-Dades demografia, renta i activitat econòmica

-Informe del mercat laboral de Borriana (Octubre 2022)

 

Informes anteriors