0. Informació general

 

0.1 Què són els pressupostos participatius?

 

L'Ajuntament de Borriana, a través de la Regidoria de Participació Ciutadana i Transparència, posa en marxa un procediment de participació de la ciutadania en el procés d'elaboració dels pressupostos municipals per a 2017. A través d’esta ferramenta participativa, una part dels fons destinats a les inversions, en concret 200.000 euros, es destinaran a realitzar les propostes que presenten els veïns i veïnes de la ciutat.

Els pressupostos participatius parteixen d'un compromís polític de l'Ajuntament pel qual es comprometen a executar totes les propostes que es deriven d’este procés. Això vol dir que els resultats finals es consideren vinculants per a l'Equip de Govern, i així es reflectirà en els pressupostos municipals per a 2017.

 

0.2 Quines propostes puc fer?

 

Pots indicar propostes d'inversió per a millorar el nostre municipi. Els pressupostos participatius estan pensats perquè la ciutadania decidisca a què es dedica una part de les inversions de l'Ajuntament de Borriana.

 

0.3 Què s'entén per inversió?

 

Les inversions són la part del pressupost municipal que es dedica a dur a terme noves infraestructures o adquisicions que es realitzen en un any natural. A continuació es concreten quin tipus d'actuacions es

consideren inversions.

 

0.4 Exemples d’inversions

 

Noves infraestructures: urbanització d'espais, en el sentit més general, senyalització, adequació de parcs i jardins, enllumenat, creació de zones verdes...
Renovació d'infraestructures: reposició de mobiliari urbà, remodelació d'instal·lacions malmeses o en mal estat o d'espais públics...
Construcció de noves instal·lacions: poliesportius, zones d’esbargiment, parcs, parcs canins...
Inversions en TIC: creació de pàgines web, aplicacions informàtiques, etc.

 

0.5 No són inversions

 

Totes aquelles infraestructures i adquisicions que no s'inclouen en les competències municipals o que corresponen a altres capítols del pressupost municipal: construcció de centres escolars, centres de salut, adquisició de vehicles, despeses de contractació de personal, subvencions a ONG o associacions de qualsevol tipus, concessions de beques, subministrament d'electricitat o aigua, ajudes i subvencions a famílies...

 

0.6 Com es realitzen les propostes? Hi ha alguna limitació a l'hora de presentar propostes?

 

Es pot realitzar qualsevol proposta que consideres que millorarà la ciutat i el dia a dia de la ciutadania. Descriu-la amb les teues pròpies paraules. Pot ser només una frase o una redacció extensa. Com més informació i detalls aportes, més fàcil serà per a l'Ajuntament valorar-la i, per a la gent, recolzar-la. Si desitges adjuntar fotografies, esquemes, dibuixos... per a explicar o detallar millor la teua proposta, pots fer-ho per correu electrònic a participa@burriana.es o pel registre de l'Ajuntament.

Tant en les paperetes com en la plataforma de presentació de propostes en línia, i per a facilitar-ne la posterior classificació, s'haurà d'especificar l'àmbit a què es refereix la proposta (mobiliari urbà, infraestructures, TIC, mobilitat, sostenibilitat, altres) en el camp habilitat.

Encara que és important que expliques amb detall la teua proposta és molt recomanable que tinga un enunciat clar i concret, per exemple: ‘crear un circuit de seguretat viària en el port’ millor que ‘afavorir la seguretat viària’.

Totes les propostes que es presenten es valoraran per part d'un equip tècnic de l'Ajuntament per a tenir la seguretat que realment es poden dur a terme. Perquè siguen acceptades es consideraran raons tècniques, de viabilitat, legals i de pressupost.

 • En concret, estos són els punts que es valoraran de cada proposta:
 • Viabilitat econòmica: s'ha de valorar el cost de la proposta. S'exclouran aquelles l'import de les quals supere el pressupost general dels pressupostos participatius.
 • Legalitat: es valorarà si la proposta entra dins de les competències municipals. Si pertany a l'àmbit de la Generalitat Valenciana o de l'Estat és irrealitzable, per la qual cosa també s'exclourà. Tampoc ha de contravenir cap normativa en vigor ni atemptar contra el bé comú.
 • Inversió: la proposta ha de correspondre al capítol d'inversions de l'Ajuntament, que és el corresponent als pressupostos participatius.
 • Viabilitat: s'estudiarà si la proposta és tècnicament realitzable.

