Atenció! Aquest lloc web utilitza cookies i tecnologies similars.

Si no canvies la configuració del teu navegador, acceptes el seu ús.

Accepte

Convocatòria i funcionament JGL

Convocatòria:

Fixar la periodicitat setmanal de la celebració de les sessions ordinàries de la Junta de Govern Local i el seu horari els dijous a les 8:15 hores.

En cas que el dijous fóra festiu, se celebraria el dia hàbil immediat següent.
 

Atribucions:


1.- Aprovació dels projectes d'urbanització que no formen part d'un programa d'actuació (article 175 LOTUP).

2.- Autorització d'ocupació directa de terrenys subjectes a reparcel·lació necessaris per a desenvolupar infraestructures d'urbanització (article 93.2 LOTUP).

3.- Transmissions directes i en metàl·lic d'excedents d'aprofitament (article 77 LOTUP).

4.- Transferències d'aprofitament (article 78 LOTUP).

5.- Autorització de reserva d'aprofitament subjectiu en les transmissions al domini públic de terrenys amb destinació dotacional, per a la seua posterior transferència (article 79 LOTUP).

6.- Denegació de reserves d'aprofitament inadequades per al desenvolupament del planejament (article 79.2 LOTUP).

7.- Expedició de cèdules de garantia urbanística per a parcel·les edificables que no tinguen pendent el compliment de deures de cessió, equidistribució o urbanització (article 227 LOTUP).

8.- Les contractacions de totes les classes, en els supòsits en què l'esmentada competència corresponga a l'Alcaldia de conformitat amb la normativa vigent, excepte aquelles que tinguen la consideració de contractacions menors (D. A. 2a TRLCSP).

9.- L'adquisició de béns i drets, així com l'alienació del patrimoni, en els supòsits en què l'esmentada competència corresponga a l'Alcaldia, de conformitat amb la normativa vigent, excepte aquelles la quantia de les quals no supere la xifra de 3.000 euros. (D. A. 2a TRLCSP).

10.- Dictat d'ordres individualitzades d'execució d'edificació (article 182 LOTUP).

11.- Exigència de certificats actualitzats d'inspecció periòdica de construccions i realització d'ofici a costa dels obligats si escau (article 180 LOTUP).

12.- Declaració de situació legal de ruïna (article 188 i article 189 LOTUP).

13.- Llicències i autoritzacions dels actes a què es refereix l'article 213 LOTUP.

14.- Declaració de caducitat de llicència (article 225 LOTUP).

15.- Expedients per a la restauració de la legalitat urbanística, per la realització d'obres d'edificació sense llicència o sense ajustar-se a les seues determinacions en curs d'execució, als quals es refereixen els articles 233 i 235 de la LOTUP.

16.- Execució forçosa de l'ordre de suspensió immediata de les obres d'edificació sense llicència o sense ajustar-se a les seues determinacions en curs d'execució (article 241 LOTUP).

17.- Expedients per a la restauració de la legalitat urbanística, per la realització d'obres d'edificació acabades sense llicència o sense ajustar-se a les seues determinacions a què es refereix l'article 236 LOTUP.

18.- Incoació i resolució d'expedients sancionadors per infracció urbanística (article 266 LOTUP).

19.- La resolució que pose fi als expedients de restauració de la legalitat urbanística infringida, mitjançant l'adopció de les mesures previstes en l'article 240 de la LOTUP.

20.- Concedir les llicències ambientals a què es refereix la Llei 6/2014, de 25 de juliol, de la Generalitat Valenciana, de prevenció, qualitat i control ambiental d'activitats a la Comunitat Valenciana.

21.- Ordenar el tancament i cessament en el funcionament d'activitats, quan no disposen del corresponent instrument d'intervenció ambiental, d'acord amb el que estableix la Llei 6/2014 esmentada.

22.- Ordenar el tancament, clausura i cessament en el funcionament de locals en els supòsits a què es refereixen els articles 44 i 59 de la Llei 14/2010, de 3 de desembre, de la Generalitat Valenciana, d'espectacles públics, activitats recreatives i establiments públics, i 354 i següents del Decret 52/2010, de 26 de març, del Consell, reglament que la desplega.

23.- Resoldre les convocatòries i concursos per a la provisió dels llocs de treball de lliure designació (art. 41.14b ROF).

24.- Declarar situacions administratives i jubilació del personal (art. 41.14g ROF).

Idioma