SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L'AJUNTAMENT

Lloc: sala de sessions d'aquesta casa consistorial

Dia:7 d'abril de de 2016

Hora: 19.00 hores

 

C O N V O C A T Ò R I A

El Ple de l'Ajuntament realitzarà sessió ordinària en el lloc, dia i hora indicats amb el següent

ORDRE DEL DIA

I.- Part resolutiva

1. Aprovació, si escau, de l'esborrany de l'acta corresponent a la sessió ordinària realitzada el dia 5 de novembre de 2015, en la seua versió en les dues llengües oficials

 

2. Compromís d'afectació, si escau, dels recursos percebuts de l'Estat en relació amb l'exempció en l'impost sobre béns immobles de l'exercici 2015, a l'empara de l'article 10 del Reial decret llei 2/2015 (pluges març 2015), a la devolució de les quotes satisfetes (Àrea Econòmica. Intervenció) (G1416/2016)

3. Aprovació, si escau, de l'expedient 2/2016 de modificació de crèdits del Pressupost municipal mitjançant concessió de crèdits extraordinaris i suplements de crèdit (Àrea Econòmica. Intervenció) (G4035/2016)

 
4. Aprovació, si escau, de l'expedient 1/2016 de modificació de crèdits del Pressupost de l'Organisme Autònom Centre de les Arts Rafel Martí de Viciana (Àrea Econòmica. Intervenció) (G4224/2016)

 II.- Part de control

5. Dació de compte al Ple dels acords adoptats per la Junta de Govern Local, en les sessions realitzades entre els dies 25/02/2016 i 23/03/2016, ambdós inclosos (Secretaria)

 

6. Dació de compte al Ple de les resolucions dictades per l'Alcaldia Presidència que consten a la Secretaria Municipal, corresponents al període del 22/02/2016 al 27/03/2016, ambdós inclosos (Secretaria)

 

7. Precs i preguntes