projecte bàsic conté les intervencions necessàries que es poden dur a terme a curt termini, compatibles amb el planejament urbà vigent, però també suposa el punt de partida que defineix l'estratègia d'ordenació a mitjà i llarg termini per a iniciar les modificacions del PGOU que doten tot l'espai d'un ús públic en la immensa majoria, i permet en menor mesura usos terciaris, especialment destinats a hostaleria i entreteniment de temporada, com ara merenderos.

Amb un pressupost base de licitació d'1.087.776 euros, les actuacions projectades en relació a l'espai públic en aquesta fase, inclou una pèrgola principal en la plaça central del nou passeig que suposa una gran ombra sota una estructura-gelosia de fusta d'uns 1.250 m² en dos nivells, que albergarà establiments d'hostaleria. En la nova plaça al costat dels actuals xiringuitos i en la nova plaça al costat del mercat de la mar es plantegen dos pèrgoles més menudes que alberguen serveis complementaris a la platja i al mercat.

També planeja un nou passeig marítim interior que es desenvoluparà a partir del desdoblament del passeig marítim actual, en una línia interior a la DPMT. Serà un passeig amb paviment de fusta, que se superposa al sòl natural, entre dos tipus de parcs: el parc litoral amb arbratge d'ombra i un parc dunar amb espècies autòctones.

Així, la transformació de l'esplanada a l'oest del passeig serà un bosc litoral amb arbratge d'ombra. El sòl natural es conservarà i serà de terra i graves, incloent-hi un espai de llacuna que funcione com a fossat de filtració i drenatge al subsol.

Paral·lelament, entre el nou passeig i l'anterior, es regenerarà un parc dunar, un espai de parc amb existència de topografies dunars, on s'aplicarà un sistema de regeneració dunar amb espècies arbustives. El sòl es regenerarà com a dunes d'arena i grava per a l’estabilització.

Es tracta de generar un gran parc-zona verda aprofitant l'existència d'una sèrie d'espais i dinàmiques de valor ambiental i ecològic que han de protegir-se i potenciar-se, com ara dunes, flora, canals i aigua, perquè funcione com a estructura litoral, per a regenerar ambientalment i paisatgística el front marítim, esmorteir els problemes d'inundabilitat en èpoques de pluges fortes o a causa de temporals marítims, sempre considerant els possibles efectes del canvi climàtic.

Un camí aprovat el projecte bàsic d'execució, l'Ajuntament licitarà les obres, i una vegada adjudicades, el termini d'execució s'estableix en 4 mesos, que començaran a comptar a partir de l'endemà de la data de l'acta de comprovació de replanteig, si no hi haguera reserves, o en cas contrari, al següent de la notificació al contractista de l'acte formal autoritzant el començament de les obres.