Un total de 14 empresas ooptan al concurso de ideas de remodelación del centro de la ciudad

Un total de 14 empreses opten al concurs d'idees per a l'ordenació, adequació i disseny urbà del centre històric de la ciutat de Borriana, segons ha indicat el regidor d'Urbanisme, Bruno Arnandis. El concurs, el termini de presentació de treballs del qual va finalitzar el passat 27 de desembre, compta amb una una dotació econòmica total en concepte de premis de 22.500 euros, que es repartirà a parts iguals entre les propostes guanyadores, amb un màxim de tres propostes.

Sobre aquest tema, el responsable de l'àrea d'Urbanisme ha precisat que el deteriorament i les carències acumulades al llarg de dècades, particularment acusades en matèria de circulació i falta d'aparcaments, requereixen “una intervenció profunda i integral en la zona que s'articule, i alhora, de manera harmònica i coordinada per a tots els àmbits i objectius implicats”.

Arnandis ha explicat que, a títol orientatiu, el pressupost estimat de l'obra a considerar quan es desenvolupen les idees, oscil·la entre 7.000.000 i 10.000.000 euros, IVA no inclòs. En aquest pressupost, ha assenyalat, s'inclouen les partides d'execució, material de la proposta, percentatges aplicables de benefici industrial i despeses generals, honoraris de projectes i direcció d'obres, estudis sectorials, de seguretat i salut, geotècnic, topogràfic, etc.

L'adequació de tots els espais públics urbans que abasta el concurs d'idees inclou concretament: la plaça del Pla, el jardí i la plaça Major, l’antiga terrassa Payà i les edificacions del solar del carrer el Raval i, si escau, tots, algun o no cap dels solars del carrer de Sant Vicent núm. 13 i carrer del Roser núm. 9.

Amb la iniciativa del concurs d'idees, ha manifestat el regidor, es persegueix la presentació d'una proposta que ha de projectar-se “d'acord amb les directrius urbanístiques aplicables”, admetent “qualsevol ús o destinació compatible amb la zona urbanística de l'emplaçament, és a dir, comercial, administratiu, cultural, institucional, etc”, però també pot mantenir-los “com a espai lliure, en harmonia amb les idees i solucions tècniques que es proposen per al conjunt dels espais urbans”.

A més, ha especificat, cadascun d'aquests àmbits d'actuació són susceptibles de “solucions tècniques independents i de desenvolupament en diferents fases temporals, segons l'ordre de prioritats que establisca la corporació municipal”.

Aquesta actuació està cofinançada al 50 per cent pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER), en el marc del Programa Operatiu de Creixement Sostenible 2014-2020, en el Pla d'Implementació de l'Estratègia de Desenvolupament Urbà Sostenible Integrat en l'Àrea Urbana de Borriana (EDUSI).

Sobre aquest tema, cal assenyalar que la rehabilitació de l'edifici del carrer del Raval per a associacions i viver d'empreses, s'enquadra en l'objectiu europeu temàtic d’‘Inclusió Social i lluita contra la pobresa’ i de l’objectiu estratègic europeu de ‘Regeneració física, econòmica i social en àrees degradades’.

Igualment, la resta d'actuacions poden enquadrar-se en l'objectiu temàtic europeu de Medi Ambient i Patrimoni i l’objectiu estratègic europeu de ‘Foment de Patrimoni històric i Cultural’.

Amb el pagament del premi, ha manifestat Arnandis, l'Ajuntament adquirirà “plena disponibilitat per a, en un futur, desenvolupar o contractar la redacció d'un projecte bàsic d'execució a partir de les idees desenvolupades en els treballs guanyadors”.

Així mateix, també podrà proposar, durant la redacció definitiva del projecte que desenvolupe les idees guanyadores, la introducció de les modificacions que considere oportunes, per a “aconseguir una major adequació de l'objecte de l'actuació a les necessitats reals del municipi, sempre que no modifique substancialment les idees guanyadores del concurs”, ha precisat.

Terminis

Respecte a la decisió del jurat, cal assenyalar que en el termini de tres mesos des de la finalització de la presentació de les propostes, haurà de quedar redactada l'acta de la resolució del jurat que contindrà el dictamen raonat que el fonamente.

