Sueldos equipo de gobierno actual

 

L'actual equip de govern de l'Ajuntament de Borriana amb 12 regidors té una despesa mensual de mitjana en els seus sous de 10.340 euros menys que quan governava el PP, fa 12 anys amb José Ramón Calpe d'alcalde i 11 regidors en l’equip de govern, la qual cosa suposa un desemborsament d'un 33,1 per cent menys i un estalvi anual de 124.000 euros en sous per part de l'actual equip de govern.

En aquestes retribucions s'inclouen les referides a l'actual alcaldessa i les altres 11 persones que conformen l'equip de govern i altres dues persones com a personal de confiança, que suposen una despesa de 31.202 euros mensuals enfront dels 41.542 que va tenir en el mandat del PP de 2007 a 2011 amb l'alcalde i 10 persones en el seu equip de govern.

En la nova legislatura, l'alcaldessa s'ha aplicat una pujada salarial de 670 euros bruts mensuals sobre el seu últim sou de la legislatura anterior, després d'haver-se reduït el sou a principis de la legislatura anterior en 1.682 euros bruts mensuals respecte al sou de l'alcalde del PP en 2007, la qual cosa situa el sou de l’Alcaldia en 3.800 euros bruts al mes.

Si comparem el salari actual de l'alcaldessa, 3.800 euros bruts mensuals amb dedicació exclusiva, al 100%, amb el que percebia l'alcalde del PP José Ramón Calpe en les dues legislatures anteriors, des de 2007 a 2015, amb dedicació parcial i un salari del 80 per cent d'un sou total brut en 2007 de 4.632 euros, la diferència és que l'anterior alcalde del PP tènia fa 12 anys un sou total brut superior al de l'actual alcaldessa en 832 euros o, cosa que és el mateix, un 21,89% superior.

Quant als sous dels regidors i les regidores que formen part de l'equip de govern, cal puntualitzar que en 2007 hi havia 4 regidors amb dedicació exclusiva que cobraven cadascun mensualment 3.037 euros bruts i en l'actual legislatura, hi haurà 2 regidors amb dedicació exclusiva, al cent per cent, que percebran 3.240 euros mensuals bruts, cosa que suposa un augment després de 12 anys de tan sols un 6,6 per cent; 2 regidors amb una dedicació parcial del 75%, i una regidora amb dedicació parcial del 50%, que cobraran el percentatge del sou que corresponga a la seua dedicació. En el cas dels regidors amb dedicació parcial o exclusiva, mai es cobren les assistències a plens i comissions.

Respecte a les retribucions de la resta de regidors i regidores de l'equip de govern, cobrament per assistències a plens i comissions, la pujada ha sigut d'un 7,1 per cent si ho comparem amb la quantitat mitjana percebuda de la legislatura de 2007 a 2011 i d'un 4,5 per cent respecte a la passada legislatura.

Les retribucions que han tingut una major pujada són, precisament, les dels regidors de l'oposició, cobrament per assistències a plens i comissions, que han passat d'una mitjana de 650 euros bruts mensuals en la legislatura de 2007 i 608 euros bruts mensuals en la legislatura de 2011, a 810 euros en l'actual, un 24,6 i un 33 per cent més que en 2007 i 2011, i un 5,9 per cent més que la passada legislatura.

En referència al personal de confiança dels equips de govern municipals, cal destacar que s'ha passat de 7 persones en el 2007 a 2 persones, tant en la passada com en l'actual legislatura.

Si bé és cert que en la legislatura de Calpe de 2011 a 2015 les percepcions econòmiques de la corporació es van reduir un 5 per cent, igual que a totes les persones funcionàries de l'Ajuntament, d’acord amb el Reial Decret de Mesures Extraordinàries per a la reducció del dèficit públic que afectava bàsicament el personal funcionarial. Aquestes reduccions s’han anat recuperant progressivament per part del funcionariat.

La lògica pujada salarial amb les dedicacions exclusives de les persones que es dediquen únicament a governar ha sigut possible precisament, gràcies al rigorós i exhaustiu treball que durant l'última legislatura ha realitzat l'equip de govern de Borriana a nivell econòmic, que ha significat una reducció continuada del deute municipal.

L'equip de govern municipal actual en els últims quatre anys ha fet front a una enorme rèmora per a la gestió econòmica municipal, amb facturació endarrerida o pendent i sentències de pagament molt elevades, i ha abonat prop de 4 milions d'euros, en deute no declarat, factures o imprevistos fruit de la mala gestió del govern del PP.

Amb les dades de l'últim any es pot comprovar clarament com el deute municipal en 2015 era de més de 14,5 milions, i s'ha tancat en 2018 amb un deute de menys de 7,1. Així, el resultat del Pressupost de 2018 va ser positiu, amb un romanent de Tresoreria per a despeses generals de prop 5,2 milions euros, la qual cosa ha legitimat un reajustament dels sous.

Com a resultat de l'eficient gestió, l'actual govern municipal ha cancel·lat tres anys abans del que es preveu el Pla d'Ajust 2012-2020 del PP, en el primer semestre d'enguany en anticipar l'amortització del préstec per 1,5 milions d'euros del capital pendent. Tot això, amb els impostos congelats en els últims quatre exercicis.

Després de la liquidació del Pressupost de l'exercici corresponent a 2018 va quedar demostrat que per quart any consecutiu s'ha reduït el deute i s'ha augmentat el nivell d'inversions malgrat haver estat subjectes en tot moment al Pla d'Ajust de l'equip de govern anterior.

Concretament, en 2015 es van amortitzar un total de 3,8 milions, mentre que en 2016 la xifra va ser de 3,5 milions d'euros, al que cal sumar els 2,7 del 2017 als quals se suma els 2,4 milions d'euros de 2018.