Si compleix tots estos requisits i, a més, no atempta contra els drets humans ni contra els drets fonamentals de la persona ni suposa discriminació per a qualsevol col·lectiu, llavors la teua proposta es presentarà a votació entre la ciutadania.

 

0.7 Quina quantitat es destinarà als pressupostos participatius en 2017?

 

L'Ajuntament destinarà 200.000 euros de la partida d'inversions als pressupostos participatius.

 

1. FASES DEL PROCÉS


El procés dels pressupostos participatius es divideix en tres fases:
    1. Primera fase: presentació de propostes (del 2 al 31 de maig)
    2. Segona fase: recollida de suports (de l'1 al 31 de juliol)
    3. Tercera fase: votació de les propostes (del 30 de setembre al 31 d'octubre)
 

1.1 Registre en el Portal de Participació

 

Per a realitzar una proposta, en la primera fase, només és necessari disposar d'un nom o àlies, una adreça electrònica i una contrasenya.

Una vegada realitzat el registre, el ciutadà o ciutadana pot presentar les seues propostes per als pressupostos participatius.

Per a poder participar en la recollida de suports —segona fase— i en la votació final —tercera fase— és necessari, a més del registre, que es complisquen dos requisits: ser major de 16 anys i estar empadronat a Borriana.

El compliment d’estos dos extrems exigeix que es duguen a terme, per part de l'Administració municipal, les comprovacions pertinents d'edat i empadronament.

 

1.2 Autenticació en el Portal de Participació

 

Per este motiu, les persones que desitgen participar en la segona i tercera fase han de dirigir-se a l'Ajuntament perquè es comproven les dades d'edat i padró i se'ls autentique perquè puguen dur a terme el suport de propostes i la votació final.

Amb esta comprovació s'assegura que no hi haurà vots duplicats ni suplantació de la personalitat, és a dir, que vota únicament la persona autenticada per l'Administració i que només ho pot fer una vegada.

Encara que a primera vista este sistema d'autenticació puga paréixer poc àgil, s'ha considerat necessari per a dotar tot el procés de participació en els pressupostos participatius del rigor necessari que requereix este tipus de consultes.

 

1.3 Com es pot obtindre l'autenticació en el Portal de Participació?

 

L'autenticació es pot sol·licitar i obtindre a partir del dia 2 maig a l'Ajuntament, és a dir, des del moment en què comence tot el procés de consulta, per la qual cosa es pot aprofitar qualsevol visita a l'Ajuntament per a obtindre’l.

Per descomptat, es pot obtindre igualment al llarg de tota la consulta, fins al mateix dia en què finalitze el procés de votació.

 

1.4 Campanya informativa

 

Per part de la Regidoria de Participació es realitzarà una àmplia campanya informativa amb l'objectiu d'informar sobre el procediment de registre i autenticació en el Portal de Participació.

Agraïm per endavant la bona disposició de la ciutadania per a dur a terme estos tràmits de registre i autenticació, necessaris com ja s'ha dit per a assegurar que la participació en els pressupostos participatius es realitza d'una manera rigorosa i sense possibilitat de cap tipus de duplicitat de vots o suplantació de la personalitat.

 

2. Primera fase: recollida de propostes (del 2 al 31 de maig)

 

2.1 Qui pot fer propostes?

 

Qualsevol persona que tinga bones idees per a incorporar-les als pressupostos municipals, pot presentar les seues propostes i participar en esta consulta. En esta primera fase no s'ha considerat necessari establir cap requisit referent a l'edat ni és necessari estar empadronat a Borriana.

Per a poder participar en la recollida de suports —segona fase— i en la votació final —tercera fase— serà necessari tenir complits els 16 anys i estar empadronat a Borriana abans de l'1 de gener de 2016, però açò s'explicarà més endavant.