Quant a la valoració de les propostes, se centrarà bàsicament en la seua qualitat, “estudiada des de la complexitat específica del concurs” ha assegurat el regidor d'Urbanisme, qui ha precisat , que es tindrà en compte “l'interès espacial i urbà de les propostes, compliment del programa de necessitats, integritat i coherència constructiva, posada en valor de l'espai públic, qualitat de la imatge de l'edificació i el seu entorn, viabilitat i funcionalitat tècnica, així com la justificació econòmica de la solució”.

Finalizan las obras del vial ciclopeatonal del Grao

L'alcaldessa Maria Josep Safont, ha anunciat el final de les obres del carril ciclopeatonal de la carretera del Grau ja estan finalitzades i compta amb 1,8m per a vianants i 2m per a ciclistes, i una separació verda de 0,9m on s'ha plantat romer i xiprers, les obres han suposat una inversió que ascendeix a 769.730,40 euros.

Aquesta actuació ha estat cofinançada al 50 per cent a través del Fondo Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER), en el marc del Programa Operatiu Pluriregional d'Espanya. .

Safont ha assegurat que aquesta obra connecta “de manera efectiva i racional”, per a les veïnes i els veïns, el nucli urbà amb el Grau i suposa “millorar la seguretat i la tranquil·litat, tant per a totes les persones que van caminant o amb bicicleta com per a la circulació dels vehicles de motor”.

Cal recordar que el projecte forma part de les obres catalogades com a Mobilitat Urbana Sostenible, dins de l'estratègia EDUSI. Mitjançant aquesta iniciativa l'Ajuntament ha eixamplat el tram d’1,2 quilòmetres de la calçada, per a incorporar la zona destinada a les bicicletes i als vianants, similar al que ja es va fer en el vial del Port a començaments de la passada legislatura.

L'inici de les obres, segons ha assenyalat l'alcaldessa, es va haver de realitzar a mitjan maig perquè malgrat que els plecs per a la licitació de les obres estaven enllestits a finals de 2018, i al març de 2019 ja estaven adjudicades les obres, no es van poder començar fins a disposar de tots els terrenys, és a dir, quan es van signar les expropiacions al maig.

Sobre aquest tema ha precisat que no podia executar-se el nou vial “abans que estiguera el PGOU modificat i el projecte de construcció, procediment que es va finalitzar al maig de 2019”.

Si bé la major part del nou traçat discorre per l'esquerra de la carretera com a prolongació del carril bici i la vorera ja existents fins al camí l'Ermita de la Misericòrdia, es dona la circumstància que al Grau el carril bici existent se situa a la dreta de la calçada, i obliga a creuar la calçada a l'altura de l'entrada de camí l'Ermita.

A partir d'aquest punt el carril bici passa al marge sud fins a connectar amb l'existent a l'avinguda Vicent Cañada Blanch i té una longitud de 189,71m i una amplària mitjana de 2,20m, mentre que el passeig per als vianants continua a nivell fins al final pel marge nord de la carretera.

Firmada la cesión por 30 años del antiguo ambulatorio

L'alcaldessa Maria Josep Safont, i el director provincial de la Tresoreria General de la Seguretat Social de Castelló, Bernardo Castelló, han signat aquest matí l'acord de cessió d'ús per 30 anys de l'antic edifici de l'ambulatori a favor de l'Ajuntament de Borriana.

Després de la firma, Safont ha mostrat la seua satisfacció i ha recordat que des de l'any 2012 l'Ajuntament realitzava peticions per a reivindicar la cessió de l'immoble, i ha assegurat que suposa fer efectiva la cessió, després que el Consistori ha aconseguit la cessió de l'edifici per als pròxims 30 anys, “qüestió fonamental per a rebre els diners dels fons Feder per a la rehabilitació de l'edifici”.

Així, segons ha avançat l'alcaldessa, aquesta mateixa setmana estarà preparat el plec de condicions per a licitar, per via d'urgència, les obres de condicionament necessàries de l’esmentat immoble per a albergar els serveis municipals de caràcter social.

L'alcaldessa ha recordat que l'edifici albergava, fins a 2003, el Centre de Salut de la localitat que va quedar en desús després de la inauguració del nou Centre de Salut. Amb l'entrada de la nova Corporació en 2015, ha afirmat la primera edil, l'equip de govern “va reprendre la reivindicació, realitzant contactes  constants i efectius amb tots els estaments implicats, a fi de modificar la temporalitat de la cessió que impedia l'aplicació de subvencions dels Fons FEDER per a la rehabilitació de l'edifici”.

