Secretaria General
secretaria@burriana.es

 

Direcció de Secció Primera: Governació, Recursos Humans i Contractació
negociado.contratacion@burriana.es

Direcció de Secció Segona: Ordenació del Territori, Urbanisme i Patrimoni
urbanismo@burriana.es

 

Direcció de Secció Tercera: Activitats, Sanitat i Medi Ambient
negociado.actividades@burriana.es

 

Direcció de Secció Quarta: Estadística, Atenció i Participació Ciutadana
oac@burriana.es

 

Direcció de Servici. Comisari Jefe
policialocal@burriana.es 


Direcció de Secció Quinta: Llicències i Disciplina Urbanística
obras@burriana.es

 

Sistemes, Tecnologies de la Informació i Comunicacions (STIC)
stic@burriana.es

 

Direcció dels Servicis Tècnics
serveistecnics@burriana.es

 

Interventora general
intervencion@burriana.esDirecció de la Secció Pressupostària i Comptable

intervencion@burriana.es

 

Direcció de la Secció de Rendes
rentas@burriana.es

 

Tresorer
tesoreria@burriana.es

 

Cap del Servici: recaptador
recaptacio@burriana.es

 

Direcció de la Secció de Benestar Social
serveis.socials@burriana.es

 

Cap de premsa

prensa@burriana.es