 

2.2 On puc presentar les meues propostes?

 


- Personalment, en les urnes habilitades en els llocs que s'indiquen a continuació, durant el seu horari

 • Ajuntament
 • CMC La Mercé
 • Tinència d'Alcaldia del Port
 • Piscina municipal
 • Pavelló poliesportiu de la Bosca
 • Instal·lacions esportives del Camí Llombai
 • Policia Local
 • CSI 1. Centre de Salut de la Bosca
 • CSI 2. Centre de Salut d'Especialitats
 • Consultori Auxiliar del Port de Borriana
 • Mercat Central     
 • Centre Rafel Martí de Viciana
 • Teatre Payà
 • Institut IES Llombai
 • Institut IES Jaume I
 • CEAM
 • Residència de la tercera edat de Borriana

 

2.3 Quantes propostes puc presentar?

 

Les que tu vulgues: totes aquelles que consideres que serviran per a millorar Borriana. En el punt 0.6. Com es realitzen les propostes? Hi ha alguna limitació a l'hora de presentar propostes?, trobaràs més informació sobre este tema.

 

2.4 Fins a quin dia puc presentar les propostes?

 

El període per a presentar les propostes comença el dia 2 de maig i finalitza el dia 31 de maig de 2016.

 

2.5 Ja he presentat la meua proposta, quin és el pas següent?

 

Enhorabona! La teua proposta pot convertir-se en realitat i millorar la teua ciutat. Finalitzat el període de presentació de propostes, la Regidoria de Participació Ciutadana i Transparència i un equip tècnic de l'administració municipal duran a terme una anàlisi de les propostes abans que estes passen a la segona fase, la fase de recollida de suports entre la ciutadania.

Continua llegint el punt 2.7 Anàlisi de les propostes per part de la Regidoria i l'equip tècnic

 

2.6 Anàlisi de les propostes per part de la Regidoria i l’equip tècnic

 


Un grup de tècnics de l'Administració seleccionaran les propostes que tècnicament i legalment es poden dur a terme, que es troben dins de les competències locals, que no superen el total del conjunt de pressupost destinat a inversions dels pressupostos participatius. I per descomptat, que contribuiran a millorar Borriana.

Les úniques paperetes que s'exclouran són les que no complisquen els requisits anteriors, incloguen continguts contraris a la Declaració Universal dels Drets Humans, continguts o expressions racistes, xenòfobes, sexistes, insultants, que siguen irrealitzables, o que atempten contra la dignitat de la persona. La resta, en tindran totes en compte.

 

2.7 Què passarà si es presenten diverses propostes molt semblants?

 

En el cas que es presenten diverses propostes amb continguts molt semblants o que es referisquen a un mateix àmbit (per exemple, parcs, zones verdes, arbratge), els tècnics de l'Ajuntament les unificaran intentat reflectir en la redacció final de la proposta els diferents matisos.

Per a facilitar el procés de recollida de suports i votació i recompte de les propostes de les fases següents, s’assignarà un codi a cada proposta, tant a les presentades per Internet com a les dipositades en les urnes.

 

2.8 Bolcat a la plataforma de les propostes que passen l’anàlisi

 

Una vegada que les propostes presentades per la ciutadania passen l'anàlisi indicada en el punt 2.7 Anàlisi de les propostes, l'equip tècnic realitzarà un bolcat de les propostes presentades de forma presencial en les urnes (paperetes) al Portal de Participació i s'afegiran a les propostes realitzades per Internet. D'esta manera es conformarà la relació única de propostes que passen a la segona fase, la de recollida de suports, que inclourà tant les realitzades en les paperetes com les presentades telemàticament.

 

3. Segona fase: recollida de suports (de l'1 al 31 de juliol )

 

La finalitat d’esta fase és que la ciutadania realitze una primera selecció de les propostes d'inversions que s'han presentat i siguen els vots de la majoria els que decidisquen quines iniciatives passaran a la fase final de votació.