Amb el canvi de govern d’Espanya, ha destacat, es va aconseguir també “reconduir el criteri restrictiu del Ministeri en relació al temps de cessió de l'edifici, que s'amplia a 30 anys i d'aquesta manera es pot cofinançar la inversió al 50% amb els fons europeus”.

La signatura de cessió representa la recol·locació i concentració dels Serveis Socials municipals en l'antic ambulatori, un edifici situat dins del nucli urbà, de propietat estatal, en desús i un estat de preocupant d’abandonament durant més de 15 anys, i significa, a més, segons el parer de l'alcaldessa, “poder iniciar una important millora i modernització que redrece i dinamitze l'entorn on se situa”

Igualment, executant aquestes obres s'acabarà amb la provisionalitat de les deficients dependències dels Serveis Socials actuals per a situar-les en aquest renovat i modern edifici, que concentrarà altres serveis d'atenció al públic.

Al mateix temps, ha indicat Safont, complirà amb l'objectiu de millorar les instal·lacions de l'antic edifici i reactivar la zona urbanística en què se situa, amb la finalitat de millorar cada dia i incidir positivament en la gestió de les necessitats socials de la ciutat de Borriana

Les obres de condicionament de l'edifici seran cofinançades dins de l'Estratègia de Desenvolupament Urbà Sostenible i Integrat (Edusi), finançada al 50% amb fons europeus FEDER, un instrument financer que ajuda a millorar el desenvolupament econòmic de les regions que formen part de la Unió Europea.

Bonificaciones para obras de especial interés en las ordenanzas fiscales para 2020

L'Ajuntament mantindrà invariable per al 2020 l'Impost sobre construccions, instal·lacions i obres (ICIO), i a més bonificarà construccions i instal·lacions i obres que es declaren d'especial interès municipal, amb la finalitat de fomentar l'ocupació, el turisme i la cultura i a més incentivar la creació i modernització d'empreses.

Segons ha explicat la regidora d'Hisenda, Cristina Rius, l'equip de govern ha inclòs noves bonificacions en l'ordenança fiscal de l’ICIO que s'inclouran en els pressupostos del pròxim exercici, i entraran en vigor l'1 gener 2020 quan començaran a aplicar-se per a tots els veïns i veïnes i per a les empreses.

Rius ha subratllat que un dels objectius de la iniciativa és, precisament, “limitar els supòsits des de l'ordenança municipal per a evitar conflictes i contenciosos en els quals el jutge té la potestat de saltar-se allò que ha aprovat el Ple Municipal”.

També es pretén concretar, ha manifestat la responsable municipal d'Hisenda, què és el que l'equip de govern vol incentivar, i en aquest cas s'ha referit al “turisme i la creació de places hoteleres, ajudar les empreses a renovar-se i modernitzar-se, el manteniment del conjunt històric, i la creació de centres educatius, socials o mèdics en què, a més del benefici social, concorre també l'ajuda al foment de l'ocupació”.

Així, concretament, per circumstàncies socials i de foment de l'ocupació, s'aplicarà un 50% de bonificació en el cas dels centres d'educació, d'assistència mèdica i centres assistencials, tant de gestió pública com privada.

També per circumstàncies d'interès cultural s'aplicarà la bonificació, ja existent, del 50% a totes les construccions que es realitzen dins del conjunt històric de Borriana declarat 'Bé d'interès Cultural', i s'incrementarà la bonificació al 95% en el cas de rehabilitació d'edificis catalogats.

I, per circumstàncies de foment de l'ocupació, s'aplicarà una bonificació del 50% a les construccions que es realitzen en locals afectes a una activitat econòmica, que s'incrementarà al 95% en els supòsits de nova construcció o ampliació d'hotels, càmpings o altres serveis d'hostalatge, englobats en l'Agrupació 68 de l'IAE.

A més, la regidora d'Hisenda ha recordat que també s'ha decidit mantindre congelat l'Impost d'Activitats Econòmiques (IAE), en el qual ja existeixen bonificacions en les ordenances amb criteris de foment de l'ocupació, com per creació d'ocupació, del 50% de la quota quan en una empresa hi haja un increment en 10 o més treballadors amb contracte indefinit.

