SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L'AJUNTAMENT


Lloc:sala de sessions d'aquesta casa consistorial
Dia:5 de maig de 2016
Hora: 19.00 hores

C O N V O C A T Ò R I A
El Ple de l'Ajuntament realitzarà sessió ordinària en el lloc, dia i hora indicats amb el següent


ORDRE DEL DIA


I.- Part resolutiva


1. Aprovació, si escau, dels esborranys de les actes corresponents a la sessió extraordinària realitzada el dia 23 de novembre de 2015, així com a la sessió ordinària realitzada el dia 3 de desembre de 2015, en la seua versió en les dues llengües oficials
2. Pròrroga, si escau, del contracte de gestió del servei públic de manteniment de jardineria del municipi de Borriana, subscrit amb CESPA, Compañía Española de Servicios Públicos Auxiliares, SA (Àrea I. Neg. Contractació) (G1738/2015)
3. Aprovació inicial, si escau, de l'Ordenança municipal per a la prevenció i el control del mosquit tigre (Àrea III. Neg. Activitats) (G5447/2016)
4. Aprovació definitiva, si escau, de la creació del Consell Sectorial de Comerç i la seua composició i normes d'organització i funcionament (Àrea IV. Neg. Participació Ciutadana) (G11765/2015)
5. Aprovació definitiva, si escau, de la creació del Consell Sectorial de la Joventut i la seua composició i normes d'organització i funcionament (Àrea IV. Neg. Participa

6. Aprovació, si escau, de la proposta d'aprovació de l'acord de l'Agència Valenciana de Turisme, d'encàrrec de gestió per al manteniment, reparació i conservació de la infraestructura turística litoral (Àrea IV. Neg. Participació Ciutadana) (G4140/2016)
7. Aprovació, si escau, de l'expedient 3-2016 de modificació de crèdits mitjançant suplements de crèdit i crèdits extraordinaris en el Pressupost municipal de l'exercici 2016 (Àrea Econòmica. Intervenció) (G5234/2016)


II.- Part de control
8. Dació de compte d'informació econòmica referida al primer trimestre de 2016 (Àrea Econòmica. Intervenció) (exp. G4371/16)
9. Dació de compte al Ple dels acords adoptats per la Junta de Govern Local, en les sessions realitzades entre els dies 31/03/2016 i 21/04/2016, ambdós inclosos (Secretaria)
10. Dació de compte al Ple de les resolucions dictades per l'Alcaldia Presidència que consten a la Secretaria Municipal, corresponents al període del 28/03/2016 al 24/04/2016 (Secció I. Neg. I)
11. Precs i preguntes