Los servicios sociales de Burriana multiplican su actividad por la crisis sanitaria del COVID 19

L'emergència sanitària provocada pel COVID 19 i la consegüent declaració de l'Estat d'Alarma ha multiplicat de forma exponencial el treball d'atenció primària dels serveis socials municipals a Borriana, que està rebent una mitjana de 25 cridades al dia.

Amb molt més treball i com a prevenció, ara preval l'atenció a través de plataformes telemàtiques i atén telefònicament les sol·licituds de cita que demanen els ciutadans i l'atenció i ajudes prioritàries se centra en els col·lectius més vulnerables.

Per a una eficaç cobertura, des del primer moment, els serveis socials municipals han concentrat els seus esforços, reforçat i dissenyat protocols d'actuació i reorganitzat l'atenció, amb la finalitat de donar resposta a les situacions derivades d'aquesta situació excepcional.

Així, l'estat d'alarma i l'obligatorietat d'estar-se en els domicilis particulars ha obligat el servei d'ajuda a domicili a cancel·lar algunes de les prestacions a favor d'unes altres, com ara, la compra d'aliments, medicines o el seguiment de les 108 unitats familiars actives que es beneficien en aquests moments, amb fitxes de seguiment i intervenció programada segons la necessitat detectada.

Servei a domicili que es reforça amb trucades de treballadores socials que aborden amb major profunditat la situació a fi d'avaluar la possible vulnerabilitat i adoptar més mesurades de suport, si es requereixen, i que recorden les mesures recomanades per sanitat, els telèfons d'atenció i es preocupen per la salut física i psicològica de les persones usuàries.

No és l'únic servei que ha intensificat el contacte telefònic, la primera actuació des que es va decretar l'emergència sanitària va ser anticipar-se a estats de necessitat que pogueren afectar la població especialment vulnerable, generant un document de treball per àrees diferenciades d'intervenció, a fi de poder contactar amb ells i valorar en quina situació es trobaven.

Aquest document incloïa 17 persones majors, 9 especialment vulnerables per presentar malalties mentals, 23 unitats familiars sense cap tipus d'ingrés i 11 unitats familiars més amb persones amb diversitat funcional. Amb tots ells s'ha contactat i s'ha establit el seguiment de la intervenció a realitzar.

A més, el personal de serveis socials crida de forma periòdica les persones majors que viuen soles i no utilitzen els serveis d'atenció a domicili de l'Ajuntament de Borriana, amb l'objectiu tant d'interessar-se pel seu estat en general com de controlar si compten amb suport familiar per a fer front a les necessitats quotidianes.

S'ha actualitzat també el llistat de persones usuàries del servei de teleajuda de la Diputació Provincial de Castelló, i s'ha realitza contacte telefònic amb les 123 persones usuàries d'aquest dispositiu dirigit a persones majors, a fi de determinar les seues necessitats. La majoria de les situacions són ateses per la xarxa sociofamiliar pròxima, únicament en quatre ocasions ha sigut necessari establir un seguiment, bé de caràcter setmanal bé de caràcter diari.

Una altra labor que es coordina i desenvolupa des de serveis socials, per a evitar desplaçaments a les persones malaltes i familiars, és la recollida i distribució de la medicació de determinats medicaments que reglamentàriament només es dispensen en la farmàcia de l'hospital i que els pacients havien d'acudir a arreplegar als hospitals. Es tracta de fàrmacs per a múltiples patologies, des d'oncològiques a hematològiques, per a l'esclerosi múltiple o l'artritis reumatoide, teràpies biològiques i un llarg etcètera.

41 ajudes d'emergència

També han augmentat les actuacions dirigides a garantir la cobertura de necessitats bàsiques de la població més vulnerable. Així, s'han tramitat un total de 41 ajudes d'emergència dirigides a adquirir productes de primera necessitat, a través de la gestió de vals de menjar a adquirir en l'establiment habilitat a aquest efecte i s'ha flexibilitzat l'horari d'adquisició, a fi de minimitzar les conseqüències dels desproveïments inicials.