Igualment, en l'IBI ja existeixen bonificacions amb criteris de capacitat econòmica i causes socials des de l'any 2017, concretat en un supòsit de bonificació indefinida del 50% de l'IBI als habitatges de Protecció Pública, promoguts per la Generalitat Valenciana, per ser declarades d'especial interés municipal en estar sumant esforços per garantir el dret a l'habitatge.

El Ayuntamiento contrata 11 jóvenes  con los programas EMPUJU y EMCUJU

 

L'alcaldessa, Maria Josep Safont, i el regidor de Polítiques Actives d'Ocupació, Joan Ramon Monferrer, han donat la benvinguda a les 11 persones menors de 30 anys que a partir d'avui s'incorporen durant 12 mesos a la plantilla de l'Ajuntament gràcies als programes d'ocupació de la Generalitat Valenciana EMCUJU i EMPUJU, en el marc del Fons Social Europeu del Sistema Nacional de Garantia Juvenil.

La Garantia Juvenil és una iniciativa europea que pretén facilitar l'accés dels joves al mercat de treball. La contractació de les 11 persones en el Consistori correspon a diferents perfils, dels quals 2 faran funcions d'auxiliars de servei i 1 de conserge, integrats en el programa EMPUJU. Les altres 8 persones amb titulació superior de diferents perfils, com ara, informàtica, periodisme, orientació laboral, turisme, igualtat, orientació laboral i ciències ambientals, entre altres, englobats en la categoria EMCUJU.

Referent a això, els programes d'incentius per a la contractació de persones joves per entitats locals de tots dos projectes estan cofinançats per la Generalitat Valenciana, que els subvenciona amb 182.802,84 euros i l'Ajuntament de Borriana amb l'aportació de 86.424,87euros.

El regidor de Polítiques Actives d'Ocupació ha destacat “la importància d'impulsar aquest tipus de programes que tenen molta rellevància per a l'administració i per a les joves i els joves, ja que optaran a un contracte de treball, molts per primera vegada, durant un any a l'Ajuntament”.

Aquesta iniciativa, ha indicat Monferrer, s'emmarca dins de les accions de foment de polítiques actives d'ocupació impulsades per l'Ajuntament i ha destacat que amb ells s'aconsegueix “tant fomentar l'ocupació juvenil i la contractació com millorar l'experiència professional”.

A més, els programes tutoritzats suposen “un impuls per a fins a vuit departaments de l'Ajuntament, que segur que implicarà una millora en els serveis que oferim a la ciutadania”.

EMCUJU i EMPUJU

Amb els programes EMCUJU i EMPUJU es contracta a joves menors de 30 anys per a realitzar serveis i funcions pròpies de l'Ajuntament, que busquen impulsar la formació i l'ocupació.

L'oficina Labora va enviar tres persones per a cadascun dels 11 llocs de treball oferits i en funció d'un barem establit per la Generalitat Valenciana, l'Ajuntament va seleccionar a les persones a contractar.

Els requisits per a optar a ser seleccionat com a EMCUJU o EMPUJU són ser menor de 30 anys i estar inscrit en les oficines LABORA de Vila-real com a demandant d'ocupació i en el Programa Nacional de Garantia Juvenil, a més d'haver finalitzat els estudis, ja siga de cicle mitjà, superior, carreres universitàries i/o màsters o cursos de postgrau, en el cas del programa EMCUJU.

L'alcaldessa ha presentat cadascuna de les persones que s’han incorporat com a treballadores indicant-los les seues funcions i la persona funcionària de referència confiant en “el seu bon quefer”, i donant-los personalment l'enhorabona per haver aconseguit l’ocupació i fer-ho amb “motivació i il·lusió”.

Per a Safont, aquestes contractacions, que tindran una duració de 12 mesos, evidencien la col·laboració entre administracions per a millorar l'ocupabilitat de la ciutadania. Així, Monferrer ha conclòs que aquestes contractacions s'afronten de manera coordinada entre la Generalitat i Ajuntament i mostren l'afany per a “continuar millorant les condicions laborals dels nostres veïns i veïnes i dels serveis que des de l'Ajuntament s'ofereixen”.

El Mercat de la Mar comenzará de nuevo el 6 de octubre

El Mercat de la Mar de Borriana tornarà a instal·lar-se  en la zona de la platja de l'Arenal a partir del pròxim diumenge 6 d'octubre, que serà la primera jornada de la tercera temporada completa de gestió municipal i pública. Les 220 parades adjudicades començaran a comercialitzar els seus productes variats als centenars de persones que acudeixen cada diumenge, fins a l'arribada del pròxim estiu, quan de nou tanque les seues portes.