Recordem:

 • A esta fase passen les propostes que compleixen els requisits següents: la seua realització ha de ser competència municipal, s'ha de poder dur a terme tècnicament i legalment, i el seu cost no ha de superar el total del conjunt de pressupost destinat a inversions dels pressupostos participatius.
 • Totes les propostes que s'han presentat —en línia i presencialment— s'han reunit i s'ha confeccionat un llistat únic de propostes.
 • L'equip tècnic de l'administració ha unificat les propostes amb plantejaments molt semblants i en la redacció s'ha intentat destacar els diferents matisos.

 

3.1 Qui pot donar suport a les propostes?

 

Qualsevol persona que complisca els requisits següents: tenir més de 16 anys i estar empadronada a Borriana abans de l'1 de gener de 2016.

 

3.2 On s'han de formalitzar els suports a les propostes?

3.2.1 Per Internet en el Portal de Participació

La recollida de suports es pot fer per Internet, des de casa, en el Portal de Participació participa.burriana.es. Per a donar suport a una proposta cal tindre el compte autenticat.

 

Només a l'Ajuntament serà possible sol·licitar l'autenticació del compte en el moment de donar el suport a les propostes.

 • Ajuntament    
 • CMC La Mercé
 • Tinència d'Alcaldia del Port
 • Piscina municipal
 • CEAM
 • Residència de la tercera edat de Borriana

 

3.2.2 Recollida de suports amb fulls de firma


Les persones o associacions que hagen presentat alguna proposta poden fer campanya per a recollir suports per a la mateixa mitjançant un full de firmes disponible en el Portal de Participació.


En este imprés s’ha d’indicar clarament el codi de la proposta assignada pel personal tècnic de l’Ajuntament (punt 2.7 del FAQ) i el nom de la proposta. Les persones que vulguen donar suport a la proposta han d’indicar el nom i cognoms, el DNI i firmar.


El fet de firmar un full de suports autoritza l’Ajuntament a comprovar els requisits que es demanen referents a l’edat (major de 16 anys) i empadronament a Borriana.


L’Administració també comprovarà que no s’ha donat suport a la mateixa proposta en el Portal de Participació, atés que només es pot votar la mateixa proposta una vegada.


Els fulls de firmes s’han de presentar al Registre General de l’Ajuntament.

 

La recollida de suports en fulls de firmes també permet que es porten a terme campanyes a favor d’una determinada proposta, la qual cosa augmenta també la implicació de la ciutadania en el procés.


Prestar suport a través d’un full de firmes no comporta l’autenticació del compte. La comprovació de l’edat i l’empadronament només és vàlida per a esta consulta.

 

3.2.3 Recollida de suports amb paperetes

També es pot donar suport a les propostes mitjançant les paperetes que amb esta finalitat editarà l’Ajuntament.

En les paperetes estaran reflectides totes les propostes. Caldrà marcar en el requadre corresponent la proposta o propostes a les quals es vol donar suport.
En les paperetes s’hauran d’indicar les dades de la persona que dóna suport: nom, cognoms, DNI i la firma.

El fet de firmar una papereta per donar suport a les propostes autoritza l’Ajuntament a comprovar els requisits que es demanen referents a l’edat (major de 16 anys) i empadronament a Borriana.

L’Administració també comprovarà que no s’ha donat suport a la mateixa proposta en el Portal de Participació o en un full de firmes, atés que només es pot votar la mateixa proposta una vegada.

Prestar suport a través d’una papereta no comporta l’autenticació del compte. La comprovació de l’edat i l’empadronament només és vàlida per a esta fase de la consulta.

 

3.2.4 On puc dipositar la papereta?


En les urnes habilitades en els llocs que s'indiquen a continuació, durant el seu horari

 •     Ajuntament
 •     CMC La Mercé
 •     Tinència d'Alcaldia del Port
 •     Piscina municipal
 •     Pavelló poliesportiu de la Bosca
 •     Instal·lacions esportives del Camí Llombai
 •     Policia     Local
 • CSI 1. Centre de Salut de la Bosca
 • CSI 2. Centre de Salut d'Especialitats
 • Consultori Auxiliar del Port de Borriana
 • Mercat Central    
 • Centre Rafel Martí de Viciana
 • Oficines de Turisme
 • Edifici Polifuncional del Grau
 • Edifici Polifuncional de la Serratella
 • Antigues escoles de Santa Bàrbara
 • CEAM
 • Residència de la tercera edat de Borriana

 

3.3 Quantes propostes es poden recolzar?

Es poden recolzar totes les propostes que es desitge, però cada proposta només pot tindre un suport per persona.


