• Eximir del pagament del canon d'ocupaciò als Xiringuitos, per ajudar al sector en esta temporada estival que tindrà conseqüències derivades de la COVID-19. També ens farem càrrec del canon que paguen a costes els que munten en la zona marítima terrestre.
  • Paralitzar el repartiment immediat de rebuts en paper del primer padró, que començava justament el 16 març, el mateix dia que va començar el confinament per l'estat d'alarma, i s’acabava el 5 de juny.
  • Suspendre la tramitació de les remeses de cobrament de taxes trimestrals de mercats, terrasses, culturals, esportives, bus UJI i, també, liquidacions de Plusvàlua, altes d'IBI o altres tributs, i retardar-les almenys 2 mesos.
  • Deixar sense efecte el període aprovat de pagament de tributs en voluntària, fixat del 16 març fins al 5 juny, incloses les dates fixades per als càrrecs domiciliats i plantejar, a partir de dos mesos, un nou període dins l'exercici 2020.
  • Analitzar cada una de les taxes i canons, un camí s'alce l'Estat d'Alarma, i reduir-la proporcionalment al període no utilitzat per la prohibició o tancament d'instal·lacions.
  • Pagar immediatament i de manera contínua les factures que arriben d'autònoms i empreses, així com les PEI (Prestacions Econòmiques Individuals) que es tramiten en Serveis Socials, i dotar l'Ajuntament de liquidesa suficient amb la contractació de préstecs i operacions de tresoreria.
  • Avançar en la posada en marxa d'obres públiques, de manteniments i d’inversions previstes en el pressupost 2020 per a contribuir a reactivar i impulsar l'activitat econòmica.
  • Plantejar al Ple municipal la modificació de l'ordenança de Tributs per a deixar exemptes del pagament de les taxes d'ocupació de via pública les terrasses de bars i restaurants desde l'inici de l'Estat d'Alarma fin el 31 de decembre del 2020.
  • Aprovar el nou període de pagament en voluntària dels Padrons de l'Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica, Taxa Gestió de Residus i Taxa de Guals de l'Exercici 2020, aprovats per resolución de l'Alcaldia de data 5 de març, incluyéndo les Dates fixades per el càrrec dels rebuts domiciliats:

DEL 25 DE MAIG DE 2020 A EL 5 D'AGOST DE 2020, ambdós inclosos. Per als rebuts domiciliats, es procedirà a l'càrrec en compte de la meitat de el rebut el dia 27 DE MAIG D'2.020 i un segon càrrec per la diferència el 27 DE JULIOL DE 2020(Quota líquida de padró bonificada en un 1% i fins a un màxim de 10€ menys l'import satisfet en el primer càrrec).