La regidora de Comerç, Sara Molina, ha destacat “les notables millores que ha suposat la municipalització del servei i la gestió pública, que es poden comprovar-se cada diumenge en el Mercat de la Mar”.

Sara Molina ha recordat que l'equip de govern va iniciar fa tres anys el procés de municipalització del servei per a “acabar amb totes les irregularitats que fins a aqueix moment s'estaven cometent per la gestió privada del Mercat” i que segons ha assegurat, “tenia tot tipus de deficiències quant a la gestió del nombre de parades i la desorganització pel que fa a la instal·lació”.

La regidora ha mostrat la satisfacció de l'equip de govern amb la pròxima obertura, el dia 6 per tercer any consecutiu, de la gestió pública del Mercat de la Mar en la zona de la platja de l'Arenal, que ha suposat la millora i optimització de les instal·lacions. La qual cosa va implicar la col·locació d'un tancament complet de la zona per a evitar que determinats residus es depositaren a la platja, o el pintat de les diferents zones en que es divideix el Mercat i que han millorat ostensiblement la seua organització i capacitat per a atendre els usuaris i les usuàries.

D'aquesta forma, diumenge que ve tornaran a ser les 220 parades amb autorització municipal les que se situen en les diferents zones del Mercat de la Mar que mantindrà la seua divisió zonal dependent dels articles que cada parada comercialitza.

La regidora de Comerç ha subratllat que durant aquesta nova temporada del Mercat de la Mar s'incidirà, igual que en les anteriors, “tant en la conservació de l'espai i entorn en què se celebra el Mercat, com en la conscienciació tant dels venedors i les venedores com de les persones usuàries”.

pimes i micropimes formació cambra de comerç

Una vintena d'empreses varen iniciar ahir el Programa de Consolidació Empresarial a Borriana gràcies al conveni que la Cambra de Comerç té signat amb l'Ajuntament de Borriana des d'el mes de gener passat. Aquest programa inclou formació grupal en finances, màrqueting, sostenibilitat empresarial i estratègia així com una mentoria individual i privada a cadascuna de les participants amb la persona experta que imparteix la formació. 
Així en paraules de la regidora de l'àrea, María Romero "si és important impulsar aquelles idees innovadores de les persones que vulguen iniciar un negoci més ho és dedicar esforços al fet que les pimes i micropimes locals es consoliden per a garantir riquesa en el municipi". 
El programa té com a objectiu principal ajudar les persones al capdavant de la gerència dels negocis perquè facen un repàs al plantejament de la seua empresa i siguen capaces de dur a terme les mesures que els facen millorar la seua gestió i planificar la seua acció diària sobre la base d'uns objectius futurs. Sens dubte, la part més important del programa que s'allargarà fins a juliol, són les mentories on les participants podran revisar amb una persona experta com estan duent a terme l'aprés en el seu propi negoci el que els permetrà aterrar l'aprés i esprémer al màxim els coneixements adquirits per a aconseguir el seu èxit empresarial. Prova que està pensada per a millorar el dia a dia dels negocis i que busca ser un element palanca des del qual impulsar cap a la millora és que faciliten un horari 24h per a dur a terme les mentories que tenen lloc en cites programades segons l'agenda de l'empresa.
Cal assenyalar que aquest curs que té lloc tant en el Casal Jove com en el Centre de Formació de Borriana, és gratuït per a les empreses participants malgrat l'elevat nivell d'aquesta.

