Foto de JAVIER GUAL ROSELL

JAVIER GUAL ROSELL

4r Tinent d'alcalde
Regidor delegat en
  • Personal
  • Seguretat Ciutadana

Obsequis

No hi ha obsequis

Viatges

No hi ha viatges

Agenda

Participa en

Nom Tipus
PLE Tinent d'Alcalde
COMISSIÓ D'HISENDA I COMPTES Membre
COMISSIÓ DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA I DE SUGGERIMENTS I RECLAMACIONS Membre
COMISSIÓ D'INTERIOR, RECURSOS HUMANS I BENESTAR SOCIAL Membre
COMISSIÓ D'URBANISME i MEDI AMBIENT Membre
JUNTA DE GOVERN LOCAL Membre
CONSELL RECTOR DEL CENTRE MUNICIPAL D'ESTUDIS RAFEL MARTI VICIANA Membre
CONSELL RECTOR DEL CONSORCI GESTOR DEL PACTE TERRITORIAL PER L'OCUPACIÓ DELS MUNICIPIS CERÀMICS I LA SEUA ÀREA D'INFLUÈNCIA DE LA PROVÍNCIA DE CASTELLÓ Suplent

Dades personals

Funcions

Les funcions pròpies del càrrec de regidor de l'àrea consistixen en la gestió –a nivell polític, com en les altres delegacions- del personal de l'Ajuntament de Borriana, com ara l'organització, reglaments i criteris interns, negociació amb els sindicats (sobre ajust de quadrants, condicions laborals, tramitació d'expedients, etc.), atenció de queixes, i tot allò que guarda relació amb l'esmentat àmbit i és competència municipal –com en les altres àrees- d'això deriva la presidència dels esmentats organismes de negociació i altres, on modera el debat representat a més els interessos de l'Administració ).

Així mateix, com a regidor d'interior, guarda relació amb la gestió interna de l'Ajuntament: control de gastos de les instal·lacions municipals, de les necessitats de les dites instal·lacions, material de les diverses regidories i dependències, contractació relacionada amb les dites necessitats, etc.

Com a regidor de seguretat, s'encarrega de la gestió de la Policia i el Voluntariat de Protecció Civil (en relació igualment amb la Guarderia Rural), sobre organització, dispositius de seguretat, campanyes informatives, etc. i d'això deriva el càrrec i la participació en els òrgans relacionats.

Quant a la Guarderia Infantil, s'encarrega de la part que correspon a l'Ajuntament per a el manteniment de les instal·lacions, foment de l'esmentat Centre, atenció de les seues necessitats i la resta de.

Formació

Llicenciat en Dret per la UJI (Castelló).

Va cursar diverses assignatures del doctorat de Dret Públic.

Va cursar dos cursos de la carrera de periodisme en la Universitat Cardenal Herrera (CEU) de Moncada (València).

Ha realitzat el curs d'especialitat en Urbanisme (que es venia realitzant a Borriana). Ha realitzat els cursos del Col·legi d'Advocats –de reciclatge continu- organitzats per a l'especialització en Dret de Família, Dret Penal, Menors, Violència de Gènere, Social, etc., així com cursos organitzats per la UNED de Vila-real en relació al Dret de Família. Ha realitzat igualment (2005) el curs de capacitació per a accedir als diferents Torns d'Ofici, organitzat per l'ICACS. Formació acadèmica Dret -UJI Titulació Superior: Llicenciatura Àrea: 04 - Dret, Direcció d'Empreses, Econòmiques, Empresarials

Experiència professional

Advocat en exercici per compte propi, i igualment donat d'alta en els Torns d'Ofici de: detinguts, penal, civil, violència de gènere, menors i social. Col·legiat des de 2005. Durant 7 anys va treballar per compte d'altre a càrrec del despatx DE LLEI ADVOCATS, amb diferents oficines, havent col·laborat igualment amb un despatx de Procuradors. Durant un curs escolar, professor associat en la UJI de l'Àrea de DRET ECLESIÁSTIC De l'ESTAT, en el Departament de Dret Públic. En el dit Departament ha sigut becari de col·laboració dos anys i també becari d'investigació un any després de la seua llicenciatura, col·laborant amb la titular de l'esmentada assignatura Sra. Victòria Camarero, en la realització de les seues obres.