L'Ajuntament de Borriana ha concedit 76 bonificacions de la Taxa de Gestió de Residus en aquest 2016, la qual cosa suposa un increment del 30% respecte a l'any 2015, en el qual es van concedir 59.

Aquesta bonificació del 50% en la taxa de fem s'aplica sobre les quotes dels immobles que constitueixen la residència habitual de jubilats o pensionistes, els quals han de demostrar la seua condició. Per a accedir a aquesta bonificació la unitat de convivència dels jubilats o pensionistes no ha de percebre rendes de qualsevol naturalesa superiors al resultat de multiplicar l'indicador públic de renda d'efectes múltiples (IPREM), vigent en el moment de la sol·licitud, per 1'25 i pel nombre de membres de la unitat familiar que ostenten la condició de jubilat o pensionista.

L'increment en el nombre de concessions està motivat per la pujada d'aqueix multiplicador de l'actual equip de govern “Acord per Borriana”, que ha passat d'1'2 a 1'25, la qual cosa ha donat lloc al fet que els ingressos màxims que reben els beneficiaris puguen ser d'una pensió mínima més 413€ anuals, mentre que l'any 2015 amb l´anterior equip govern  només podien acollir-se aquells pensionistes amb una pensió mínima més 41€ anuals.

Enguany 2016, les sol·licituds del qual de bonificació s'efectuen durant els mesos d'octubre i novembre amb efectes de les taxes de l'any següent, s'han desestimat 40 sol·licituds, 38 d'elles per excedir el nivell de renda, una per estar fóra de termini i una altra per no constituir la residència habitual.

Un total de 50 sol·licituds es van desestimar l'any 2015, 47 d'elles per excedir el nivell de renda, 2 per no ser residència habitual i una per presentar-la fora de termini.

  La regidora d'Hisenda, Cristina Rius, ha explicat que “enguany hem aconseguit ampliar el nombre de beneficiaris d'aquesta bonificació de la taxa de fem en un 30%, la qual cosa significa que hem afavorit l'estalvi d'aquells jubilats i pensionistes que més ho necessiten. Considerem que aquesta mesura era necessària, per açò ampliem el multiplicador res més arribar al govern i els resultats són clars, doncs hem beneficiat a un 30% més de pensionistes i jubilats respecte a l'anterior any amb un altre equip de govern”.

 L'alcaldessa de Borriana, Maria Josep Safont, ha explicat que “aquests resultats són conseqüència d'una gestió responsable que posa el benestar de les persones per sobre de tot. Amb aquestes bonificacions estem contribuint en la mesura del possible a alleujar la situació econòmica de jubilats i pensionistes.”