Casa alqueria horts d'oci
       
 
      
 
Jardí de la alqueria 
          
Parceles 
      
Productes obtinguts als horts d'oci 
       
 
     
 
Curs d'Agricultura Ecológica
 
ASSOCIACIÓ D'USUARIS DELS HORTS D'OCI " PARC DE CALATRAVA " BORRIANA.
L'associació està constituida per els usuaris/es dels horts , i la seua misió es vetlar per el bon funcionament de tot alló que estiga relacionat amb l'utilizació de las parceles i dels espais comuns. 
Dels acords adoptats per l'asociació se donarà trasllat al Ajuntament. 
L'usuari haurà de tancar i obrir el local, netejar els passadissos i les instal.lacions comuns, que han d'estar lliures d'obstacles i permetre el pas en tot moment.
S'habilitarà una zona d'aparcament on els usuaris puguen deixar els seus vehicles, de manera que els passadissos no estiguen obstruïts excepte per càrrega/descàrrega.  
 

 OBJECTIUS  

Una proposta de participació social i educació ambiental no formal per als majors del municipi.

  • Fomentar les activitats d'educació i participació ambiental en els majors.

  • Promoure l'envelliment actiu com a mitjà per atenuar la soledat i l'aïllament.

  • Facilitar el pati i l'oci a l'aire lliure per als nostres adults, practicant una activitat saludable i natural, així com agradable i creativa.

  • Millorar l'ús del temps lliure en la gent gran, i l'intercanvi de coneixements i experiències entre usuaris.

  • Promoure l'agricultura tradicional, més verda i més respectuosa amb el medi ambient, utilitzant correctament l'aigua de reg i els fertilitzants naturals.

  • Aprofitar el coneixement hortofructícola dels usuaris com un element més per incloure en la programació ambiental.

 

MEMBRES ASSOCIACIÓ               

Presidente: Salvador Bodí Diago Vicepresidente: José Antº. Soler Rodríguez
Vicepresidente: Joaquin Ferrer Piquer    Vocal : Miguel Monfort Peris     Vocal : Roberto Jorge Soriano