Què són?

Estes ajudes directes, impulsades per la Generalitat a través del Decret Llei 1/202 de 22 de gener del Consell i amb aportació de l'Ajuntament i la Diputació, destinaran 988.267 euros als autònoms i microempreses més afectats per la Covid-19 a Borriana.


Les Ajudes Parèntesi són un dels 10 blocs que componen el Pla Resistir de la Generalitat, que té com a objectiu pal·liar els efectes econòmics de les restriccions per a la contenció de la pandèmia.

Per a obtindre més informació sobre la resta de blocs del Pla Resistir s'habilitat la web següent: https://plaresistir.gva.es


En el següent enllaç podeu veure les Bases Reguladores de la Concessió de Ajudes Parèntesis Bases Ajudes Parèntesis.

Quan es podran sol·licitar?

L'Ajuntament de Borriana, ha aprobat les bases reguladores de la concesió de les d'Ajudes Parèntesis del Pla Resistir.


L'Ajuntament ha publicat en el tauler d'anuncis de la seua seu electrònica https://burriana.sedelectronica.es/board la convocatòria on es detalla el procediment per a sol·licitar les ajudes i la documentació a presentar.


El plaç per a presentar les sol·licituds del 26 Febrer fins el 25 de Març de 2021.

Com es poden sol.licitar?

Les Bases reguladores publicades en el tauler d' Anuncis de la web municipal: Sede electrónica i en el BOP núm. 20


Presentació de la sol.licitud a través de la sede electrónica del Ajuntamient, per el procedimiento creat al efecte, Ajudes Parèntesis (Pla Resistir), que apareixera, durant el plaç de presentació, en tràmits destacats: Sede Electrónica Destacats


Se recomana que, previament al accés a la tramitació electrónica, es tinga preparada la documentació que ha de presentarse (base 7 de les reguladores):

 1. Model de solicitud normalitzat, debidament emplenat i firmat Document
 2. Certificació d'alta en el RETA. Resolució/certificació del alta en el Règim Especial de Treballadors Autònoms.
 3. Informe de vida laboral de l'empresa. Informe de treballadors/res en alta en un codi de compte de cotització en el que s' incloga el número de treballadors/res a data 31 de decembre de 2020.
 4. Certificat de situació censal.
 5. Certificat d'estar al corrent en les obligacions de la Seguritat Social.
 6. Certificat d'estar al corrent en les obligacions tributaries en la AEAT.
 7. Certificat bancari (Fulla de mantenimient de Tercers) de titularitat de compte bancari de la persona treballadora autònoma o microempresa. (No serà necessari si s'haguera presentat durant l'exercici 2020 i així es fa constar en la sol.licitud).
 8. Factures de despeses corrents de l'actividad realitzada desde 1 d'abril de 2020, junt amb documents probatoris de que han sigut abonades.

Veure Instruccions Ajudes Parèntesis

On puc demanar informació?

Per a resoldre qualsevol dubte sobre la gestió de les ajudes, l'Ajuntament posa a disposició:

el correu electrònic plaresistir@burriana.es i el telèfon 674 35 66 88 .

Horari d'atenció de dimarts a dissabte de 10h a 15h.

Qui les pot demanar?

Les ajudes directes van destinades a persones autònomes i microempreses de fins a 10 treballadors amb els següents codis CNAE i que exercisquen la seua activitat en el municipi de Borriana.


Podràn presentar-se un màxim d'una sol.licitud per persona física/jurídic/entitat. En cas de presentar-se més d'una sol.licitud, tan sols es tindra en compte la primera presentada en la Sede Electrònica municipal.


  4781. Comerç al detall de productes alimentaris, begudes i tabac en llocs de venda i en mercats ambulant

  4782. Comerç al detall de productes tèxtils, peces de roba i calçat en llocs de venda i en mercats ambulants

  4789. Comerç al detall d'altres productes en llocs de venda i en mercats ambulants

  5510. Hotels i allotjaments

  5520. Allotjaments turístics i altres

  5530. Càmpings i aparcaments de caravanes

  5590. Altres allotjaments

  5610. Restaurants i llocs de menjar

  5621. Provisió de menjars preparats per a esdeveniments

  5629. Altres servicis de menjars

  5630. Establiments de begudes

  5914. Activitats d'exhibició cinematogràfica

  7911. Activitats d'agències de viatges

  7912. Activitats dels operadors turístics

  7990. Altres servicis de reserves

  8230. Organització de convencions i fira

Què cobrixen les ajudes?

L'import de les ajudes serà el següent:


 1. Una quantitat máxima de 2.000 euros per persona treballadora microempresa o autònoma amb un màxim de 10 treballadors.
 2. Una quantitat fixa de 200 euros per persona treballadora afiliada a la Seguretat Social en data 31 de desembre de 2020.

 3. Estes quanties estan destinades a cobrir les despeses corrents , seràn subvencionables:

  • El pagament de lloguer, llum, aigua, telefonía, manteniment de programes informàtics, dominis, hosting, despeses de gestoria, assegurances, interesos d'hipoteca vinculada al establiment comercial i qualsevol altre que corresponga al funcionament habitual de l'activitat.
  • Nòmines i assegurances socials, quotes d'autònom o mutualiste.

Quins requisits es demanen?

 1. Haver figurat d'alta en el Règim Especial de Treballadors Autònoms o Mutualitat corresponent o en el règim general de la Seguretat Social i en Hisenda en data 31 de desembre de 2020.
 2. Trovar-se al corrent en el cumpliment de les obligacions tributàries amb l'Hisenda estatal (AEAT) i amb la Tresoreria General de la Seguretat Social (TGSS).
 3. No tindre deute pendent amb l'Ajuntament de Borriana corresponent al exercici 2019 o anteriors ni ser deutor per resolució de reintegro de altres subvencions concedides
 4. Que la activitat econòmica es realitze en Borriana o, en el cas de no comptar amb establiment obert de caràcter permanent, tindre el domicili fiscal en Borriana.
 5. Que no es trobe en cursa cap de les circunstàncies recollides en l'article 13.2 i 13.3 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.