CEVISAMA

Una representació municipal formada per l'alcaldessa de Borriana, Maria Josep Safont, la regidora d'Ocupació i Promoció Econòmica i el regidor de Personal i Seguretat, Javier Gual, ha volgut hui abrigallar a les empreses borrianenques presents en una nova edició de la Fira Internacional de la Ceràmica, CEVISAMA 2019, que se celebra durant tota la setmana en el recinte de la Fira de València. Així, els tres representants municipals han recorregut les diferents estades de CEVISAMA per a visitar a cadascuna de les set empreses borrianenques que enguany porten els seus productes fins a la trobada internacional, per a donar a conèixer i promocionar les seues principals novetats de cara a 2019. I és que la presència de les empreses de la capital de la Plana Baixa en CEVISAMA, representa a la perfecció la diversitat de productes i serveis oferits per les marques locals, que sense dedicar-se directament a la producció ceràmica, tenen en aquest sector el mercat al qual destinen bona part dels seus productes i idees. D'aquesta forma, Borriana està present en la Fira Internacional de la Ceràmica amb empreses com EMAT, que un any més ha portat fins a València els seus treballs més nous quant a disseny i mobiliari expositiu, clau dins de l'organització i difusió dels estands de la pròpia CEVISAMA. A més, la representació municipal també ha visitat personalment l'estand de Infinity Arq., qui si és una empresa de decoració ceràmica, i a més s'ha convertit en la principal distribuïdora a nivell estatal de Ceràmica Catalano, un producte que continua exemplificant la millor qualitat productiva en el sector sanitari, des que en 1996 se situara la delegació estatal a Borriana.
Una altra de les grans empreses borrianenques, sempre present en la Fira de la Ceràmica, Sanycces, ha sigut un altre dels estands visitats per alcaldessa i regidors. Des que fa 25 anys es creara aquesta empresa familiar a Borriana dedicada a l'equipament de banys i especialitzada en disseny, fabricació i comercialització de banyeres, plats de dutxa o hidromassatges, Sanycces, ha aconseguit que fins i tot el tan pròxim Mar Mediterrani estiga sempre present en els seus innovadors dissenys, fusionant-los amb els últims avanços tecnològics en el procés de fabricació.
Safont, Romero i Gual també han visitat als responsables d'Alea i de Col·leccions Alexandra. La primera d'elles és un concepte de producte que ofereix acabats superficials decoratius per a la els professionals del disseny d'interiors, i que es defineixen per la seua composició gràfica, disseny creatiu, textura i innovació de materials. Per la seua banda, Col·leccions Alexandra, com ha recordat Romero en el reconeixement posterior a la visita, “pràcticament no necessita presentació, ja que des de fa tants anys suposa una ambaixadora perfecta de la nostra ciutat, per això, i pel seu elevat volum de treball no pot estar hui present, encara que vulguem des d'ací oferir-los el nostre reconeixement”. Però a més, Borriana també compta amb dues presències més importants dins de la Fira, ja que l'empresa de Comunicació, DOBLE ESSA, forma part de l'edició d'enguany. Tal com expliquen “les regles del joc comunicatiu han canviat. Noves formes de comunicar emergeixen cada dia de la mà de les noves tecnologies. Els mercats s'han convertit en converses i la major rendibilitat és la relació amb el client. L'usuari ja no és només receptor, sinó que participa activament en el procés de comunicació aportant un feedback constant que conté un alt valor per a les empreses”, per això també han volgut formar part de la difusió que suposa participar en CEVISAMA. Finalment, també s'ha visitat als responsables de GRUPOOM, una empresa ja més que tradicional en CEVISAMA, ja que fa quasi 20 anys que desenvolupa l'espai Trans Hitos en la Fira, on pot veure's la seua capacitat innovadora i la potència del seu treball a l'hora d'oferir serveis pioners en el camp de la Comunicació i el màrqueting per a tota mena d'empreses, els que els ha portat fins i tot a col·laborar amb entitats com la Universitat d'Harvard.
Han sigut les set empreses borrianenques que han rebut la visita municipal i que també han protagonitzat el posterior acte de reconeixement realitzat en l'estand de la Diputació de Castelló, on Romero ha volgut “agrair el treball que realitzen, que ofereixen i que tan bé duen a terme a la nostra ciutat, així com la seua capacitat per a continuar innovant, creixent i portant el nom de Borriana fins a qualsevol racó del món”, paraules a les quals s'ha sumat l'alcaldessa, Maria Josep Safont, qui ha manifestat “l'alegria de veure com cada any són més les empreses de la nostra ciutat que participen en CEVISAMA, que desenvolupen nous productes i serveis i que eleven el nivell competencial de diferents sectors econòmics de la nostra ciutat”. Finalment, la mateixa regidora d'Ocupació també ha volgut “agrair l'interés que totes les empreses que avui hem visitat amb mostrat pel servei d'Intermediació que ja està funcionant a la Càmera Agrària de Borriana i que de ben segur donarà bons resultats tant per les pròpies empreses com pels i les professionals del sector que voran ampliades les seues opcions laborals”.