S'ha tramitat una ajuda d'allotjament urgent d'una unitat familiar, i una prestació econòmica individual d'emergència en concepte de subministraments energètics per a proveir d'aigua a una persona major molt vulnerable.

Altres actuacions

Així mateix, respecte a les beques de menjador de la Conselleria d'Educació, s'han coordinat amb tots els centres escolars de la localitat i contactat amb les unitats familiars amb menors perceptors d'aquestes beques a fi d'assessorar-los sobre el funcionament, i oferir-los igualment el servei, en cas que tingueren dificultats per a fer-les efectives.

A més d'aquestes gestions més protocolitzades, s'han atès les cites prèvies ja concertades mitjançant atenció telefònica, al mateix temps que s'han realitzat actuacions derivades des del centre de salut com a compres, receptes, atenció domèstica puntual i repartiment domiciliari de medicació a malalts especialment vulnerables.

Paral·lelament, s'atén persones majors o vulnerables que tenen els familiars fora de la localitat i que manifesten alguna necessitat relacionada amb la provisió d'aliments de primera necessitat o medicació, o la immediatesa del subministrament de menjar via el menjador social, programant-se la realització de compra.

També es realitzen atencions telefòniques puntuals que sol·liciten informació genèrica i que són ateses per les treballadores socials de zona o derivades al recurs corresponent.

Contacte serveis socials municipals

La regidora de Serveis Socials, Lolín Carbonell, ha assegurat que en aquests moments “durs i d'incertesa” es posa en valor “més que mai els serveis socials del municipi, pròxims a la ciutadania, sobretot a les persones més vulnerables: majors i dependents i famílies amb escassos recursos”. Per a aquests col·lectius, ha assegurat, els serveis socials municipals són “garantia de respostes precises a les seues necessitats bàsiques”.

Respecte a les vies de comunicació amb els serveis socials municipals, Carbonell ha indicat que davant el possible col·lapse de les línies telefòniques del 964 515 014, la comunicació via correu electrònic és una ferramenta àgil serveis.socials@burriana.es

Així, en cas de voler comunicar alguna situació de necessitat poden enviar un correu amb una breu ressenya de la situació que dona lloc a la consulta amb el nom, cognoms i telèfons de contacte. Personal de serveis socials es posaran en contacte amb la persona al més prompte possible.

Finalment, ha destacat que també han contactat amb serveis socials “moltes persones que de forma desinteressada s'han oferit per a col·laborar”, encara que, de moment, des dels serveis socials no s'ha activat cap servei d'aquestes característiques. Així mateix, ha explicat que es manté una comunicació fluïda i la col·laboració amb les diferents entitats socials de la localitat (Creu Roja, Càritas, Salesians…), “les quals han mostrat el seu tarannà col·laborador i facilitat atencions en què, per la seua peculiaritat, ha sigut necessària la seua participació”.

Constituido el Consell Municipal de la Gent Gran

El Consell Sectorial Municipal de la Gent gran ha quedat constituït avui en la sessió constitutiva presidida pel regidor delegat de l'àrea de Gent gran, Hilario Va usar, per delegació de l'alcaldessa M. Josep Safont.

Formen part d'aquest Consell, com a vocals, els representants de les quatre associacions de persones majors del municipi, en concret, de l'Associació del Major Borriana, de Pensionistes i Jubilats el Calvari, de l'Associació de Jubilats i Pensionistes la Bosca i de l'Associació de Jubilats de la Plana Baixa, així com la tècnica en cap dels Serveis Socials municipals, Cristina Marco.

Després de la reunió de constitució, Usó ha explicat que el Consell Municipal de la Gent Major és “un òrgan assessor i consultiu mitjançant el qual s'articula la representativitat dels ciutadans amb la finalitat de propiciar un espai de debat i comunicació”. Considera que així, s'ha creat “un marc de participació per a la proposta i promoció d'iniciatives en l'àmbit de les polítiques públiques que afecten especialment les persones majors del municipi”.

En concret, ha assenyalat, el Consell de la Gent Major té la finalitat d'instrumentar la participació i la col·laboració de les persones majors per a “millorar l'atenció a les seues necessitats, així com per a la defensa dels seus drets i la promoció del seu benestar”.