Això vol dir que es pot donar suport a propostes per mitjà del Portal de Participació i també a través d’un full de firmes, però no es pot donar suport a la mateixa proposta per les dos vies.


En el cas que es done suport a la mateixa proposta per Internet i també per full de firmes, en introduir les dades d’este últim en el sistema, es detectarà la duplicitat i només comptarà com un suport.


L’administració vetlarà per salvaguardar este extrem i que ningú puga votar una proposta més d’una única vegada.


Finalitzat el termini de recollida de suports (Vegeu el punt següent 3.4 Fins a quin dia puc donar suport a les propostes?) les 15 propostes que hagen tingut més suports de la ciutadania passaran a la fase següent de votació.

 

3.4 Fins a quin dia puc donar suport a les propostes?

El termini per a donar suport a les propostes comença el dia 1 de juliol i finalitza el dia 31 de juliol. Durant este període es pot donar suport a totes les propostes que es desitge. L’única limitació és un suport per proposta.

 

3.5 Ja he recolzat les propostes, quin és el pas següent?

Excel·lent! Durant els mesos d'agost i setembre es durà a terme el recompte de vots de cada proposta i els tècnics realitzaran l'informe de viabilitat econòmica, legal i de competència de les 15 propostes que hagen rebut més suports, que passaran a la següent i última fase, la de votació.


El pas següent serà votar estes propostes, però això ho explicarem a continuació, en l'apartat corresponent.

 


3.6 On i quan es publicaran les propostes que passen a les votacions?


Abans que comence la fase de votacions, es publicaran en el Portal de Participació participa.borriana.es les 15 propostes que han rebut més suports, junt amb els informes tècnics pertinents, i que passen a la fase següent.

 

4. Tercera fase: votació de les propostes seleccionades (del 30 de setembre al 31 d'octubre)

Esta és l'última fase de la consulta sobre els pressupostos participatius. Els vots de la ciutadania decidirà quines de les 15 propostes que han aconseguit més suports  s'inclouran en la partida d'inversions del pressupost de 2017 i es realitzaran.

Com ja s'ha indicat anteriorment, per a l'any 2017 s'han destinat 200.000 euros per als pressupostos participatius.

A partir del nombre de vots obtinguts per cada proposta, es duran a terme totes les que es puguen realitzar amb la quantitat pressupostada per a inversions dels pressupostos participatius, és a dir, fins a arribar als 200.000 euros, ordenades pel nombre de vots obtinguts.

 

4.1 Qui pot votar les propostes?

Qualsevol persona que complisca els requisits següents: tindre més de 16 anys i estar empadronada a Borriana abans de l'1 de gener de 2016.

 

4.2 On s'han de formalitzar els vots?

4.2.1 Per Internet  en el Portal de Participació  

Les votacions de les propostes es pot fer per Internet, des de casa, en el Portal de Participació participa.burriana.es. Per a votar una proposta cal tindre el compte autenticat.

 

4.2.2 Recollida de vots amb fulls de firma

Com en la fase anterior, es poden recollir vots en fulls de firmes, disponibles en el Portal de Participació.

En este imprés s’ha d’indicar clarament el codi i el nom de la proposta. Les persones que vulguen donar suport a la proposta han d’indicar el nom i cognoms, el DNI i firmar el seu vot.

El fet de firmar un full de votació autoritza l’Ajuntament a comprovar els requisits que es demanen referents a l’edat (major de 16 anys) i empadronament a Borriana.

L’Administració també comprovarà que no s’ha votat la mateixa proposta en el Portal de Participació o amb papereta, atés que només es pot votar la mateixa proposta una vegada.

Els fulls de firmes s’han de presentar al Registre General de l’Ajuntament.

La recollida de vots en fulls de firmes també permet que es porten a terme campanyes a favor d’una determinada proposta, la qual cosa augmenta la implicació de la ciutadania en el procés.

