L'alcaldessa de Borriana. Maria Josep Safont s'ha reunit aquest matí amb Ignacio Beltrán López, representant de la Fundació Iniciativa Solidària Àngel Tomàs per establir les condicions i compromisos aplicables a la subvenció prevista amb caràcter nominatiu en el pressupost municipal per a l'exercici de 2019.

En el conveni firmat avui, dijous 5 de desembre, l'Ajuntament de Borriana, a través de l'Alcaldia-Presidència concedeix de manera directa a la Fundació Iniciativa Solidària Àngel Tomàs una suma destinada al projecte Casa Don Bosco i al Pis Buzzetti amb la finalitat principal, entre altres coses, de la prevenció, educació i promoció social integral dels xiquets, xiquetes, adolescents, joves, dones i famílies dels sectors en situació de marginalitat i/o de risc d'exclusió social o en règim d'exclusió social i laboral.

La Fundació, per a aconseguir els seus fins, realitzarà activitats, com ara, promoure i donar suport a programes i projectes d'intervenció social i educativa; promoure obres en què la finalitat siga l'acollida, prevenció i inserció social de menors tutelats, menors infractors, joves majors de 18 anys que ja hagen passat per aquestes situacions -projectes d'autonomia d’emancipació- i altres col·lectius juvenils amb especials dificultats, per donar resposta a les seues necessitats de promoció i reinserció social.

Aquest conveni es regirà per l'Ordenança Municipal reguladora de subvencions, les bases d'execució del Pressupost Municipal per a l'exercici de 2019, Llei General de Subvencions i pel Reglament de Serveis de les Corporacions Locals i altres normatives d'aplicació legal.