El responsable municipal de l'àrea ha explicat que en aquesta sessió constitutiva s'ha creat, a més, una primera mesa de treball que es reunirà el pròxim 25 de març, i s'ha acordat que la primera reunió del Consell se celebrarà el 22 d'abril a la sala de Plens, a la qual podran assistir les persones que ho desitgen i a la qual es convidarà a totes les entitats del municipi.

En la mateixa sessió, l'Associació de Majors ha presentat un escrit amb algunes reivindicacions, com ara, la creació d'un autobús circular que facilite els desplaçaments a les persones majors entre els diferents espais i serveis del municipi, per exemple, ambulatoris, mercat dels dimarts, cementeri, etc.

També inclou la petició de la creació d'un Casal, com a primer pas per a la posada en marxa d'un altre CEAM, en una zona oposada a la ubicació de l'actual, per a poder atendre un major nombre de persones. Aquesta sol·licitud, ve argumentada per l'envelliment gradual de la població i la demanda mensual d'usuaris de l'actual CEAM, que segons addueixen té llistes d'espera.

Acto benéfico de apoyo a AFDEM

L'alcaldessa M.Josep Safont va assistir al monòleg 'Curiositat valenciana' del còmic valencià Raul Antón, un acte benèfic organitzat per l'Associació de Familiars de Malalts Mentals de Borriana (AFDEM), amb la col·laboració de l'Ajuntament.

Es tracta d'un dels actes organitzats per l'entitat FDEM a Borriana per a commemorar el Dia Mundial de la Salut Mental que se celebra el 10 d'octubre, amb diverses activitats que cerquen concentrar l'atenció en la identificació, tractament i prevenció d'algun trastorn emocional o de conducta destacat per a aqueix any.

L'alcaldessa va manifestar el suport de l'equip de govern a AFDEM, al mateix temps que va sol·licitar la “necessària implicació dels ciutadans i les ciutadanes per a poder dur a terme la labor tan important que desenvolupa l'associació amb la finalitat d'ajudar a millorar la qualitat de vida de les persones amb malaltia mental crònica».

A l'acte benèfic van assistir també les regidores d'Hisenda, Cristina **Rius, de Serveis Socials, Lolin Carbonell, d'Igualtat, Maria Romero i de Turisme, Sara Molina.

Safont suscribe el convenio de colaboración con Cáritas 2019

L'alcaldessa, Maria Josep Safont, i la presidenta de Cáritas Interparroquial de Borriana, Pilar de Miguel, han subscrit el conveni anual de col·laboració, pel qual el Consistori destinarà 13.000 euros a l'entitat per a la seua organització i per a projectes socials en 2019. En la firma de l'acord ha estat present també la regidora de Serveis Socials de l'Ajuntament, Lolín Carbonell.

Durant la signatura del conveni, l'alcaldessa ha reconegut a l'entitat “la seua labor social i el seu treball diari i de proximitat amb els col·lectius que més ho necessiten i al qual moltes vegades les institucions públiques no poden arribar”, per la qual cosa, segons ha manifestat, “l'acció de Cáritas és bàsica i tremendament necessària per a continuar treballant per la igualtat d'oportunitats de tota la ciutadania”.

A més ha mostrat el seu agraïment a l'entitat recordant “l’esforç i el compromís dels voluntaris i de les voluntàries” i també ha destacat els serveis que presta amb programes d'ocupació, l'economat, el rober, l'acolliment i les classes.

Segons es desprèn del conveni de col·laboració, en primera instància l'Ajuntament abonarà el seixanta per cent de la quantitat estipulada en concepte de pagament anticipat com a finançament per a poder dur a terme les actuacions inherents a la subvenció, i el 40% restant un camí justificada la totalitat de l’ajuda i amb l’informe previ de la Comissió de Seguiment.