Votar a través d’un full de firmes no comporta l’autenticació del compte. La comprovació de l’edat i l’empadronament només és vàlida per a esta fase de la consulta.

 

4.3 Quantes propostes es poden votar?

Es poden votar totes les propostes que es desitge, però cada proposta només pot tindre un vot per persona.

Això vol dir que es poden votar propostes per mitjà del Portal de Participació i també a través d’un full de firmes o amb paperetes, però no es pot votar la mateixa proposta per les tres vies.

En el cas que es vote la mateixa proposta per Internet i també per full de firmes o amb papereta, en introduir les dades en el sistema, es detectarà la duplicitat i només comptarà com un vot.

L’administració vetlarà per salvaguardar este extrem i que ningú puga votar una proposta més d’una única vegada.

 

4.4 Recollida de vots amb paperetes

També es poden votar les propostes mitjançant les paperetes que amb esta finalitat editarà l’Ajuntament.

En les paperetes estaran reflectides les 15 propostes. Caldrà marcar en el requadre corresponent la proposta o propostes que es volen votar.

En les paperetes s’hauran d’indicar les dades de la persona que vota: nom, cognoms, DNI i la firma.

El fet de firmar una papereta per a votar les propostes autoritza l’Ajuntament a comprovar els requisits que es demanen referents a l’edat (major de 16 anys) i empadronament a Borriana.

L’Administració també comprovarà que no s’ha votat la mateixa proposta en el Portal de Participació o en un full de firmes, atés que només es pot votar la mateixa proposta una vegada.

Votar a través d’una papereta no comporta l’autenticació del compte. La comprovació de l’edat i l’empadronament només és vàlida per a esta fase de la consulta.

 

4.4.1 On puc dipositar la papereta?

En les urnes habilitades en els llocs que s'indiquen a continuació, durant el seu horari

 •     Ajuntament   

 •     CMC La Mercé

 •     Tinència d'Alcaldia del Port

 •     Piscina municipal

 •     Pavelló poliesportiu de la Bosca

 •     Instal·lacions esportives del Camí Llombai

 •     Policia     Local

 •     CSI 1. Centre de Salut de la Bosca

 •     CSI 2. Centre de Salut d'Especialitats

 •     Consultori Auxiliar del Port de Borriana

 •           Mercat Central    

 •     Centre Rafel Martí de Viciana

 •     Oficines de Turisme

 •          Edifici Polifuncional del Grau

 •          Edifici Polifuncional de la Serratella

 •          Antigues escoles de Santa Bàrbara

 •           CEAM

 •           Residència de la tercera edat de Borriana

4.5 Fins a quin dia es poden votar les propostes?

 

El termini per a votar les propostes comença el dia 30 de setembre i finalitza el dia 31 d’octubre de 2016. Durant este període es poden votar totes les propostes que es desitge. L’única limitació és un vot per proposta.

 

4.6 Resolució de la consulta dels pressupostos participatius

Finalitzat el termini de votació, l’administració municipal farà el recompte dels vots emesos per Internet, mitjançant fulls de firma i amb paparetes, i elaborarà una llista única amb les propostes ordenades pel nombre de vots obtinguts.


Este ordre servirà per a determinar el nombre de propostes que es portaran a terme, que seran totes les que es puguen sufragar amb el pressupost de 200.000 euros.

 

5. Encara tinc alguns dubtes

 

Si després de consultar este document encara tens algun dubte, comprova la informació detallada en el Portal de Participació, o pots enviar la consulta a l’adreça participa@burriana.es i et respondrem al més prompte possible. També et pot ajudar l'oficina d'atenció a la ciutadania, situada en l'Ajuntament.

 

6. Agraïments i propostes de millora

 

Gràcies per participar en este procés d'elaboració dels pressupostos participatius. Les teues propostes ajudaran a millorar la nostra ciutat i per este motiu des de l'Ajuntament t'agraïm el teu interés en esta consulta.

Per segon any, els ciutadans i ciutadanes de Borriana han pogut expressar en quines iniciatives volen que es realitzen les inversions municipals.

Si desitges realitzar algun suggeriment de millora o comentar algun aspecte de tot este procés envia un missatge a participa@burriana.es.