El CEAM dispone de un aula en la Casa de Cultura para actividades

El regidor de Gent Gran, Hilario Usó, coincidint amb el Dia Internacional de les Persones d'Edat, va acompanyar un grup d'alumnes d'expressió corporal del CEAM (Centre Especialitzat d'Atenció als Majors) a l'inici de les classes a la sala multiusos del Centre Municipal de Cultura la Mercé.

Usó ha explicat que després de la seua gestió amb la delegació municipal de Cultura, la regidoria ha cedit un espai a la Casa de la Cultura per a la realització d'algunes de les activitats més demandades en el CEAM. Amb aquesta acció, ha assegurat el regidor, “hem tractat de pal·liar la llista d'espera que hi ha en el CEAM en diverses activitats”.

 

El Ayuntamiento respalda la asociación ASHUA

L'equip de govern municipal ha mostrat el seu suport a l'Associació Síndrome Hemolítica Urèmica Atípica (ASHUA) el dia internacional de la Síndrome Hemolítica Urèmica Atípica (SHUa) que es commemora cada 24 de setembre, per a donar-li visibilitat.

Així, l'alcaldessa Maria Josep Safont i l'equip de govern han volgut donar visibilitat a aquesta malaltia, desconeguda per a la majoria de persones, i al costat de la representant de l'associació Mirella Recatalá han fet una crida per a conscienciar sobre “la urgència en el diagnòstic” i la importància de garantir “un accés equitatiu al tractament més eficaç per a tots els pacients, per a arribar a l'objectiu zero: zero pèrdues humanes, zero pèrdues d'òrgans”.

En la trobada l'alcaldessa ha posat en valor la “labor exemplar i necessària” que realitza ASHUA, “no solament a Borriana, sinó a nivell nacional i internacional”, i ha felicitat Mirella Recatalá pel “gran treball” que du a terme al capdavant d'aquesta associació.

Sobre aquest tema, Safont ha afirmant que la comesa que realitza l'entitat, “és clau” per a fer més visible la realitat de les persones que pateixen malalties estranyes i també per a “millorar la seua qualitat de vida a través de la prestació dels seus coneixements i serveis”.

El SHUa és una malaltia ultraestranya que s'estima que afecta a 2 persones de cada milió d'habitants, sobretot xiquets menors de quatre anys, i el pronòstic dels quals, fins fa molt poc, era extremadament greu.

La malaltia, d'origen genètic, provoca que el sistema immune s'active en excés i sense control. Una xicoteta infecció pot iniciar una reacció en cadena que provoque microtrombos que acaben obturant xicotets vasos sanguinis, i que afecten sobretot el renyó, però també poden arribar a afectar el fetge, el cor, el cervell o la vista. Per això, la rapidesa en el diagnòstic és vital.

L'Associació Síndrome Hemolítica Urèmica Atípica d'àmbit nacional va nàixer a Borriana en 2012 com una plataforma de suport per a informar i assessorar els pacients d'aquesta malaltia i als seus familiars. Entre els seus objectius també es troba avançar en el coneixement d'aquesta malaltia ultraestranya.

ASHUA ha sigut declarada pel Ministeri de l'Interior com a Entitat d'Utilitat Pública circumstància que reconeix el treball, la seriositat, la transparència i la recerca de l'interès general en les actuacions dutes a terme pel col·lectiu.

Safont feliita a un vecino centenario en la Residencia

L'alcaldessa Maria Josep Safont, el regidor de Gent Gran, Hilario Usó, entre altres representants municipals han volgut estar presents en l'homenatge i l'especial felicitació que s'ha brindat a Pascual López Rodríguez, un veí de Borriana que se suma a la llista de persones centenàries a la ciutat.

Fins a la Residència per a persones majors dependents s'ha desplaçat la representació municipal per a entregar a Pascual una placa commemorativa i un obsequi davant la presència dels familiars, així com dels companys i companyes residents del centre i el personal de la Residència.

A més i com ja és tradició amb les persones centenàries de la Residència, xiquets i xiquetes d'Infantil del CEIP Penyagolosa també han participat en l'acte, i li han dut un pastís amb ciris lluminosos i una corona realitzats per ells amb materials escolars per a, una vegada coronat, cantar-li en diverses ocasions l'aniversari feliç a Pascual López.

Per la seua part Pascual ha agraït les atencions rebudes i els ha comptat als xiquets i xiquetes històries de quan era xicotet i treballava cuidant cabres. Posteriorment, totes les persones que han acudit a celebrar el seu aniversari, han brindat pels seus 100 anys.

L'alcaldessa ha volgut felicitar a Pascual per les seues 100 anys i l’ha animat a “seguir avant i complir més anys envoltat dels seus i dels serveis i cures que li presta una de les Residències més ben considerades a nivell autonòmic, com és la de Borriana”.

 

Convenio Ayuntamiento y AFDEM para la inserción de jóvenes con enfermedad mental

 

 Joves de l'Associació de Familiars de Malalts Mentals de Borriana (AFDEM) realitzaran pràctiques al costat de sis artistes fallers d'aquesta localitat, fet que els permetrà adquirir habilitats i experiència en els treballs i tasques pròpies de la construcció d'una falla i així millorar la seua ocupabilitat.

Segons es desprèn de l'acord subscrit per l'alcaldessa de Borriana, Maria J. Safont, amb l'Associació AFDEM i sis artistes fallers, per a participar en el programa ‘Junts Som Capaços’, una iniciativa que la Fundació MAPFRE va posar en marxa en 2010 amb l'objectiu de contribuir a la inserció laboral de joves amb malaltia mental, col·lectiu en risc d'exclusió social i en situació de desocupació de llarga durada.

Amb la signatura d'aquest conveni, d’una duració d'un any, joves amb malaltia mental realitzaran pràctiques al costat dels mestres fallers Javi Capella, José Luis Pascual (Pepi), Paco Fuentes, Rafa Ibáñez, Loren Fandos i Vicente Martínez.

En la signatura de l'acord, Safont ha elogiat la “innovadora” iniciativa  “d’embarcar al món faller amb els objectius de l'entitat” i ha agraït als artistes fallers locals la seua “especial implicació” en un projecte que servirà perquè persones amb malaltia mental de la localitat “siguen capaces de fomentar habilitats sociolaborals en un entorn tan important i diversificat com són els tallers fallers”.

En aquesta línia, l'alcaldessa ha recordat que aquest és el segon any que se signa l'acord i des del seu punt de vista, l'Ajuntament de Borriana “ha demostrat de manera continuada el seu gran compromís amb les persones més vulnerables, donant suport a diferents actuacions a favor d’elles tant en l'àmbit laboral, com en el social, en el de l'habitatge, l'educació, l'alimentació o la salut”.

Els artistes fallers també han expressat la seua voluntat de continuar formant part del programa i han posat l'èmfasi en els beneficis de la part artística del projecte perquè “la creativitat contribueix especialment a millorar la qualitat de vida de les persones, permet desenvolupar la imaginació, potencia l'autonomia i afavoreix la inclusió” i ha posat a disposició dels usuaris els tallers dels artistes participants.

Per part seua, el president de AFDEM, José Antonio Horta ha explicat els diferents programes formatius, psicològics, culturals, lúdics i d'inserció laboral i social dirigits a promoure la integració social i l'autonomia laboral i personal que desenvolupa l'entitat.

La representant de AFDEM Borriana, ha expressat el seu desig que, després de l'èxit de la primera edició el projecte, aquesta segona siga “encara millor”. En el projecte, a més de pràctiques en els tallers fallers, els joves participants realitzen sessions teòriques de Formació i Orientació Laboral.

També ha volgut agrair a l'Ajuntament la seua implicació i reconèixer el treball dels artistes fallers i el dels nostres usuaris i usuàries en “un projecte tan especial com el que enguany hem tingut a la ciutat amb la construcció i ‘plantà’ d'una falla inclusiva, i que a més ens serveix per a celebrar nostre primer any de treball a la ciutat”.

En l'acte han participat l'alcaldessa Maria Josep Safont, el president de AFDEM, Jose Antonio Horta i José Ramón Gual i Alejandro Abaso, Representants de Fundació MAPFRE en la zona.